Bitkisel Sağlık Ürünleri
Parkinson

Parkinson(titrek felç) İlaçları

  Parkinson(titrek felç) İlaçları vede merak ettikleriniz

 

 

 

         Parkinson(titrek felç) İlaçları  bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) ,parkinson hastalığının tedavisine yardımcı oluşan bitkisel(doğal) metod ler hakkında veri ler aşağıdaki makalemizde yer almaktadır . Parkinson(titrek felç) hastalığının bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında daha aşırı veri sahibi olmak icin aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Parkinson(titrek felç) Tedavi(iyileştirme) sine  yardımcı % 100 bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) edici ürünler hakında veri edinmek icin tıklayınız . . . 

 

 

 
      Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan İlaçlar:

Parkinson(titrek felç) Hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan İlaçlar Natural ollaraak meydana gelen Parkinson(titrek felç) hastalığının sebebi tam bilinmemekle 1 arada hayatın beşinci vede altıncı dekadında yaşlanma frekansının artması ile meydana geldiği gözlenir . İdiopatik Parkinson(titrek felç) hastalığında , striatal GABAerjik nöronların aktivitelerini inhibe etmekte vazife li oluşan nigrostriatal yolaktaki dopaminerjik nöronların ilerleyici biçimde yapısal bozukluk olması , nörotransmiter dopamin eksikliğine yol açar . GABAerjik nöronlardaki reseptörlerin çoğu D2 alt-tipine aittir . Striatumda dopaminerjik sinir uçlarının yıkımı neticesi , dopaminerjik/kolinerjik denge kolinerjik sistem lehine bozulurBazal gangliyonlardaki bu nörohumoral dengesizlik , hastalığın tipik bulgu vede emare lerinin ortaya çıkmasına sebep olur: Hareketlere başlamada zorluk , hareketlerde yavaşlama (akinezi vede bradikinezi) , maske yüz (bradimimi) , çizgili kaslarda rijidite , istirahatteki tipik tremor , tipik yürüme bozukluğu vede donakalım gibi .Bu zaman cin patogenezi henüz aydınlatılmamıştır vede günümüzde uygulanan ilaç Tedavi(iyileştirme) si sadece bu dengesizliği düzeltmeyi gaye lar . Bu yaklaşım hastalığın ilerlemesini önleyemezse de , hastaların fazlasında yaşam kalitesini vede zaman sini büyük oranda artırır .Hastaya başlangıçta Tedavi(iyileştirme) nin sınırlayıcı yönleri vede olası yan etkilerine İlişik veri verilmelidir . Hastaların %10-20’si Tedavi(iyileştirme) ye Yanit vermez .Bazı ilaçlar da Parkinson(titrek felç) semptomlarına sebep meydana gelebilir . Bu etkiler umumiyetle geçicidir vede en sık ollaraak butirofenon vede fenotiazin gibi antipsikotik ilaçlara bağlı ollaraak gözlenir . Bu ilaçlar beyin dopamin reseptörlerini bloke ederek etki gösterirler . Rezerpin , yüksek dozlarda , olası en beyin dopaminini tüketerek benzer semptomlara yol açar . MPTP (1-metil-4fenil-1 ,2 ,3 ,6-tetrahidropiridin) meperidin analogunun 1 ürünü olup , nigrostriatal yolaktaki dopaminerjik nöronları yıkarak geri dönüşümsüz Parkinson(titrek felç) izm meydana gelir . MAO-B inhibitörlerinin deney hayvanlarında MPTP nörotoksisitesine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir .
Parkinson(titrek felç) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde , bazal gangliyonlardaki dopaminerjik etken liği artıran ve/veya kolinerjik etken liği azaltan ilaçlar kullanılır:
YAŞLILARDA . Antiparkinson ilaçların hususi risklerinden biri yaşlılarda konfüzyona sebep olabilmesidir . Tedavi(iyileştirme) ye düşük dozlarda başlamak vede küçük basamaklarla artırmak büyük önem taşır .
1 . Parkinson(titrek felç) izmde kullanılan dopaminerjik ilaçlar
İdiyopatik Parkinson(titrek felç) hastalığı sebebi yle yaşamları kısıtlanan hastaların Tedavi(iyileştirme) sinde ilk seçilecek ilaç 1 dopa-dekarboksilaz inhibitörüyle 1 arada kullanılan levodopa’dır . yaşı geçkin hastalarda vede defisiti giderecek kadar yüksek dozu tolere edemeyecek oluşan uzun zamandır Rahatsızkişi kişilerde avantaj ı en düşük C°de dir . Jeneralize dejeneratif beyin hastalığından kaynaklanan Parkinson(titrek felç) izm olağan ollaraak levodopaya Yanit vermez . Nöroleptik kullanımına bağlı Parkinson(titrek felç) izmde de kullanılmamalıdır .
Dopamin amino asit prekürsörü oluşan levodopa öncelikle striatumdaki tükenmiş dopamini yerine koyarak etki gösterir . Tremordan çok , bradikinezi vede rijiditeyi düzeltir . Verilen L-dopanın olağan koşuular da büyük kısmı dopa dekarboksilaz Enzim(enzyme) i tarafından dokularda yıkılır , 1 kısmı ise adrenerjik sinir uçlarına geçer . Ancak %1-3’ü beyine geçerek , hedef organa (bazal gangliyonlara) ulaşır . Bu sebep le , levodopa umumiyetle periferde dopamine yıkılmasını mani liyen 1 ekstraserebral dopa-dekarboksilaz inhibitörüyle 1 arada uygulanır . İnhibitörler , levodopanın aksine , kan-beyin mani ini geçmez . Böylece , daha düşük doz levodopa kullanımıyla dopaminin tesirli beyin konsantrasyonlarına ulaşmak mümkündür . Özdeş zamanda periferde dopamin oluşumunun azaltılması , bulantı-kusma vede kardiyovasküler etkiler (ortostatik Hipotansiyon(düşük tansiyon) vede aritmiler) gibi periferik yan etkileri de azaltır . Ayrıca Tedavi(iyileştirme) edici etken in başlamasındaki gecikme azalır; klinik Yanit daha itinalı olur . Tek dezavantajı , anormal gayriihtiyari hareketlerin insidansının artmasıdır .
Levodopa ile 1 arada verilen ekstraserebral dopa-dekorboksilaz inhibitörleri; bensarazid (ko-beneldopada) vede karbidopa (ko-kareldopada)’dır .
Ko-kareldopa 10/100 (100mg levodopa başına 10mg karbidopa) kullanıldığında , karbidopa dozu ekstraserabral dopa-dekarboksilazı tümüyle inhibe etmeye yeterli olmayabilir . Bu halde ko-kareldopa 25/100 (100mg levodopa başına 25mg karbidopa) kullanılmalı , günlük karbidopa dozu en az 75 mg olmalıdır .
Levodopa Tedavi(iyileştirme) si düşük dozda başlanmalı , 2-3 her gün 1 küçük basamaklarla aşamalı ollaraak artırılmalıdır . Son doz umumiyetle , 1 yandaki hareketlilik artışı ile öte yandaki dozu sınırlayan yan etkiler arasında 1 seçim yapılmasını gerektirir . Dozlar arasındaki aralıklar çook önemli meydana gelebilir vede her rahatsızkişinin kendi gereksinimlerine uyacak biçimde ayarlanmalıdır .
Hususiyetle Tedavi(iyileştirme) nin erken döneminde postural Hipotansiyon(düşük tansiyon) sıktır . Seyrek ollaraak başka kardiyak yan etkiler (taşikardi , asistol , kardiyak aritmiler) gözlenir . Bulantı vede kusma çook ender ollaraak dozu sınırlayıcı düzeydedir , yine de dozlar yemeklerden sonra alınmalıdır . Domperidon kusmayı kontrol altına almada avantaj lı meydana gelebilir . Levodopanın dozu sınırlayan yan etkilerinden en sık görülenleri; gayriihtiyari hareketler (özellikle yüz vede distal ekstremitelerde gözlenir) vede psikiyatrik komplikasyonlar (uykusuzluk , öfori , mani , hallüsinasyonlar vede hiperseksüalite gibi) dır . Hastanın yaşı ilerledikçe devamlılık dozunun azaltılması gerekebilir .
Levodopa Tedavi(iyileştirme) sinin ilk 6-18 ayında rahatsızkişinin Yanit ı çook yavaş gelişebilir; düzelme 1 ,5-2 yıl zaman r vede sonra yavaş yavaş azalır . Tedavi(iyileştirme) ilerledikçe daha aşırı görülen “artış-düşüş (on-off)” (her 1 dozdan sonra etken in artıp azalması) olayı hususiyetle rahatsız edicidir . Bunun neticesinde etken likte dalgalanmalar meydana gelir; artış döneminde etken lik artarken , 2-4 saat zaman bilen düşüş döneminde aciz lük vede akinezi olur . İlaca ara verme dalgalanma cevabını pek etkilemez .
“Doz sonu” kötüleşme olayı da meydana gelebilir; bu halde her dozun ardından gelen avantaj dönemi giderek kısalır . Modifiye salan preparatlar , doz sonu kötüleşmeye yada gece meydana gelen hareket zayii na vede rijiditeye karşı avantaj lı meydana gelebilir .
Selejilin , ağır Parkinson(titrek felç) izmde levodopa ile 1 arada doz sonu kötüleşmeyi azaltmak icin kullanılan vede serotonin vede norepinefrine göre tercihan dopamini ****bolize eden monoamin oksidaz-B’nin selektif vede irreverzibl inhibitörüdür; dopaminin yıkımını mani leyerek miktarını artırır . MAO ile oksidatif deaminasyon sırasında nöronlarda natural ollaraak meydana gelen nörotoksik oksijen radikallerini azaltması sebebi yle , hastalığın başlangıç döneminde kullanıldığında ilerlemesini geciktirebileceği önümüzdeki sürülmüştür . Erken dönemde selenjinle Tedavi(iyileştirme) levodopa Tedavi(iyileştirme) sinin lüzumlu liğini erteleyebilmekle beraber , hastalığın ilerlemesini geciktirdiğine İlişik inandırıcı 1 iz yoktur . Levodopa ile 1 arada selejilin verildiğinde uzun dönemde mortalitede artış görülebilmesine karşın , bu Hal henüz doğrulanmamıştır . Tedavi(iyileştirme) yle stabil duruma gelen hastalarda selejilinin kesilmesi lüzumlu değildir , selejilinin aniden kesilmesi ise semptomların alevlenmesine yolaçabilir . Selejiline bağlı ollaraak , mood değişmeler i , uykusuzluk , diskinezi , gastrointetinal bozukluk vede Hipotansiyon(düşük tansiyon) gibi yan etkiler görülebilir . Bir narkotik analejzik oluşan meperidin (petidin) ile kombinasyonu ajitasyon , deliryum vede ölüme sebep meydana gelebilir . Selektif serotonin reuptake inhibitörleri vede MAO-A inhibitörü oluşan moklobemid ile 1 arada kullanılmamalıdır .
Entakapon , ko-beneldopa yada ko-kareldopa ile stabilize edilemeyen yada “doz-sonu” kötüleşme görülen Parkinson(titrek felç) lu hastalarda bu kombinasyonlara yardımcı Tedavi(iyileştirme) ollaraak yeni piyasaya çıkarılmıştır . Beyinde vede periferde dopaminin katekol-O-metil transferaz (KOMT) ile inaktivasyonunu mani ler; bu Enzim(enzyme) in selektif inhibitörüdür . KOMT , özdeş zamanda L-dopayı 3-O-metildopaya (3OMD) çevirir . Levodopa kan beyin bariyerini geçmek icin etkin taşıma sisteminde ile yarışır . 3OMD’nın plazma düzeyinin düşmesi beyine geçen levodopa düzeyini artırır . Levodopa düzeyinin artmasına bağlı yan etkiler gözlenir .
Ergo türevleri , bromokriptin , karbegolin , lisürid vede pergolid sağlam kalan dopamin D2 reseptörlerini doğrudan uyararak etki gösterir . tesirli olsalar da , levodopadan üstün değildirler . Tek başına levodopanın artık yeterli olmadığı yada itinalı doz ayarlamasına karşın levodopayı artık tolere edemeyen hastalarda kullanılmalıdır . Ergo türevleri bazen “düşüş (off)” dönemlerinin azaltılmasında vede Parkinson(titrek felç) hastalığının daha önümüzdeki evrelerindeki dalgalanmaları gidermede avantaj lıdır . Kullanımları umumiyetle yan etkileri sebebi yle sınırlıdır; levodopa ile 1 arada kullanıldıklarında anormal gayriihtiyari hareketlere vede konfüzyon durumlarına sık rastlanır . Ergo türevleri , bazen nöropsikiyatrik etkilere (hallüsinasyonlar gibi) vede retroperitoneal fibrozise yol açabilir .
Ropinirol , Parkinson(titrek felç) hastalığındaki semptomların vede bulguların düzelmesini sağlayabilen yeni 1 dopamin D2 reseptör agonistidir . Yan etkileri bromokriptinine benzer; fakat ergot kullanımına bağlı yan etkiler gözlenmez . En aşırı avantaj ı levodopa ile 1 arada kullanıldığında sağlar . Ropinirol gibi dopamin agonistleri , hususiyetle uzun zaman li levodopa Tedavi(iyileştirme) si neticesi diskinezi gelişmesi riski altındaki genç hastalarda , çoğunlukla monoterapi ollaraak kullanılır .
Pramipeksol , antiparkinson etken liği oluşan 1 ergo dışı dopamin D2 vede D3 reseptör agonistidir . Yan etkileri başka dopamin agonistlerinde görülenlere benzer . Günümüzde levodopa ile 1 arada yardımcı Tedavi(iyileştirme) ollaraak yada tek başına kullanılmaktadır .
Amantidinin hafif C°de antiparkinson etkileri mevuttur . Dopaminin sinir ucundan salıverilmesini artırmak vede re-uptake’ini azaltmak suretiyle dopaminerjik etken liği artırır . Hafif bradikinetik bozukluklarla , tremor vede rijiditeyi giderir . Ne yazıkki hastalardan pek azı bu ilaçtan avantaj lanabilir , etkilerine karşı tolerans gelişir . Bununla 1 arada önemli 1 üstünlüğü oldukça az yan tesiri nin olmasıdır . Uykusuzluk , öfori , mani , hallüsinasyonlar gibi davranışsal etkiler , gastrointestinal bozukluklar , üriner retansiyon , postural Hipotansiyon(düşük tansiyon) gözlenebilir . Livedo retikülaris (kırmızı deri döküntüsü) ise dermatolojik reaksiyonudur .
Apomorfin , D1 vede D2 reseptörlerini güçlü 1 biçim de uyarır; levodopa Tedavi(iyileştirme) sinde öngörülmeyen “düşüş(off)” dönemleri yaşayan hastaların stabilize edilmesinde bazen avantaj lıdır . Apomorfin Tedavi(iyileştirme) si sırasında rahatsızkişinin uzun zaman li ollaraak 1 mütehassız gözetiminde tutulması tavsiye edilir .
Türkiye’de mevcut bazı prep . isimleri:
Ko-beneldopa (1 kısım benserazid vede 4 kısım levodopa) prep .: Madopar kapsül
Ko-kareldopa (25 mg karbidopa vede 250 mg levodopa) prep .: Sinemet tablet
Bromokriptin prep .: Parlodel tb . , Gynodel tb . , Apo-Bromocriptine tb .
Entakapon prep .: Comtan tb .
Lisürid prep .: Dopergin tb .
Pergolid prep .: Permax tb .
Selegilin prep .: Moverdin tb . , Seldepar tb .
2 . Parkinson(titrek felç) izmde kullanılan antimuskarinik ilaçlar
Antimuskarinik ilaçlar , idiyopatik Parkinson(titrek felç) hastalığında levodopa kadar tesirli olmasalar da , umumiyetle onun tesiri ne eklenerek avantaj lı olurlar . Hafif semptomları olan , hususiyetle de tremorun ön planda olduğu hastalar başlangıçta antimuskarinik ilaçlarla (tek başına yada selejilin ile beraber ) Tedavi(iyileştirme) edilebilir (Levodopa , semptomlar ilerledikçe Tedavi(iyileştirme) ye eklenebilir yada bu ilaçların yerini alabilir) . Postensefalitik Parkinson(titrek felç) izm Tedavi(iyileştirme) sinde de değer taşırlar .
Antimuskarinik ilaçlar , Parkinson(titrek felç) izmde dopamin eksikliği neticesinde ortaya çıktığı düşünülen göreceli merkezi kolinerjik aşırılığı düzelterek antiparkinson etki gösterir . Bu ilaçlar tremor vede rijiditeyi azaltır; fakat bradikinezi üzerine çook az etki gösterir . Levodopa ile 1 arada kullanıldığında sinerjik etki görülür .
Antimuskarinik ilaçlar , antipsikotik ilaçların kullanımında ortaya çıkan ilaca bağlı Parkinson(titrek felç) izmde de semptomları ortadan kaldırmakla beraber , Parkinson(titrek felç) a özgü yan etkiler görülmedikçe , antipsikotiklerle 1 arada verilmemelidir . Antimuskarinik ilaçlar tardif diskinezide avantaj lı değildir , aksi ne semptomları şiddetlendirebilir .
Piyasada bulunan sentetik antimuskarinik ilaçlar arasında önemli değişmeler yoktur; fakat bazı hastalar bunlardan birini başka ine göre daha iyi tolere edebilir . Ağız kuruluğu rahatsız ediyorsa yemekten önce , gastrointestinal semptomlar ön plandaysa yemekten sonra alınabilir . En sık kullanılanlar biperiden , orfenadrin vede triheksifenidildir; bornaprin , benztropin vede prosiklidin de kullanılır . Türkiye’de biperiden vede bornaprin bulunur .
Periferik yan etkileri atropin benzeri ilaçlar gibidir . SSS toksisite emare leri ise; uyuşukluk , dikkatsizlik , konfüzyon vede hallüsinasyonlardır .
Türkiye’de mevcut bazı prep . isimleri:
Biperiden prep .: Akineton ampul vede tb .
Bornaprin prep .: Sormodren tb .
Difenhidramin gibi bazı antihistaminik ilaçlar ilave ollaraak antikolinerjik vede sedatif etkiye sahiptir . Antikolinerjik ilaçlara göre daha düşük anti-parkinson etki gösterirler; fakat antikolinerjik ilaçların yan etkilerine dayanamayan yaşı geçkin hastalarda kullanılabilirler . Sedatif etki de , hastaların uykusuzluk vede anksiyete gibi yakınmalarına iyi gelir .
Huntington hastalığı , GABA fonksiyonlarının azalıp dopaminerjik fonksiyonların artmasıyla netice lanan , kalıtsal 1 beyin nörotransmitter denge bozukluğudur . Koreoatetoz hareketler (dilde vede ekstremitelerde kasılmalar) , mental kapasitede azalma vede psikoz gözlenir . Bu hastaların bazal gangliyonlarında kolinasetiltransferazın azaldığı gösterildiğinden beri kolinerjik defisitin Rahatsızlık tan yetkili olabileceği üzerinde durulmaktadır . Tedavi(iyileştirme) de dopamin reseptörlerini bloke eden antipsikotik ilaçlar (haloperidol yada fenotiazin gibi) kullanılmaktadır .

 


Parkinson

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp