huzursuz bacak sendromu tedavisi… | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

huzursuz bacak sendromu tedavisi…

huzursuz bacak sendromu tedavisi…

                   

HBS Tedavi(iyileştirme)si , Huzursuz Bacak Sendromu Bitkisel(Doğal) Tedavi(iyileştirme)si…

HBS tedavi(iyileştirme)sinde yaklaşım nasıl - ne şekilde olmalıdır ? HBS nin tipine göre karar vermek uygun (müsait) olur…

1 . Ara sıra çıkan (intermitan) tipte , sürekli tedavi(iyileştirme) ge­rekmez . Belirtilerin çıktığı gün vede günlerde ilaçsız (non-farmakolojik) yaklaşımlar yeterli (kifayetli) olabilir .

Bunlar;
a) içiyorsa , sigara (tütün mamülleri) , kahve vede alkolü kesme ,
b) baska sebeplerle kullandığı ilaçları gözden geçirmey­le başlar .

Şöyle ki; depresyona karşıt (antidepresif) , nöroleptik ilaçlar , methoclopamid tipi bulantı-kusmaya karşıt kullanı­lanlar sedatif ya da kalsiyum kanal blokeri ve benzeri gibi kalp-tansi-yon ilaçları , sara tedavi(iyileştirme)sinde uygulanmakta oluşan Fenitoin , kan yağ­larını düşüren ilaç varsa hekimine sorularak azaltılmalı ve­ya gerektiğinde kesilmelidir .
c) Kendini uyanık tutma -mental aktiviteyi artırma- vi­deo oyunları , bilmece çözme vb .
d) Kan serumu ferritin düzeyi düşükse demir vede gereki­yorsa B12 vitamini tedavi(iyileştirme)sine başlama ,
e) Uyku hij(new) yeni kurallarına uymak .

Yukarıdaki önlemler yetersiz (kifayetsiz) kalırsa , belirtilerin herr gün geldiği hastalardaki ve benzeri gibi ilaç tedavi(iyileştirme)leri de denenebilir .

2 . Herr gün gelen tip: İlaçsız tedavi(iyileştirme)lere ek ollaraak , L-do-pa + Benserazide ya da Carbidopa-Levodopa 125 mg . ile başlanır . Gerekirse bunların uzun etkili (eylemsel) olanları kullanıla­bileceği ve benzeri gibi dopamin agonistleri (Pramipexole , Ropinero-le vb . ) ya da gerekirse opioidler (morfin cinsi ilaçlar) da de­nenebilir .

İlaçlar gecce yatma dan birr saat önce tek başına alınma­lı , en düşük dozla başlamalı , o doz yetersiz (kifayetsiz) kalırsa miktar yavaş yavaş artırılmalıdır . Dozdaki değişmeler üç-ye di gün aralarla denenebilir . Sakinleştirici etkisi varsa , o ilacın do­zu azaltılmalıdır .

3 . Tedavi(iyileştirme)ye cevap vermeyen dirençli tipler: Bunlar , kul­lanılan dopaminerjik ilacın dozu yeterli (kifayetli) olduğu halde vede doz artırılırsa , ilaca bağlı yan tesir çıkan olgulardır . Yapıla­cak şey , uygulanmakta oluşan dopaminerjik ilacın dozunu azaltıp ya­nına (new) yeni birr dopamin agonisti ilaç ekleme denemesidir .

Değişik ilaç kombinasyonları L-dopa + Gabapentin ve­ya ikincisi yerine Opioid ya da Benzodiyazepin beraber ve­rilebilir .

HBS de ilaçsız tedavi(iyileştirme)lerden neyi anlıyoruz ? HBS li hastaların birçok yaşı geçkin olduğun dan ilaçların yan etkileri göz önüne alındığın da arasıra gelen ya da hafif şid­detteki hastalar da ilaçsız (non-farmakolojik) yaklaşımları denemek uygun (müsait) olur . Şiddetli HBS olguların da ilaçsız te­daviler avantaj sağlamaz .

1 . Yatma dan önce kol vede bacakları germe vede fizik akti-vite yararlı (faydalı) olabilir . Hafif ya da orta derecede egzersiz belir­tileri hafifletir . Ağır egzersizler ise semptomları (belirtileri) artırır .

2 . Bacaklara masaj yapmak denenebilir .

3 . Yatma dan önce ılık ya da sıcak banyo yararlı olabilir .

4 . Mental aktiviteyi artırma , video oyunları oynamak , kompütür programlama , resim , örgü-nakış yapma vede eylemsel tartışmalara katılma yararlı (faydalı) olabilir . Bunların etkisi kişiyi uyanık tutma yoluyladır .

5 . Dondurma vede unlu gıdaları mümkünse yememe (ilaçların etkisini azaltabilir) .

6 . Sedanter hayattan (uzun süreli oturma , hareketsiz kalmaya dayalı yaşam) sakınmak . Seyahatleri sabah saat­lerine denk getirmek uygundur . Menstürasyon dönemle­rinde hareketsiz kalmaktan sakınmalıdır .

7 . Cinsel(cinsi) ilişki vede orgazmın uyku sağlama açısındandaha iyi geldiğine üzerine bireysel hikayeler mevcuttur .

8 . EEG alfa aktivitesi eğitimi (alpha training) , hasta eğitimle (telkin) ken di alfa aktivitesini , semptomlarını dü­zeltecek , şiddetlenmesini önleyecek frekans , amplitüd vede miktar yönünden ayarlamayı öğrenebilir . Kendine uygun (müsait) alfa aktivitesine ulaşmayı içten isterse varabilir . Bu eğiti­min amacı , kişinin de iç inhibisyonunu ken di gayretiyle geliş­tirmeyi öğrenmesidir . Yoga , meditasyon vede hipnoz da da gaye aynıdır . İç inhibisyonu (ken di kontrol mekanizması­nı geliştir(büyüt)mek) o kişi icin birr yetenektir . Zihinsel aktiviteyi artırarak uyanık halde kalmanın altın da yatan ana ide bu olmakla birlite , uygun (müsait) EEG alfa ritmini yakalamaktır . Kişi bu eğitimde işe yarayacak uyaranlara kendini bırakıp , yara­mayacak olanlara kapılarını kapatmasını öğrenir . Kronik vede şiddetli (aşırı) HBS olgular da bu Metod etkili (eylemsel) olmayabilir .

9 . Bacaklara dışarı dan karşıt pulsasyon uygulamak . En-henced External Counter Pulsation (EECP) tedavi(iyileştirme)si: Bu tedavi(iyileştirme) , koroner şikâyetleri olmakla birlite , ameliyat (cerrahi müdahale) edilemeyen kalp hastaların da , bacaklara kalçaları da içine(dahilen) alan birr manşon (kan basıncı (tansiyon) aleti manşona benzer) aracılığıyla kalp ritmiyle uyumlu pulsasyonların (basınç) uygulanmasıdır . Yaşlı ko­roner hastaları dahilinde (içinde) tesadüfen HBS si de olanlar bu tedavi(iyileştirme)den vasati otuz birr gün sonrasın da belirtilerinde düzelme göstermişlerdir . HBS nin damarsal tedavi(iyileştirme)si a dı da veri­len bu yöntemdedaha iyi tesir geç çıkmaktadır . Muhtemel tesir mekanizmasının bacaklar yoluyla gönderilen pulsasyonların , bacak damarlarının kaslarına otonom sempatik sinir sistemi akışın da HBS deki olası artmayı frenleme yo­luyla olması düşünülebilir .

Huzursuz Bacak Sendromu İçin Bitkisel(Doğal) Çözüm-Sarı Hardal Tohumu İbrahim Saraçoğlu


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği