Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Özefagus Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

 

 

 

Özefagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i nedir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nedir nasıl 1 hastalıktır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi yöntemler kullanılır kamser için bitkisel(doðal) çözüm mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden hazırlanmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . . 

 

 

 

ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERLERİ


 

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri dünya genelinde tüm kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler arasında 6 . sırada yer  almaktadır vede sıklığı 6 .4/100 .000 ollaraak bildirilmektedir . Tüm kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin %1 .5-2’ sini , gastrointestinal sistem kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin ise %5-7’sini oluşturmaktadır . İnsidansın da ülkelere , hatta aynı ülkede yörelere göre coğrafi farklılıklar sergiler . İran’da Gonbat vede Hazar Denizi kıyıları , Güney Afrika’da Transkei , Kuzey(þimal) Çin’de özellikle Linksien eyaletinde , Rodezya , Türkmenistan , Kazakistan , Porto Riko , Hindistan’da Bombay , Singapur , Sri Lanka , Japonya , Kore insidansın bariz şekilde yüksek olduğu bölgelerdir . Bazı kaynaklara göre de Çin’in yüksek riskli bölgelerinde her 3-5 kişiden biri özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i sebebi ile ölmektedir . İran’da bu sayı 245/100 .000 gibi yüksek orandadır . Avrupa vede ABD’de Umumi populasyonda insidans 3-10/100 .000 ollaraak bildirilmektedir . Ülkemizde ise en sık Doğu Anadolu bölgesinde görülmekte insidansı tespit edilmemekle 1 arada İran’da ki oranlarla benzerlik göstermektedir .

Yaş


30 yaşın altında seyrek  görülmektedir . 13523 özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastanın fakat 22’sinde (%0 .16) 30 yaş altında tespit edildiği bildirilmiş olmasına rağmen son yıllarda genç yaşlara doğru kayma görülmektedir . Bu toplanmış seride averaj yaş 60 ollaraak tespit edilmiştir . Genel ollaraak 5 vede 6 . dekadlar en sık görüldüğü yaş gruplarıdır . Ülkemizde orta yaşta görülme sıklığı artmaktadır . Bizim serimizde vasati yaş 58 olup 20 yaşın altında ameliyat ettiğimiz 3 Rahatsızkiþi vardır .

Cins


Literatürde toplanmış 19532 özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li Rahatsızkiþide %71 .1 erkek , %28 .9 kadın , Duke’nin serisinde %69 erkek , %31 kadın ollaraak rapor edilmiştir . Bizim 1280 vakalık serimizde 829 ( % 64 .77 ) erkek , 451 ( % 35 .23 ) Rahatsızkiþi kadındı .

Yerleşim yeri


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tespit edilen 28 .959 hastayı kapsayan kollektif 1 seride %14 .7 üst 1/3 , %52 .3 oranında orta 1/3 , %33 ise alt 1/3 özofagusta lezyon bulunmuştur .

Bizim serimizde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin yerleşim yeri:

% 18 .97 hipofarenks vede servikal özofagusta ,

% 9 .23 üst 1/3 torasik özofagusta ,

% 28 .71 orta 1/3 torasik özofagusta ,

% 22 .8 alt 1/3 torasik özofagusta ,

% 20 .68 abdominal özofagus vede kardiada tespit edilmiştir .

 

ETYOLOJİ


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde risk vede yüksek insidansa eşlik eden faktörler:

I .     Sigara(tütün mamülleri) , alkol kullanımı vede madde bağımlılıkları

II .    Beslenme ile alakalı faktörler

III .   Genetik vede çevresel faktörler

IV .  Predispozan hastalıklar ollaraak dört başlıkta toplanabilir .

I- Sigara(tütün mamülleri) , alkol kullanımı vede madde bağımlılıkları:


ABD vede Batı Avrupa’da özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin en önemli sebebi sigara(tütün mamülleri) vede alkol kullanımıdır . Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin sık görüldüğü diğer bölgelerde gıdaalımı ile alakalı faktörler sigara(tütün mamülleri) vede alkolden daha ön plandadır . Hastalar alkol vede tütünü umumiyetle 1 arada kullanmamakla 1 arada her ikiside birbirinden bağımsız risk faktörü ollaraak rol oynamaktadır .

Alkolun tesiri tek başına oldukça az olup , sigara(tütün mamülleri) ile beraber liğinde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riski doz vede süreye bağlı ollaraak çok yükselmektedir .

II- Beslenme ile alakalı faktörler:


Beta karoten , A , B , C , E vitaminleri , folik asit , riboflavin , eser mineral vede metallerden magnezyum , çinko , selenyum , molibden’in antioksidan(antikanser) etkileri , hücre rejenerasyonu vede hücre bölünmesi üzerindeki etkileri bilinmektedir . Bu maddelerin kafigelmeyecek alımı özellikle buğday , mısır vede pirinçten varlıklı , taze meyve vede sebzeden fakir rejim neticesi önemli risk oluşturmaktadır . Sigara(tütün mamülleri) , alkol , taze sebze vede meyvenin kafigelmeyecek alımı , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i için risk oluşturan en önemli 3 etken ollaraak kabul edilmiştir . Bu 3 etken özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda %83 oranında saptanmıştır . A vede B vitaminleri özofagus mukozasında proliferasyonun kontrolünde rol oynarlar . Bunlardaki eksikliğin prekanseröz lezyonların gelişiminde tesiri nin olabileceği düşünülmektedir .

Beslenme alışkanlıkları , özellikle de çok sıcak içeceklerin aþırı miktarda vede sık alınması bariz risk faktörü ollaraak kabul edilmektedir . Özofagus epitelinin yüzeyinde sigara(tütün mamülleri) vede çevresel faktörlerle depolanan kimyasal karsinojen maddeler , sıcak içecek vede alkol gibi irritanlarla epitele penetre olmakta vede bazal katman ya kadar ulaşabilmektedir .

Ülkemizde Doğu Anadolu’da sigara(tütün mamülleri) ile 1 arada çok sıcak vede aþırı miktarda çay içme alışkanlığının olması vede bu bölgeye iklim koşulları sebebi yle  taze sebze vede meyva transportundaki güçlükler özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin sık görülmesinin sebep leri ollaraak düşünülebilir .

III- Genetik vede çevresel faktörler:

 

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde hücre vede moleküler biyoloji

Hücre vede tümör gelişimindeki genetik veri lerimizin şu anda yeterli olmamasına rağmen özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresinde bazı kati değişiklikler saptanmıştır . Tümör gelişiminde en önemli faktörlerden biri tümör hücrelerinin kendilerinin büyüme faktörü üretmeleridir . Bu üretim kendi ürettikleri biyolojik aktivasyona sahip bu faktör ile OTOKRİN LOOP adı verilen 1 siklus neticesi proliferasyondur . Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR- epidermal growth factor reseptör) tümör gelişiminden yetkili 1 diğer faktördür . Fosforilat tirozin kalıntısı oluþan onkogenler viral enfeksiyonlar sonrasında tümör gelişiminden yetkilidir . Bu onkogenlerin EGFR değiştirerek hücresel değişiklikler yaptıkları kanıtlanmıştır . Özofageal kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişiminde çeşitli büyüme faktörlerinin tesiri vardır .

Tümör supressör genler


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminde elimine olduğu yada silindiği düşünülen tümör supressör genler p53 (375 aminoasitli 1 fosfoprotein) , Rb (retinoblastoma geni) , APC (kolonun ailesel adenomatöz polip(iyi huylu tümör) gelişimindeki gen) vede MCC (sporadik kolon kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminden yetkili gen)’dir . Özofageal malignite gelişimi için bu genlerin her 2 kopyasının da elimine edilmiş yada kaybolmuş olması lüzumlu dir . Barret özofagusunda epitelyal displazi gösteren vede adenokanser gelişmiş her 8 olgudan 5’inde p53 mutasyonu saptanmıştır . Diğer 3 olguda saptanmamış olması mukozanın multiklonal yapılanmasına vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in oluşumundaki diğer faktörlere bağlanmıştır .

Çevresel faktörlerden , özellikle sulardaki karsinojen bileşiklerin tesiri üzerinde durulmaktadır . Petrol bölgelerinde suyun petrol ile kontaminasyonu , insidansın yüksek olduğu bazı bölgelerde sudaki nitrojen bileşiklerinin , bazı bölgelerde ise riboflavin eksikliğinin gösterilmesi , bazı bölgelerde hayvanlarda özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i saptanmış olması , çevresel faktörlerin tesiri ni desteklemektedir . Çevresel faktörler arasında asbest maruziyeti , ıþınım vede viral etkenler , yiyecek vede içeceklerin nitrozo bileşiklikleri karsinojenler , tohumlar vede mikrotoxinler kontaminasyonunun DNA’da spesifik mutasyona sebep olabildikleri vede böylece etiyopatogenezde rol oynayabilecekleri öne sürülmektedir , buna 1 örnekte sigara(tütün mamülleri) dumanındaki karsinojenlerin karakteristik gen mutasyon patternlerine yol açabileceği , bunların arasında p53 tümör supresör gen mutasyonlarının da bulunabileceğine ait ipuçları vardır .

IV- Predispozan hastalıklar


Özofagus mukozasındaki bazı lezyonlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi insidansı yükselmektedir , özellikle yüksek riskli bölgelerinde , toplumun %80’lere kadar varan büyük 1 kısmında özofajit saptanmıştır . Özofajit termal , mekanik , kostik ajan(gimen) lar ile ıþınım yada gastroözofageal reflü neticesinde gelişebilmektedir . Genellikle hayatın erken dönemlerinden itibaren çevresel faktörlerin , rejimteki bazı faktörlerinde eksikliği eşliğinde , kronik mukozal inflamasyona sebep olduğu düşünülmektedir . Ayrıca yiyeceklerin , çeşitli tohumlar vede silika ile kontaminasyonu neticesinde , mekanik irritasyon ile özofajite sebep olabilecekleri önümüzdeki sürülmektedir . Bu olgular özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yönünden sıkı izleme(takip) edilmeli , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riskinin önlenmesi vede mevcut semptomların giderilmesi amacıyla zamanında tıbbi vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye alınmalıdır . Sözü edilen bu risk faktörlerinden sırayla daha geniş ollaraak bahsedelim .

Barret özofagusu vede özofageal kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi


Barret özofagus , distal özofagus lümeninin 3 cm’den daha aþırı yüksekliğe kadar çevresel ollaraak kolumnar epitel ile döşenmesidir . Önceleri konjenital 1 anomali ollaraak düşünülmüş son vakitler da ise ciddi C°de kronik reflü özofajiti olanlarda mideden distal özofagusa kolumnar epitelin migrasyonu neticesi meydana geldiği yolundaki görüş ağırlık kazanmıştır . Sık görülmeyen bu durum , umumiyetle reflü özofajitlilerin %10’u etraf ında görülmektedir . Sıklıklada skuamo-kolumnar bileşkede striktür bulunur .

Barret özofagusunda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riski olaðan populasyondan 60-100 kez fazladır . Bu hastaların takibi vede erken tanı malignitenin %100 oranında rezeksiyonunu sağlar . İyi 1 endoskopik izleme(takip) ile kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li olguların yaklaşık %75’i evre 0 , I yada IIA’da saptanabilir . Endoskopik izleme(takip) vede bu evrelerin dışında saptanarak özofajektomi uygulanan olgularda 5 yıllık sağ kalım oranı %20’lerde iken endoskopik izleme(takip) ile erken tanı alan olgularda bu oran %60’ın üzerine çıkmaktadır . Bu sebep le bu olgularda endoskopik vede sitogenetik markerlarla izleme(takip) kürabilite vede iyi 1 sağ kalım için katiyetle lüzumlu dir .

Akalazya


Akalazya özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişimi için predispozan hastalıklardan birisi ollaraak kabul edilmektedir . Bu kişilerde olaðan populasyona göre 8-33 kat aþırı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi geliştiği bildirilmektedir . Disfaji , kilo kaybı vede göğüs ağrısı gibi akalazyaya bağlanabilecek semptomların başlamasından , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişimine kadar geçen süre vasati   ollaraak 20 yıl olup , akalazyalı hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme sıklığı yüzbinde 3-4’dür . Sekresyonların vede yiyeceklerin stazı ile retansiyon neticesinde , mukozada kronik inflamasyonun karsinoma zemin hazırladığı bildirilmektedir .

Tylosis


Tylosis , avuç içleri vede ayak tabanlarının bariz hiperkeratozu ile karakterli otozomal dominant geçiş gösteren 1 hastalıktır . En az 28 ayrı formu vardır , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riski çok yüksektir . Bu hastaların %50’sinde 45 yaşta , %95’inde ise 65 yaşa gelindiğinde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişir .

Baş boyun bölgesi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri


Baş boyun bölgesinde özellikle yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulunan hastalarda umumiyetle ikinci 1 odakta da yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riski fazladır . Bu sebep le baş boyun bölgesinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluþan hastalarda özofagusun belirli aralıklarla endoskopik ollaraak kontrolü önerilmektedir .

Striktürler


Özofagusun kronik striktürleri yiyeceklerin birikmesine , özofajite vede epitel hiperplazisine sebep ollaraak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişmesine yol açabilir . Gıdaların retansiyonu rejimteki nitrozaminler ile mukozanın temas süresini uzatır . Koroziv maddelere bağlı ollaraak gelişen darlıklarda özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riski fazladır . Ancak bu striktürlerden sonra kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişmesi için bazı hastalarda 50-60 yıl geçmesi gerekebilir .         

Parsiyel gastrektomi


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların yaklaşık %2-10’unda daha evvelden parsiyel gastrektomi uygulanmış olması parsiyel gastrektomi ile özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i arasında 1 ilişki kurulmasına yol açmıştır . Gastrektomiden sonra gelişen gastroözofageal reflü vede gıdaalımı kafigelmeyecek likleri özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminden yetkili meydana gelebilir

Plummer-Vinson sendromu


Plummer-Vinson sendromunda kaşık tırnak , angular stomatitis vede özofageal web gibi epitelyal lezyonlar sık görülür . Hem özofageal weblerde hemde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde demir eksikliği anemi(kansızlık) si sık olmakla 1 arada her ikisininde demir eksikliğinden kaynaklandığını gösteren yeterli bulgu yoktur .

 

PATOLOJİ


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri makroskopik ollaraak çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir . Özofagus duvar vede lümenindeki yerleşimine göre ekzofitik , endofitik yada intramural meydana gelebilir . Tümörün penetrasyon , infiltrasyon vede orijin noktasına göre de klasifiye edilmiştir . Bugünde kullanılan bu klasifikasyona göre 2 ana grup vede bunların varyantları ollaraak ayrılmıştır .

   a- Mantar benzeri (fungating) , ülseratif yada ülsero-vejetatif tip

   b- Annular yada skiröz tip 

Mikroskopi


Özofagusta gelişen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin %90-95’i yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ollaraak görülmekle 1 arada bu oran her geçen yıl adenokanser lehine değişmektedir . Son yapılan çalışmalarda yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi %76 , adenokarsinoma %16 , küçük hücreli karsinomayı da içeren diğer tipler %3 , metastazlar %7 .7 ollaraak bildirilmekte vede özellikle ABD’de özofagusta gelişen karsinomların %40’ını adenokarsinomların oluşturduğu kaydedilmektedir . Bütün bu yayınlara rağmen Türkiye vede bizim serimizde halen yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler , bütün özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin yaklaşık %95’ini oluşturmaktadır .

Erken özofagus karsinomu


Submukoza invazyonu bulunmayan yüzeyel tümörler ile submukozal invazyonu olup lenf nodülü metastazı bulundurmayan tümörlere denir .

 

EVRELEME


Özofagus karsinomalarında evreleme tüm malignitelerde olduğu gibi en önemli terapotik vede prognostik belirleyicidir . Doğru 1 evrelendirme Rahatsızkiþi için en doğru Tedavi(iyileştirme) yada Tedavi(iyileştirme) kombinasyonun seçimini sağlayacaktır . Evreleme; tümör , lenf nodu metastazı vede uzak organ metastazı olmak üzere üç önemli faktöre bağlı ollaraak yapılır .

 

YAYILMA YOLLARI


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin yayılma yolları direkt invazyon , lenfatik metastaz vede uzak organ metastazı olmak üzere 3 ayrı ana grup halinde incelenebilir .

Direkt invazyon: Organın tüm uzunluğu boyunca komşu organlarla oluþan sıkı ilişkisi vede serozal katman lardan münezzeh olması direkt invazyonu kolaylaştırılan en önemli faktörlerdendir .

Lenfatik yayılım: Özofagus varlıklı 1 lenfatik drenaja sahiptir . Özofagus duvarı içinde biri mukoza diğeri submukozal katman da 2 ayrı lenfatik plexsus vardır . Mukozal lenfatikler yukarıda farinks aşağıda ise midenin lenfatikleri ile birleşecek şekilde tüm özofagus boyunca uzanır . Muskuler katman kısmen daha bağımsız vede bölgesel drenaja sahiptir .

Uzak organ metastazı: Hematojen yolla bilhassa hipofarenks vede servikal bölge tümörlerinde beyin metastazı , akciğer parankimi , kemik vede karaciğer metastazları görülebilir .

 

KLİNİK TABLO


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde klinik semptomlar , tümörün oluşturduğu özofageal bozukluklara , tümörün bölgesel yayılımına yada uzak metastazlarına bağlı meydana gelebilir . İlerlemiş özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li 1 olguda iyi 1 sorgulama ile vasati 10 -12 ayrı semptom saptanır . Kısa 1 süre önce başladığı emare len semptomlara karşın bu tür olguların 1 kısmının inoperabl olması semptomların Rahatsızkiþi vede hekimler tarafından yeterli incelenmemesi vede çözümleme edilmemesi neticesi dur .

Semptom                                                                Oran (% )          .

Disfaji (yutma güçlüğü )                                                   87

Kilo kaybı                                                                       70

Substernal/epigastrik yanma vede ağrı                                  46

Regurjitasyon yada kusma                                               28

Aspirasyon pnömonisi                                                     14

Palpabl servikal LAP                                                       14

İştahsızlık                                                                        8

Ses kısıklığı                                                                     7

Hemoptizi                                                                       4

Öksürük vede boğulma hissi                                                3

Hematemez                                                                     3

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde semptom vede bulgular

 

TANI YÖNTEMLERİ


Anemnez 1 önceki bölümde anlattığımız gibi semptomların erken vede dikkatli değerlendirilmesi için son C° Derece önemlidir . Özofagografiler , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tanısında endoskopiden sonra ikinci C°de önem taşır .

Özofagusun Full Kontraslı Pasaj Grafisi: Bu teknik ile , özofagusun konturunu etkileyebilen striktürler , Webler , sirkumferensiyel karsinomlar , büyük ülserler vede ekstrensek kitleler gibi hastalıklar ortaya çıkabilir .

Hava Kontraslı Özofagografi: Hava kontrast tekniğinin değeri , küçük özofageal tümörler vede özofajit ile alakalı gizli mukozal düzensizlikleri gösterebilme yeteneğidir .

Veri sayarlı Tomografi (BT): Ekstraözofageal yayılım vede metastazlarını tesbitinde en avantaj lı teknik BT’dir .

Özofagoskopi: Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i şüphesi oluþan tüm hastalarda endoskopik incelemeye lüzum vardır . Özofagoskopinin önemi sadece teşhis konulmasında değil cerraha lezyonun üst sınırı ile fiksasyonun tesbit imkanını da sağlamasıdır . Endoskopik tanıda en büyük zorluk kardiada bölgesel ize kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerdir . Eger konstriksiyon sebebi yle biopsi yapılamazsa büyük 1 buji ile pasajın sağlanması avantaj lı meydana gelebilir . Özellikle akalazya da buji basitce geçerken kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bağlı obstrüksiyonda geçemez . Çok küçük lezyonu oluþan hastalarda görüntüleme güç olduğundan mukozal boyanma önem taşır .

Kromoskopi  (%1-2 lik lugol , %1-2 lik toluidin mavisi yada metilen mavisi) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi öz lezyonları vede lezyonların yaygınlığının tesbitini kolaylaştırır . Erken özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde konvansiyonel endoskopik tetkiklerle yakalama şansı %80 iken lugol solüsyonu kullanıldığında bu oran %100 çıkmaktadır .

Endoskopik Ultrosonografi: Endoskopik USG’nin yüksek rezolüsyon gücü sayesinde malign lezyonların penetrasyon derinliği , komşu organ vede yapılara infiltrasyonları vede regional lenf nodlarına metastatik yayılımı tespit edebilir . Böylece tümörün evrelendirilmesi vede uygun Tedavi(iyileştirme) yöntemi seçilmiş olur .

 

TEDAVİNİN SEÇİMİ

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde Tedavi(iyileştirme) nin seçimi öncelikle tümörün evresi vede bölgesel izasyonu olmak üzere  birçok faktöre bağlıdır . Sadece cerrahi Tedavi(iyileştirme) nin yada radyoterapinin kür temin edemeyeceği bazı vakalarda kombine Tedavi(iyileştirme) ler düşünülebilir . Tümörün bölgesel izasyonuna göre bazı vakalarda hastanın yutma restorasyonu vede konforu alternatiflerin olmadığı durumlarda Tedavi(iyileştirme) nin sürecini etkileyebilir vede bu gibi vakalarda palyasyon , kürden daha önemli meydana gelebilir .

Preoperatif değerlendirme vede fizik muayene Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde yol göstericidir . Çok dikkatli muayene vede araştırmada bazı hastalarda tümörün invazyonu vede metastatik yayılım hastanın inoperabl olduğunu gösterebilir . Özellikle ülkemizde vakaların çoğunun III vede IV evrelerde Tedavi(iyileştirme) ye müracaatı inoperabl vede unrezektabl vakaların ilk planda değerlendirilmesi açısından önemlidir . Ses kısıklığı ile n .larengeus inferior’un invazyonu , axiller vede supraclavicular lenf bezleri invazyonu , retrotrakeal fıksasyon  ile Troid(guatr) vede larinks invazyonu tesbit edilebilir . Trakea vede bronş invazyonlarında karakteristik öksürük  vede nefes darlığı vardır , fistül mevcurejimi endoskopi ile belirlenebilir . Akciğer yada kemik metastazı radyografide görülebilir . Karaciğer , kemik vede beyin metastazlarının tesbitinde isotopla taramalar avantaj lı olur . Yemekten hemen sonra gelen vede lezyonun alt kısımları seviyesinde pay dilen derinden gelen ağrı tümörün komşu organlara yayıldığını düşündürebilir . Ateş mediastinal tululumda görülebilirse de özellikle tümörün mediastane yada akciğer içine bölgesel perforasyonu için belirleyici 1 semptomdur . Epigastriumda palpabl nodüler kitle vede LAP , nodüler karaciğer , asit yada rektal shelf tümörün iyice yayıldığının emare sidir .

Lezyonun yerleşim bölgesel izasyonu da Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde önemlidir . Genelde özofagusun 1/3 alt bölümündeki tümörler rezektabl , servikal bölümdeki tümörlerin ise rezektabilite şansı daha azdır . Erken lezyonlar cerrahi için uygunken invazyon vede metastazlar cerrahi dışı yöntemlerin aranması gerektiren sebeplerdir . Lezyonun boyu , derinliği vede kitlenin total büyüklüğü Tedavi(iyileştirme) seçimini yönlendirebilir çünkü 7-8 cm . den uzun tümörlerin komşu dokulara invaze olma olasılık i  fazladır . Diğer taraftan semptomların süresi de hastalığın evresi açısından önemlidir .

Hastanın fizyolojik yaşı , operatif risk vede Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde rol oynar . Senil vede kaşektik hastalar da hem cerrahi hem de radyoterapide morbidite vede mortalite yüksek seyreder , ilave ollaraak akciğer hastalığı , kardiak lezyonlar , karaciğer hasarı , böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk operatif riski artırıcı faktörlerdir . Yapılan araştırmalarda operatif riskte teknik sebep lerden daha aþırı ollaraak kardiak vede pulmoner ek lezyonlar rol oynar .

Tümörün cerrahi rezeksiyonundan önce kemoterapi ile 1 arada yada yalnız radyoterapi vede rezeksiyondan sonra yalnız radyoterapi yada kemoterapi ile 1 arada radyoterapi düşünülüyorsa 1980’li yıllarda varılan konsensusa göre 1/3 alt bölüm tümörlerinde cerrahi rezeksiyonun öncelikle düşünülmesi , servikal lezyonlarda radyoterapinin rekonstrüksiyonda mesele ler çıkartabileceği için cerrahiden sonra uygulanması , supraaortik karsinomlarda torasik inlette sıklıkla bölgesel invazyonlar olabileceği için öncelikle radyoterapinin düşünülmesi gerektiği bildirilmiştir .

Genelde tümörün özofagusun 1/3 orta bölümünde bölgesel ize olduğu vakalarda , bariz kontrendikasyon yoksa cerrahi eksplorasyon muhakkak yapılmalıdır , unrezektabl tümörlerde mide ile torax içinde internal derivasyon da yapılabilir .

Preoperatif kemoterapi Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde 1 diğer alternatiftir . Bu konuda kapsamlı 1 çalışma ilk kez 1982 yılında Cisplatin , Vindesin , Bleomisin kombinasyonu ile Bains vede arkadaşları tarafından yayınlanmıştır . Bu seride %82 rezeksiyon oranı vede %65 objektif yanıt bildirilmiştir .

 

 

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp