Bitkisel Sağlık Ürünleri
Tedavi

Kolera Hastalığının Tedavi(iyileştirme) si


Kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir ? Sorusuna Yanit ollaraak kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitkiler vede kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

TEDAVİ


İki aşamada uygulanan Tedavi(iyileştirme) , yoğun vede ivedilikle likit vede elektrolit zayii nın karşı lanmasına dayanır . Birinci aşamada rahatsızkişiye damar yoluyla mümkün olduğu kadar ivedilikle 1 biçimde vede büyük miktarlarda likit verilmelidir . Bu miktar ye tişkinlerde iliç 15 dakikada 1 litre , ardın dan her 30-45 dakikada 1 litredir . Has tanın beden sıvıları olağan e dönünceye değin bu tedavi sürdürülmelidir . Genel likle başarılı 1 netice elde etmek İçin yaklaşık 3 saat içinde 5 litreden aşırı sı vı verilmesi gereklidir .Daha sonra Tedavi(iyileştirme) nin ikinci aşama sına geçilir . Bu aşamada Tedavi(iyileştirme) ishal(diyare) kesilİnceye kadar uygulanmalıdır . Bu te davinin gayesi , dışkıyla yitirilen sıvıyı karşılamaktır . Likit hem damar yoluyla , hem de mide sondasıyla verilebilir . Çook ağır olgularda mide sondasından likit verilmesiyle damar yoluyla verilen likit miktarı yüzde 80 azaltılabilir .Verilecek sıvıların içeriği çook Önem lidir . Sodyum klorür ve sodyum bikar bonat muhakkak verilmelidir . Potasyum en azından erken evrede pek gerekmeyebilir . Kalsiyum yada magnezyum ise lüzumlu değildir .Hastalığın çocuklardaki gidişi çook ağırdır . Bu sebep le çocuklarda Tedavi(iyileştirme) ye daha çook itina gösterilmelidir . Verilen sıvının miktarında yada bileşiminde yanlışlık yapılırsa çook tehlikeli netice lar ortaya çıkabilir . Likit vede elektrolit mikta rı , çocuğun kilosuna , atılan dışkı vede elektrolit miktarına , kandaki asit deği şikliklerine göre dikkatle hesaplanmalı dır .Yetişkin hastalardan başkaca ollaraak , çocuklarda potasyumun ağız yoluyla verilmesinin büyük önemi mevuttur . Likit tedavisinde , aşın likit yüklen mesini (ödem , akut akciğer ödemi , kon-jestif [kan göllenmesine bağlı] kalp yet mezliği , İrade bulanıklığı) Önlemek için , çocuk yada yetişkin bütün hastalar dikkatle gözetim altında tutulmalı , boyun toplardamarlarının dolgunluğu de-netlenmeli , kalp vede akciğerler sık sık dinlenmeli , rahatsızkişinin beden ağırlığındaki değişmeler izlenmelidir .Tetrasiklinler ile yapılan antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si de çook avantaj lıdır . Bu yolla is hal zaman si , atılan dışkı miktarı vede çıkarı lan bakteri sayısı azaltılır . Tetrasiklinle-rin ağız yoluyla verilmesi daha uygun dur . Antibiyotik Tedavi(iyileştirme) sine , kusma ön lendikten sonra başlamak gereklidir ; bu da likit Tedavi(iyileştirme) sine başladıktan 3 saat son rasına denk düşer .Kusma dışında farkli 1 hadise bes lenmeyi etkilemediğinden bu konuda aşırı katı davranmak lüzumsuz dir . Gü nümüzde genellikle hastalara ne isterse yemesi tavsiye lmektedir; gerçekten de normal gıdaalımı ye dönebilmek icin is halin kesilmesini beklemek çook akılcı değildir .


KORUNMA


Koleradan korunma , kuşkulu olguların bulunması , bunların klinik vede bakteriyolojik ollaraak Rahatsızkişi olup olmadıklarının kanıtlanması vede hastaların karantina altına alınması tedbir lerine dayanır . Hastalar , ancak 24 saat arayla 3 kez alman dışkı kültürlerinde mikrop üre-mezse bütünüyle iyileşmiş kabul edile bilir . Koleralılarla ilişkide bulunan kişi ler icin karantina zaman si 5 gündür . Bir kolera olgusu saptandıktan sonra , sebep lere yönelik zincirleme araştırma icin bütün olanaklar kullanılmalıc Kolera salgını sonrasında birkaç ay yunca , bölgede görülen bütün ishal(diyare) gulan bakteriyolojik açıdan inceler lidir . Çevre , kullanılan eşyalar vede 02 likle de Rahatsızlık la ilişkili maddeler gun metod lerle dezenfekte edilmeli . Besinlerin vede suların kontrol i , sinel le savaş , dışkıların uygun 1 biçü ortadan kaldırılması başta gelen önlelerdir .Hafif , ayakta Tedavi(iyileştirme) edilen hast nn da , olası yayıcı olmalarından Öteki tıpkı ağır olgulardaki gibi karantiı alınmaları çook önemlidir .Ölü kolera mikrobuyla amade lî vede kas içine verilen aşılar bağışı sağlama yeteneğini çook kısa zamanda rir . Kolera salgınlarının sık ortaya çı ğı azgelişmiş kırsal alanlarda geniş san topluluklarını kısa sürelerle aşıte teşebbüs i büyük uygulama zorluklan ratmakta vede yapılan büyük harcama karşın kafigelmeyecek kalmaktadır . Bunun rine zor olmayan biçimde hazırlanan tuz-şeker karbonat karışımlarının riskli bölgede yaygın olarak dağıtılması vede salgı ortaya çıkmasıyla hemen içilecek çimde hazırlanması çook daha tesirli nuçlar vermektedir . Böylece hast etken 1 tedavi uygulanmakta , en dan soğuk devreye girmeden hastane ulaştırılmaları sağlanmaktadır . Düı Sağlık Örgütü de koleranın sık görük ğü bölgelerde bu teşebbüs leri destek mektedir . Öte yandan koleraya çook daha uzun zaman li aşıların geliş mesi İçin yoğun çabalar mevuttur .


Etiketler: kolera Tedavi(iyileştirme) si , kolera , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kolera tedavisi için , kolera Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir , kolera tedavisi nedir vede sebep leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede emare leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera Tedavi(iyileştirme) si nedir vede tavsiye ler , kolera Tedavi(iyileştirme) si neşekilde olur , kolera Tedavi(iyileştirme) si icin bitkiler , kolera tedavisi mümkünmü , kolera Tedavi(iyileştirme) si varmı , kolera Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kolera Tedavi(iyileştirme) si icin bitkilse kür , kolera Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitki , kolera Tedavi(iyileştirme) si vede tedbir ler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si , kolera , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si için , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si hakkında , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede emare leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede sebep leri , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si nedir vede tavsiye ler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si neşekilde olur , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si icin bitkiler , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si mümkünmü , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si varmı , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si tesirli mi , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si icin bitkilse kür , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitki , kolera hastalığının Tedavi(iyileştirme) si vede tedbir ler 

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp