Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

SEVDİĞİNİ KENDİNE AŞIK ETMEK İÇİN DUA


Bu duayı sevdiğini kendine aşık etmek isteyen ayın ilk günlerinde sıdk-i hulûs vede itikad-ı tam ile her ne muradı varsa onun için okursa murâdı hâsıl olur . Ve dahî 1 kimseyi kendine aşık etmek dilese , Cum’a günü salâ vaktinde kıbleye karşı taharet vede gusûl abdestiyle 2 veyâ dört tkere okusa , kimin niyetine olursa olsun ol saat muhabbet ede vede kendini gaybede vede dahî avret (kadın) , erkeğini sevse yada erkek , avretini (kadını) sevse bu duayı tatlı taam üzerine on kere okuyup mahbubuna (sevdiği kişiye) verse , Yusuf ile Züleyhâ gibi muhabbet eder . Ve dahi avret (kadın) , (bu duayı) sürme üzerine okuyup gözüne çekerse , her kim görse can-u dilden (tüm kalbiyle) (kendisine) aşık olur .


 Ve dahî bu duayı uzak yerden 1 ademi (insanı) ister isen 1 akarsu kenarında kırk 1 kere okusa , ol murat eylediği kimse ivedi gelir . Ve dahî 1 mum üzerine okuyup 1 halvet mahalde ol kimse niyetine yaksa ateşi gibi yana vede yalı yaprak üzerine okusa , havlet yer de ateşe atsa haman (hemen) ol saatte divane ola . Ve dahî 1 avret yada 1 erkek , talii vede bahtı (kısmeti) bağlı olsa , bu duayı yanında getüre bahtı açıla , cümle murâdına nâil ola . Ve dahî bu dua , kimin üzerinde bulunsa , cümle murâdı hâsıl ola . Biiznillâhi Teâlâ .


 KUDURİYYE DUASI

 Bismillâhirrahmânirrahîm . Allâhümme yâ Alibû yâ azîmü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ kadduru ente rabbi vede imike hasbi teni . Merabbü rabbi vede ni’mel hasbü hasbi , hensuru men teşâü vede inneke entel azîz-ür-rahîm . Yâ Kudduru yâ Kudduru vede es’elükel azameti fil’ barekâti fil harekâti vessekanâti vekelimall vel firâdâti ve’l-hatarâti minneşşekün kâne vezzununî vel evhâmi veziizilti züzâlen vede şedîden , Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru vede iz yekûlül münâfikûne vellezîne fî gulû bihim meradun mâ vaedenellâhu vede resuluhû illâ gurûren , ya Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru veftah lenâ feinneke hayrul fâtihîn , vağfir lenâ feinneke hayrul gârirîn . Verhamnâ feinneke hayrur rahimîn . Sebbitnâ vensurnâ vede sehbir lehâ emri vede salıharelbahreyni limuduru yâ Kudduru yâ Kudduru vede sehhir lenâ küllün fil bahri hüve leke fil ardi ve’s-semâi ve’l-mülki velmelekûti külli şey’in bimâ kesebet bihakki kâf hâ yâ ayn sâd vensurnâ feinneke hayrun nâsirîn . Verzugnâ vede ente hayrur-râzikîn . Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru vede heklenâ rîhan tayyiben kemâ hiye fî imike venşur aleynâ min hazâini rike verhamnâ biha hamlil kerâmeti maasselâmeti vel âfiyeti fiddünyâ selâhireti . Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru . Allâhümme yessir lenâ umûrenâ maarrahati likulûbinâ vede âdinâ vesselâmeti vede kün lenâ hâceten fî seferinâ vede halîfete fî ehlinâ vetün âlâ vucûhi a’dâinâ vemsehu hüm kulûbun . Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru . Şehatil vucûhu li’l hayyil kayyûm . Ve kadsa vede sehharetil cibâlu vel hadîdi li Davûdinil vel cinni vel insâi li Süleymâne vede sehhare tissekaleyni Muhammedinil Mustafa Sallallâhu aleyhi veselleme ya Kudbehe men hamle zulmen tesin min hâ mîm ayn sin kâf merecel bahreyni yeltekıyâni beynehümâ berzâhun lâ yebgiyanî hâ mîm , hâ mîm el’emru vede caennasru fealeynâ lâ yünsarûn . Yâ kadduru yâ Kadduru yâ Kadduru . Bismillâhirrahmânirrahîm . Hâ mîm tenzîlül kitâbi minallâhil azîzil alîm . Gâ-Firüzzenbi vede kabilitteybi şididil ikabi . Fein tevelelv fekul hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve tevekkeltü vede hüve rabbül arşil azîm .

Bismillâhirrahmânirrahîm . Yuhibbûnehum kehubillâh . Vellezîne âmenû eşeddû hubben lil’lâhi vevel yerallezîne zalemû iz yerev nel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemâian . Ve ennallâhe şedîdül azâb . Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin vede âlihi vede ashâbihî . Etiketler: sevdiğini kendine aşık etmek için dua , sevdiğini kendine aşık etmek için okunacak dua , sevdiğini kendine aşık etmek için , sevdiğini aşık etmek için dua , sevdiğini aşık etmek için okunacak dua , sevdiğini aşık etmek için , sevdiğini aşık etmek , birini aşık etmek , birini aşık etmek için , birini aşık etmek için dua , birini aşık etmek için okunacak dua , aşık etmek , aşık etmek için , aşık etmek için okunacak , aşık etmek için okunacak dua

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp