Bitkisel Sağlık Ürünleri
Medikal Ürünler

Yüksek Tansiyon Nedenleri

Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Sebep leri


Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Sebep leri  Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı) , küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit yada daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır .


Tansiyonu uzun zaman ­lerle bu değerlerin üstüne çıkan birey­lerde beyin , böbrek , kalp vede damar has­talıklarının daha çook görüldüğü vede ge­nellikle tansiyonu olağan olanlara oranla yaşam zaman sinin daha kısa oldu­ğu kanıtlanmıştır .
Büyük kan basıncı (büyük tansiyon) kaç olursa olsun , küçük kan basıncı (küçük tansiyon) 90 mmHg yada daha yüksekse sistemik Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) söz konusudur vede Tedavi(iyileştirme) edilmesi gereklidir . Son istatistiklere göre olağanın üst sını­rına yakın küçük kan basıncının (85-89 mmHg) bile 1 risk etkeni olduğu anla­şılmaktadır .

Küçük (diyastolik) tansiyonun yük­sek olmadığı , diğerbir deyişle 90 mmHg’nin altın­da kaldığı , yalnız büyük (sistolik) tansi­yonun yükseldiği durumlarda sistolik Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) söz konsudur . 70 yaşın altındaki kişilerde küçük tansiyon 90 mmHg’nin altında kalırken büyük tansi­yon 160 mmHg vede daha yüksekse teda­vi edilmesi gereklidir . 70 yaşın üzerinde Tedavi(iyileştirme) yi başlatacak büyük tansiyon de­ğeri 170 mmHg vede daha üstüdür .
Hipertiroidizm , aort kapak kafigelmez ­liği vede atar-toplar damar bağlantılarında büyük tansiyon yüksek olmasına karşın ilaç Tedavi(iyileştirme) si gerekmez . Bu durumlarda asıl Rahatsızlık Tedavi(iyileştirme) edilmelidir . Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) günümüzde hâlâ beyin damarlarındaki tıkanıklık vede ka­namalar açısından başlıca risk etken ü­dür . Ayrıca , kolesterol vede sigara(tütün mamülleri) alışkanlığının yanı sıra miyokart enfarktü­sünün başlıca sebep leri arasında yer alır; kalp vede dolaşım kafigelmez liği oluşan ki­şilerin yüzde 75′inde bu Rahatsızlık lara ne­den olduğu bildirilmiştir . Ayrıca tansi­yon yükselmesinin damar duvarında ka­lınlaşma gibi bariz değişmeler e yol açarak tıkayıcı damar Rahatsızlık ları , anev­rizmalar vede böbrek kafigelmez liği gibi 1 dizi doku bozukluklarına sebep olduğu kanıtlanmıştır .Son 35 yıl içinde Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) un ilaçla Tedavi(iyileştirme) sinde dev adımlar atılmış olmasına karşın , yukarıda emare len ol­gular aktüel liklerini korumaktadır . Gü­nümüzde aşırı yan tesiri olmayan , bu­na zıtlık son C° Derece tesirli ilaçlar var­dır . Son yıllarda bu Tedavi(iyileştirme) ler neticesinde kan basıncının düşürülmesiyle kalp vede damar Rahatsızlık larına yakalanma vede bu Rahatsızlık lardan ölme oranının bariz oranda azaldığı kanıtlanmıştr .

YÜKSEK TANSİYONUN  NEDENLERİ

Oluşum mekanizması bakımından 2 tür Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) mevuttur : Birincil yada esansiyel vede ikincil . Birincil Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) un sebep leri tam ollaraak bilin­memekle beraber , hastalığın oluşumun­da kalıtım , ruhsal açıdan ivedi etkile­nen coşkulu benliksiz , şişmanlık gibi ba­zı etkenler saptanmıştır , tkincil Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) aşağıdaki Rahatsızlık lardan sonra ortaya çıkabilir:

Böbrek dokusu vede böb­rek atardamarlarında yerleşen Rahatsızlık ­lar (akut vede kronik Böbrek iltihabı(nefrit) (kidney infection) , poli-kistik böbrek) , böbreküstü bezinin ka­buk bölümündeki Rahatsızlık sebebi yle kortizon yada aldesteron hormonları­nın aşırı salgılanması neticesi görülen Cushing hastalığı vede Crohn hastalığı , böbreküstü bezinin iç kısmının (medul-la) tümörü (feokromositom) , aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlığı , kafa içi basıncının artması . Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) la basınç reaksiyo­nu arasındaki farklı mın da yapılması ge­rekir .

Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) deyimi kan ba­sıncının Daima ollaraak bazı sınırların üzerinde kaldığım emare rken , basınç reaksiyonu tansiyonun coşku lanma yada kan içine ilaç şırınga edilmesi gi­bi 1 uyaran sebebi yle geçici ollaraak yükselmesidir . Yükselmeye yol açan uyaranın tesiri kaybolunca tansiyon olağan e döner .


Etiketler:    Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) sebep leri ,   tansiyon ölçmek , erka tansiyon , tansiyon aleti erka , erka tansiyon aleti , büyük tansiyon , erka tansiyon aletleri , tansiyon ölçme aleti , tansiyon düşüklüğünün emare leri , tansiyon hastaları , tansiyon olağan değerleri , olağan tansiyon değerleri , tansiyon düşüren gıdalar , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Tedavi(iyileştirme) si , koldan tansiyon aleti , dijital tansiyon aleti , tansiyon emare leri nelerdir , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) nedir , tansiyon Rahatsızlık ları , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) sebep leri , tansiyon düşüren bitkiler ,  çocuklarda tansiyon , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) sebep leri , hamilelikte Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , gebe likte Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , düşük küçük tansiyon , digital tansiyon aleti , tansiyon düşürücü bitkiler , tansiyon yükselmesi emare leri , dijital tansiyon aletleri

Medikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp