Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kolit

Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak ltihabı)

 

  %100 Bitkisel(doğal) Kolit(kalın bağırsak ltihabı) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı Ürüler İçin Tıklayın

 

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) hakkındaki veri leri sizin icin araştırdık . Kolit(kalın bağırsak ltihabı) e hakkında veri edinmek icin makaleye göz atmanız yeterli olacaktır .

 

 

 

 ÜLSERLİ KOLİT

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) hususiyetle kalınbağırsağın son bölümleri oluşan sigmoit alt , düzbağırsağm (rektum) üst kısmını içeren bölgede çook sayıda yüzeysel ül-serleşmeyle ortaya çıkan 1 Rahatsızlık tır . Bazı olgularda Rahatsızlık lı bölgenin mukoza dokusunda aşın hücre çoğalmasına bağlı ollaraak polipe benzer yapılar görülebilir . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) bütün kalınbağırsağı , bazen incebağırsağm son Departmanı oluşan ileumu da etkileyebilir . Ama düzbağırsak vede sigmoit kolondan sonra en tehlikeli bölge , inen kalınbağırsağın düzbağırsağa komşu oluşan bölümleridir .NEDENLERİ Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) tek sebep e bağlanamaz; bağırsak mukozasının çeşitli etkenlere karşı olabilir dışı tepkiler vermesi neticesinde ortaya çıkar . Bu etkenlerin başlı-caları aşağıda sıralanmıştır:
• Yapısal-kahtsal etkenler - Rahatsızlık umumiyetle özdeş ailede birçok kişide görülür .
• Psikosomatik etkenler - Ruhsal sıkıntıların bedene aksetme sıyla alakalı oluşan bu tip etkenler daha çook belli 1 ruhsal yapıdaki (toplumsal ahenk güçlüğü olan , ruhsal çöküntüye eğilimli) kişilerde görülür . Bu olgularda düş “kınk-hklan , duygusal darbeler , aile içi İtilaf zlıklar , toplumsal vede ekonomik sıkıntılar gibi amade layıcı koşullar hastalığın ortaya çıkmasına yada alevlenmesine yol açar . Bu halde sinirsel Tedavi(iyileştirme) avantaj lı meydana gelebilir . • Bağışıklık(immün) etkenleri  Hastalığın oluşmasmda antikorların önemli rol oynadığı sanılmaktadır . Kalınbağırsaktaki bakterilere karşı antikor üretilirken , bağırsağın kendi mukozasına karşı da özantikorlar gelişmektedir .Olguların yüzde 50’sinde süt proteinine karşı antikor saptanmıştır; amma bunlara sağlıklı kişilerde de rastlanmaktadır . Aynca süte karşı tepki , yalmzca bağışıklığa bağlı aşırı hassasiyet halinde değil , hususi 1 Enzim(enzyme) oluşan laktaz eksikliği neticesinde da oluşabilir . Birçok Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) olgusunda bu Enzim(enzyme) in eksikliğine rastlanmıştır .


  GÖRÜLME SIKLIĞI

 Bütün dünyada oldukça yaygın biçimde karşılaşılmakla 1 arada hastalığın görülme sıklığının uzun yıllardan beri aym düzeyde kaldığı söylenebilir . Ama eldeki istatistik veriler bölgeden bölgeye önemli değişmeler gösterdiğinden anlamlı 1 Umumi oran vede sayı vermek mümkündeğildir .
Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) olgularının yüzde 15′inde başlangıç emare leri yaşamın ilk 20 yılında ortaya çıkar . Hastalığın en sık görüldüğü yaş grubu 20-30 arasıdır . Özdeş aile bireyleri arasmda daha çook görüldüğünden , Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in aile hastalığı niteliği taşıdığı söylenebilir . Aynca kadınlarda erkeklere oranla bariz biçimde daha sık ortaya çıkar . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in görülme sıklığına yönelik ilk aştırmalarda hastalığın geliri vede kültür düzeyi yüksek , önemli mesuliyet lar üstlenmiş kişiler arasında daha çook rastlandığı neticesine vanlmıştır . Kentlerde de kırsal kesime göre daha yaygındır .
ABD , İngiltere vede Danimarka’da ırk , çevre vede toplumsal-ekonomik koşullan kati biçimde belirlenmiş gruplarda yapılan çalışmalar ise hastalığın sanılandan daha yaygın 1 dağılımı olduğunu göstermiştir

  LEZYONLARIN ÖZELLİKLERİ

 Başlangıçta damarlarda bölgesel 1 kan toplanması gözlenir . Bu sebep le lezyon-lann kenarları ndeki hücreler arası sıvıda artış olur . Rahatsızlık tan  etkilenen bölgeler ödemli vede kanamalıdır . Hemen ardından Rahatsızkişi bölgelerdeki bağırsak epiteli bütünlüğünü yitirir; mukoza vede mukoza 6 katmanına kadar inen küçük çaplı doku ölümü vede Ülser(mide yarası) alanlan açılmaya başlar . Buna zıtlık kas katmanı ile kalınbağırsağı dıştan örten seröz (sıvı içeren) katman Rahatsızlık tan etkilenmez . Rahatsızlık ilerledikçe , doku Ölümü vede küçük Ülser(mide yarası) alanları çevreye doğru yayılarak daha f eniş Ülser(mide yarası) ler meydana gelir . Ülser(mide yarası) ler arasındaki mukoza aşırı kırmızı vede şiştir . Sonunda polipe benzer çıkıntılı kütlelerin oluşmasıyla bu bölgelerde hastalığa özgü tipik görünüm ortaya çıkar . Kalınbağırsağın Rahatsızkişi yüzeylerinde irinli vede kanlı 1 likit birikir . Bunlar nedbe dokusu bırakarak İyileşir . Bu olaylann başlaması yada yinelemesi hastalığın en esas emare si oluşan kanlı ishal(diyare) in ortaya çıkmasına sebep olur . Epitel katmanında doku ölümüyle seyreden Enfeksiyon lanma neticesinde mukoza artık kalınbağırsak boyunca su emebilme hususi liğini yitirir . Aynca kasılmalar sıklaşır , lezyonlardan bağırsak boşluğuna Daima kan sızmaya başlar . Kaslar büzüşür vede nedbe dokusunun gelişmesiyle ortaya çıkan biçim bozuklukları , bağırsağın sertleşip kısalmasına sebep olur . Bu oluşumlar kalınbağırsak filminde basitce ayırt edilen tipik 1 görünüme yol açar .

  BELİRTİLERİ

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) yalnız düzbağırsağı etkileyebilir (ülserli proktit) yada düzbağır-saktan inen kalınbağırsağa yayılıp bütün kalınbağırsakta görülebilir (panko-lit) . Rahatsızlık dikkat çekmeden , çook sinsi başladığı icin doktora umumiyetle geç başvurulur . Klinik tablo çook bariz değildir . Genel ollaraak kendini üzücü pay tme , zor olmayan yorulma , çocuklarda büyümenin yavaşlaması , karın ağrılan , ishal(diyare) nöbetleri , bazen de kabızlığı izleyen ishal(diyare) nöbetleri gözlenir .İnatçı vede ve çook sık (günde 20′ye varan) , kanlı , mukuslu vede irinli likit dış-kılama , karın ağnlan , kilo yitimi , anüs büzgen kasında ağrılı kasılmalar vede bununla 1 arada acil dışkılama gereksinimi vede Umumi Halin bozulması , Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) i düşündürür . Alev her vakit ortaya çıkmaz . Bu durum , hastalığın kronikleştiğini gösterir .Alevlenme dönemleri birkaç hafta yada birkaç ay zaman bilir . emare lerin gerilediği dönemlerde , dışkılama olağan e dönse de , yumuşak dışkıda her vakit Enfeksiyon emare leri bulunabilir . Gerileme dönemleri haftalar , aylar , hatta yıllarca zaman bilir . Ama gene de alevlenmeler giderek sıklaşır vede daha uzun zaman r .Ender de olsa akut , aniden alevlenen vede ilerleyici biçimler görülebilir . Bu halde kalınbağırsağın tümü Rahatsızlık tan etkilenmiş demektir . Sulu dışkılama aralıksız zaman r; günde 30-40 kez dışküayan hastalar mevuttur . Genel Hal son C° Derece bozuktur vede Rahatsızlık çook ağırlaştığından rahatsızkişinin vakit geçirmeden hastaneye yatırılarak Tedavi(iyileştirme) edilmesi zorunludur .

  KOMPLİKASYONLAR

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in komplikasyonlan Mahalli yada Umumi meydana gelebilir . Mahalli komplikasyonların en sık görülenleri , Rahatsızkişi bağırsak ile yakın organlar arasında meydana gelen fistül(yırtık) lerdir . Aynca dölyolunda yaygın yalancı polip(iyi huylu tümör) oluşumu , kalınbağırsak tıkanması , delinme , üzücü huylu tümör gelişimi , bağırsağın torbalaşması vede ağır kanamalar görülebilir . Genel komplikasyonlar arasında emilimin çook aza inmesine bağlı ollaraak gıdaalımı kafigelmeyecek liği , gıdaalımı vede metabolizma bozukluklan , bunlara bağlı ollaraak zayıflama(kilo verme) vede kansızlık , Eklem(joint) iltihabı , karaciğer iltihabı vede yağlanması sayılabilir .

  TANI

 Tanı yukarıda değinilen emare lerin değerlendirilmesiyle konur . Kanlı , sü-müksü vede irinli dışkılamayla görülen ishal(diyare) (diyare) , kann ağnsı , makattan kan gelmesi , kilo zayii , bağırsak kasılmalan , anüs büzgen kasmda ağrı , ateş , bazen oldukça tipik Eklem(joint) ağrıları tanıya yardımcı emare lerdir . Kati tam icin sigmoidoskoptan avantaj lanılır . Bu metod anüsten düzbağır-sağa vede onu izleyen sigmoit kolona kadar uzatılan 1 alet yardımıyla kalınbağırsak içinin gözle incelenmesi temeline dayanır . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) olgularının yüzde 90-95′inde inen kalınbağırsak , sigmoit kolon vede düzbağırsak mukozası Rahatsızlık tan etkilendiğinden , sigmoidos-kop Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in son C° Derece tipik lez-yonlannı gösterebilir . Bunlar mukozada şişme , Ülser(mide yarası) ler , sümüksü-irinli sıvı , kanama(kan kaybı) vede Enfeksiyon kökenli polip(iyi huylu tümör) oluşumudur . Rahatsızlık lı bölgelerden alman biyopsi örneklerinin incelenmesi vede daha sonra alman örneklerle karşılaştırılması teşhisde önemli rol oynar . Bu işlem hastalığın bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , bağırsak veremi , akut bakteri kökenli dizanteri gibi olgulardan ayırt edilmesi açısından da avantaj lıdır .Düzbağırsağm parmakla muayene edilmesi tam açısından çook değerli veri ler verirse de , aşın ağrılı olması vede umumiyetle makat (anüs) kenarları nde de Enfeksiyon bulunması sebebi yle rahatsızkişiye sıkıntı verebilir .Kolonoskopi , diğerbir deyişle sigmoit kolonu da aşacak biçimde kalınbağırsağın 1 alet yardımıyla dahilinde n gözlenmesi , tanıya yardımcı 1 farkli inceleme matodu dir . Ama alakalı kalınbağırsak yüzeyi çook ince vede basitce incinebilir meydana geldiğinde n büyük 1 itina le yapılması gereklidir . Bu metod lerin kapsadığı güçlükler sebebi yle bağırsak filmleri tamdaki önemini hâlâ korumaktadır . Öte yandan son C° Derece hassas 1 halde oluşan kalınbağırsağa film çekmeden önce kontrast madde ollaraak baryum verilmesinin de sakıncaları mevuttur . Bazen hastalığın gidişi sırasında bağırsağın gergin olması , kontrast madde vermeden çekilen filmlerin de teşhisde kullanılabilmesini sağlamaktadır .BEKLENEN GİDİŞİ (PROGNOZ)
Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in gidişi 1960′lara değin oldukça kötüydü . Hastaların takriben yüzde 80′inde ilk nöbetten sonraki 6-12 ayda ikinci nöbet gelmekte , bunu da yeni alevlenmeler İzlemekteydi . Bu Hal rahatsızkişinin yaşama düzenini bozmakla kalmayıp , sık sık bağırsak delinmeleri yada anormal kalınbağırsak genişlemesi (akut megakolon) gibi komplikasyonlara yol açarak ölümle netice lanıyordu . Bu komplikasyonlar neticesinde Ölüm oranı , emare ler başladıktan sonraki ilk 10 yılda yüzde 20 , 20 yılda da yüzde 40′a ulaşmaktaydı .
O vakitler Tedavi(iyileştirme) şansım belirleyen 2 etken vardı: İlk nöbetin ne oranda ağır geçirildiği vede hastalığın yaygınlığı . Günümüzde ise uygun vede tesirli önleyici Tedavi(iyileştirme) metod leri geliştirilmiş , yinelemelerin sayısıyla şiddeti azaltılmış vede hastaların vasati ömrü Umumi nüfustaki vasati Ömür düzeyine yükseltilmiştir .

  TEDAVİ

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) si 4 esas amaca yöneliktir:
• Hastalığın en ağır emare lerini , hususiyetle ishal(diyare) vede netice lanın kontrol altına almak .
• Hususiyetle ishal(diyare) e bağlı likit vede elektrolit zayii yla kanamanın ağırlık kazandığı olgularda kansızlığı tedbir ek .
• Kalınbağırsaktaki Rahatsızlık zaman çlerinin sessiz olduğu dönemleri uzatmak .
• Alevlenmeleri tedbir ek .
Bilinen bütün ilaçlar , Rahatsızlık zaman cinin fakat 1 dönemi icin tesirli dir . Hastalığın kökeni tam ollaraak bilinmediğinden , sebep e değil , emare lere yönelik 1 Tedavi(iyileştirme) uygulanabilmektedir .
Kati iyileşme sağlayan 1 ilaç Tedavi(iyileştirme) si henüz geliştirilememiştir . İlaç Tedavi(iyileştirme) sinin gayesi , hastalığın gidişini kontrol altına almak , alevlenme dönemlerinde hastalığı geriletmek vede alevlenmeleri elden geldiğince mani lemektir . Bu gaye lara yönelik ollaraak yapılan yoğun çalışmalar neticesinde denenen sayısız ilaçtan birçoğunun tesiri kanıtlanmıştır . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) şiddeti son C° Derece değişken 1 Rahatsızlık tır: Düzbağırsakla sınırlı hafif biçimlerden , rahatsızkişinin yaşamını tehlikeye sokabilecek kadar ağır olabilen vede bütün kalınbağırsağı etkileyen biçimlere kadar değişiklik gösterebilir . Bu sebep le Tedavi(iyileştirme) de hastalığın gidişine göre değişmektedir .Genel ollaraak hastaların en önemli yakınması oluşan karın ağnlan , yaygın biçimde kullanılan spazm çözücülerle giderilebilir . Özdeş zamanda gıdaalımı bozuklukları da protein , vitamin vede mineraller ( Hususiyetle demir) bakımından varlıklı yiyecekler alınarak düzeltilebilir . Bu arada süt gibi Rahatsızlık emare lerini ağırlaştırabilecek , sindirimi güç gıdalar den kaçınmak gereklidir .

  Tedavi(iyileştirme) de en sık kullanılan ilaçlar 3 grupta toplanabilir: 1) Enfeksiyon giderici ilaçlar . 2) Bağışıklık(immün) sistemini baskılayıcı yada düzenleyici ilaçlar . 3) îshal önleyici ilaçlar .
Kortikoitler (kortikosteroîtler) - Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) sinde en önemli ilaçlardır . Bunlar ağız yoluyla , enjeksiyonla yada hastalığın kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı kaldığı durumlarda Mahalli ollaraak kullanılabilir . Sağlayacakları avantaj , bedeni n Enfeksiyon Yanit ım baskı altına almaları vede bağışıklık(immün) Yanit ını azaltmalarına bağlıdır . Hastalığın akut döneminde etken ollaraak emare leri gerilettikleri kanıtlanmıştır . Buna karşın alevlenmelerin önlenmesinde , uzun zaman li dozların yaran kuşkuludur .
 Kortikoitlerin hastalığın alevlendiği dönemlerde kati ollaraak kullanılmaları tavsiye lir . Günlük dozlan vede uygulama biçimleri hastalığın ağırlığına göre değişir . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı vede hafif biçimlerinde lavman yaparak Mahalli ollaraak steroit verilmesi yeğlenen 1 metod dir . Bu durumlarda , bağırsaktan emilmeyen ilaç bileşimleri kullandır . Önemli olan , Enfeksiyon lı bağırsak mukozasıyla olabildiğince uzun zaman ilişkide kalabilecek tipte ilaçların kullanılmasıdır .
Ağır yada orta şiddetteki olgularda , steroit grubu ilaçlar ağız yoluyla yada iğneyle verilir . Aynca Mahalli uygulama da yapılabilir . Damar yoluyla verilen prednizon , uygulanan doza bağlı ollaraak (günlük 20-60 mg) son C° Derece tesirli dir . İlaç günde 2-3 doza bölünerek yada likit içinde eritilip düşük dozlar biçiminde verilebilir . Bu arada yüksek dozlarda (örneğin günde 60 mg düzeyinde) yan etkilerin daha sık ortaya çıktığı unutulmamalıdır . Prednizonun sabahları tek doz ollaraak ağız yoluyla verilmesi hem yeterli 1 etki sağlamakta , hem de yan etki olası lığım en aza indirmektedir .
 Hipofizden salgılanan vede böbreküstü bezinin kortizon salgılamasını uyaran adrenokortikotrop hormon (ACTH) damar yoluyla verildiğinde steroitlerle özdeş etkiyi gösterir . Ağır Kolit(kalın bağırsak iltihabı) olgulannda vede daha Önce hiiç steroit verilmemiş hastalarda daha çook kullanılır . Bu halde tavsiye edilen doz günde 120 ünitedir . Daha önce kortizon Tedavi(iyileştirme) si uygulanmış hastalarda ise damar yoluyla verilen korti-zol (hidrokortizon) daha avantaj lıdır .Salazopirin - Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in uzun zaman li Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan en önemli ilaçtır . Sülfapiridin adlı sülfamit grubu ile molekülün etken bölümünü oluşturan 5-aminosalisilik asitten (5-ASA) meydana gelir . Sülfamitli Depertmanın yalnız taşıyıcı işlevi mevuttur . Ağız yoluyla alman ilaç bağırsak bakterileri tarafından parçalanıp sülfapiridin vede 5-ASA’ya ayn-şır . 5-ASA daha çook Mahalli etki gösterir . Bağırsaktan bütünüyle emilerek karaciğerde yıkıma uğratılan sülfamit grubu ise ilacın yan etkilerinden yetkili oluşan departmandır .
1941 ‘de bireşimlenen ilaç , Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) neşriyat da romatoit artrit Tedavi(iyileştirme) sinde de kullanılır . Kortikoitlerle geriletilen Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in , günde 2-4 gr’lik dozlarda alman bu ilaç sayesinde yeniden alevlenmesinin mani lenebileceği fakat 1960′larda kanıtlanabilmiştir . Hastalığın alevlenme yada ağırlaşma dönemlerinde ise tesiri çook sınırlıdır . Salazo-pirinin önemli yan etkileri mevuttur . Bunlar arasında sindirim sistemi bozukluk-lan , akyuvar sayısında değişim vede erkeklerde ortaya çıkan geçici kısırlık(infertilite) sayılabilir . Bunlann hemen hepsi sülfapi-ridİnden kaynaklanır . Yeni ilaçlarda aniden çook yada yalnız 5-ASA grubunu içeren moleküllere yer verilmekte , bu ilaçların ivedilikle yada yavaş tesirli hap , makattan kullanılan fitil vede çözelti gibi çeşitli biçimleri geliştirilmektedir . Yalnızca 5-ASA içeren ilaçların , salazopi-rinden daha tesirli olmasa bile , yan etkileri bakımından çook daha teminat le kullanılabildiği söylenebilir . Böylece hemen hemen bütün hastalar 1 Kolit(kalın bağırsak iltihabı) nöbetinden sonra yinelemelere karşı önleyici ollaraak bu ilaçlan yıllarca , hatta yaşam boyu kullanabilirler .
Azatioprin - Bağışıklık(immün) sistemi üzerimde baskılayıcı tesiri oluşan 1 ilaçtır . Hastalığın alevlenme vede gerileme dönemlerindeki yaran henüz kati lik kazanmamış , çelişkili netice lar alınmıştır . Yaran steroit Tedavi(iyileştirme) sine lüzum görülen olgularla sınırlıdır .
Azatioprin Tedavi(iyileştirme) si , önemli yan etkilen sebebi yle çoğu vakit düşük dozlarda vede steroit dozunu azaltma gayesi yla kullanılır . Cerrahi teşebbüs in sakıncalı olduğu kişilerde de kullanımı sınırlıdır .
ishal(diyare) (diyare) önleyici ilaçlar - Bu ilaçlar fakat hafif yada orta şiddetteki olgularda kullanılır . Ağır biçimlerde katiyetle kullanılmamalıdır . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) te doğru Tedavi(iyileştirme) uygulayabilmek icin her şeyden önce hastalığın ağırlık derecesinin değerlendirilmesi zorunludur .

  AĞIR YA DA ÇOK HIZLI SEYREDEN KOLİT

 Hastalığın bu biçimi muhakkak hastanede Tedavi(iyileştirme) edilmeli vede bazı Umumi tedbir ler alınmalıdır:
• Ağızdan gıdaalımı durdurulur (sindirim kanalı dışından , diğerbir deyişle damar yoluyla gıdaalımı uygulanır) .
• Likit vede elektrolit dengesi düzenlenir vede korunur .
• Kansızlık giderilir vede kandaki düşük protein oranı yükseltilir .
ilaç Tedavi(iyileştirme) si ollaraak damardan oldukça yüksek dozlarda kortikoit (örneğin günde 40-60 mg prednizolon) verilir . Rahatsızlık tan kalınbağırsağın son bölümleri etkilenmışse Tedavi(iyileştirme) ye Mahalli ollaraak uygulanan kortikoitler eklenebilir . Bu halde günde 2 kez lavman biçiminde 100 mg kortizol verilebilir . Aynca ağız yoluyla geniş tesirli antibiyotik Tedavi(iyileştirme) si tavsiye lir .
Tedavi(iyileştirme) 5-6 gün uygulandıktan sonra klinik Hal yeniden değerlendirilir . Kati iyileşme varsa , hem aşamalı ollaraak ağızdan gıdaalımı ye , hem de kortikoit verilmesine geçilebilir . Steroit dozu aşamalı ollaraak azaltılarak günde 20 mg’ye kadar indirilir vede en az 4-6 hafta bu dozda Tedavi(iyileştirme) sürdürülür . Daha sonra antibiyotikler kesilerek salazopirin Tedavi(iyileştirme) sine geçilir .
Orta C°de 1 iyileşme varsa yada iyileşme kuşku vericiyse , damar yoluyla Tedavi(iyileştirme) ye bariz 1 Yanit almana değin , gereklidir se 1 haftadan uzun zaman Daimi edilir . Hastanın durumunun düzelmemesi yada daha kötüleşmesi cerrahi teşebbüs i gündeme getirir .

  ORTA DERECEDE AĞIR KOLİT A

 Bu halde umumiyetle hastanede yatmaya lüzum yoktur . Ağızdan vede gereklidir se Mahalli ollaraak kortikoitler , salazopirin vede ishal(diyare) e karşı ilaçlar kullanılır .
  Anane sel Tedavi(iyileştirme) matodu ollaraak ağız yoluyla günde 20-40 mg predni-zon yada prednizolon , farklı ca kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı 1 Hal söz konusuysa lavman yoluyla günde 100-200 mg kortizol , ağızdan da günde 4 kez 1 gr salazopirin verilir .
En az 4 haftalık Tedavi(iyileştirme) den sonra ste-roit miktarı giderek azaltılır . Bu sırada salazopirin dozu da günde 4 kez 0 ,5 gr’ ye indirilir .
HAFİF ÜLSERLİ KOLİT
Günde 4 kezden az olmak üzere kanlı ishal(diyare) biçiminde dışkılama meydana geldiğinde vede Umumi emare ler bulunmadığında , hafif gidişli Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) söz konusudur . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in kalınbağırsağın son bölümleriyle sınırlı kaldığı durumlarda kabızlık vede dışkıyla kan zayii na oldukça sık rastlanır .
Tedavi(iyileştirme) , hastalığın etkilediği bölgeye göre değişir: Yalnızca düzbağırsak vede sigmoit kolon Enfeksiyon landığında , Mahalli ollaraak uygulanan steroit (örneğin lavman yoluyla günde 100 mg kortizol verilmesi) vede salazopirin (günde 4 kez 1 gr) kafidir . Bağırsak çook daha yaygın biçimde etkilenmişse , kortikoitler ağız yoluyla verilir (günde 20 mg prednizon yada prednîzolon) .

  UZUN SÜRELİ TEDAVİ

  emare vermeyen Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in alevlenmesini etken biçimde önleyebildiği kanıtlanmış tek ilaç salazopirindir . Uzun zaman li Tedavi(iyileştirme) de en uygun doz günde 4 kez 0 ,5 gr’den toplam 2 gr ollaraak kabul edilir . Daha yüksek dozlar hem avantaj sızdır , hem de ilacm tehlikeli yan etkilerini artırır .
Yukarda emare ldiği gibi bu ilaçla Tedavi(iyileştirme) , sakınca yaratmayan durumlarda ömür boyu sürdürülür vede rahatsızkişinin Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) ten ölme olası lığını hemen hemen ortadan kaldırır .
Buraya kadar sıralanan Tedavi(iyileştirme) tavsiye lerini özetlemek gereklidir se , Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in kronikleşme , akut nöbetlere vede komplikasyonlara yol açma olası lığına karşın doğru ilaç Tedavi(iyileştirme) siyle çoğu vakit kontrol altına alınabileceği vede cerrahi teşebbüs le Tedavi(iyileştirme) sine lüzum kalmayacağı söylenebilir .

  TÜMÖR TEHLİKESİ

  Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) in tümörü amade layıcı 1 oroluşturduğu düşüncesi çook yaygındır . Bu hastalığı 10-15 yıldır taşıyan vede kalınbağırsağı yaygın biçimde Rahatsızlık tan etkilenen kişiler bütün Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) olgularının yüzde 10-15′ini meydana gelir . Bunlar tümör gelişimi bakımından en tehlikeli grupta yer alır .10-20 yaşlarında kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e yakalanma tehlikesi 200′de l’dir . Bu tehlike her yıl artarak 20 yıl sonra 6O’ta l’e yükselir . Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) te tümör gelişimi kadar önemli oluşan 1 tehlike de , asıl hastalığın emare lerinin tümörün ilk be-lirtilerini gizlemesidir . Bu hastalarda bağırsak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i son C° Derece sessiz vede hususi 1 biçimde ilerler . Zaten uzun zaman dir dışkılama düzeni bozuk vede dışkıyla kan zayii oluşan hastalarda tümör teşhisi çook geç , cerrahi Tedavi(iyileştirme) olası lığının azaldığı 1 aşamada konabilir .

 

   Etiket: Ülser(mide yarası) li Kolit(kalın bağırsak iltihabı) ,kolitte ,kolitin ,kolit , Kolit(kalın bağırsak iltihabı) e ,bitkisel Kolit(kalın bağırsak iltihabı) ,bitkisel Kolit(kalın bağırsak iltihabı) e ,bitkisel Kolit(kalın bağırsak iltihabı) e tedivisi ,bitkisel Kolit(kalın bağırsak iltihabı) Tedavi(iyileştirme) si ,bitkisel Kolit(kalın bağırsak iltihabı) e Tedavi(iyileştirme) sinde , ,


Kolit


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp