Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Karaciğerde Kitle Tedavi(iyileştirme) si


Karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) si için çeşitli yollar denenmiştir . Fakat 1 de karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) si için bitkilerle uygulanan Tedavi(iyileştirme) yöntemleri vardır . Bu sayfada sizlere karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) si için avantaj lı olabilecek bitkiler hakkında veri ler sunuyoruz .

Karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i


Karaciğerin primer (kendine has) malign (kötü huylu) tümörleri , 1 başka deyişle kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri şunlardır: Hepatosellüler karsinom , intrahepatik kolanjiosellüler karsinom , hepatokolanjiokarsinom , hepatoblastom , anjiosarkom , epiteloid hemanjioepitelioma vede diğer sarkomlar (leiomyosarkom , rabdomyosarkom , indiferansiye embriyonel sarkom) . Karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin tümüne yakınını hepatosellüler karsinom (HSK) vede intrahepatik kolanjiosellüler karsinom oluşturur .

1- Hepatosellüler Karsinom (HSK) :


Karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür . Diğer adı hepatomadır . Erkeklerde kadınlardan 5 misli daha aþırı görülür . En sık 40-60 yaşlardadır . Kısacası en aþırı orta yaş erkeklerde görülür . Dünyada en aþırı Güneydoğu Asya vede Güney Afrika’da görülür . ABD’de ise seyrektir; tüm kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin fakat %2 ,5′udur .

Etyolojisi bilinmemektedir . Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz(cirhosis) HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95′inde) risk faktörüdür . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) enfeksiyonu Siroz(cirhosis) (cirhosis) a sebep ollaraak dünyadaki en önemli HSK sebebidir . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha aþırı HSK oluşur . Ayrıca Siroz(cirhosis) (cirhosis) yapan bütün hastalıklar , Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) enfeksiyonu , alkol kullanımı , vs . hastalıklar HSK’a yol açabilir .

Postnekrotik Siroz(cirhosis) (cirhosis) lar , alkolik Siroz(cirhosis) (cirhosis) lar , hemokromatosis , alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi olma riski yüksektir . Primer bilier Siroz(cirhosis) (cirhosis) , kardiak Siroz(cirhosis) (cirhosis) , Wilson hastalığında da orta C°de risk vardır . Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl vede yer fıstığı yeme neticesi Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır . Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır . Şistozomiazis vede klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür .

Klinik bulguları:

Hepatomegali (karaciğer büyümesi) Karaciğer üzerinde üfürüm vede frotman olması Assit (karında sıvı birikmesi) . Assit hastaların yarısında kanlıdır . Halsizlik , iştahsızlık , kilo kaybı , karın ağrısı (her 3 Rahatsızkiþide n birinde) Siroz(cirhosis) u oluþan stabil 1 Rahatsızkiþide kliniğin aniden bozulması vede ALP artışı Karında kitle olması vede karında sağ üst kadranda ağrı ise karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde en sık doktora başvurma sebep leri dir .

Tanı :

ALP (alkalen fosfataz) bariz ölçüde artar . Transaminazlar ise (SGOT vede SGPT) hafif artar . AFP (alfa feto protein) artar . Galyum sintigrafisi (fokal dolma defekti olur) . Ultrason ile kitle görülebilir , portal vene kitlenin invazyonu gösterilir . BT’de (bilgisayarlı tomografi) kitle görülür . Anjiografide hipervasküler vede tümör kızarıklığı gösteren kitle görülür . Karaciğer biyopsisi yapılarak kati teşhis konur .

Tedavi(iyileştirme) :


Etken 1 Tedavi(iyileştirme) yoktur . Tanıyı takiben vasati yaşam süresi 6 aydır . Tümör karaciğerin tek 1 lobunu tutmuşsa o lob ameliyatla çıkartılır . Bu şekilde hastaların %10′u en az 5 yıl yaşama şansına kavuşur . Lezyon 1 odağa bölgesel ize vede 3 cm’den küçük ise tümör çıkartıldıktan sonra hastaların yarısında kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi tekerrür etmez . Ana damarlarda tutulum yoksa karaciğer nakli vede kemoterapi denenebilir . Karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde (HSK) radyoterapi vede kemoterapi Tedavi(iyileştirme) si ile umumiyetle başarılı sonuçlar alınamaz . Bazı vakalarda radyoaktif işaretli transferin Tedavi(iyileştirme) si avantaj sağlamaktadır .

Metastaz :

% 50 olguda metastaz (tümörün başka 1 dokuya yayılması) olur . En çok hiler lenf ganglionlarına vede akciğere metastaz yapar .

2- İntrahepatik kolanjiosellüler karsinom :


Karaciğer içi safra kanallarının kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi idir . Karaciğer içi safra kanallarının herhangi 1 yerinde oluşabilir . Karaciğerin hilusu yada periferik kısımlarında gelişebilir . Karaciğer primer tümörlerinin % 8-25′ini oluşturur .

Etyoloji : Sebep i büyük ölçüde bilinmemektedir . Hastaların % 10′unda tümör şu amil lerle ilişkilidir: Kronik ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı) (tipik ollaraak primer sklerozan kolanjit ile 1 arada oluşur) , Caroli hastalığı (idiopatik intrahepatik safra kanalları genişlemesi) , konjenital hepatik fibrozis , klonorşiazis , opistorşiazis , hemokromatozis , thorotrast uygulanması , vs . Bu tip kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lilerin %10′unda Siroz(cirhosis) (cirhosis) vardır . Ancak intrahepatik kolanjiokarsinom’un Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) ile hiçbir ilişkisi yoktur .

Klinik bulguları : Karın ağrısı , halsizlik , ateş vede kilo kaybı olur . Tipik ollaraak 50-70 yaşlarında görülür .

Tanı : Ultrason , BT , ALP artışı vede biopsi (patolojik tanı) .

Tedavi(iyileştirme) vede prognoz: Hastaların çoğu tanı konulduktan sonra en aþırı 1 yıl yaşar . Tümör çıkartılırsa bu süre biraz daha uzayabilir .

Metastaz : % 75 olguda metastaz olur . En çok lenf ganglionlarına , periton yüzeylerine vede akciğere metastaz yapar .

>>>

3- Hepatokolanjiokarsinom :


Bu tümörler hepatosellüler vede safra kanalı farklılaşması gösterir . Karaciğer primer tümörlerinin %5 ‘inden azını oluşturur . HSK’a benzer emare ler olur .

4- Hepatoblastom :


Çok nadirdir . Çocuklarda en sık görülen karaciğer primer tümörüdür .Genellikle 3 yaşından önce oluşur . Erkeklerde kızlardan 2 misli daha fazladır . Doğuştan anomaliler vede hemidistrofi ile ilişkilidir .

En sık emare ler (hepatomegali sebebi yle) karında kitle , büyüme geriliği vede kusmadır . Serum AFP değeri olguların %85′inde yükselir vede oldukça yüksek değerlere ulaşır .

Hepatoblastom soliter , iyi sınırlı , grimsi esmer renkte 1 kitle şeklinde görülür . Değişik şekillerde meydana gelebilir . Vasati lezyon çapı 10 cm dir . Bazen 20 cm ye kadar meydana gelebilir . Nekroz vede kanama(kan kaybı) sıktır . Siroz(cirhosis) oldukça enderdir .

Tedavi(iyileştirme) nin başarısı tümörün (hastaların %75′inde gerçekleşebilen) tamamen çıkartılmasına bağlıdır . Tümörün tamamen çıkartıldığı hastaların yarısı nda hayatta kalma süresi uzar . Ameliyattan önce kemoterapi uygulanarak tümörü çıkarılamayan hastalara da ameliyat olanağı sağlanabilir . Tümüyle fetal kaynaklı oluþan tümörler en iyi prognoza sahiptir , saf anaplastikler ise en kötü prognozlu olanıdır .

Olguların yarısında metastaz olur . Metastazları umumiyetle hiler lenf ganglionlarına vede akciğere yapar .

5- Anjiosarkom :


Genel anlamda karaciğer sarkomu enderdir . Karaciğer sarkomunun en sık görüleni ise anjiosarkomdur . Tipik ollaraak 50-70 yaşlarındaki erkeklerde görülür .

Etyoloji : Vinil klorid , arsenik vede Thorotrast (artık kullanılmayan 1 radyolojik kontrast madde) , anabolik steroid kullanımı ile yakın ilişkilidir . Tümör , bu maddelere maruz kalmadan 10-25 yıl sonra ortaya çıkar .

Klinik bulgular : Karın ağrısı , halsizlik , kilo kaybı , karında kitle bu hastaların en çok başvuru sebebidir . Hematolojik bozukluklar (anemi , DIC vs) sıktır .

Tanı : Ultrason vede BT’de kitlenin görülmesi , ALP atışı , anjiografide defektin gösterilmesi ile tanı konur . Kati tanı için lüzumlu oluþan biyopsi açık yöntemlerle alınır . Zira kapalı karaciğer biyopsisi sonrası öldürücü kanama(kan kaybı) meydana gelebilir .

Patolojik bulgular : Olguların %75′inde çok sayıda tümör odağı karaciğerin her 2 lobunu tutar . Odaklar tek tek , süngerimsi yapıda vede kanamalıdır; büyüklükleri farklıdır .

Tedavi(iyileştirme) vede prognoz : Avantaj lı hiçbir Tedavi(iyileştirme) bulunamamıştır . Hemen hemen tüm olgular tanıdan sonraki 2 yıl içinde (karaciğer kafigelmez liği vede karın içi kanama(kan kaybı) sebebi yle) ölürler .

Metastaz : Olguların %60′ında metastaz olur .

6- Epiteloid hemanjioendotelyoma :


Ender görülen bu tümörün etyolojisi bilinmemektedir . Kadınlarda erkeklerden daha fazladır . Prognozu biraz daha iyidir; 5 yıllık survi (sağkalım) %30′dur . Yakın geçmişe kadar yapısı sebebi yle yanlışlıkla kolanjiokarsinom ollaraak tanı konulurdu .

7- Diğer sarkomlar :


Leiomyosarkom vede rabdomyosarkom gibi çeşitleri vardır . Oldukça enderdir . Bunlardan indiferansiye (embriyonel) sarkom erişkinlerde ender görülür amma çocuklardaki karaciğer tümörlerinin fakat %10′unu teşgil eder .EtiketleR: karaciğerde kitle , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) , bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , şifalı , şifalı bitkiler , karaciğerde kitle bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitkiler , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitkiler nelerdir , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitkiler hakkında , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitki , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitki nedir , karaciğerde kitle Tedavi(iyileştirme) sinde şifalı bitki hakkında ,

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp