Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Yüksek Tansiyon Nedenleri

Yüksek Tansiyon Sebep leri


Yüksek Tansiyon Sebep leri  Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı) , küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit yada daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır .


Tansiyonu uzun süre­lerle bu değerlerin üstüne çıkan birey­lerde beyin , böbrek , kalp vede damar has­talıklarının daha çok görüldüğü vede ge­nellikle tansiyonu olaðan olanlara oranla yaşam süresinin daha kısa oldu­ğu kanıtlanmıştır .
Büyük kan basıncı (büyük tansiyon) kaç olursa olsun , küçük kan basıncı (küçük tansiyon) 90 mmHg yada daha yüksekse sistemik yüksek tansiyon söz konusudur vede Tedavi(iyileştirme) edilmesi gereklidir . Son istatistiklere göre olaðanın üst sını­rına yakın küçük kan basıncının (85-89 mmHg) bile 1 risk etkeni olduğu anla­şılmaktadır .

Küçük (diyastolik) tansiyonun yük­sek olmadığı , diðerbir deyiþle 90 mmHg’nin altın­da kaldığı , yalnız büyük (sistolik) tansi­yonun yükseldiği durumlarda sistolik yüksek tansiyon söz konsudur . 70 yaşın altındaki kişilerde küçük tansiyon 90 mmHg’nin altında kalırken büyük tansi­yon 160 mmHg vede daha yüksekse teda­vi edilmesi gereklidir . 70 yaşın üzerinde Tedavi(iyileştirme) yi başlatacak büyük tansiyon de­ğeri 170 mmHg vede daha üstüdür .
Hipertiroidizm , aort kapak kafigelmez ­liği vede atar-toplar damar bağlantılarında büyük tansiyon yüksek olmasına karşın ilaç Tedavi(iyileştirme) si gerekmez . Bu durumlarda asıl hastalık Tedavi(iyileştirme) edilmelidir .Yüksek tansiyon günümüzde hâlâ beyin damarlarındaki tıkanıklık vede ka­namalar açısından başlıca risk faktörü­dür . Ayrıca , kolesterol vede sigara(tütün mamülleri) alışkanlığının yanı sıra miyokart enfarktü­sünün başlıca sebep leri arasında yer alır; kalp vede dolaşım kafigelmez liği oluþan ki­şilerin yüzde 75′inde bu hastalıklara ne­den olduğu bildirilmiştir . Ayrıca tansi­yon yükselmesinin damar duvarında ka­lınlaşma gibi bariz değişikliklere yol açarak tıkayıcı damar hastalıkları , anev­rizmalar vede böbrek kafigelmez liği gibi 1 dizi doku bozukluklarına sebep olduğu kanıtlanmıştır .Son 35 yıl içinde yüksek tansiyonun ilaçla Tedavi(iyileştirme) sinde dev adımlar atılmış olmasına karşın , yukarıda emare len ol­gular güncelliklerini korumaktadır . Gü­nümüzde aþırı yan tesiri olmayan , bu­na karşılık son C° Derece tesirli ilaçlar var­dır . Son yıllarda bu Tedavi(iyileştirme) ler neticesinde kan basıncının düşürülmesiyle kalp vede damar hastalıklarına yakalanma vede bu hastalıklardan ölme oranının bariz ölçüde azaldığı kanıtlanmıştr .

YÜKSEK TANSİYONUN  NEDENLERİ

Oluşum mekanizması bakımından 2 tür yüksek tansiyon vardır: Birincil yada esansiyel vede ikincil . Birincil yüksek tansiyonun sebep leri tam ollaraak bilin­memekle beraber , hastalığın oluşumun­da kalıtım , ruhsal açıdan çabuk etkile­nen coþku lı kişilik , şişmanlık gibi ba­zı etkenler saptanmıştır , tkincil yüksek tansiyon aşağıdaki hastalıklardan sonra ortaya çıkabilir:

Böbrek dokusu vede böb­rek atardamarlarında yerleşen hastalık­lar (akut vede kronik böbrek iltihabı , poli-kistik böbrek) , böbreküstü bezinin ka­buk bölümündeki hastalık sebebi yle kortizon yada aldesteron hormonları­nın aþırı salgılanması neticesi görülen Cushing hastalığı vede Crohn hastalığı , böbreküstü bezinin iç kısmının (medul-la) tümörü (feokromositom) , aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlığı , kafa içi basıncının artması .Yüksek tansiyonla basınç reaksiyo­nu arasındaki ayrımın da yapılması ge­rekir .

Yüksek tansiyon deyimi kan ba­sıncının sürekli ollaraak bazı sınırların üzerinde kaldığım emare rken , basınç reaksiyonu tansiyonun coþku lanma yada kan içine ilaç şırınga edilmesi gi­bi 1 uyaran sebebi yle geçici ollaraak yükselmesidir . Yükselmeye yol açan uyaranın tesiri kaybolunca tansiyon olaðan e döner .


Etiketler:    Yüksek tansiyon sebep leri ,   tansiyon ölçmek , erka tansiyon , tansiyon aleti erka , erka tansiyon aleti , büyük tansiyon , erka tansiyon aletleri , tansiyon ölçme aleti , tansiyon düşüklüğünün emare leri , tansiyon hastaları , tansiyon olaðan değerleri , olaðan tansiyon değerleri , tansiyon düşüren gıdalar , yüksek tansiyon Tedavi(iyileştirme) si , koldan tansiyon aleti , dijital tansiyon aleti , tansiyon emare leri nelerdir , yüksek tansiyon nedir , tansiyon hastalıkları , düşük tansiyon sebep leri , tansiyon düşüren bitkiler ,  çocuklarda tansiyon , yüksek tansiyon sebep leri , hamilelikte düşük tansiyon , gebe likte düşük tansiyon , düşük küçük tansiyon , digital tansiyon aleti , tansiyon düşürücü bitkiler , tansiyon yükselmesi emare leri , dijital tansiyon aletleri

Medikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp