Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ülserli Kolit(kalın baðırsak ltihabı)

 

  %100 Bitkisel(doðal) Kolit(kalın baðırsak ltihabı) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı Ürüler İçin Tıklayın

 

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) hakkındaki veri leri sizin için araştırdık . Kolit(kalın baðırsak ltihabı) e hakkında veri edinmek için makaleye göz atmanız yeterli olacaktır .

 

 

 

 ÜLSERLİ KOLİT

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) özellikle kalınbağırsağın son bölümleri oluþan sigmoit alt , düzbağırsağm (rektum) üst kısmını içeren bölgede çok sayıda yüzeysel ül-serleşmeyle ortaya çıkan 1 hastalıktır . Bazı olgularda hastalıklı bölgenin mukoza dokusunda aşın hücre çoğalmasına bağlı ollaraak polipe benzer yapılar görülebilir . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) bütün kalınbağırsağı , bazen incebağırsağm son bölümü oluþan ileumu da etkileyebilir . Ama düzbağırsak vede sigmoit kolondan sonra en tehlikeli bölge , inen kalınbağırsağın düzbağırsağa komşu oluþan bölümleridir .NEDENLERİÜlserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) tek sebep e bağlanamaz; bağırsak mukozasının çeşitli etkenlere karşı olağandışı tepkiler vermesi neticesinde ortaya çıkar . Bu etkenlerin başlı-caları aşağıda sıralanmıştır:
• Yapısal-kahtsal etkenler - Hastalık umumiyetle aynı ailede birçok kişide görülür .
• Psikosomatik etkenler - Ruhsal sıkıntıların vücuda yansımasıyla alakalı oluþan bu tip etkenler daha çok belli 1 ruhsal yapıdaki (toplumsal ahenk güçlüğü olan , ruhsal çöküntüye eğilimli) kişilerde görülür . Bu olgularda düş “kınk-hklan , duygusal darbeler , aile içi anlaşmazlıklar , toplumsal vede ekonomik sıkıntılar gibi hazırlayıcı koşullar hastalığın ortaya çıkmasına yada alevlenmesine yol açar . Bu halde sinirsel Tedavi(iyileştirme) avantaj lı meydana gelebilir . • Bağışıklık etkenleri  Hastalığın oluşmasmda antikorların önemli rol oynadığı sanılmaktadır . Kalınbağırsaktaki bakterilere karşı antikor üretilirken , bağırsağın kendi mukozasına karşı da özantikorlar gelişmektedir .Olguların yüzde 50’sinde süt proteinine karşı antikor saptanmıştır; amma bunlara sağlıklı kişilerde de rastlanmaktadır . Aynca süte karşı tepki , yalmzca bağışıklığa bağlı aşırı duyarlılık halinde değil , özel 1 Enzim(enzyme) oluþan laktaz eksikliği neticesinde da oluşabilir . Birçok ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) olgusunda bu Enzim(enzyme) in eksikliğine rastlanmıştır .


  GÖRÜLME SIKLIĞI

 Bütün dünyada oldukça yaygın biçimde karşılaşılmakla 1 arada hastalığın görülme sıklığının uzun yıllardan beri aym düzeyde kaldığı söylenebilir . Ama eldeki istatistik veriler bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösterdiğinden anlamlı 1 Umumi oran vede sayı vermek olanaksızdır .
Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) olgularının yüzde 15′inde başlangıç emare leri yaşamın ilk 20 yılında ortaya çıkar . Hastalığın en sık görüldüğü yaş grubu 20-30 arasıdır . Aynı aile bireyleri arasmda daha çok görüldüğünden , ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in aile hastalığı özelliği taşıdığı söylenebilir . Aynca kadınlarda erkeklere oranla bariz biçimde daha sık ortaya çıkar .Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in görülme sıklığına yönelik ilk aştırmalarda hastalığın geliri vede kültür düzeyi yüksek , önemli mesuliyet lar üstlenmiş kişiler arasında daha çok rastlandığı neticesine vanlmıştır . Kentlerde de kırsal kesime göre daha yaygındır .
ABD , İngiltere vede Danimarka’da ırk , çevre vede toplumsal-ekonomik koşullan kati biçimde belirlenmiş gruplarda yapılan çalışmalar ise hastalığın sanılandan daha yaygın 1 dağılımı olduğunu göstermiştir

  LEZYONLARIN ÖZELLİKLERİ

 Başlangıçta damarlarda bölgesel 1 kan toplanması gözlenir . Bu sebep le lezyon-lann çevresindeki hücreler arası sıvıda artış olur . Hastalıktan  etkilenen bölgeler ödemli vede kanamalıdır . Hemen ardından Rahatsızkiþi bölgelerdeki bağırsak epiteli bütünlüğünü yitirir; mukoza vede mukoza altı katmanına kadar inen küçük çaplı doku ölümü vede ülser alanlan açılmaya başlar . Buna karşılık kas katmanı ile kalınbağırsağı dıştan örten seröz (sıvı içeren) katman hastalıktan etkilenmez .Hastalık ilerledikçe , doku Ölümü vede küçük ülser alanları çevreye doğru yayılarak daha f eniş ülserler oluşturur . Ülserler arasındaki mukoza aşırı kırmızı vede şiştir . Sonunda polipe benzer çıkıntılı kütlelerin oluşmasıyla bu bölgelerde hastalığa özgü tipik görünüm ortaya çıkar . Kalınbağırsağın Rahatsızkiþi yüzeylerinde irinli vede kanlı 1 sıvı birikir . Bunlar nedbe dokusu bırakarak İyileşir . Bu olaylann başlaması yada yinelemesi hastalığın en esas emare si oluþan kanlı ishal(diyare) in ortaya çıkmasına sebep olur . Epitel katmanında doku ölümüyle seyreden Enfeksiyon lanma neticesinde mukoza artık kalınbağırsak boyunca su emebilme özelliğini yitirir . Aynca kasılmalar sıklaşır , lezyonlardan bağırsak boşluğuna sürekli kan sızmaya başlar . Kaslar büzüşür vede nedbe dokusunun gelişmesiyle ortaya çıkan biçim bozuklukları , bağırsağın sertleşip kısalmasına sebep olur . Bu oluşumlar kalınbağırsak filminde basitce ayırt edilen tipik 1 görünüme yol açar .

  BELİRTİLERİ

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) yalnız düzbağırsağı etkileyebilir (ülserli proktit) yada düzbağır-saktan inen kalınbağırsağa yayılıp bütün kalınbağırsakta görülebilir (panko-lit) . Hastalık dikkat çekmeden , çok sinsi başladığı için doktora umumiyetle geç başvurulur . Klinik tablo çok bariz değildir . Genel ollaraak kendini kötü pay tme , zor olmayan yorulma , çocuklarda büyümenin yavaşlaması , karın ağrılan , ishal(diyare) nöbetleri , bazen de kabızlığı izleyen ishal(diyare) nöbetleri gözlenir .İnatçı vede ve çok sık (günde 20′ye varan) , kanlı , mukuslu vede irinli sıvı dış-kılama , karın ağnlan , kilo yitimi , anüs büzgen kasında ağrılı kasılmalar vede bununla 1 arada acil dışkılama gereksinimi vede Umumi Halin bozulması , ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) i düşündürür . Ateş her vakit ortaya çıkmaz . Bu durum , hastalığın kronikleştiğini gösterir .Alevlenme dönemleri birkaç hafta yada birkaç ay sürebilir . emare lerin gerilediği dönemlerde , dışkılama olaðan e dönse de , yumuşak dışkıda her vakit Enfeksiyon emare leri bulunabilir . Gerileme dönemleri haftalar , aylar , hatta yıllarca sürebilir . Ama gene de alevlenmeler giderek sıklaşır vede daha uzun sürer .Ender de olsa akut , aniden alevlenen vede ilerleyici biçimler görülebilir . Bu halde kalınbağırsağın tümü hastalıktan etkilenmiş demektir . Sulu dışkılama aralıksız sürer; günde 30-40 kez dışküayan hastalar vardır . Genel Hal son C° Derece bozuktur vede hastalık çok ağırlaştığından hastanın vakit geçirmeden hastaneye yatırılarak Tedavi(iyileştirme) edilmesi zorunludur .

  KOMPLİKASYONLAR

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in komplikasyonlan Mahalli yada Umumi meydana gelebilir . Mahalli komplikasyonların en sık görülenleri , Rahatsızkiþi bağırsak ile yakın organlar arasında oluşan fistüllerdir . Aynca dölyolunda yaygın yalancı polip(iyi huylu tümör) oluşumu , kalınbağırsak tıkanması , delinme , kötü huylu tümör gelişimi , bağırsağın torbalaşması vede ağır kanamalar görülebilir . Genel komplikasyonlar arasında emilimin çok aza inmesine bağlı ollaraak gıdaalımı kafigelmeyecek liği , gıdaalımı vede metabolizma bozukluklan , bunlara bağlı ollaraak zayıflama vede kansızlık , Eklem(joint) iltihabı , karaciğer iltihabı vede yağlanması sayılabilir .

  TANI

 Tanı yukarıda değinilen emare lerin değerlendirilmesiyle konur . Kanlı , sü-müksü vede irinli dışkılamayla görülen İshal , kann ağnsı , makattan kan gelmesi , kilo kaybı , bağırsak kasılmalan , anüs büzgen kasmda ağrı , ateş , bazen oldukça tipik Eklem(joint) ağrıları tanıya yardımcı emare lerdir . Kati tam için sigmoidoskoptan avantaj lanılır . Bu yöntem anüsten düzbağır-sağa vede onu izleyen sigmoit kolona kadar uzatılan 1 alet yardımıyla kalınbağırsak içinin gözle incelenmesi temeline dayanır . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) olgularının yüzde 90-95′inde inen kalınbağırsak , sigmoit kolon vede düzbağırsak mukozası hastalıktan etkilendiğinden , sigmoidos-kop Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in son C° Derece tipik lez-yonlannı gösterebilir . Bunlar mukozada şişme , ülserler , sümüksü-irinli sıvı , kanama(kan kaybı) vede Enfeksiyon kökenli polip(iyi huylu tümör) oluşumudur .Hastalıklı bölgelerden alman biyopsi örneklerinin incelenmesi vede daha sonra alman örneklerle karşılaştırılması tanıda önemli rol oynar . Bu işlem hastalığın bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , bağırsak veremi , akut bakteri kökenli dizanteri gibi olgulardan ayırt edilmesi açısından da avantaj lıdır .Düzbağırsağm parmakla muayene edilmesi tam açısından çok değerli veri ler verirse de , aşın ağrılı olması vede umumiyetle makat (anüs) çevresinde de Enfeksiyon bulunması sebebi yle rahatsızkiþiye sıkıntı verebilir .Kolonoskopi , diðerbir deyiþle sigmoit kolonu da aşacak biçimde kalınbağırsağın 1 alet yardımıyla içerden gözlenmesi , tanıya yardımcı 1 başka inceleme yöntemidir . Ama alakalı kalınbağırsak yüzeyi çok ince vede basitce incinebilir olduğundan büyük 1 özenle yapılması gereklidir . Bu yöntemlerin içerdiği güçlükler sebebi yle bağırsak filmleri tamdaki önemini hâlâ korumaktadır . Öte yandan son C° Derece duyarlı 1 halde oluþan kalınbağırsağa film çekmeden önce kontrast madde ollaraak baryum verilmesinin de sakıncaları vardır . Bazen hastalığın gidişi sırasında bağırsağın gergin olması , kontrast madde vermeden çekilen filmlerin de tanıda kullanılabilmesini sağlamaktadır .BEKLENEN GİDİŞİ (PROGNOZ)
Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in gidişi 1960′lara değin oldukça kötüydü . Hastaların yaklaşık yüzde 80′inde ilk nöbetten sonraki 6-12 ayda ikinci nöbet gelmekte , bunu da yeni alevlenmeler İzlemekteydi . Bu Hal hastanın yaşama düzenini bozmakla kalmayıp , sık sık bağırsak delinmeleri yada anormal kalınbağırsak genişlemesi (akut megakolon) gibi komplikasyonlara yol açarak ölümle sonuçlanıyordu . Bu komplikasyonlar neticesinde Ölüm oranı , emare ler başladıktan sonraki ilk 10 yılda yüzde 20 , 20 yılda da yüzde 40′a ulaşmaktaydı .
O vakitler Tedavi(iyileştirme) şansım belirleyen 2 etken vardı: İlk nöbetin ne ölçüde ağır geçirildiği vede hastalığın yaygınlığı . Günümüzde ise uygun vede tesirli önleyici Tedavi(iyileştirme) yöntemleri geliştirilmiş , yinelemelerin sayısıyla şiddeti azaltılmış vede hastaların vasati ömrü Umumi nüfustaki vasati Ömür düzeyine yükseltilmiştir .

  TEDAVİ

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) si dört esas amaca yöneliktir:
• Hastalığın en ağır emare lerini , özellikle ishal(diyare) vede sonuçlanın kontrol altına almak .
• Özellikle ishal(diyare) e bağlı sıvı vede elektrolit kaybıyla kanamanın ağırlık kazandığı olgularda kansızlığı önlemek .
• Kalınbağırsaktaki hastalık süreçlerinin sessiz olduğu dönemleri uzatmak .
• Alevlenmeleri önlemek .
Bilinen bütün ilaçlar , hastalık sürecinin fakat 1 dönemi için tesirli dir . Hastalığın kökeni tam ollaraak bilinmediğinden , sebep e değil , emare lere yönelik 1 Tedavi(iyileştirme) uygulanabilmektedir .
Kati iyileşme sağlayan 1 ilaç Tedavi(iyileştirme) si henüz geliştirilememiştir . İlaç Tedavi(iyileştirme) sinin amacı , hastalığın gidişini kontrol altına almak , alevlenme dönemlerinde hastalığı geriletmek vede alevlenmeleri elden geldiğince mani lemektir . Bu amaçlara yönelik ollaraak yapılan yoğun çalışmalar neticesinde denenen sayısız ilaçtan birçoğunun tesiri kanıtlanmıştır .Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) şiddeti son C° Derece değişken 1 hastalıktır: Düzbağırsakla sınırlı hafif biçimlerden , hastanın yaşamını tehlikeye sokabilecek kadar ağır olabilen vede bütün kalınbağırsağı etkileyen biçimlere kadar değişiklik gösterebilir . Bu sebep le Tedavi(iyileştirme) de hastalığın gidişine göre değişmektedir .Genel ollaraak hastaların en önemli yakınması oluþan karın ağnlan , yaygın biçimde kullanılan spazm çözücülerle giderilebilir . Aynı zamanda gıdaalımı bozuklukları da protein , vitamin vede mineraller (Özellikle demir) bakımından varlıklı yiyecekler alınarak düzeltilebilir . Bu arada süt gibi hastalık emare lerini ağırlaştırabilecek , sindirimi güç gıdalar den kaçınmak gereklidir .

  Tedavi(iyileştirme) de en sık kullanılan ilaçlar üç grupta toplanabilir: 1) İltihap giderici ilaçlar . 2) Bağışıklık sistemini baskılayıcı yada düzenleyici ilaçlar . 3) îshal önleyici ilaçlar .
Kortikoitler (kortikosteroîtler) -Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) sinde en önemli ilaçlardır . Bunlar ağız yoluyla , enjeksiyonla yada hastalığın kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı kaldığı durumlarda Mahalli ollaraak kullanılabilir . Sağlayacakları avantaj , vücudun Enfeksiyon yanıtım baskı altına almaları vede bağışıklık yanıtını azaltmalarına bağlıdır . Hastalığın akut döneminde etken ollaraak emare leri gerilettikleri kanıtlanmıştır . Buna karşın alevlenmelerin önlenmesinde , uzun süreli dozların yaran kuşkuludur .
 Kortikoitlerin hastalığın alevlendiği dönemlerde kati ollaraak kullanılmaları önerilir . Günlük dozlan vede uygulama biçimleri hastalığın ağırlığına göre değişir . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı vede hafif biçimlerinde lavman yaparak Mahalli ollaraak steroit verilmesi yeğlenen 1 yöntemdir . Bu durumlarda , bağırsaktan emilmeyen ilaç bileşimleri kullandır . Önemli olan , Enfeksiyon lı bağırsak mukozasıyla olabildiğince uzun süre ilişkide kalabilecek tipte ilaçların kullanılmasıdır .
Ağır yada orta şiddetteki olgularda , steroit grubu ilaçlar ağız yoluyla yada iğneyle verilir . Aynca Mahalli uygulama da yapılabilir . Damar yoluyla verilen prednizon , uygulanan doza bağlı ollaraak (günlük 20-60 mg) son C° Derece tesirli dir . İlaç günde 2-3 doza bölünerek yada sıvı içinde eritilip düşük dozlar biçiminde verilebilir . Bu arada yüksek dozlarda (örneğin günde 60 mg düzeyinde) yan etkilerin daha sık ortaya çıktığı unutulmamalıdır . Prednizonun sabahları tek doz ollaraak ağız yoluyla verilmesi hem yeterli 1 etki sağlamakta , hem de yan etki olasılığım en aza indirmektedir .
 Hipofizden salgılanan vede böbreküstü bezinin kortizon salgılamasını uyaran adrenokortikotrop hormon (ACTH) damar yoluyla verildiğinde steroitlerle aynı etkiyi gösterir . Ağır Kolit(kalın baðırsak iltihabı) olgulannda vede daha Önce hiç steroit verilmemiş hastalarda daha çok kullanılır . Bu halde önerilen doz günde 120 ünitedir . Daha önce kortizon Tedavi(iyileştirme) si uygulanmış hastalarda ise damar yoluyla verilen korti-zol (hidrokortizon) daha avantaj lıdır .Salazopirin - Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in uzun süreli Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan en önemli ilaçtır . Sülfapiridin adlı sülfamit grubu ile molekülün etken bölümünü oluşturan 5-aminosalisilik asitten (5-ASA) oluşur . Sülfamitli bölümün yalnız taşıyıcı işlevi vardır . Ağız yoluyla alman ilaç bağırsak bakterileri tarafından parçalanıp sülfapiridin vede 5-ASA’ya ayn-şır . 5-ASA daha çok Mahalli etki gösterir . Bağırsaktan bütünüyle emilerek karaciğerde yıkıma uğratılan sülfamit grubu ise ilacın yan etkilerinden yetkili oluþan bölümdür .
1941 ‘de bireşimlenen ilaç , ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) yanında romatoit artrit Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılır . Kortikoitlerle geriletilen Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in , günde 2-4 gr’lik dozlarda alman bu ilaç sayesinde yeniden alevlenmesinin mani lenebileceği fakat 1960′larda kanıtlanabilmiştir . Hastalığın alevlenme yada ağırlaşma dönemlerinde ise tesiri çok sınırlıdır . Salazo-pirinin önemli yan etkileri vardır . Bunlar arasında sindirim sistemi bozukluk-lan , akyuvar sayısında değişim vede erkeklerde ortaya çıkan geçici kısırlık sayılabilir . Bunlann hemen hepsi sülfapi-ridİnden kaynaklanır . Yeni ilaçlarda aniden çok yada yalnız 5-ASA grubunu içeren moleküllere yer verilmekte , bu ilaçların hızlı yada yavaş tesirli hap , makattan kullanılan fitil vede çözelti gibi çeşitli biçimleri geliştirilmektedir . Yalnızca 5-ASA içeren ilaçların , salazopi-rinden daha tesirli olmasa bile , yan etkileri bakımından çok daha güvenle kullanılabildiği söylenebilir . Böylece hemen hemen bütün hastalar 1 Kolit(kalın baðırsak iltihabı) nöbetinden sonra yinelemelere karşı önleyici ollaraak bu ilaçlan yıllarca , hatta yaşam boyu kullanabilirler .
Azatioprin - Bağışıklık sistemi üzerimde baskılayıcı tesiri oluþan 1 ilaçtır . Hastalığın alevlenme vede gerileme dönemlerindeki yaran henüz kati lik kazanmamış , çelişkili sonuçlar alınmıştır . Yaran steroit Tedavi(iyileştirme) sine lüzum görülen olgularla sınırlıdır .
Azatioprin Tedavi(iyileştirme) si , önemli yan etkilen sebebi yle çoğu vakit düşük dozlarda vede steroit dozunu azaltma amacıyla kullanılır . Cerrahi girişimin sakıncalı olduğu kişilerde de kullanımı sınırlıdır .
İshal önleyici ilaçlar - Bu ilaçlar fakat hafif yada orta şiddetteki olgularda kullanılır . Ağır biçimlerde katiyetle kullanılmamalıdır . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) te doğru Tedavi(iyileştirme) uygulayabilmek için her şeyden önce hastalığın ağırlık derecesinin değerlendirilmesi zorunludur .

  AĞIR YA DA ÇOK HIZLI SEYREDEN KOLİT

 Hastalığın bu biçimi muhakkak hastanede Tedavi(iyileştirme) edilmeli vede bazı Umumi önlemler alınmalıdır:
• Ağızdan gıdaalımı durdurulur (sindirim kanalı dışından , diðerbir deyiþle damar yoluyla gıdaalımı uygulanır) .
• Sıvı vede elektrolit dengesi düzenlenir vede korunur .
• Kansızlık giderilir vede kandaki düşük protein oranı yükseltilir .
ilaç Tedavi(iyileştirme) si ollaraak damardan oldukça yüksek dozlarda kortikoit (örneğin günde 40-60 mg prednizolon) verilir . Hastalıktan kalınbağırsağın son bölümleri etkilenmışse Tedavi(iyileştirme) ye Mahalli ollaraak uygulanan kortikoitler eklenebilir . Bu halde günde 2 kez lavman biçiminde 100 mg kortizol verilebilir . Aynca ağız yoluyla geniş tesirli antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si önerilir .
Tedavi(iyileştirme) 5-6 gün uygulandıktan sonra klinik Hal yeniden değerlendirilir . Kati iyileşme varsa , hem aşamalı ollaraak ağızdan gıdaalımı ye , hem de kortikoit verilmesine geçilebilir . Steroit dozu aşamalı ollaraak azaltılarak günde 20 mg’ye kadar indirilir vede en az 4-6 hafta bu dozda Tedavi(iyileştirme) sürdürülür . Daha sonra antibiyotikler kesilerek salazopirin Tedavi(iyileştirme) sine geçilir .
Orta C°de 1 iyileşme varsa yada iyileşme kuşku vericiyse , damar yoluyla Tedavi(iyileştirme) ye bariz 1 yanıt almana değin , gereklidir se 1 haftadan uzun süre Daimi edilir . Hastanın durumunun düzelmemesi yada daha kötüleşmesi cerrahi girişimi gündeme getirir .

  ORTA DERECEDE AĞIR KOLİT A

 Bu halde umumiyetle hastanede yatmaya lüzum yoktur . Ağızdan vede gereklidir se Mahalli ollaraak kortikoitler , salazopirin vede ishal(diyare) e karşı ilaçlar kullanılır .
  Anane sel Tedavi(iyileştirme) yöntemi ollaraak ağız yoluyla günde 20-40 mg predni-zon yada prednizolon , ayrıca kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı 1 Hal söz konusuysa lavman yoluyla günde 100-200 mg kortizol , ağızdan da günde 4 kez 1 gr salazopirin verilir .
En az 4 haftalık Tedavi(iyileştirme) den sonra ste-roit miktarı giderek azaltılır . Bu sırada salazopirin dozu da günde 4 kez 0 ,5 gr’ ye indirilir .
HAFİF ÜLSERLİ KOLİT
Günde dört kezden az olmak üzere kanlı ishal(diyare) biçiminde dışkılama olduğunda vede Umumi emare ler bulunmadığında , hafif gidişli ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) söz konusudur . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı kaldığı durumlarda kabızlık vede dışkıyla kan kaybına oldukça sık rastlanır .
Tedavi(iyileştirme) , hastalığın etkilediği bölgeye göre değişir: Yalnızca düzbağırsak vede sigmoit kolon Enfeksiyon landığında , Mahalli ollaraak uygulanan steroit (örneğin lavman yoluyla günde 100 mg kortizol verilmesi) vede salazopirin (günde 4 kez 1 gr) kafidir . Bağırsak çok daha yaygın biçimde etkilenmişse , kortikoitler ağız yoluyla verilir (günde 20 mg prednizon yada prednîzolon) .

  UZUN SÜRELİ TEDAVİ

  emare vermeyen ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in alevlenmesini etken biçimde önleyebildiği kanıtlanmış tek ilaç salazopirindir . Uzun süreli Tedavi(iyileştirme) de en uygun doz günde 4 kez 0 ,5 gr’den toplam 2 gr ollaraak kabul edilir . Daha yüksek dozlar hem avantaj sızdır , hem de ilacm tehlikeli yan etkilerini artırır .
Yukarda emare ldiği gibi bu ilaçla Tedavi(iyileştirme) , sakınca yaratmayan durumlarda ömür boyu sürdürülür vede hastanın ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) ten ölme olasılığını hemen hemen ortadan kaldırır .
Buraya kadar sıralanan Tedavi(iyileştirme) önerilerini özetlemek gereklidir se , ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in kronikleşme , akut nöbetlere vede komplikasyonlara yol açma olasılığına karşın doğru ilaç Tedavi(iyileştirme) siyle çoğu vakit kontrol altına alınabileceği vede cerrahi girişimle Tedavi(iyileştirme) sine lüzum kalmayacağı söylenebilir .

  TÜMÖR TEHLİKESİ

 Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) in tümörü hazırlayıcı 1 oroluşturduğu düşüncesi çok yaygındır . Bu hastalığı 10-15 yıldır taşıyan vede kalınbağırsağı yaygın biçimde hastalıktan etkilenen kişiler bütün ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) olgularının yüzde 10-15′ini oluşturur . Bunlar tümör gelişimi bakımından en tehlikeli grupta yer alır .10-20 yaşlarında kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e yakalanma tehlikesi 200′de l’dir . Bu tehlike her yıl artarak 20 yıl sonra 6O’ta l’e yükselir . Ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) te tümör gelişimi kadar önemli oluþan 1 tehlike de , asıl hastalığın emare lerinin tümörün ilk be-lirtilerini gizlemesidir . Bu hastalarda bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i son C° Derece sessiz vede özel 1 biçimde ilerler . Zaten uzun süredir dışkılama düzeni bozuk vede dışkıyla kan kaybı oluþan hastalarda tümör tanısı çok geç , cerrahi Tedavi(iyileştirme) olasılığının azaldığı 1 aşamada konabilir .

 

   Etiket: ülserli Kolit(kalın baðırsak iltihabı) ,kolitte ,kolitin ,kolit , Kolit(kalın baðırsak iltihabı) e ,bitkisel Kolit(kalın baðırsak iltihabı) ,bitkisel Kolit(kalın baðırsak iltihabı) e ,bitkisel Kolit(kalın baðırsak iltihabı) e tedivisi ,bitkisel Kolit(kalın baðırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) si ,bitkisel Kolit(kalın baðırsak iltihabı) e Tedavi(iyileştirme) sinde , ,


Kolit


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp