Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Karaciğer Enzim(enzyme) Yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si


Karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt ollaraak karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si hakkında avantaj lanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır . Karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için aşağıdaki makalemize 1 göz atmanızı öneririz . . .

Karaciğer Enzim(enzyme) leri nedir vede nasıl düşürülür

Karaciğer Enzim(enzyme) lerinin yüksek olması demek karaciğerde meydana gelen hasarların habercisi demektir .Hamilelik döneminde karaciğer Enzim(enzyme) leri yüksek çıkabilir amma 1 de Umumi halde karaciğer Enzim(enzyme) lerinin durumu vardır .BU yazımızda karaciğer Enzim(enzyme) lerini teferruat lı şekilde tanımlıyoruz .

Karaciğerde oluşan hasarın ilk belirleyicisi karaciğer hücreleri tarafından kana salınan karaciğer Enzim(enzyme) leridir . Normal koşullarda bu Enzim(enzyme) ler karaciğer hücreleri tarafından depo edilmektedirler . Ancak karaciğer hücrelerinde meydana gelen hasar neticesi bu Enzim(enzyme) ler kana karışır vede kan testleri ile tesbit edilebilirler .

Karaciğere özgü oluþan vede karaciğer hasarını belirlemek için sıklıkla kullanılan Enzim(enzyme) ler aminotranferazlardır . Bunlar Aspartat aminotransferaz (AST - SGOT) vede alanin aminotransferaz (ALT - SGPT) dir . Bu Enzim(enzyme) ler gerçekte karaciğer hücreleri oluþan hepatositlerde bulunurlar . Karaciğerde 1 hasar meydana geldiğinde kana karışırlar vede kandaki seviyeleri yükselir .


Aminotransferazlar nasıl adlandırılır ?


Aminotransferazlar hücre içindeki kimyasal reaksiyonları katalizleyen Enzim(enzyme) lerdir . Verici moleküldeki amino grubunu alıcı moleküle transfer ettiklerinden “amino tranferaz” ollaraak adlandırılmışlardır .

Aminotransferazlar tıpta transaminazlar ollaraak ta adlandırılmaktadırlar . Aspartat aminotransferaz Enzim(enzyme) i (AST) ayrıca “serum glutamik oksaloasetik transaminaz” (SGOT - Serum glutamic oxaloacetic transaminase) ollaraak ta adlandırılmaktadır . Alanin aminotransferaz (ALT) ise “serum glutamik pürüvik transaminaz” (SGPT - Serum glutamic pyruvic transaminase) ollaraak adlandırılmaktadır . Yani AST vede SGOT , ALT vede SGPT aynı Enzim(enzyme) leri anlatım etmektedir .

Aminotransferazlar ne işe avantaj ?


AST (SGOT) birçok farklı dokuda bulunmaktadır . Karaciğer , kalp , kas dokusu , böbrek vede beyinde bulunur . Bu dokulardan herhangi birinde oluşan hasarda kandaki AST düzeyi artmaktadır . Yani hem kas hastalıklarında hemde kalp krizinde bu Enzim(enzyme) in kandaki düzeyi artmaktadır . Bu sebep le AST karaciğer hasarının spesifik 1 göstergesi değildir .ALT (SGPT) ise karaciğere daha spesifiktir . Bu Enzim(enzyme) karaciğer dışındaki dokulardada bulunabilmesine rağmen karaciğerde daha aþırı konsantre edildiği için karaciğer hasarının daha spesifik 1 göstergesidir .

AST (SGOT) olaðan düzeyi nedir ?


AST Enzim(enzyme) inin olaðan seviyesi 5 - 40 U/L”dir .

ALT (SGPT) olaðan düzeyi nedir ?


ALT Enzim(enzyme) inin olaðan kan düzeyi ise 7 - 56 U/L”dir .

Hem AST hemde ALT Enzim(enzyme) i serumdan ölçülmektedir .

ALT vede AST düzeyinin artması ne demektir ?


AST vede ALT düzeyleri her ne kadar karaciğer hastarının spesifik göstergeleri olsada başka dokulardada bulunabileceği için; artmış ALT yada artmış AST düzeyleri her vakit muhakkak karaciğer hasarı olduğunu göstermez . AST vede ALT seviyeleri hastanın klinik durumu vede şikayetleri ile 1 arada değerlendirilmeli vede bu değerlendirme muhakkak 1 doktor tarafından yapılmalıdır .

Bu Enzim(enzyme) lerin düzeyleri karaciğer hasarı yada hastalığın prognozu (sağkalımı) ile mutlak korele değildir . Bu sebep le AST (SGOT) vede ALT (SGPT) düzeylerine bakarak karaciğerdeki hasarın derecesini belirlemek , yada hastalığın gidişatı hakkında öngörü yürütmek doğru değildir . Mesela “akut viral Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) ” hastalarında karaciğer Enzim(enzyme) leri (AST vede ALT) çok yüksek olduğu halde hastalar karaciğerde hiçbir kalıcı hasar olmaksızın iyileşmektedirler . Tam aksi şekilde “kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) ” hastalarında AST vede ALT düzeyleri düşük olmasına rağmen karaciğerdeki hasar beklenenin çok üzerinde meydana gelebilir . Hastalarda kronik karaciğer kafigelmez liği , Siroz(cirhosis) gelişebilir .

Hangi karaciğer hastalıkları AST vede ALT düzeylerini yükseltir ?


Yaygın hepatik nekroz halinde diðerbir deyiþle çok sayıda karaciğer hücresinin (hepatosit) ölmesi halinde kandaki AST vede ALT düzeyleri yükselir . Akut viral hepatitler ( Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) vede Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) ) ,belirgin karaciğer toksisitesi oluþan ilaçların kullanımı (asetaminofen-acetaminophen) , kardiyovasküler kollaps (şok) durumlarında (ki bu halde karaciğere gelen kan akımı azalacak vede karaciğer hücrelerinin gıdaalımı si bozulacaktır) karaciğer hücreleri hasar görecek vede kandaki transaminaz düzeyleri artacaktır .

Karaciğer Enzim(enzyme) lerindeki hafif yüksekliklere sıklıkla rastanılmaktadır . Bu Hal sağlıklı kişilerde görülebilir . vede biyokimya tetkiklerinden kaynaklanabilir . Bu halde karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik (AST vede ALT yüksekliği) olaðan değerin 2 katını yada 100 U/L”yi aşmamaktadır .

AST vede ALT”de hafif yükselmelerin en sık sebep leri nden birisi karaciğerde yağlanmadır . Karaciğer yağlanmasının toplumdaki en sık sebebi ise alkol kullanımıdır . Bunun yanında şeker hastalığı (diabetes mellitus) vede şişmanlık (obezite) de karaciğerde yağlanmaya sebep olabilmektedir . Kronik Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) hastalığıda AST vede ALT düzeylerindeki hafif yülselmelerin diğer 1 sebebidir .

AST vede ALT”yi yükselten ilaçlar


Birçok ilaç karaciğer Enzim(enzyme) lerinde yükselmeye sebep meydana gelebilir .

- Ağrı kesiciler: aspirin , asetaminofen , ibuprofen , naproxen , diclofenac , fenilbutazon (phenylbutazone)

- Psikotik ilaçlar: fenitoin (phenytoin) , valproik asit (valproic acit) , Karbamazepin (carbamazepine - tegretol) vede fenobarbital (phenobarbital)

- Antibiyotikler: tetrasiklin , sulfonamid , isoniyazid (INH) , sulfametaksazol (sulfamethoxazole) , trimetoprim , nitrofurantoin

- Kolesterol düşürücü ilaçlar: statinler vede niasin

- kardiyovasküler ilaçlar: amiodaron (cardarone) , hidralazin (hydralazine) , guinidine

- Trisiklik antidepresan(depresyon giderici) lar

İlaca bağlı karaciğer yüksekliklerinde , ilacı bıraktıktan sonra AST vede ALT seviyelerindeki yükseklik birkaç hafta yada birkaç ay içerisinde olaðan e dönmektedir .

AST vede ALT anormalliklerinin çok nadir sebep leri


Kronik Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , hemakromatozis (demir metabolizması bozukluğu) , Wilson hastalığı (Bakır metabolizması bozukluğu) , alfa-1 antitripsin eksikliği , çöliak hastalığı (celiac sprue - gluten sensitif enteropati) , chron hastalığı , ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı) vede otoimmün Hepatit(hepatitis) karaciğer Enzim(enzyme) lerindeki yüksekliğin diğer çok nadir sebep leri ndendir .

Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) kadar olmasada Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) hastalığıda AST vede ALT seviyelerinde sürekli yükseklik oluşturarak kronik karaciğer hastalığına sebep meydana gelebilir .

Daha çok nadir ollaraak karaciğerdeki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde AST vede ALT”de yüksekliğe sebep meydana gelebilir ler . Karaciğer hücrelerinden gelişen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lere hepatoma yada hepatosellüler kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi denmektedir . Kolon , pankreas , mide gibi organlardaki kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerde karaciğere yayılım gösterebilir vede bu durumu metastaz adı verilmektedir .

Hafif AST , ALT yükseklikleri nasıl Tedavi(iyileştirme) edilir ?


Sağlıklı , şikayeti olmayan kişilerde saptanan AST vede ALT yüksekliği araştırılmalıdır . Doktorunuz karşılaştırma amacıyla eski tahlil sonuçlarınızı görmek isteyebilir .

Eğer eskiye iliþik tetkik sonuçlarınız yoksa doktorunuz sizi daha sonraki 1 tarihte tekrar kontrole çağırabilir . Doktorunuz AST vede ALT düzeylerinde yüksekliğe sebep olabilecek risk faktörleri açısından size bazı sualler sorabilir . Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) vede Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , kan transfüzyonu hikayesi , enjeksiyon yapılıp yapılmadığı hakkında veri almak isteyebilir . Ayrıca ailede karaciğer hastalığı oluþan birinin bulunması hemakromatozis , Wilson hastalığı yada alfa-1 antitripsin eksikliği gibi genetik hastalıklar için önemlidir .

ALT vede AST”nin ne kadar yüksek olduğuda karaciğer hastalığının sebebi hakkında öngörü verebilir . Alkolik karaciğer hastalığında AST 300 U/L altındayken ALT düzeyi 100 U/L altındadır . Ancak akut viral hepatitlerde bu değerler çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir .

Alkol yada ilaca bağımlı AST , ALT yüksekliklerinde alkolün yada ilacın bırakılması (ilaçların doktor kontrolünde bırakılması gereklidir ) AST vede ALT düzeylerinin olaðan e inmesini sağlayabilir . Eğer karaciğer yağlanmasının sebebi şişmanlık (obezite) ise vücut ağırlığının %5”i ile %10”u kadar kilo vermek karaciğer Enzim(enzyme) lerini olaðan sınırlara yada olaðan e yakın sınırlara indirebilir .

Eğer alkol yada ilaçların bırakılmasına vede kilo vermeye rağmen halen karaciğer Enzim(enzyme) lerindeki yükseklik Daimi ediyorsa bazı testler Tedavi(iyileştirme) edilebilir karaciğer hastalıklarını belirlemeye yardımcı meydana gelebilir . Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) vede Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) antikorları bakılmalıdır . Kandaki demir oranı , demir bağlama kapasitesi , ferritin düzeyleri hemokromatozis tanısı için kullanılmaktadır . Seruloplazmin düzeyi Wilson hastalığı olanlarda sıklıkla düşüktür . Otoimmün Hepatit(hepatitis) olgularında ise otoimmün antikorlar (Anti-nukleer antikor-ANA , Anti-düz kas antikoru Anti-dsDNA , Karaciğer vede böbrek mikrozomal antikorları) yüksek bulunmaktadır .

Ultrason vede veri sayarlı tomografi karaciğerde yer kaplayan lezyonları , safra taşlarını yada safra yollarını tıkayan kitleleri gösterebilir .

Karaciğer biyopsisi karnın sağ üst bölgesinden ince 1 iğne ile vücuda girerek çok az 1 karaciğer dokusu alınarak mikroskop altında incelenmesidir . Karaciğer biopsisi sıklıkla ultrason ile karaciğer görüntülendikten vede karaciğerein yeri tesbit edildikten sonra yapılır .

AST vede ALT takibi niçin yapılır ?


Bazı durumlarda doktorunuz AST vede ALT tetkiklerini izleme(takip) etmek isteyebilir . Mesela kronik hepaitit C hastalarında rutin alınan AST , ALT seviyeleri Tedavi(iyileştirme) nin izleminde son C° Derece önemlidir . Tedavi(iyileştirme) başarılı ise AST vede ALT düzeyleri olaðan yada olaðan e yakın sınırlara gerileyecektir . Normal düzeye inen Enzim(enzyme) seviyelerinde tekrar yükselme görülmesi hastalığın nüksettiğinin göstergesi meydana gelebilir .


Etiketler:
enzim yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si nedir , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si hakkında , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si varmı , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si mümkün mü , Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si ile , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si hakkında , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si nedir , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , karaciğer Enzim(enzyme) yüksekliği Tedavi(iyileştirme) si vede önlemlerTedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp