Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Küçük Tansiyon Neden Yükselir

Küçük Tansiyon Sebep Yükselir


Küçük Tansiyon Sebep Yükselir .Tıp kitaplarında diyastolik tansiyon değeri denilen vede halk arasında küçük tansiyon ollaraak adlandırılan tanım ise kan basıncının kanı kalpten atım sırasında kalbin işini bitirip gevşediği andaki ölçülen kan basıncını anlatım eder .Detaylı veri yi yazımızda bulabilirsiniz .

Küçük Tansiyon Sebep Yükselir
Küçük (diyastolik) tansiyonun yüksek olmadığı , diðerbir deyiþle 90 mmHg’nin altında kaldığı , yalnız büyük (sistolik) tansiyonun yükseldiği durumlarda sistolik yüksek tansiyon söz konsudur . 70 yaşın altındaki kişilerde küçük tansiyon 90 mmHg’nin altında kalırken büyük tansiyon 160 mmHg vede daha yüksekse Tedavi(iyileştirme) edilmesi gereklidir . 70 yaşın üzerinde Tedavi(iyileştirme) yi başlatacak büyük tansiyon değeri 170 mmHg vede daha üstüdür .
Hipertiroidizm , aort kapak kafigelmez liği vede atar-toplar damar bağlantılarında büyük tansiyon yüksek olmasına karşın ilaç Tedavi(iyileştirme) si gerekmez . Bu durumlarda asıl hastalık Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .Yüksek tansiyon günümüzde hâlâ beyin damarlarındaki tıkanıklık vede kanamalar açısından başlıca risk faktörüdür . Ayrıca , kolesterol vede sigara(tütün mamülleri) alışkanlığının yanı sıra miyokart enfarktüsünün başlıca sebep leri arasında yer alır; kalp vede dolaşım kafigelmez liği oluþan kişilerin yüzde 75′inde bu hastalıklara sebep olduğu bildirilmiştir . Ayrıca tansiyon yükselmesinin damar duvarında kalınlaşma gibi bariz değişikliklere yol açarak tıkayıcı damar hastalıkları , anevrizmalar vede böbrek kafigelmez liği gibi 1 dizi doku bozukluklarına sebep olduğu kanıtlanmıştır .Son 35 yıl içinde yüksek tansiyonun ilaçla Tedavi(iyileştirme) sinde dev adımlar atılmış olmasına karşın , yukarıda emare len olgular güncelliklerini korumaktadır . Günümüzde aþırı yan tesiri olmayan , buna karşılık son C° Derece tesirli ilaçlar vardır . Son yıllarda bu Tedavi(iyileştirme) ler neticesinde kan basıncının düşürülmesiyle kalp vede damar hastalıklarına yakalanma vede bu hastalıklardan ölme oranının bariz ölçüde azaldığı kanıtlanmıştr .

Bu Tedavi(iyileştirme) lerin yüksek tansiyonlu hastaların Tedavi(iyileştirme) den sonraki yaşanılan üzerindeki etkileri incelenmiş vede özellikle felç , kalp vede dolaşım kafigelmez liği ile böbrek kafigelmez liğinin ortaya çıkma sıklığının azaldığı , buna karşılık , söz konusu ilaçların yüksek tansiyonlu Rahatsızkiþide miyokart enfarktüsü yada anjina pektoris gibi kalp kasının kafi miktarda kanlanamama-sına bağh hastalıkların önüne geçilme)-sinde daha az avantaj lı oldukları belirlenmiştir .Bu ilerlemelere karşın , en son ista-tistiklerin de doğruladığı gibi , yüksek tansiyon hâlâ ölüme sebep olabilmekte-dir . Bunun sebebi bazen hastanın ihmalkârlığı sebebi yle hekim kontrolünden geçmemesi vede hastalığa tanı kona-mamasıdır . Bazen de tanı konduktan sonra hekimin önerdiği ilaçların gereğince kullanılmaması yada uygun oJ-mayan ilaçların seçilmesi vede daha sıklıkla muayene edilen kişinin kalp vede da-marlarının yapısı sebebi yle Tedavi(iyileştirme) kafigelmeyecek kalır .Kuramsal ollaraak , daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olduğundan , kalp vede damarlarla alakalı komplikasyonların önlenmesindeki bu başarısızlıklar , sürekli 1 Tedavi(iyileştirme) uygulamanın gerektiğini vurgular . Yüksek tansiyon tehlikesi oluþan hastanın doğru saptanması , öte yandan rahatsızkiþiye verilmesi gereken ilaçların seçiminde tesirli 1 düzenleme yapılması gereklidir .

NEDENLERİ
Oluşum mekanizması bakımından 2 tür yüksek tansiyon vardır: Birincil yada esansiyel vede ikincil . Birincil yüksek tansiyonun sebep leri tam ollaraak bilimemekle beraber , hastalığın oluşumunda kalıtım , ruhsal açıdan çabuk etkilenen coþku lı kişilik , şişmanlık gibi bazı etkenler saptanmıştır , tkincil yüksek tansiyon aşağıdaki hastalıklardan sonra ortaya çıkabilir: Böbrek dokusu vede böbrek atardamarlarında yerleşen hastalıklar (akut vede kronik böbrek iltihabı , poli-kistik böbrek) , böbreküstü bezinin kabuk bölümündeki hastalık sebebi yle kortizon yada aldesteron hormonlarının aþırı salgılanması neticesi görülen Cushing hastalığı vede Crohn hastalığı , böbreküstü bezinin iç kısmının (medul-la) tümörü (feokromositom) , aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlığı , kafa içi basıncının artması .Yüksek tansiyonla basınç reaksiyonu arasındaki ayrımın da yapılması gereklidir . Yüksek tansiyon deyimi kan basıncının sürekli ollaraak bazı sınırların üzerinde kaldığım emare rken , basınç reaksiyonu tansiyonun coþku lanma yada kan içine ilaç şırınga edilmesi gibi 1 uyaran sebebi yle geçici ollaraak yükselmesidir . Yükselmeye yol açan uyaranın tesiri kaybolunca tansiyon olaðan e döner .

GÖRÜLME SIKLIĞI
Yüksek tansiyonluların tümü tanı konacak biçimde tıbbi kontrolden geçmemiş olduğundan vede yüksek tansiyon değerlendirme ölçütleri her yerde aynı olmadığından yüksek tansiyonun dağılımını kati ollaraak saptamak olanaksızdır . Doktora başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 25′inde yüksek tansiyon vardır vede bunların yüzde 9O’ı esansiyel (birincil) tiptedir .

TANI
Tanı konması için kan basıncı 20 dakika dinlenmenin ardından ölçülmelidir; birbirinden farklı vakitler da yapılan üç ayrı ölçümde de kan basıncı yüksek çıkıyorsa yüksek tansiyon tanısı konabilir .
Kan basıncı ölçümlerinde pek çok kısıtlama vede yanılgı olasılığı vardır .
Bunların başında hastanın muayeneye vede doktora oluþan tepkisi gelir . Burada tansiyon coþku sebebi yle tepkisel ollaraak yükseldiği halde , kişiye yanlışlıkla yüksek tansiyon tanısı konur .

Son yıllarda bu yanlışlıklardan kaçınmak için günlük etken likleri mani lemeden kan basıncının otamatik ollaraak kaydedilmesini sağlayan birçok teknik geliştirilmiş vede uygulanmaya başlamıştır . Böylece elde edilen 24 saatlik tansiyon değerleri , yüksek tansiyonun organlarda yol açtığı zararları tansiyon aleti ile elde edilen değerlerin ortaya koyamadığı kadar bariz ollaraak sergiler . Bununla beraber , kan basıncının dinamik ollaraak monitörle izlenmesinin tanı açısından üstün olduğuna ilişkin 1 kanıt elde edilememiştir . Bu sebep le bu yöntem yalnız bazı seçilmiş yüksek tansiyon olgulanyla sınırlı kalacak biçimde uygulanmaktadır; bunlar kan basmcı sık sık değişen hastalar , yüksek tansiyon ile organlardaki örselenme arasında bağlantının tam kurulamadığı olgular , sık sık tansiyonu yükselenler ile Tedavi(iyileştirme) sonuçlarının değerlendirilmesi istenen olgulardır .
Olguların büyük 1 bölümünde dikkatli 1 ölçümle yüksek tansiyon tehlikesi olup olmadığı belirlenebilir; gereklidir se Rahatsızkiþi kan basıncını evde kendi kendine de ölçebilir .

İkincil yüksek tansiyonun sebep lerini saptayabilmek için Umumi 1 muayene yapılması önemlidir . Özellikle kol vede bacak atardamar nabızlarının basitce alınıp alınamaması , atardamarlardaki nabız vuruş şiddetinin birbirinden farklı olup olmaması , böbrek atardamarlarının karından stetoskopla iyice dinlenmesi lüzumlu dir . Ayrıca idrar tahlili yapılır vede kanda üre , ürik asit , kreatinin , sodyum vede potasyum gibi elektrolitlerin düzeyi belirlenir .

TEDAVİ
emare vede yakınmaların az yada çok olmasına bakılmaksızın tüm yüksek tansiyonluları Tedavi(iyileştirme) etmek gerekip gerekmediği tartışması şu çözüme bağlanmıştır: Küçük kan basıncı 90 mmHg’nin (mm cıva basmcı) üstünde oluþan tüm hastaların tansiyonu 85 mmHg düzeyinde tutulacak biçimde Tedavi(iyileştirme) uygulanmalıdır .
ikincil yüksek tansiyonda Tedavi(iyileştirme) öncelikle temelde yatan hastalığın Tedavi(iyileştirme) )-sine yöneliktir; birincil yüksek tansiyonda basıncın kontrol altına alınmasıyla vede basıncm olaðan e inmesiyle mesele çözülemezse komplikasyonlann Tedavi(iyileştirme) edilmesi gereklidir . Birincil yüksek tansiyonun Tedavi(iyileştirme) sinde Umumi önlemlerin yanı sıra ilaç Tedavi(iyileştirme) si uygulanır . Genel önlemler kısaca şunlardır:

Beslenme – Bazı istatistikler sanayileşmiş toplumlarda nüfusun yansından çoğunun aþırı kilolu olduğunu göstermektedir . Bu Hal umumiyetle yüksek tansiyon , şeker hastalığı vede damar sert-liğiyle 1 arada görülür; öte yandan tek başına da kalp vede dolaşım sistemi hastalıkları için 1 risk faktörüdür . Bu ndenle yüksek tansiyonlu , şişman hastanın olaðan kilosuna getirilmesi büyük önem taşır . Hafif yada orta C°de yüksek tansiyonlu hasta , çoğu vakit yalnızca kilo vererek kan basıncını olaðan değerlere düşürebilir . Verilen her kilo için diyastolik (küçük) kan basıncının 2-3 mmHg azaldığı saptanmıştır .Özellikle hayvansal kökenli doymuş yağlar (tereyağ , içyağı) az kullanılmalıdır . Bu maddeler aşırı miktarda alınırsa kandaki kolesterol düzeyi artar; buna bağlı ollaraak yüksek tansiyon vede öteki kalp vede dolaşım sistemi hastalıklan açısından risk yükselir . Sebzeyle beslenen topluluklarda çok az kişide yüksek tansiyon görüldüğü gözlenmiştir .Besinlerle aşın tuz alımı da mani lenmelidir . Tuz kendi başına güçlü 1 damar büzücüdür vede tansiyonu düzenleyen bazı sistemleri etkiler . Ama yapılan son araştırmalar tuz kısıtlamasının bütün birincil yüksek tansiyon durumlarında tesirli olmadığını göstermektedir . Sonuç ollaraak tuz kısıtlamasına yanıt veren vede vermeyen birincil yüksek tansiyon çeşitlerinden söz edilebilir . Son vakitler da dikkatlerin odaklaştığı 1 başka nokta ise potasyumdur . Potasyumca biraz varlıklı 1 rejimin henüz tam ollaraak aydınlatılamamış mekaniz-malarla tansiyonu düşürdüğü gözlenmiştir . Kahve de kan basıncında birkaç saat süren 5-20 mmHg’lik yükselmelere yol açtığından kısıtlı miktarda alınmalıdır . Aşın alkol alımı da zararlı meydana gelebilir , aşın alkol alındığında sempatik sinir sisteminin uyanlmasına bağlı ollaraak uzun süreli yüksek tansiyon görülür .Sonuçta , yüksek tansiyonlu Rahatsızkiþi peynir vede öbür süt ürünleri de içinde olmak üzere çok az hayvansal yağ vede tuz tüketmeli , bol meyve vede sebze yemelidir . Gerekenden çok kalori almamalıdır .

Etiketler: küçük tansiyon sebep yükselir ,tansiyon nasıl yükseltilir ,en iyi tansiyon aleti ,microlife tansiyon ,en iyi tansiyon aletleri ,sarımsak tansiyon ,tansiyon bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) ,tansiyon yükselten yiyecekler ,tansiyon düşüklüğünün sebep leri ,tansiyon düşürücüler ,yüksek tansiyon düşürme ,yüksek tansiyon düşürmek ,tansiyon yükselten gıdalar , hamilelikte tansiyon düşmesi ,microlife tansiyon aleti ,hamilelikte yüksek tansiyon , hamilelikte yüksek tansiyon ,tansiyon düşmesinin emare leri ,tansiyon ölçüm aleti ,tansiyon holter ,holter tansiyon ,tansiyon aletlerinin fiyatları ,yüksek tansiyon Tedavi(iyileştirme) ,tansiyon baş ağrısı ,tansiyon ölçüm aletleri ,tansiyon dengeleyici ,tansiyon holteri ,küçük tansiyon yüksekliği ,yüksek küçük tansiyon ,tansiyon ilaç isimleri
Medikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp