Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

GECELERİ UYANAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUALAR

 Bismillâhirrahmânirrahıym .
 İnne fi halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ülil elbâb . Ellezîne yezkürûnallâhe kıyâmen vede kuûden vede alâ cünûbihim vede yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard , rabbenâ mâ halakte hazâ bâtıla , sübhâneke fe kına azâben nâr . Rabbenâ inneke men tüdhılin nâra fe kad ahzeyteh . Ve mâ liz zâlimiyne min ensâr . Rabbenâ innenâ semı nâ münâdiyen yünâdî lil îmâni en âminû bi rabbiküm fe âmenna . Rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ vede keffir annâ seyyiâtinâ vede teveffenâ meal ebrâr . Rabbenâ vede âtinâ mâ veadtenâ alâ rusülike vede lâ tuhzinâ yevmel kıyâmen . İnneke lâ tuhlifül miy âd . Festecâbe lehüm rabbühüm ennî lâ üdıy u amele âmilin minküm min zekerin ev ünsâ . Ba duküm min ba d . Fellezîne hâcerû vede uhricû min diyârihim vede ûzû fî sebîlî vede kâtelû vede kutilû le ükeffiranne anhüm seyyiâtihim vede le üdhılennehüm cennâtin tecrî min tahtihel enhâr , sevâben min ındillâh . Vallâhü ındehû husnüs sevâb . Lâ yağurranneke tekallübüllezîne keferû fil bilâd . Metâun kalil . Sümme me vâhüm cehennem . Ve bi sel mihâd . Lâkinilleziynettekav rabbchüm lehüm cennâtün tecrî min tahtihel enhâru hâlidiyne fiyhâ , nüzülen min ındillâh , vede mâ ındellâhi hayrun lil ebrâr . Ve inne min ehlil kitabi le men yü minü billahi vede mâ ünzile ileyküm vede mâ ünzile ileyhim hâşiıyne lillâhi lâ yeşterûne bi âyâtillâhi semenen kaliylâ , ülâike lehüm ecruhüm inde rabbihim , innallâhe seriy ul hısâb . Yâ eyyühelleziyne âmenusbirû vede sâbirû vede râbitû , vettekullâhe lealleküm tüflihûn .

 Manası:
 "Muhakkak yerin vede göklerin yaratılışında , gece gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır . Onlar ki Allah(cc) ı ayakta , otururken vede yattıkları halde zikrederler vede göklerin yerin yaratılışını tefekkür ederler . "Ey bizim Rabbimiz , sen bunları boşuna yaratmadın , seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz . Bizi cehennem azabından koru . Ey bizim Rabbimiz , sen kimi o cehenneme sokarsan onu elbette rüsvay etmişsindir . Zalimlerin yardımcısı yoktur . Ey Rabbimiz , cidden Rabbinize iman ediniz diye imana Çaðırı eden 1 münadi işittik vede iman ettik . Ey Rabbimiz , günahımızı mağfiret et vede kabahatlarımızı bizden keffaret buyur vede bizleri ermiş kullarınla 1 arada yanına al . Ey Rabbimiz , peygamberlerine karşı vaad ettiğini bize ver vede bizi kıyamet gününde rüsvay etme . Şüphe yoktur ki sen vaadinden dönmezsin ." derler . Rabbleride onların dualarına icabet buyurdu: "Ben sizden erkek vede kadın hayır işleyenin işlediğini boşa çıkarmam , siz hep birbirinizdensiniz . Onlar ki hicret eden vede yurd larından çıkarılan vede benim yolumda işkence olunan vede cihada gidip de bu uğurda kati olunanların seyyiatını elbette affedeceğim . Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım . Bu Allah(cc) katında mahz ı lutf vede keremdir . Sevabın da en güzeli Allah(cc) nezdindedir . Kafirlerin refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın . Az 1 beðeni , sonra onların gidecekleri yer cehennemdir vede o ne üzücü mahaldir . Lakin o Allah(cc) tan korkanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır . Orada Ölümsüz kalırlar . Allah(cc) nezdindeki ise ermişler için daha hayırlıdır . Şüphesiz ehli kitap içinde Allah(cc) için hakka boyun eğdikleri halde Allah(cc) a , size indirilene vede kendilerine indirilene iman eden vardır . Onlar Allah(cc) ın ayetleri ile değersiz şeyleri satın almazlar . Onların ecirleri Rablerinin yanındadır . Şüphe yok ki Allah(cc) hesabını çabuk yapar . Ey iman edenler ! Sabredin vede sabır yarışında düşmanlarınızı geçin vede serhadlerde düşmana gözcü olun vede Allah(cc) tan ittika ediniz ki , felah bulaşınız ."

 Fazileti:
 * Geceleri uyanıp da evinden çıkan kimsenin semaya bakarak bu ayetleri okuması müstehaptır .
 * Abdullah b . Ömer (r .a .) Hazretleri buyuruyor:
 "Hazreti Aişe ye Resulüllah tan gördüğün şeylerin en acaibini bana haber ver" dedim . Bunun üzerine uzun 1 müddet ağladıktan sonra dedi ki:
 "O nun her işi acaibattandı . Bir gece bana geldi , yorganıma girdi . Hatta cildime ilsak edip sonra da buyurdu ki:
 "Ya Aişe , bu gece Rabbıma ibadet etmek için bana izin verir misin ?"  
 Ben de:
" Ya Resulellah , ben senin yakınlığını vede muradını severim , sana izin verdim " dedim . Kalktı , odadaki su kırbasının yanma vardı , abdest aldı . Sonra namaza durdu . Kuran okuyup ağlıyordu . Sonradan 2 ellerini kaldırdı . Yine ağlıyordu . Hatta gözyaşlarının yeri ıslattığını gördüm . Bundan sonra Bilal Habeşi (r .a .) gelerek sabah ezanını haber verdi , baktı ki ağlıyordu:
 "Ya Resulellah , Allah(cc) senin geçmiş vede Önümüzdeki günlerde günahlarını mağfiret ettiği halde ağlıyor musun ?"
 "Ya Bilal , ben Allah(cc) a şükreden 1 kul olmıyayım mı ? Nasıl ağlamıyayım ? Allah(cc) Teala bu gece: înnefî halkıs semâvâvât . . . ayetlerini inzal etti . Vay bunları okuyup da tefekkür etmeyene" buyurmuşlardır .

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp