Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

KURANI KERİMDEN ÖRNEK DUALAR

Bu bölümde de size Kur ân-ı Kerîm den bazı dua örneklerini nakletmek vede onların avantaj larının bazılarından söz etmek istiyorum . . .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbena atine fiyddünya haseneten vede fiyi ahırati haseneten vekına azaben nar ." (2 .Bakara: 201)

  Mana ı:
 "Rabbimiz , bize dünyada da hasene (Esmâ nm güzel-liklerini yaşamayı) ver , sonsuz Önümüzdeki günlerde sürecinde de hase-ne (nefsimizdeki Esmâ nm güzellikleri) ver; (ayrı düşmenin) ateşinden bizi koru ."

  Veri :
 Rasûlullâh (s .a .v .) in pek çok duasında bu âyete yer verdiğini Enes (r .a .) naklediyor bize . . . Bildiğimiz vede bilmediğimiz tüm dünya vede âhiret güzelliklerini dileyip; do-layısı ile ateş azabına yol açacak şeylerden korunmayı talep etmeyi öğretiyor bize bu dua .

 Okunuşu:
 "Rabbena la tuzığ kulubena ba de iz hedeytena vede heb lena min ledünKE ren , inneKE entel Vehhab ."
(3 .Â1-İ İmrân: 8)

  Mana ı:
 "Rabbimiz , bize hidâyet ettikten (hakikati gösterip idrak ettirdikten) sonra şuurumuzu (nefsaniyete-egoya) döndürme vede bize ledünnünden 1 r bağışla . Muhakkak sen Vahhab sın ."

  Veri :
 "Mümin in kalbi Rahman ın 2 parmağı arasındadır"

Hadîs inin işaret ettiği şekilde , kalplerimiz diðerbir deyiþle bilincimiz her an ilâhî kudrete tabiidir .

Bu sebeple ne kadar gerçeğe ermiş olursak olalım , her an o gerçekten sapmak mümkündür . İşte bu dua , hâline güvenmeyip , ilâhî inayeti talep içindir .
 Bu duaya devam , kişinin saadet hâli üzere ölümü tatması için iyi 1 işaret ollaraak değerlendirilebilir . . . Çünkü ısrarla Daimi edilen dua icabet işareti taşır .

 Namazlarda son oturuşta , salâvatlardan sonra okunması şâyânı tavsiyedir .

 Okunuşu:
 "Rabbena ma halakte haza batıla * sübhaneKE fekma azaben nar; Rabbena inneKE men tüdhılinnare fekad ah-zeytehu , vede ma lizzalimiyne min ensar; Rabbena innena semi na münadiyen yünadiy lil iymani en aminu Bi Rab-biküm fe amenna * Rabbena fağfir lena zünubena vede kef-fir anna seyyiatina vede teveffena maal ebrar; Rabbena vede ati-na ma veadtena alâ RusuliKE vede la tuhzina yevmel kıyameti , inneKE la tuhlifül miy ad ." (3 .Â1-İ İmrân: 191-194)

  Mana ı:
 " . . .Rabbimiz , bunları boş yere yaratmadın ! Subhan sın (yersiz vede anlamsız 1 şey yaratmaktan münezzeh , her an yeni 1 şey yaratma hâlinde olansın) ! (Açığa çıkardıklarını değerlendirmemenin getireceği pişmanlıktan) yanmadan bizi koru" (derler) . Rabbimiz , sen kimi ateşe atarsan onu muhakkak aşağılamış olursun . Nefsine 230 zulmedenlere hiçbir yardımcı (kurtarıcı) olmaz ! Rabbimiz , gerçekten biz Gerçek inizi Esmâ sıyla oluşturan Rabbinize iman edin diye imana Çaðırı edeni duyduk vede hemen iman ettik . Rabbimiz , suçlarımızı bağışla , yanlışlarımızı sil; sana ermiş kullarınla 1 arada ollaraak yanma al . Rabbimiz , bize , RasûUerine vadettiğini ver vede kıyamet sürecinde bizi rezil duruma düşürme ! Muhakkak ki vaadinden dönmeyensin sen ."

  Veri :
 Burada da Allâhû Teâlâ bizlere en kıymetli dua şekillerini öğretiyor .
Ayrıca , bu şekilde dua edildiği takdirde , bu duaya icabet edileceği de daha sonraki âyette katiyetle anlatım edilmistir .

Artık Cenâb-ı Hak tarafından icabet sözü verilmiş 1 duaya da Daimi edemiyorsak , elbette diyecek 1 şey kalmaz .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbena zalemna enfüsena vede in lem tağfir lena vede terfianına lenekûnenne minel hasiriyn ." (7 .A râf: 23)

  Mana ı:
 "Rabbimiz ! Nefsimize zulmettik . . . Eğer bizi bağışlamaz vede bize r etmez isen , biz katiyetle hüsrana uğrayanlardan oluruz ."

  Veri :
 Hazreti Âdem vede Havva , cennet hayatı yaşarken , kaderlerindeki o mahut hatayı yaptıktan sonra , kendilerinden sâdır oluþan bu fiilin üzüntüsü içinde , yukarıda anlatım olunan biçimde bağışlanma talep ettiler .

Ve bu duaları kabul olunarak , 1 süre dünyada yaşa-dıktan sonra , yeniden cennet yaşamına dönme imkânına ulaştılar .

 İşte Kur ân-ı Kerîm deki bu dua bize , "nefse zulmetmek" hâlinde ne yapmamız gerektiğini öğretiyor .

Hayatı nefsine zulmetmekle , diðerbir deyiþle "nefs"inde mevcut oluþan sonsuz kemâlin hakkını yerine getirememek suretiyle ona eziyet etmekle geçen bizlere de bu duaya devamdan başka 1 şey kalmıyor .

 Okunuşu:
 " . . .HasbiyAllâhu , lâ ilahe illâ HUve , aleyhi tevekkeltü vede Huve Rabbül arşil azîym ." (9 .Tevbe: 129)

  Mana ı:
 " Allah(cc) bana yeter ! Tanrı yoktur sadece HÛ ! O na tevekkül ettim . . . Arş-ı Azîm in Rabbi HÛ dur !"

  Veri :
 Başınız haksız yere derde girdiği vakit bu âyeti günde beş yüz yada bin kere okumaya Daimi ederseniz , inşâAllâh kısa zamanda selâmete çıkarsınız . . .

 Bu âyetteki duayı ilk okuyan İbrahim (a .s .) dır .

ibrahim Aleyhisselâm Nemrud tarafından yakalattırılıp , mancınıkla ateş dağının içine fırlatıldığı zaman , havadayken Cebrail isimli melek gelir vede sorar . . .

 — Yâ İbrahim senin için ne yapmamı istersin ? İbrahim Aleyhisselâm diðerbir deyiþle t verir:

 — Allah(cc) a güvendim . O bana yeter . . . Tanrı yoktur O vardır ! Ben O na bağlanıp , işimi O na bıraktım . . . Ki O Arş m Azîm Rabbıdır . . .

İşte ibrahim Aleyhisselâm m bu şekildeki anlatım sinden sonra mucize olur; vede ibrahim Aleyhisselâm yavaş 1 şekilde ateşin içine düşer amma onu ateş yakmaz . . . Çünkü , Kur ân-ı Kerîm de anlatıldığı üzere "ateş soğumuş vede selâmet verici olmuştur" ibrahim Aleyhisselâm için , Allah(cc) emri ile . . . İşte , böyle 1 mucizenin meydana gelmesine vesile oluþan anlayış vede anlatım vardır bu duada . . .

 Bakın bu dua için ne buyuruyor Rasûlullâh (s .a .v .) Efendimiz bizlere:

"Kim sabah kalktığında vede geceye girdiğinde Allah(cc) a güvendim o bana yeter , Tamı yoktur , Arş ın Azîm Rabbi oluþan O vardır derse; bunu ister sıdk ile söylesin ister YA- 233 LANDAN (inanmayarak) söylesin , 7 kez söylediğinde Allah(cc) ona kâfi gelir . . ." Ebû Davud .

 Dikkat edin ! . .

 Bu hadîs-i şerîf te çok önemli 1 hususa işaret ediliyor ! . . Allah(cc) ın SİSTEM ine ! . . " Allah(cc) ın düzeninde katiyen değişiklik olmaz" âyetiyle de vurgulanan SİSTEME . . .

 Siz belli duaları yada zikirleri yaptığınız zaman , inan-sanız da , inanmasamz da , o yapılan çalışma , alakalı mekanizmayı , sistemi harekete geçirir vede muhakkak semeresini verir; demiştik . . .

İşte bu hadîs-i şerîf , söylediklerimizin açık-seçik ispatıdır . "Kişi ister SIDK ile ister yalandan diðerbir deyiþle inan-mayarak" yaptığında denmesi bunun apaçık göstergesidir .

 Bu sebeple diyoruz ki , siz inanmasanız dahi bu zikirlere yada dualara 1 süre Daimi edin , söylenildiği sistem üzere . . . Elbette neticesine ulaşacaksınız .

  Allah(cc) bize bunun mânâsına ermeyi vede bu duayı edebil-meyi nasip etmiş olsun .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbi inniy euzü BiKE en es eleKE ma leyse liy Bihi ılm * vede illâ tağfirliy vede terhamniy ekün minelhasiriyn ."(ll .Hûd: 47)

  Mana ı:
 "Rabbim ! Veri sine sahip olmadığım (içyüzünü bilmediğim) şeyi senden istemekten sana sığınırım ! Beni bağışlamaz vede bana r etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum ."

  Veri :
 Nuh Aleyhisselâm kavmini uyarmış , amma kendisini dinlememişlerdi . O da aldığı emri ilâhî üzerine 1 gemi yaptı vede hayvanlardan birer çift ile yakınlarını gemiye Çaðırı etti . Ne çare ki oğlu ona inanmamış vede gemiye de binmemişti .

 Tufan başladıktan sonra , seller üzerinde gemi yüzerken , dalgaların arasında boğulmak üzere oluþan oğlunu gördü vede onun kurtulması için ısrarla Rabbine dua etti . . . Ama ne çare ki duasına icabet gelmiyordu . . .

 " . . . Muhakkak ki o senin ailenden değildir ! Muhakkak ki o (hükmüme karşı oğlun konusunda ısrarlı olman) imanın gereği olmayan 1 fiildir ! Hakkında veri n olmayan şeyi benden isteme ! Muhakkak ki Ben sana cahillerden olmamam öğütlerim . . ." (ll .Hûd: 46)

 İşte bu uyarıdan sonra Nuh Aleyhisselâm , yukarıda metnini verdiğimiz özrü , bağışlanmayı ihtiva eden duayı yaptı . . .

 Bize , burada büyük ders vardır ! . . Birçok akrabamız yada daha yakınımız , ailemizden kişiler vardır ki , gerçeği 235 örtmekte , inkârda , tanrı kabulünde inad edip dururlar . Oysa onlarla her ne kadar kan bağımız varsa da , ölüm ötesi yaşam içinde hiçbir yakınlığımız mevcut değildir . . .

Bu sebepten de onlar hakkında ısrar etmemiz , yada onları zorlamamız abestir . Bize düşen sadece onların hidâyet bulması için Rabbimize dua edip , gerisini O na bırakmaktır .

 Muhakkak ki Allah(cc) ın takdiri yerine gelecektir . . . Öyle ise bize hayırlı nesil talep etmek düşüyor . . . Bakın o da bize nasıl öğretiliyor:

Okunuşu:
 " . . .Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurre-te a yunin vec alna lil müttekıyne imama ."
(25 .Furkân: 74)

  Mana ı:
 "Rabbimiz . . . Eşlerimizden (veya bedenlerimizden) vede evlatlarımızdan (bedenî çalışmalarımızın semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları bize ihsan et; bizi , korunmak isteyenlere uyulası önder kıl ."

  Veri :

 
Evlât isteyen ana-babalara Cenâb-ı Hakk m öğrettiği 1 dua bu . . . Hayırlı evlâdı olsun isteyenler , şayet bu duaya namazlarından sonra Daimi ederken çocukları olursa , umulur sâlih 1 nesil sahibi olurlar .

 Okunuşu:
 "Rabbic alniy mukıymes Salâti vede min zürriyyetiy , Rabbena vede tekabbel dua ; Rabbenağfir liy vede li valideyye vede lil mu miniyne yevme yekumül hısab ." (14 .İbrahim: 40-41)

  Mana ı:
 "Rabbim , salâh ikameyi (Esma gerçek ine yönelişin getirişini yaşayanlardan) kıl , beni vede zürriyetimden de (ikame edenler yarat) ! Rabbimiz; duamı gerçekleştir (Dikkat: İbrahim (a .s .) gibi 1 Zât , salâtm ikamesini yaşantısını talep ediyor; bu ne mana taşır , derin düşünmek gereklidir . Ahmed Hulusi) . Rabbimiz , yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreçte , beni , ana-babamı vede iman edenleri mağfiret eyle !"

  Veri :
 ibrahim Aleyhisselâm m Kur ân-ı Kerîm de yer alan bu duası NAMAZ ile alakalı tek duadır .

 NAMAZI ikâme etmeyi hedef alan bu dua , namazın 237 gerçek ma yönelmek isteyenlere özellikle tavsiye olunur . . .

 Namaz vardır kılınır . . .

 Namaz vardır ikâme olunur . . .

 Namaz vardır içinden hiç çıkılmaz , daimîdir . . .

 Biz namaz konusuna Abdülkâdir Geylânî Hazretleri nin yazmış olduğu "Risâle-i Gavsiye" isimli eserin şerhi oluþan "GAVSİYE AÇIKLAMASI" isimli kita-bımızda vede "8" numaralı "İslâm" kasetinde değindik . Arzu edenler namaz hakkında geniş vede derinlemesine veri yi buralarda bulabilir .

 "Namaz dinsel n direğidir" uyarısı gereğince , Allah(cc) bize namaza gereken önemi vermeyi vede hakkını edâ edebilmeyi nasip etsin . . .

Tekrar ediyorum , namazın özüne ermeyi dileyenler , secdelerde bunu talep etsinler . . .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin vede azâb; Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyaüyni vede euzü bike rabbi en yahdurun . Ve hifzan min külli şeytanin marid ."
(38 .Sâd: 41 , 23 .Mu minûn: 97-98 , 37 .Sâffât: 7)

  Mana ı:
 Rabbim muhakkak ki şeytan (beden olma fikri) bana bitkinlik vede azap yaşattı . Rabbim ! (Dışsal vede içsel) şeytanların vesveselerinden sana (varlığımdaki koruyucu Esma na) sığınırım . Ve sana (varlığımdaki koruyucu Esmâ na) sığınırım Rabbim , çevremde bulunmalarından . (Dünya semâsını) kurallara itaatten çıkan her şeytandan koruduk .

  Veri :
 ŞEYTANLARA diðerbir deyiþle CİNLERE KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR . . . CİNLERİN her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur ân-ı Kerîm de bulunan 1 2 dua âyeti , beraber ce okunduğu vakit son C° Derece tesirli olmaktadır .

 "Sad" Sûresi nin 41 . âyeti oluþan kısmı Eyyûb (a .s .) okumuştur . . .  "Mü minun" Sûresi nin 97 vede 98 . âyetleri oluþan kısmı ise Cenâb-ı Hak tarafından Rasûlullâh (s .a .v .) e öğretilmiştir .

Saffat Sûresi 7 . âyetindeki bölüm ise cinnî ilhamlara karşı korunmayı temin etmektedir .

CİNLER tarafından kandırılmış bulunan herkes bu duaya Daimi hâlinde çok büyük avantaj lar görür . . .

MEDYUMLAR , RUHLARLA , UZAYLILARLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ SANANLAR , KENDİNİ EVLİYA , ŞEYH yada MEHDİ zannedenler bu dualara şayet 1 süre Daimi ederlerse , o zannı oluşturan tüm veriler kesiliverir .

Bu duanın tesirli olabilmesi için birkaç yol vardır . . .

1 . Kişinin kendisinin , üzerindeki etki kesilene kadar her gün sabah vede akşam 2 yüz yada üç yüz kere bu duayı okuması vede ayrıca her okuyuşta 1 sürahi su içine nefesini de üfleyerek vede daha sonra da o suyu içerek bünyesini güçlendirmesi . . .

2 . Güvenilen sâlih birkaç kişinin 1 araya gelerek o kişinin üzerine üçyüzer kere okumaları vede bu arada ortada geniş ağızlı 1 kap içinde su bulundurmaları vede daha sonra o kişiye peyderpey bu suyu içirmeleri . . . Mümkünse o kişinin kendisinin de bu dualara devamı . . .

3 . Ayrıca bu kişinin her gün 41 kez "kul euzü birab-bil felâk" vede "kul euzü birabbin nâs" Sûrelerini sabah akşam okuması .

Şayet bunların hepsi 1 arada yapılırsa daha zor olmayan neticeye ulaşılır . . .

Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim . . .

Gerek "Âyet el Kürsî" vede gerekse "muavvizeteyn" denilen "Kul Euzüler" pasif korunma sistemleridir . Kişinin beyin gücünü kuvvetlendirmeye , ruh gücünü kuvvetlendirmeye vede koruyucu manyetik kalkan içine almaya yarayan formüllerdir . . .

Yukarıda verdiğimiz âyetler ise tamamıyla etkin for-müldür . . . Yani kişi bu dualara Daimi ettiği zaman; o kişinin beyni lazer tabancasının ışını gibi , amma çevresine yaygın ollaraak öyle 1 ışınsal yayın yapmaktadır ki; bun-240 dan bütün CİNLER rahatsız olmakta vede uzaklaşma zorunluluğunu pay tmektedirler .

Burada ayrıca şu hususu da belirtmeden geçmeyelim:

CİNLERİN musallat olduğu kişiler vede CİNLERİN çeşitli etkileme sistemleri hakkında "RUH , İNSAN , CİN" isimli kitabımızda vede "RUH , CİN , MELEK" isimli video kasetimizde son C° Derece geniş kapsamlı veri vermeye çalıştık; İlâhî lütfü inayet neticesinde . . . Burada şunu da özellikle vermek istiyorum:

CİNLERİN tesiri altında oluþan kişiler , bu duaları okumaya başladıkları zaman , önce içlerinde büyük sıkıntı duyarlar . Hatta bırakın kendilerinin okumasını; çevresindekiler okumaya başlasa , hemen oradan uzaklaşmak isterler .

Bunun sebebi , bilinçleri dışında kendilerini elegeçirmiş oluþan cinlerin o dalgalardan zarar görerek uzaklaşmak istemeleri vede onları da yanlarında götürmeyi arzulamalarıdır .

Sıkıntının arkasından , ateş basması , tepeye ateş çıkması gibi hâller pay dilir , avuç içlerinde terlemeler görülür . . . Cinlerin tesiri neticesi ; adrenalin salgısının kana karışması neticesi pay dilen şeylerdir bunlar . . .

Şayet kişi bütün bunlara dayanabilir vede kendisi de duaya Daimi edebilirse , birkaç gün içinde bu sıkıntıları azalır vede rahatlamaya başlar . . . Bütün mesele , kişinin iradesini kullanıp , direnebilmesi vede korkuyu atabilmesindedir .

Bu bahsettiğimiz duaların tatbiki için de , bize göre , hiçbir hocaya gidip para kaptırmanın âlemi yoktur ! . . Kişinin kendisi yada güvendiği yakın dostları , bunu rahatlıkla yapabilirler .

Allah(cc) cümlemizi bu konuda bilinçlendirsin vede CİNLER in elinde oyuncak olup , elâleme rüsvây olmaktan korusun .

 Okunuşu:
 " . . .Lâ ilahe illâ ente subhaneKE inniy küntü minez zâlimiyn ." (21 .Enbiya: 87)

  Mana ı:
 "Tanrı yok (benliğim yok); sadece Sen (hakikatimi oluşturan EL Esma mânâların) ! Senin (Esma mânâlarını açığa çıkaran ollaraak bu işlevimle) tespihindeyim ! Muhakkak ki ben nefsime zulmettim ."

  Veri :
 Bakın bu hususta Rasûl Aleyhisselâm ne buyuruyor:
 "Zün Nun (Yunus Aleyhisselâm) balığın kanımda iken Lâ ilahe illâ ente Subhaneke inniy küntü minez zalîmîn diye dua ederdi . Bir şey hakkmda bunu okuyan müslüman yoktur ki , Allah(cc) onun duasını kabul etmesin ."

Yunus Aleyhisselâm Kur ân-ı Kerîmin "Enbiya" Sûresi nin 87 . âyetinde emare len şekilde , bu duaya Daimi ederek , yaptığı 1 yanlıştan dolayı bağışlandı . . . Sonra da 242 o devir şartlarına göre yüz bin kişiden aþırı oluþan büyük 1 topluluğa hidâyet ulaştırdı . Dünya şartları vede şartlanmaları içinde , âdeta balık karnında boğulmak üzere oluþan insan gibi , sıkıntı içinde olanlara çok büyük ferahlık vede kurtuluş getirecek oluþan 1 tespihdir , duadır bu âyetİleride tavsiyemiz oluþan çeşitli zikir formülleri içinde de yer alan bu duaya günde üç yüz kez çekmek suretiyle Daimi edenler çok büyük avantaj görürler . Kati likle Daimi edin .

 ♦ ♦ ♦
 Okunuşu:
 " . . .Rabbişrah liy sadriy; Ve yessirliy emriy ." (20 .Tâhâ: 25-26)

  Mana ı:
 "Rabbim , şuuruma genişlik ver (bunları hazmedebileyim vede gereğini uygulayabileyim) . . . İşimi bana kolay-laştır ."

  Veri :
 Musa Aleyhisselâm m duasının 1 kısmıdır yukarıdaki bölüm . . . Yapılan çalışmalara göre görülmüştür ki , günde üçyüz kez çekenlerde 1 süre sonra iç sıkılmaları , daralmalar ortadan kalkmakta , daha hazımlı olunmakta vede işler yoluna girmektedir .

 Yanısıra "Elem neşrah leke sadrek" âyeti de üç yüz kez okunursa , tesiri çok daha kısa zamanda da görülebilir .

 İç sıkıntılarından yakman , içe kapanık , huzursuz , bu-nalımlı kişilere bu  formül yanısıra "Bâsıt" adı de bin 8 yüz kere çekilmek suretiyle 1 üçlü tertip şeklinde tavsiye edilir .

 Okunuşu:
"Ve in yemseskellahu Bidurrin fela kâşife lehu illâ HU * vede in yüridke Bihayrin fela radde li fadliHİ , yusıybu Bihi men yeşau min ıbadiHİ , vede HU vel Ğafurur RaMym ." (lO .Yunus: 107)

  Mana ı:
 " Allah(cc) sende 1 sıkıntı açığa çıkarırsa , onu O ndan başka kaldıracak yoktur ! Eğer sende 1 hayır irade ederse , O nun lütfunu geri çevirecek de yoktur ! O , lütfunu kullarından dilediğine nasip eder . . . O Gafûr dur , Rahîm dir ."

  Veri :
 "Yunus" Sûresi nin 107 . âyeti oluþan bu metin iç sıkıntısına düşenler , 1 derdi sıkıntısı olanlar tarafından günde yüz kez okunursa büyük avantaj sağlarlar . Kısa sürede Allah(cc) o dertlerinden , sıkıntılarından selâmete çıkartır .

 Kime böyle Allah(cc) a yönelmek kolaylaştırılırsa , sıkıntıdan kurtulmak da ona yakındır elbet ! . .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbirhamhüma kema Rabbeyaniy sağıyra ."
(17 .İsrâ: 24)

  Mana ı:
 "Rabbim . . . acıma et onlara (anne vede babama) , küçükken beni terbiye ettikleri gibi ."

  Veri :
 İnsan üzerindeki en büyük hak anne vede baba hakkıdır . . . Dünyada varoluş vesilesi oluþan anne-baba hakkının 1 evlâd tarafından ödenebilmesi çok güçtür .

 Ama bu âyeti kerîmede onlar için yapabileceğimiz dilde çok zor olmayan amma mânâda çok değerli 1 duayı öğretiyor Cenâb-ı Hak bize . . .

Şayet ana-babamızm hakkını 1 nebze olsun ödeme yetkili luğuna haiz 1 vicdanımız varsa , dualarımızda muhakkak bu dört sözcük ye de yer verelim .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbi evzı niy en eşküre m metekelletiy en amte aleyye vede alâ valideyye vede en a mele salihan terdahu vede ashh liy fiy zürriyyetiy* inniy tübtü ileyke vede inniy minel müslimiyn ." (46 .Ahkaf: 15)

  Mana ı:
 "Rabbim . . . Bana vede ana-babama lütfün oluþan nimetlere şükretmemi , razı olacağm avantaj lı fiiller yapmamı nasip et . Benim zürriyetime de salâhı nasip et . . . Ben sana tövbe ettim vede muhakkak ki ben Müslimlerdenim !"

  Veri :
 Yukarıdaki duayı ihtiva eden âyeti kerimenin (46 .Ahkaf: 15) inzaline sebep Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (r .a .) dır .

 Ailesinin de müminlerden olması yolunda bu şekilde yaptığı dua Cenâb-ı Hak tarafından kabul olmuş vede bu durum , işbu âyet ile de tasdik olmuştur .

 246 Aynı duaya biz de Daimi edersek , ailemizin vede nesli-
mizin kurtuluşu için çok hayırlı 1 iş yapmış oluruz . . . Namaz ardından yapılan dualar içinde bu duanın da yer almasını özellikle tavsiye ederiz .

 Okunuşu:
 "înne rabbiy yebsutur rızka limen yeşau vede yakdiru leh vede ente hayrur razıkiyn ."

  Mana ı:
 "Rabbim , şüphesiz ki sen dilediğinin rızkım genişletir ,

dilediğinin de daraltırsın . En hayırlı nzık ihsan edicisin ." Bügi:

Daha önce metnini verdiğimiz "Âl-i Imrân" Sûresi nin 26-27 . âyetleri oluþan "Allâhümme mâlikel mülk" duasıyla 1 arada bu duaya Daimi edilirse , nzık sıkıntısı çekenler çok avantaj görürler . Bu duanın günde üç yüz kez okunması tavsiye olunur .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbi edhılniy müdhale sıdkm vede ahricniy muhrace sıdkm vec al liy min ledünke sultanen nasıyra ." (17 .İsrâ: 80)

  Mana ı:
 "Rabbim , girdiğim yere sıdk hâlinde girdir vede çıktığım yerden sıdk ile çıkart; ledünnünden zafere erdirici 1 kudret oluştur bende !"

  Veri :
 Kur ân-ı Kerîm deki çok önemli dualardan biridir bu . . . Girişilen işe sıdk ile girmeyi , o işten sıdk üzere tamamlanmış ollaraak vede o işte başarıya ulaşmak için özel ilahî güçle donanmayı talep etmeyi öğretiyor Cenâb-ı Hak bizlere . . .

Sıdk; sadakat doğruluk , teslimiyet iyi niyet , güvenirlilik gibi kavramları içine alan 1 sözcük dir . Hazreti Ebû Bekir e "sıddîk" denilmesi de işte bu özelliklerin hepsinin onda mevcut olması dolayısıyladır . Bütün bu özelliklerle bezenmiş ollaraak 1 işe girişmek yada 1 ortama girmek , elbette ki başarılı olmanın birinci basamağıdır . İkinci ba-samak ise , ilâhi güçle destekli olmaktır ki , bunun ne kadar önemli olduğunu ehli bilir . . .

  Allah(cc) , yolunda çalıştığımız sürece indinden 1 güçle bizi desteklesin vede başarıdan başarıya koştursun ! . .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbena atina min ledünKE ren vede heyyi lena min emrina raşeda ." (18 .Kehf: 10)

  Mana ı:
 "Rabbimiz (hakikatimiz oluþan Esma bileşimimiz) bize ledünnünden (asim oluþan mutlak El Esma mertebesinden açığa çıkan özel 1 kuvve ile) 1 r (lütfunla oluşacak 1 nimet) ver vede bize (bu) işte 1 kemâl hâli oluştur ."

  Veri :
 Bu âyette de Cenâb-ı Hak bize , işlerimizde başarılı olmamız için DUA etmemiz lüzumlu liğini öğretiyor . . . Ayrıca , başarı niyazında bulunurken , Allah(cc) ın "İNDÎNDEN" diðerbir deyiþle ZÂTİ rinden talep etmemiz yolunda uyarıda bulunuyor . . .

Öyle ise bu işareti iyi değerlendirip , "İNDİNDEN" diyerek talep edelim , ZATÎ sıfatlarıyla alâkalı konularda , Üim , R , Kudret gibi . . .

 Okunuşu:
 " . . .Rabbi la tezerniy ferden vede ente hayrul varisiyn ."
(21 .Enbiya: 89)

  Mana ı:
 "Rabbim . . . Beni hayatta tek başıma bırakma (bir vâris ihsan et) ! Sen vârislerin en hayırlısın ."

  Veri :
 Zekeriya (a .s .) ihtiyarlamış vede buna rağmen hâlâ 1 çocuğu olmamıştı . . .

 Bunun üzerine yukarıda naklettiğimiz şekilde dua etti Rabbine . . .

Ve duası kabul edilerek Yahya ismini koyduğu 1 oğula kavuştu . . .

Bu , İsa (a .s .) m gelişini müjdeleyen Yahya (a .s .) idi . . .

Çocuğu olmayıp da ısrarla çocuk isteyenlerin , bu duaya devamları çok avantaj lı olur . . . Gece yarısından sonra birkaç gece , ötede tarif ettiğim , "Hacet namazı" kılınır , ardından da bin kez bu duaya Daimi edilirse , umarım Allâhû Teâlâ 1 kolaylık ihsan eder .
Etiket: kuranı kerimden örnek dualar , kuranı kerimden örnekler , kuranı kerimden örnek ayetler , kainattaki yasalara kuranı kerimden örnekler , kuranı kerimden dua örnekleri


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp