Bitkisel Sağlık Ürünleri
Kanser

Özefagus Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

 

 

 

Özefagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i nedir . Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi nedir neşekilde 1 Rahatsızlık tır sebep leri vede emare leri nelerdir kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde hangi metod ler kullanılır kamser icin bitkisel(doğal) Netice mevcut mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

Kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden amade lanmış % 100 Natural ürünlerimizi görmek icin buraya tıklayabilirsiniz . . . 

 

 

 

ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERLERİ


 

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri dünya genelinde bütün kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler arasında 6 . sırada yer  almaktadır vede sıklığı 6 .4/100 .000 ollaraak bildirilmektedir . Tüm kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin %1 .5-2’ sini , gastrointestinal sistem kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin ise %5-7’sini oluşturmaktadır . İnsidansın da ülkelere , hatta özdeş ülkede yörelere göre coğrafi değişmeler sergiler . İran’da Gonbat vede Hazar Denizi kıyıları , Güney(cenup) Afrika’da Transkei , Kuzey(şimal) Çin’de hususiyetle Linksien eyaletinde , Rodezya , Türkmenistan , Kazakistan , Porto Riko , Hindistan’da Bombay , Singapur , Sri Lanka , Japonya , Kore insidansın bariz biçim de yüksek olduğu bölgelerdir . Bazı kaynaklara göre de Çin’in yüksek riskli bölgelerinde her 3-5 kişiden biri özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i sebebi ile ölmektedir . İran’da bu sayı 245/100 .000 gibi yüksek orandadır . Avrupa vede ABD’de Umumi populasyonda insidans 3-10/100 .000 ollaraak bildirilmektedir . Ülkemizde ise en sık Doğu(şark) (garp) Anadolu bölgesinde görülmekte insidansı tespit edilmemekle 1 arada İran’da ki oranlarla benzerlik göstermektedir .

Yaş


30 yaşın altında seyrek  görülmektedir . 13523 özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li rahatsızkişinin fakat 22’sinde (%0 .16) 30 yaş altında tespit edildiği bildirilmiş olmasına rağmen son yıllarda genç yaşlara doğru kayma görülmektedir . Bu toplanmış seride averaj yaş 60 ollaraak tespit edilmiştir . Genel ollaraak 5 vede 6 . dekadlar en sık görüldüğü yaş gruplarıdır . Ülkemizde orta yaşta görülme sıklığı artmaktadır . Bizim serimizde vasati yaş 58 olup 20 yaşın altında ameliyat ettiğimiz 3 Rahatsızkişi mevuttur .

Cins


Literatürde toplanmış 19532 özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li Rahatsızkişide %71 .1 erkek , %28 .9 kadın , Duke’nin serisinde %69 erkek , %31 kadın ollaraak rapor edilmiştir . Bizim 1280 vakalık serimizde 829 ( % 64 .77 ) erkek , 451 ( % 35 .23 ) Rahatsızkişi kadındı .

Yerleşim yeri


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i tespit edilen 28 .959 rahatsızkişiyi kapsayan kollektif 1 seride %14 .7 üst 1/3 , %52 .3 oranında orta 1/3 , %33 ise alt 1/3 özofagusta lezyon bulunmuştur .

Bizim serimizde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin yerleşim yeri:

% 18 .97 hipofarenks vede servikal özofagusta ,

% 9 .23 üst 1/3 torasik özofagusta ,

% 28 .71 orta 1/3 torasik özofagusta ,

% 22 .8 alt 1/3 torasik özofagusta ,

% 20 .68 abdominal özofagus vede kardiada tespit edilmiştir .

 

ETYOLOJİ


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde risk vede yüksek insidansa eşlik eden etkenler :

I .     Sigara(tütün mamülleri) , alkol kullanımı vede madde bağımlılıkları

II .    Beslenme ile alakalı etkenler

III .   Genetik vede çevresel etkenler

IV .  Predispozan Rahatsızlık lar ollaraak 4 antet ta toplanabilir .

I- Sigara(tütün mamülleri) , alkol kullanımı vede madde bağımlılıkları:


ABD vede Doğu(şark) Avrupa’da özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin en önemli sebebi sigara(tütün mamülleri) vede alkol kullanımıdır . Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin sık görüldüğü başka bölgelerde gıdaalımı ile alakalı etkenler sigara(tütün mamülleri) vede alkolden daha ön plandadır . Hastalar alkol vede tütünü umumiyetle 1 arada kullanmamakla 1 arada her ikiside birbirinden bağımsız risk etken ü ollaraak rol oynamaktadır .

Alkolun tesiri tek başına oldukça az olup , sigara(tütün mamülleri) ile beraber liğinde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riski doz vede zaman ye bağlı ollaraak çook yükselmektedir .

II- Beslenme ile alakalı etkenler :


Beta karoten , A , B , C , E vitaminleri , folik asit , riboflavin , eser mineral vede metallerden magnezyum , çinko , selenyum , molibden’in antioksidan(antikanser) etkileri , hücre rejenerasyonu vede hücre bölünmesi üzerindeki etkileri bilinmektedir . Bu maddelerin kafigelmeyecek alımı hususiyetle buğday , mısır vede pirinçten varlıklı , taze meyve vede sebzeden fakir rejim neticesi önemli risk oluşturmaktadır . Sigara(tütün mamülleri) , alkol , taze sebze vede meyvenin kafigelmeyecek alımı , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i icin risk oluşturan en önemli 3 etken ollaraak kabul edilmiştir . Bu 3 etken özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastalarda %83 oranında saptanmıştır . A vede B vitaminleri özofagus mukozasında proliferasyonun kontrolünde rol oynarlar . Bunlardaki eksikliğin prekanseröz lezyonların gelişiminde tesiri nin olabileceği düşünülmektedir .

Beslenme alışkanlıkları , hususiyetle de çook sıcak içeceklerin aşırı miktarda vede sık alınması bariz risk etken ü ollaraak kabul edilmektedir . Özofagus epitelinin yüzeyinde sigara(tütün mamülleri) vede çevresel etkenler le depolanan kimyasal karsinojen maddeler , sıcak içecek vede alkol gibi irritanlarla epitele penetre olmakta vede bazal katman ya kadar ulaşabilmektedir .

Ülkemizde Doğu(şark) (garp) Anadolu’da sigara(tütün mamülleri) ile 1 arada çook sıcak vede aşırı miktarda çay içme alışkanlığının olması vede bu bölgeye iklim koşulları sebebi yle  taze sebze vede meyva transportundaki güçlükler özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin sık görülmesinin sebep leri ollaraak düşünülebilir .

III- Genetik vede çevresel etkenler :

 

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde hücre vede moleküler biyoloji

Hücre vede tümör gelişimindeki genetik veri lerimizin şu anda yeterli oluşmamasına rağmen özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresinde bazı kati değişmeler saptanmıştır . Tümör gelişiminde en önemli etkenler den biri tümör hücrelerinin kendilerinin büyüme etken ü üretmeleridir . Bu üretim kendi ürettikleri biyolojik aktivasyona sahip bu etken ile OTOKRİN LOOP adı verilen 1 siklus neticesi proliferasyondur . Epidermal büyüme etken ü reseptörü (EGFR- epidermal growth factor reseptör) tümör gelişiminden yetkili 1 başka etken dür . Fosforilat tirozin kalıntısı oluşan onkogenler viral enfeksiyonlar sonrasında tümör gelişiminden yetkilidir . Bu onkogenlerin EGFR değiştirerek hücresel değişmeler yaptıkları kanıtlanmıştır . Özofageal kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişiminde çeşitli büyüme etkenler inin tesiri mevuttur .

Tümör supressör genler


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminde elimine olduğu yada silindiği düşünülen tümör supressör genler p53 (375 aminoasitli 1 fosfoprotein) , Rb (retinoblastoma geni) , APC (kolonun ailesel adenomatöz polip(iyi huylu tümör) gelişimindeki gen) vede MCC (sporadik kolon kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminden yetkili gen)’dir . Özofageal malignite gelişimi icin bu genlerin her 2 kopyasının da elimine edilmiş yada kaybolmuş olması lüzumlu dir . Barret özofagusunda epitelyal displazi gösteren vede adenokanser gelişmiş her 8 olgudan 5’inde p53 mutasyonu saptanmıştır . Diğer 3 olguda saptanmamış olması mukozanın multiklonal yapılanmasına vede kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in meydana gelmesinde ki başka etkenler e bağlanmıştır .

Çevresel etkenler den , hususiyetle sulardaki karsinojen bileşiklerin tesiri üzerinde durulmaktadır . Petrol bölgelerinde suyun petrol ile kontaminasyonu , insidansın yüksek olduğu bazı bölgelerde sudaki nitrojen bileşiklerinin , bazı bölgelerde ise riboflavin eksikliğinin gösterilmesi , bazı bölgelerde hayvanlarda özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i saptanmış olması , çevresel etkenler in tesiri ni desteklemektedir . Çevresel etkenler arasında asbest maruziyeti , ışınım vede viral etkenler , yiyecek vede içeceklerin nitrozo bileşiklikleri karsinojenler , tohumlar vede mikrotoxinler kontaminasyonunun DNA’da spesifik mutasyona sebep olabildikleri vede böylece etiyopatogenezde rol oynayabilecekleri öne sürülmektedir , buna 1 örnekte sigara(tütün mamülleri) dumanındaki karsinojenlerin karakteristik gen mutasyon patternlerine yol açabileceği , bunların arasında p53 tümör supresör gen mutasyonlarının da bulunabileceğine ait ipuçları mevuttur .

IV- Predispozan Rahatsızlık lar


Özofagus mukozasındaki bazı lezyonlarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi insidansı yükselmektedir , hususiyetle yüksek riskli bölgelerinde , toplumun %80’lere kadar varan büyük 1 kısmında özofajit saptanmıştır . Özofajit termal , mekanik , kostik ajan(gimen) lar ile ışınım yada gastroözofageal Reflü(acid reflux) (acid reflux) neticesinde gelişebilmektedir . Genellikle hayatın erken dönemlerinden itibaren çevresel etkenler in , rejimteki bazı etkenler inde eksikliği eşliğinde , kronik mukozal inflamasyona sebep olduğu düşünülmektedir . Ayrıca yiyeceklerin , çeşitli tohumlar vede silika ile kontaminasyonu neticesinde , mekanik irritasyon ile özofajite sebep olabilecekleri önümüzdeki sürülmektedir . Bu olgular özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i yönünden sıkı izleme(takip) edilmeli , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i riskinin önlenmesi vede mevcut semptomların giderilmesi gayesi yla zamanında tıpsal vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) ye alınmalıdır . Sözü edilen bu risk etkenler inden sırayla daha geniş ollaraak bahsedelim .

Barret özofagusu vede özofageal kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi


Barret özofagus , distal özofagus lümeninin 3 cm’den daha aşırı yüksekliğe kadar çevresel ollaraak kolumnar epitel ile döşenmesidir . Önceleri konjenital 1 anomali ollaraak düşünülmüş son vakitler da ise ciddi C°de kronik Reflü(acid reflux) (acid reflux) özofajiti olanlarda mideden distal özofagusa kolumnar epitelin migrasyonu neticesi meydana geldiği yolundaki görüş ağırlık kazanmıştır . Sık görülmeyen bu durum , umumiyetle Reflü(acid reflux) (acid reflux) özofajitlilerin %10’u etraf ında görülmektedir . Sıklıklada skuamo-kolumnar bileşkede striktür bulunur .

Barret özofagusunda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riski olağan populasyondan 60-100 kez fazladır . Bu hastaların takibi vede erken tanı malignitenin %100 oranında rezeksiyonunu sağlar . İyi 1 endoskopik izleme(takip) ile kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li olguların takriben %75’i evre 0 , I yada IIA’da saptanabilir . Endoskopik izleme(takip) vede bu evrelerin dışında saptanarak özofajektomi uygulanan olgularda 5 yıllık sağ kalım oranı %20’lerde iken endoskopik izleme(takip) ile erken tanı alan olgularda bu oran %60’ın üzerine çıkmaktadır . Bu sebep le bu olgularda endoskopik vede sitogenetik markerlarla izleme(takip) kürabilite vede iyi 1 sağ kalım icin katiyetle lüzumlu dir .

Akalazya


Akalazya özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişimi icin predispozan Rahatsızlık lardan birisi ollaraak kabul edilmektedir . Bu kişilerde olağan populasyona göre 8-33 kat aşırı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi geliştiği bildirilmektedir . Disfaji , kilo zayii vede göğüs ağrısı gibi akalazyaya bağlanabilecek semptomların başlamasından , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişimine kadar geçen zaman vasati   ollaraak 20 yıl olup , akalazyalı hastalarda kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme sıklığı yüzbinde 3-4’dür . Sekresyonların vede yiyeceklerin stazı ile retansiyon neticesinde , mukozada kronik inflamasyonun karsinoma zemin amade ladığı bildirilmektedir .

Tylosis


Tylosis , avuç içleri vede ayak tabanlarının bariz hiperkeratozu ile karakterli otozomal dominant geçiş gösteren 1 Rahatsızlık tır . En az 28 farklı formu mevuttur , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riski çook yüksektir . Bu hastaların %50’sinde 45 yaşta , %95’inde ise 65 yaşa gelindiğinde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişir .

Baş boyun bölgesi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri


Baş boyun bölgesinde hususiyetle yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi bulunan hastalarda umumiyetle ikinci 1 odakta da yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişme riski fazladır . Bu sebep le baş boyun bölgesinde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi oluşan hastalarda özofagusun belirli aralıklarla endoskopik ollaraak kontrolü tavsiye lmektedir .

Striktürler


Özofagusun kronik striktürleri yiyeceklerin birikmesine , özofajite vede epitel hiperplazisine sebep ollaraak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişmesine yol açabilir . Gıdaların retansiyonu rejimteki nitrozaminler ile mukozanın temas zaman sini uzatır . Koroziv maddelere bağlı ollaraak gelişen darlıklarda özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişme riski fazladır . Ancak bu striktürlerden sonra kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi gelişmesi icin bazı hastalarda 50-60 yıl geçmesi gerekebilir .         

Parsiyel gastrektomi


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li hastaların takriben %2-10’unda daha evvelden parsiyel gastrektomi uygulanmış olması parsiyel gastrektomi ile özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i arasında 1 ilişki kurulmasına yol açmıştır . Gastrektomiden sonra gelişen gastroözofageal Reflü(acid reflux) (acid reflux) vede gıdaalımı kafigelmeyecek likleri özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gelişiminden yetkili meydana gelebilir

Plummer-Vinson sendromu


Plummer-Vinson sendromunda kaşık tırnak , angular stomatitis vede özofageal web gibi epitelyal lezyonlar sık görülür . Hem özofageal weblerde hemde özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde demir eksikliği anemi(kansızlık) si sık olmakla 1 arada her ikisininde demir eksikliğinden kaynaklandığını gösteren yeterli bulgu yoktur .

 

PATOLOJİ


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi leri makroskopik ollaraak çeşitli biçim lerde sınıflandırılabilir . Özofagus duvar vede lümenindeki yerleşimine göre ekzofitik , endofitik yada intramural meydana gelebilir . Tümörün penetrasyon , infiltrasyon vede orijin noktasına göre de klasifiye edilmiştir . Bugünde kullanılan bu klasifikasyona göre 2 ana grup vede bunların varyantları ollaraak farklı lmıştır .

   a- Mantar benzeri (fungating) , Ülser(mide yarası) atif yada Ülser(mide yarası) o-vejetatif tip

   b- Annular yada skiröz tip 

Mikroskopi


Özofagusta gelişen kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerin %90-95’i yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ollaraak görülmekle 1 arada bu oran her geçen yıl adenokanser lehine değişmektedir . Son yapılan çalışmalarda yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi %76 , adenokarsinoma %16 , küçük hücreli karsinomayı da içeren başka tipler %3 , metastazlar %7 .7 ollaraak bildirilmekte vede hususiyetle ABD’de özofagusta gelişen karsinomların %40’ını adenokarsinomların oluşturduğu kaydedilmektedir . Bütün bu yayınlara rağmen Türkiye vede bizim serimizde halen yassı hücreli kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ler , bütün özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin takriben %95’ini oluşturmaktadır .

Erken özofagus karsinomu


Submukoza invazyonu bulunmayan yüzeyel tümörler ile submukozal invazyonu olup lenf nodülü metastazı bulundurmayan tümörlere denir .

 

EVRELEME


Özofagus karsinomalarında evreleme bütün malignitelerde olduğu gibi en önemli terapotik vede prognostik belirleyicidir . Doğru 1 evrelendirme Rahatsızkişi icin en doğru Tedavi(iyileştirme) yada Tedavi(iyileştirme) kombinasyonun seçimini sağlayacaktır . Evreleme; tümör , lenf nodu metastazı vede uzak organ metastazı olmak üzere 3 önemli etken e bağlı ollaraak yapılır .

 

YAYILMA YOLLARI


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin yayılma yolları direkt invazyon , lenfatik metastaz vede uzak organ metastazı olmak üzere 3 farklı ana grup halinde incelenebilir .

Direkt invazyon: Organın bütün uzunluğu boyunca komşu organlarla oluşan sıkı ilişkisi vede serozal katman lardan münezzeh olması direkt invazyonu kolaylaştırılan en önemli etkenler dendir .

Lenfatik yayılım: Özofagus varlıklı 1 lenfatik drenaja sahiptir . Özofagus duvarı içinde biri mukoza başka i submukozal katman da 2 farklı lenfatik plexsus mevuttur . Mukozal lenfatikler yukarıda farinks aşağıda ise midenin lenfatikleri ile birleşecek biçim de bütün özofagus boyunca uzanır . Muskuler katman az sayıda daha bağımsız vede bölgesel drenaja sahiptir .

Uzak organ metastazı: Hematojen yolla bilhassa hipofarenks vede servikal bölge tümörlerinde beyin metastazı , akciğer parankimi , kemik vede karaciğer metastazları görülebilir .

 

KLİNİK TABLO


Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde klinik semptomlar , tümörün oluşturduğu özofageal bozukluklara , tümörün bölgesel yayılımına yada uzak metastazlarına bağlı meydana gelebilir . İlerlemiş özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi li 1 olguda iyi 1 sorgulama ile vasati 10 -12 farklı semptom saptanır . Kısa 1 zaman önce başladığı emare len semptomlara karşın bu tür olguların 1 kısmının inoperabl olması semptomların Rahatsızkişi vede hekimler tarafından yeterli incelenmemesi vede çözümleme edilmemesi neticesi dur .

Semptom                                                                Oran (% )          .

Disfaji (yutma güçlüğü )                                                   87

Kilo zayii                                                                        70

Substernal/epigastrik yanma vede ağrı                                  46

Regurjitasyon yada kusma                                               28

Aspirasyon pnömonisi                                                     14

Palpabl servikal LAP                                                       14

İştahsızlık                                                                        8

Ses kısıklığı                                                                     7

Hemoptizi                                                                       4

Öksürük vede boğulma hissi                                                3

Hematemez                                                                     3

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde semptom vede bulgular

 

TANI YÖNTEMLERİ


Anemnez 1 önceki Depertmanında anlattığımız gibi semptomların erken vede dikkatli değerlendirilmesi icin son C° Derece önemlidir . Özofagografiler , özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inin tanısında endoskopiden sonra ikinci C°de önem taşır .

Özofagusun Full Kontraslı Pasaj Grafisi: Bu teknik ile , özofagusun konturunu etkileyebilen striktürler , Webler , sirkumferensiyel karsinomlar , büyük Ülser(mide yarası) ler vede ekstrensek kitleler gibi Rahatsızlık lar ortaya çıkabilir .

Hava Kontraslı Özofagografi: Hava kontrast tekniğinin değeri , küçük özofageal tümörler vede özofajit ile alakalı gizli mukozal düzensizlikleri gösterebilme yeteneğidir .

Veri sayarlı Tomografi (BT): Ekstraözofageal yayılım vede metastazlarını tesbitinde en avantaj lı teknik BT’dir .

Özofagoskopi: Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i şüphesi oluşan bütün hastalarda endoskopik incelemeye lüzum mevuttur . Özofagoskopinin önemi sadece teşhis konulmasında değil cerraha lezyonun üst sınırı ile fiksasyonun tesbit imkanını da sağlamasıdır . Endoskopik teşhisde en büyük zorluk kardiada bölgesel ize kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerdir . Eger konstriksiyon sebebi yle biopsi yapılamazsa büyük 1 buji ile pasajın sağlanması avantaj lı meydana gelebilir . Hususiyetle akalazya da buji basitce geçerken kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e bağlı obstrüksiyonda geçemez . Çook küçük lezyonu oluşan hastalarda görüntüleme güç meydana geldiğinde n mukozal boyanma önem taşır .

Kromoskopi  (%1-2 lik lugol , %1-2 lik toluidin mavisi yada metilen mavisi) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi öz lezyonları vede lezyonların yaygınlığının tesbitini kolaylaştırır . Erken özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde konvansiyonel endoskopik tetkiklerle yakalama şansı %80 iken lugol solüsyonu kullanıldığında bu oran %100 çıkmaktadır .

Endoskopik Ultrosonografi: Endoskopik USG’nin yüksek rezolüsyon gücü sayesinde malign lezyonların penetrasyon derinliği , komşu organ vede yapılara infiltrasyonları vede regional lenf nodlarına metastatik yayılımı tespit edebilir . Böylece tümörün evrelendirilmesi vede uygun Tedavi(iyileştirme) matodu seçilmiş olur .

 

TEDAVİNİN SEÇİMİ

Özofagus kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinde Tedavi(iyileştirme) nin seçimi öncelikle tümörün evresi vede bölgesel izasyonu olmak üzere  birçok etken e bağlıdır . Sadece cerrahi Tedavi(iyileştirme) nin yada radyoterapinin kür temin edemeyeceği bazı vakalarda kombine Tedavi(iyileştirme) ler düşünülebilir . Tümörün bölgesel izasyonuna göre bazı vakalarda rahatsızkişinin yutma restorasyonu vede konforu alternatiflerin olmadığı durumlarda Tedavi(iyileştirme) nin zaman cini etkileyebilir vede bu gibi vakalarda palyasyon , kürden daha önemli meydana gelebilir .

Preoperatif değerlendirme vede fizik muayene Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde yol göstericidir . Çook dikkatli muayene vede araştırmada bazı hastalarda tümörün invazyonu vede metastatik yayılım rahatsızkişinin inoperabl olduğunu gösterebilir . Hususiyetle ülkemizde vakaların çoğunun III vede IV evrelerde Tedavi(iyileştirme) ye müracaatı inoperabl vede unrezektabl vakaların ilk planda değerlendirilmesi açısından önemlidir . Ses kısıklığı ile n .larengeus inferior’un invazyonu , axiller vede supraclavicular lenf bezleri invazyonu , retrotrakeal fıksasyon  ile Troid(guatr) vede larinks invazyonu tesbit edilebilir . Trakea vede bronş invazyonlarında karakteristik öksürük  vede nefes darlığı mevuttur , fistül(yırtık) mevcurejimi endoskopi ile belirlenebilir . Akciğer yada kemik metastazı radyografide görülebilir . Karaciğer , kemik vede beyin metastazlarının tesbitinde isotopla taramalar avantaj lı olur . Yemekten hemen sonra gelen vede lezyonun alt kısımları seviyesinde pay dilen derinden gelen ağrı tümörün komşu organlara yayıldığını düşündürebilir . Alev mediastinal tululumda görülebilirse de hususiyetle tümörün mediastane yada akciğer içine bölgesel perforasyonu icin belirleyici 1 semptomdur . Epigastriumda palpabl nodüler kitle vede LAP , nodüler karaciğer , asit yada rektal shelf tümörün iyice yayıldığının emare sidir .

Lezyonun yerleşim bölgesel izasyonu da Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde önemlidir . Genelde özofagusun 1/3 alt bölümündeki tümörler rezektabl , servikal bölümdeki tümörlerin ise rezektabilite şansı daha azdır . Erken lezyonlar cerrahi icin uygunken invazyon vede metastazlar cerrahi dışı metod lerin aranması gerektiren sebeplerdir . Lezyonun boyu , derinliği vede kitlenin total büyüklüğü Tedavi(iyileştirme) seçimini yönlendirebilir çünki 7-8 cm . den uzun tümörlerin komşu dokulara invaze olma olasılık i  fazladır . Diğer taraftan semptomların zaman si de hastalığın evresi açısından önemlidir .

Hastanın fizyolojik yaşı , operatif risk vede Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde rol oynar . Senil vede kaşektik hastalar da hem cerrahi hem de radyoterapide morbidite vede mortalite yüksek seyreder , ilave ollaraak akciğer hastalığı , kardiak lezyonlar , karaciğer hasarı , böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk operatif riski artırıcı etkenler dir . Yapılan araştırmalarda operatif riskte teknik sebep lerden daha aşırı ollaraak kardiak vede pulmoner ek lezyonlar rol oynar .

Tümörün cerrahi rezeksiyonundan önce kemoterapi ile 1 arada yada yalnız radyoterapi vede rezeksiyondan sonra yalnız radyoterapi yada kemoterapi ile 1 arada radyoterapi düşünülüyorsa 1980’li yıllarda varılan konsensusa göre 1/3 alt depertman tümörlerinde cerrahi rezeksiyonun öncelikle düşünülmesi , servikal lezyonlarda radyoterapinin rekonstrüksiyonda mesele ler çıkartabileceği icin cerrahiden sonra uygulanması , supraaortik karsinomlarda torasik inlette sıklıkla bölgesel invazyonlar olabileceği icin öncelikle radyoterapinin düşünülmesi gerektiği bildirilmiştir .

Genelde tümörün özofagusun 1/3 orta bölümünde bölgesel ize olduğu vakalarda , bariz kontrendikasyon yoksa cerrahi eksplorasyon muhakkak yapılmalıdır , unrezektabl tümörlerde mide ile torax içinde internal derivasyon da yapılabilir .

Preoperatif kemoterapi Tedavi(iyileştirme) nin seçiminde 1 başka alternatiftir . Bu konuda kapsamlı 1 çalışma ilk kez 1982 yılında Cisplatin , Vindesin , Bleomisin kombinasyonu ile Bains vede arkadaşları tarafından yayınlanmıştır . Bu seride %82 rezeksiyon oranı vede %65 objektif Yanit bildirilmiştir .

 

 

 


Kanser

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp