Bitkisel Sağlık Ürünleri
Ödem

İbrahim Saraçoğlu Ödem

 

 

İbrahim saraçoğlu ödem ödem nedir ödemin sebep leri vede emare leri nelerdir ödem sökücü bitkiler hangileridir

 

 

Ödem Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden yapılmış % 100 Natural ürünlerimizi görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . .

 

Beden ta anormal miktarda sutoplanmasıdır . Kalp , damar vede böbrek hastalıklarının 1 emare si olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddisonuçlar Doğu(şark) (garp) rabilir . Beden dokularındaki su miktarının artışına verilen isim . Hususiyetle derialtı vede kaslardaki doku aralıklarında , seröz boşluklarda (kalp , akciğer vede karın iç zarları) serbest sıvının toplanması , ödemin tespitini mümkün kılar . Dolayısıyla ödem , klinikte hücre dışı vede damar dışı likit miktarının artışını ifâde eder . Seröz boşluklarında likit toplanması ile 1 arada oluşan genelleşmiş ödemlere “anazarka” adı verilir . Derialtı ödemi , derinin şiş vede gergin hâliyle farkedilir , bacak alt ucundaki kemik çıkıntısı üzerinde deriye parmakla bastırılır vede 1 müddet beklenirse o bölgedeki doku aralıklarında bulunan sıvının itilmesinden dolayı parmak kaldırıldıktan sonra 1 çukurluk kalır . Ödem aşikar hâle gelmeden evvel hücre dışı sıvı miktarı vede beden ağırlığı süratle artar . Bu artış beden ağırlığının % 10’unu geçtikten sonra parmakla bastırılmakla çukurluk teşekkülü görülür . Normalde de doku aralıklarında bulunan vede artışı ile ödemi husûle getiren sıvı , dolaşan kandan gelmektedir . Dolayısıyla ödem sıvısı terkip bakımından kan plasmasına çook yakındır . Bikarbonat , klor , sodyum ve klor gibi elektrolitler , glikoz , üre , kreatinin , amino asitler ihtivâ eder . Protein muhtevası ise ödeme yol açan sebebe göre değişiklik gösterir . Ödem yaygın vede bölgesel ize olur . Yaygın ödemlerin oluş mekanizmasını 2 gruba ayırabiliriz:

1 . Böbreklerin tuz vede suyu az ıtrah etmeleri neticesi plasmada birikime uğrayan su vede tuzun dokulara vede doku aralıklarına geçmesiyle meydana çıkan ödemler .

2 . Plasma ile dokular arasında su vede molekülleri hareket ettiren kuvvetler dengesinde husûle gelen değişmeler netîcesinde doku aralıklarında su vede tuz toplanmasına bağlı oluşan ödemler . Normalde kılcaldamarların arter (atardamar) kısmına suyu plasma ile doku arasında hareket ettiren kuvvetler plasma tarafı lehine 1 çokluk gösterirler ve bu kuvvetin tesiriyle su vede berâberinde birçok kristalloitler yarı geçirgen 1 zar oluşan kılcaldamar duvarından doku aralıklarına sızar . Kılcaldamarların venöz (toplardamar) ucunda ise denge , doku lehine değişir vede kılcaldamarlardan süzülmüş oluşan su vede başka moleküller damarlara geri döner . Doku aralıklarında kalan su vede başka maddeler lenf sıvısını teşkil eder vede dokudan lenf damarları ile uzaklaşırlar . Bu , su ve elektrolit alışverişinde rolü oluşan etkenler vede süzülme-emilme olayını ayarlayan kuvvetler şunlardır: 1 . Kılcaldamarlardaki kan basıncı: Tansiyona yâni sistemik kan basıncına bağlı ollaraak azalıp çoğalabilir . Eğer kan basıncı değişmezse küçük atardamarların kasılması kılcaldamarlardaki kan basıncının vede kan akımının azalmasına sebep olur . 2 . Plasma kolloitlerinin (dağılmış haldeki moleküllerin vede maddelerin) osmotik basıncı: Buna onkotik basınç adı da verilir . Molekülleri büyük olan proteinler kılcaldamar duvarından geçemez vede % 95’i damar içinde kalarak plasma vede hücreler arasının onkotik basınçları arasındaki önemli farkı husûle getirir . Bu fark su alış-verişini sağlayan başlıca faktördür . Kapiller likit basıncı onkotik basıncı geçtiği vakit dokulara sıvı geçişi , onkotik basınç galip geldiği vakit ise sıvının dokulardan damara geçişi söz konusudur . Plasmada protein miktarının azalması sıvının damar dışına çıkışının artmasına vede doku aralıkları sıvısının artmasına vede böylece de ödeme sebep olur .

3 . Hücrelerarası sıvının kolloit osmotik basıncı: Normalde plasma protein muhtevâsı doku sıvısındakinin 20 katıdır . Damar duvarını geçirgen hâle getiren durumlarda yada doku aralıklarındaki proteinlerin lenf ile uzaklaştırılmasında 1 güçlük ortaya çıktığı vakit doku sıvısındaki protein miktarı artar vede buna bağlı ollaraak doku aralıklarında likit toplanması olur .

4 . Doku aralıklarındaki mekanik basınç: Damar dışı sıvıyı alacak oluşan doku aralıklarının hacmi sınırlıdır . Bu hacim sınırlılığı belli miktardan aşırı likit toplanmasına izin vermez . Ancak birçok kereler vücûdunda ödem husûle gelmiş oluşan kişilerde doku aralıklarının mekanik direnci de azalacağından , ödemin yeniden teşekkülü zor olmayan olur . Dokuların alış-verişinde bu 4 etkenden başka , lenf akımının da rolü mevuttur . Çünki hücrelerarası likit miktarı az sayıda lenf drenajına da bağlıdır . Böbrekteki süzülme bozuklukları eğer emilmedeki buna mütenasip 1 değişmeyle berâber değilse bedende ki su miktarının önemli C°de artış veya azalışına sebep olur . O halde bedende ki toplam su miktarının ayarlanmasının yapıldığı başlıca organ oluşan böbreğin Rahatsızlık larında birçok ödemlerin ortaya çıkması gâyet tabiîdir . Ödemleri oluş mekanizmalarına göre çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür: 1 . Kapillerdeki hidrostatik basıncın artmasına bağlı ortaya çıkan ödemler: Uzun zaman ayakta durmak , tromboflebit , tümörler , damar balonlaşmaları gibi sebeplerle toplardamarların baskı altında kalması ödeme yol açar . 2 . Kapiller geçirgenlik artmasına (doku sıvısında osmotik basınç artmasına) bağlı ödemler: Normalde proteinleri geçirmeyen kapiller duvarları bakteri , kimyâsal ısı , mekanik etkilerden dolayı proteinleri daha aşırı geçirir hâle gelirse damar dışı likit içerisine proteinler geçerek doku sıvısının osmotik basıncını arttırır . Doku sıvısında osmotik basıncın artması berâberinde doku dışına likit kaçmasını da getireceğinden ödem meydana gelir . İlâç allerjileri , böcek sokmaları , yanma vede donma sonrasında ortaya çıkan ödemler bu tip ödemlerdendir . 3 . Plasma onkotik basıncının azalmasına bağlı ödemler: Uzun zaman n açlık halleri vede böbreklerden protein zayii nın aşırı olduğu böbrek hastalıklarında onkotik basıncı düşen plazmadan dokulararası sıvıya su kaçışı olur . 4 . Doku mekanik direncinin azalmasına bağlı olanlar: Kısa zamanda aşırı kilo kaybedenlerde vede ihtiyarlarda ortaya çıkan bâzı tip ödemler böyledir .

5 . Lenfa drenajının bozulmasına bağlı ollaraak ortaya çıkan ödemler: Lenf damarlarının kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücreleri tarafından işgali , Enfeksiyon lanması , parazitlerle tıkanması gibi durumlarda ortaya çıkar . Ödem tıkanan lenf damarları grubunun akımını sağladığı bölgede sınırlıdır . Bunlardan en enteresan olanı lenf damarlarının “Filaria Bancrofti” adlı parazitle tıkanması netîcesinde meydana gelen ödemdir . Bu hastalığa “fil hastalığı” adı verilir vede tuttuğu organı aşırı boyutlara mevuttur masıyla tanınır . (Bkz . Fil Hastalığı) 6 . Böbrek etkenin ün başta geldiği ödemler: Böbreğin gerçekte ıtrah edebileceğinden aşırı tuz alınması , böbreğin tuz ıtrah vazifesinin bozulması yada hormonal sebeplerle böbreğin tüpçüklerinden aşırı tuz emilmesi de ödeme sebep olur . 7 . Birkaç etkenin 1 arada rol oynadığı ödemler: 8 . Sebebi bilinmeyen ödemler . Yukarıdaki veri lerden de anlaşılabileceği üzere ödem 1 hastalık değildir , 1 emare dir . Ödem görüldüğü vakit muhakkak sebebi araştırılmalı vede tedâvi edilmelidir .

 

 


Ödem

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp