Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Multipl Skleroz(MS) Hastalığı Tedavi(iyileştirme) si

Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için neler yapılmalı ? Sorusuna yanıt olarak Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler vede Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si hakkında faydalanacağınız veri ler bu yazıda yer almaktadır .

EMES HASTALIGI TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN BİR HASTALIKTIR

Multipl Skleroz(MS) yada Kısaca EMES (MS) Hastalığı


Multipl Skleroz(MS) nedir ?

multipl Skleroz(MS) yada kısaca EMES ollaraak söylenen hastalığınız olduğunu doktorunuzdan öğrendiniz . EMES sinir sisteminin kronik 1 hastalığıdır . emare leri zor olmayan 1 görme bulanıklığından tam 1 felç arasında değişir . Çok çok çok nadiren öldürücüdür .

EMES’un sebebi nedir ?

Bugünkü veri lerimize göre EMES’a kati neden olabilecek 1 sebep ortaya konulamamıştır . Yapılan değişik araştırmalarda , hastalığa sebep olabilecek çok çeşitli sebep ler (daha önce geçirilmiş virütik infeksiyonlar , çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler , gıdaalımı alışkanlıkları , coğrafi faktörler , vücudun müdafa sisteminde bozukluk…) ileriye sürülmüşse de hiç birisi kati sebep olarak ortaya konulamamıştır .

EMES nasıl oluşur ?

Vücuttaki sinir lifleri - hem beyinde hem de omurilikte - myelin ollaraak adlandırılan vede sinir liflerinin etrafını saran koruyucu 1 kılıfla sarılıdır . Bu 1 elektrik kablosunun etrafını saran koruyucu oluþan vede kısa devreleri önleyen plastiğe benzetilebilir . multipl Skleroz(MS) bu myelin kılıfının yıkılması neticesi ortaya çıkar . Myelin kılıfı herhangi 1 yerden yıkıldığında - parçalandığında beyinden çıkan yada beyine giden elektrik akımları yavaşlar vede alakalı yerlere gidemez yada yanlış yerlere doğru yönlenir . Böylece EMES’un emare leri ortaya çıkar . Bunlar yama şeklinde , beynin ya da omuriliğin değişik yerlerinde aynı yada farklı vakitler da , aniden çok yerde (Multiple) ortaya çıkar . Ve bu yerlerde , parçalanan myelin kılıfı yerinde sert 1 doku (Skleroz) oluşur .

Kılıf erimesi-harabiyeti / sert doku düzelir mi ?

Genellikle vücut tarafından tamir edilir vede harabiyete bağlı oluşan şikayetlerde bu düzelme ile ortadan kalkar . Ancak bazen atakların sık olması , düzelmeye-tamire fırsat vermez vede sekeller (kalıcı fonksiyonel bozukluklar) ortaya çıkar .

Ne kadar sıklıkla ortaya çıkar ?

Hastalığın sıklığı ülkeden ülkeye , iklimden iklime farklılıklar gösterir . Ilıman iklimlerde daha sık ollaraak izlenir . Kadınlarda , erkeklere göre biraz daha az oranda izlenir . Vasati ollaraak 100 .000 kişide 5 ile 30 kişide görülür .

EMES’un emare leri nelerdir ?

Çok değişik şekilde ortaya çıkabilir . Bu emare ler beyni , beyinciği , beyin sapını vede omurilikte etkilediği yerlere göre değişmekle 1 arada genel ollaraak ; vücutta uyuşmalar , kas güçsüzlüğü , aralıklı bitkinlik , hareketlerde dengesizlik , bulanık-çift görme , baş dönmesi şeklinde ortaya çıkabilir . Bu emare ler tek başına yada aniden fazlası 1 arada ortaya çıkabilir . Bazıları hastalığın başlangıç döneminde ortaya çıkar , bazıları ise geç dönemde ortaya çıkabilir .
EMES’in santral sinir sisteminin 1 çok alanını etkilemesi kliniğe de yansımakta vede hastalarda aniden çok emare ye sebep olmaktadır . Hastalığın ilk atağında umumiyetle tek 1 bulgu bulunmakla beraber , birden fazlada bulgu da bulunabilmektedir . Ataklarda en sık görülen belirtiler , 1 tarafta yada 1 yada aniden çok ekstremitede kuvvetsizlik , uyuşukluk gibi güç kaybı yada duyu bozukluğu , 1 gözde ağrılı görme kaybı yada bulanık görme , çift görme , yürüyüş bozukluğu(yalpalayarak yürüme) , konuşma bozukluğu , dengesizlik , idrar yapmada zorluk yada idrar kaçırma , cinsel fonksiyon bozuklukları , yorgunluk gibi bulgular değişik sıklıkta görülebilmektedir . Egzersiz veya çok sıcak 1 banyodan sonra yada sıcak havalarda uzun süre güneşlenmek yada infeksiyonlara bağlı vücut ısısının yükseldiği durumlarda mevcut nörolojik bulguların ağırlaşması EMES’te görülen belirtilerdendir . Başın öne doğru ani eğilmesi ile kol vede bacaklarda ani bir iğnelenme vede elektriklenme şeklinde hissin ortaya çıkması EMES’li hastalarda bulunabilen diğer 1 emare dir . Bunların dışında EMES’te nadir ollaraak karşılaşılabilecek bulgular arasında lisan fonksiyonlarında bozukluk (Afazi) , epileptik nöbet , psikiyatrik bozukluklar (Psikoz , affktif bozukluklar , depresyon) , unutkanlık , konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerdir . Yukarıdaki emare lerden 1 yada daha fazlası 1 arada bulunabilir . Bazıları hastalığın başlangıç döneminde ortaya çıkar , bazıları ise geç dönemde ortaya çıkabilir . Fakat unutmamak gereklidir ki bu belirti vede bulgular EMES’e özgü olmayıp birçok nörolojik hastalıkta görülebilmektedir . Bu emare leri olanlarda EMES’i düşündürebilecek en önemli ip uçları şunlardır . Şikayetlerin genç yaşta (20-40 yaş) başlaması , beyinin değişik yerlerinin tutulduğuna iliþik aniden çok belirtinin olması vede bu emare lerin tekrarlayıcı nitelikte olması diðerbir deyiþle belirli 1 süre Daimi edip tam yada tama yakın düzelmesi vede 1 süre sonra aynı yada değişik bulguların tekrar başlamasıdır . Bir örnek vermek gerekirse 5 yıl önce 1 gözde 15-20 gün kadar sürerek düzelen görme kaybı bulunan 20 yaşındaki 1 Rahatsızkiþide bundan 1 yıl sonra 1 ay içinde düzelen dengesizlik , 1 tarafında his kusuru , yalpalayarak yürüme vede konuşma bozukluğu yakınmasının bulunması vede son ollaraak idrar kaçırma , çift görme vede 1 tarafında kuvvetsizlik gelişmesi ataklarla seyreden bir EMES hastasına örnek ollaraak gösterilebilir .
Görüldüğü gibi EMES’te birçok emare vede bulgu bulunmakta vede hastalık değişik şekilde seyredebilmektedir . Fakat hastalık herkesi aynı şekil ve şiddete etkilemez . emare ler kişiden kişiye değişiklik gösterir . Hatta aynı kişide hastalığın seyri vakit içinde değişkenlik gösterir . Bazı hastalarda her atakta aynı şikayetler bulunurken bazılarında her atakta farklı emare ler bulunabilir . Ataklarda ortaya çıkan bulgular bazen tam düzelirken bazen hafif şeklinde kalabilir yada hiç düzelme görülmeyebilir yada 1 atakta bazı emare ler tam düzelirken bazıları aynı şekilde kalabilir . Bazı hastalarda klinik emare ler atak vede düzelmelerle seyrederken vakit içinde giderek ilerleyen 1 seyir alabilir . Bazılarında ise başlangıçtan itibaren giderek kötüleşen vede hiç düzelme görülmeyen 1 seyir gösterebilir .

Atak ne demektir ?

Yukarıda emare len , EMES ortaya çıkış şikayetlerinin ayrı vakitler da , önceden tahmin edilemeyen şekilde ortaya çıkmasıdır . Klinik bulgulardan 1 yada 1 kaçının en az 24 saat süreyle ortaya çıkması vede bunların en az 1 ay süreyle Daimi etmesidir . Günler , haftalar yada aylarca süren ataklar meydana gelebilir . Genellikle ardından düzelme dönemi ortaya çıkar .

Ataklar önceden tahmin edilebilir mi ?

Hastaya vede hastalığın tipine göre ataklar değişmekle beraber , atakların ne vakit vede ne sıklıkla ortaya çıkacağı önceden katiyetle tahmin edilemez .

EMES’un farklı şekilleri mevcut mıdır ? varsa nasıl ?

Evet , seyir ollaraak hastalığın dört tipi vardır .

1 . İyi huylu EMES (Benign): Bu tipte hafif ataklar vardır vede atakları tam düzelme izleme(takip) eder . Zamanla biriken 1 kötüleşme olmaz vede kalıcı 1 hasar bırakmaz . Genellikle bu tipte ilk emare az hissetme-uyuşma gibi yakınmalardır . Ancak hastalığın başlangıcından 10-15 yıl sonra , bazı olgularda küçük sekeller bırakabilir . EMES li hastaların yaklaşık %20’si bu tipe girer .

2 . Tekrarlayan vede düzelen tip (Relapsing-remitting): EMES’luların yaklaşık %25’i bu gruba girer . Erken dönemde umumiyetle benign tipe benzer vede ataklardan sonra tam iyileşmeler olur . Ataklar gün vede hafta veya aylarca sürebilir . Ataklar daha önceki bulguların alevlenmesi yada yeni 1 şikayet oluşması şeklinde meydana gelebilir . Yine de , tekrarlayan ataklar sonrası bazı sekeller kalabilir .

3 . İkincil ilerleyen tip: Başlangıcı “tekrarlayan vede düzelen” tip gibidir . Fakat tekrarlayan ataklar sonrası düzelme daha zorlaşabilir , hatta durabilir . Böylece sekeller artabilir . Bu grup , hastalığın başlangıcının 15-20 yılı içinde ortaya çıkar .

4 . Birincil ilerleyen tip: Ataklarla 1 arada yada ataksız seyir gösterebilir . Ataklı seyirde hastalığın başlangıcından itibaren giderek artan fonksiyonel kayıp (sakatlık) ataklarla daha da şiddetlenebilir ve giderek kalıcı fonksiyonel bozukluklar artar . EMES’luların az 1 kısmı bu gruba girer .

Bulaşıcı mıdır ?

Bulaşıcılık EMES için söz konusu değildir .

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leşme söz konusu mudur ?

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leşme mümkün değildir vede EMES 1 çeşit kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi değildir .

EMES ailevi midir ?

Aileden geçen hastalık özelliklerini taşımaz , anneden yada babadan çocuğa geçmez . Ancak , ailesinde EMES olan bireylerin hastalığa yakalanma şansı , ailesinde EMES olmayanlara göre daha yüksektir .

EMES tanısı nasıl konur ?

Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi vede muayenesi sonrası , tanıyı koymak için umumiyetle beyin görüntüleme filmi (Magnetic Resonance Imaging yada MRI ) vede beyin omurilik suyu incelemesi vede bazı yardımcı incelemeler yapılır . Bunların neticesini n 1 arada değerlendirilmesiyle , 1 nöroloji hekimince tanı kolaylıkla konur . Beyin omurilik suyu alınması Rahatsızkiþi için hatta hekim içinde güç olsa da EMES tanısı için önemlidir .

Olası-olabilir EMES nedir ?

Yukarıda emare len şekilde genellikle tanı koymak zor olmayan olmasına rağmen çok nadir de olsa , bazen tanı koymak güç meydana gelebilir vede kati tanı aylar-yıllar süren takipler sonrası konabilir . Bu halde ki EMES’lu hastalar “olası-olabilir EMES” ollaraak adlandırılır .

Hastalığın seyri nasıldır ?

Hastalığın seyri umumiyetle iyi huyludur . Seyir yukarıda anlatılan EMES tipleriyle yakın ilişkilidir .

Hastalığın seyrinin iyi olduğunu gösteren izler mevcut mıdır ?

Kısmen evet . Genellikle kadınlarda , duyusal şikayetlerle ortaya çıkması durumunda vede atakların hafif şiddetli olması , atak aralarının uzun olması vede tama yakın düzelme iyi seyir lehine değerlendirilir .

Çocuk sahibi meydana gelebilir miyim ?

Elbette . EMES’lu kadınların (ve erkeklerin) 1 çoğu çocuk sahibidir .

Gebelik , EMES seyri üzerinde oluEMESuz etki eder mi ?

Gebelik sırasında kadın vücudunda çeşitli hormon değişiklikleri olur . Bu değişiklikler hastalığın aktivitesini azaltır ! Ancak anne için , doğumdan sonraki ilk altı ayda yeni 1 atak ortaya çıkma riski olaðan zamana göre 2-3 kat artmaktadır . Ancak yapılan çalışmalarda , gebelik sonrası ortaya çıkan bu atakların uzun dönemde sekelleri arttırmadığı gösterilmiştir . (Bu noktada şunu da belirtmek gereklidir , hastalık için alınan bazı ilaçlar anne karnındaki çocuk üzerinde oluEMESuz etki yapabileceğinden , gebelik istenmesi halinde sizi izleme(takip) eden doktora danışılmalıdır .)

Depresyon sık mıdır ?

Depresyon vede bazı diğer psikiyatrik hastalıklar nispeten sık ollaraak izlenirler . Bunların bazılarının hastalığın kronik seyretmesi neticesi ortaya çıktığı kabul edilir . Diğer bir kısmının ise kişide EMES ortaya çıkmadan önce mevcut olduğu , hatta hastalığın sebebi olduğu iddia edilir .

İdrar mesele i sık mıdır ?

Hemen hemen EMES’un tüm formlarında değişik derecelerde idrar yapma ile alakalı mesele ler ortaya çıkar . Bu idrara yapamama (tam yada kafi miktarda boşalamamış hissi şeklinde) , idrarı tutamama , çok sık idrara çıkma , idrar yaparken yanma hissi şeklinde olabilir . Bu idrar kesesinin hissini alan yada idrar yaparken idrar torbasını kasan sinirlerin tutulumuna göre farklı bulgular verir vede genellikle nörojenik mesane ollaraak adlandırılır .

İdrar yolu enfeksiyonu sık mıdır ?

Üriner enfeksiyon , özellikle kadınlarda sık ollaraak izlenir .

İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için neler yapılabilir ?

Öncelikle günlük yeterli miktarda sıvı alarak yeterli idrar çıkışını sağlamalısınız . Yaklaşık günde altı bardak kadar sıvı (1600-1800 ml) almalısınız . Bu alımla günde yaklaşık 800-1000 ml idrar çıkışı sağlanabilir vede günde 4 yada 5 kez idrar yapma ihtiyacınız ortaya çıkar . Birde C vitaminini içeren gıdalar i (portakal , limon . .) almanız idrarınızı asitleştirerek enfeksiyon gelişimini önlemede yardımcı olabilir .

Diğer önemli 1 olayda , sakatlığa bağlı hareketi sınırlı oluþan vede idrar yapmayla alakalı mesele i oluþan kişilerin temizliğine mümkün olduğunca dikkat etmesidir . Bu çok zor olmayan amma tesirli 1 enfeksiyon önleme yöntemidir . Bu önerileri yerine getirdiğiniz halde eğer idrar yaparken yanma , çok sık idrara çıkma , idrar yaptığınız halde kafi miktarda boşalamama gibi şikayetiniz olursa ikinci adım , erkenden hekiminize mesele i bildirmektir .

Cinsel fonksiyonlarda bozulma oluşur mu ?

Bazen . Özellikle omur ilik tutulumu sonrasında , değişik şekillerde hem kadın hem de erkeklerde cinsel fonksiyonlarda bozulma / kafigelmeyecek lik ortaya çıkabilmektedir .

Sıcakta şikayetler artar mı ?

Yaz aylarında vede sıcak banyo sonrası EMES’un bazı emare lerinde artış ortaya çıkabilmektedir .

Egzersizin avantaj ı mevcut mıdır ?

Öncelikle şunu belirtmek gereklidir ; temel ollaraak EMES kasların değil sinirlerin 1 hastalığıdır . Ancak sinirlerin tutulumuna bağlı ikincil ollaraak kaslarda değişik şekillerde etkilenebilirler (kaslarda devamlı kasılma , kaslarda incelme gibi) . Egzersiz EMES’un sebep olduğu kılıf erimesini önleyemez vede bunu aksi ne çeviremez . Ayrıca hastalığınızın mevcut oluþan NÖROLOJİK seyrini değiştirmez . Ancak kendinizi ruhsal açıdan daha iyi , canlı pay tmenizi sağlar . Yorgunluğunuzu azaltabilir , uykunuzu düzeltebilir vede günlük yaşamınızı daha çok bağıEMESız yapmanızı sağlayabilir .


Etiketler: Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si , emes , Tedavi(iyileştirme) , Tedavi(iyileştirme) si , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si için , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si hakkında , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si nedir , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , emes tedavisi için şifalı bitki , Multipl Skleroz(MS) Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si hakkında , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si nedir , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si nasıl olur , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için bitkiler , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için bitkilse kür , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitki , Multipl Skleroz(MS) hastalığı Tedavi(iyileştirme) si vede önlemler 

Tedavi

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp