Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Otoimmün Hepatit

  " Otoimmün Hepatit(hepatitis) hastalığı vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler . "

 

    Otoimmün Hepatit(hepatitis) hastalığı vede Tedavi(iyileştirme) si hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Otoimmün Hepatit(hepatitis) hastalığı vede Tedavi(iyileştirme) si ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

Otoimmün Hepatit(hepatitis) nedir ?

Sebebi bilinmeyen , süregen , karaciğer hücre iltihabı ile karakterize otoimmün karaciğer hastalığıdır . Herhangi 1 yaşta görülebilir vede hastalık uzun yıllar sessiz seyredebilir . Seyri sırasında karaciğer kafigelmeyecek liği , Siroz(cirhosis) (cirhosis) vede ölüm görülebilir . Otoimmün Hepatit(hepatitis) ülkemizde kronik karaciğer hastalığının seyrek görülen sebep leri nden biridir vede kronik karaciğer hastalıklarının yaklaşık ollaraak %1 .5′undan yetkilidir . Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalığın üç tipi olmasına rağmen , hastaların % 80′ini tip 1 otoimmun Hepatit(hepatitis) oluşturur . Uzun süreli kortikosteroid Tedavi(iyileştirme) si alan hastalarda sonuçlar oldukça iyidir . Karaciğer Siroz(cirhosis) (cirhosis) una ilerleyen hastalarda ise tek Tedavi(iyileştirme) seçeneği karaciğer naklidir .

Otoimmün Hepatitin sebep leri nelerdir ?


Vücudun bağışıklık sisteminin virüsler , bakteriler vede diğer patojenler yerine karaciğer dokusunu hedeflemesi , kendi karaciğer dokusuna karşı toleransının kaybolması esas mekanizmadır (Otoimmunite) .

Otoimmüniteyi tetikleyen faktörler;

• Virusler: Kızamık , kızamıkçık , akut Hepatit(hepatitis) A(hepatitis-A) , Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) vede Ebstein Barr virüsleri ile geçirilmiş viral enfeksiyonlar otoimmün Hepatit(hepatitis) için tetikleyicidir .
• Genetik anormallikler: Genetik predispozisyon muhakkak lüzumlu dir . Hastalığın , genetik ollaraak yatkın kişilerde spontan ollaraak mı başladığı yoksa çevresel faktörlerin tetiklemesi ile mi ortaya çıktığı tartışma konusudur .
• Kullanılan ilaçlar: Metil dopa , diklofenac (antiromatizmal vede ağrı kesici 1 ilaç) , minosiklin vede nitrofunantoin (daha çol barsak vede idrar yolları enfeksiyonlarında kullanılan 1 antiseptik) , atorvastatin ( kolesterol seviyesini düşürmek amacıyla kullanılan 1 ilaç) gibi bazı ilaçlar hastalığı tetikleyebilir .

Otoimmün hepatitin tipleri nelerdir ?


Tip 1 otoimmün hepatit:


Otoimmün hepatitlerin % 80-85′i ni oluşturur . Serumda antinükleer antikorlar (ANA) vede düz kas antikorları (SMA-smooth muscle anticor) bulunması ile karakterizedir . Hastaların %70′i kadındır . Hastalık her yaşta ortaya çıkabileceği gibi sıklıkla 40 yaş öncesinde ortaya çıkar . Hastaların %40′ında başka 1 otoimmün hastalık (otoimmün tiroidit , sinovit ,ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı) gibi) eşlik ederken organa özel (organ spesifik) otoantikorlara rastlanma olasılık i düşüktür . İmmünsupresif Tedavi(iyileştirme) ye (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla yapılan Tedavi(iyileştirme) ) cevabı umumiyetle iyidir .

Tip 1 otoimmün hepatitli hastalarda HLA A1 , HLA B8 vede HLA DR3/DR4 doku guruplarının bulunma sıklığı artmıştır . HLA DR3 pozitif hastalar , HLA DR4 pozitif olanlara göre daha genç (başlangıç yaşı<30) , hastalık aktivitesi daha aþırı vede Tedavi(iyileştirme) ye diðerbir deyiþle t ları daha azdır . Ayrıca Tedavi(iyileştirme) den sonra nüks etme vede karaciğer transplantasyonuna ihtiyaç gösterme oranları daha yüksektir .

Tip 2 otoimmün hepatit:

Anti LKM-1 (liver kidney mikrosomal-1) vede ALC-1 (liver cytosol-1) otoantikorlarının varlığı ile karakterizedir . Bu tip otoimmün hepatitli hastaların çoğunluğu çocuktur (2-14 yaş arası) .
Tip 2 otoimmün hepatit , otoimmün hepatitlerin en ciddi formudur . Otoimmün hastalıkların (vitiligo , insüline bağımlı Diabet(þeker hastalıðı) es mellitus , otoimmün tiroidit) vede organ spesifik otoantikorların pozitif bulunma olasılığı yüksektir .

Tip 3 otoimmün hepatit:

Tip 3 , serumda anti-SLA (soluble liver antigen’e karşı oluşan antikor) vede anti-LP (karaciğer pankreas antijenlerine karşı gelişen antikor) bulunması ile karakterizedir . Genellikle (%90) genç vede kadın hastalarda görülür .

Otoimmün hepatitle 1 arada görülebilecek hastalıklar nelerdir ?


• Pernisiyöz anemi(kansızlık)
• Hemolitik anemi(kansızlık)
• Trombositopenik purpura
• Ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı)
• Otoimmün tiroidit
• Tip 1 Diabet(þeker hastalıðı)
• Romatoid artrit

Otoimmün hepatitin emare leri nelerdir ?

Hastaların en sık başvuru sebebi yorgunluktur (%85) . İkinci sırada sarılık gelmektedir . Bunlara karnın üst kısımlarında ağrı , Eklem(joint) ağrıları , kaşıntı , mide bulantısı , kusma vede ishal(diyare) eşlik edebilir .

Otoimmün hepatitli hastaların muayenesinde karaciğer hastalığına iliþik bulguların yanında eşlik edebilecek diğer otoimmün hastalıklara iliþik bulguların da araştırılması gereklidir . Fizik muayenede karaciğerde büyüme , deride anormal kan damarları (spider anjioma) , karında sıvı (asit) , bilinç bozukluğu , kansızlık (anemi) , Troid(guatr) bezinde kronik inflamasyon (tiroidit) , ülseratif Kolit(kalın baðırsak iltihabı) , Diabet(þeker hastalıðı) , ağız vede gözde kuruma (sjögren sendromu) görülebilir .

Otoimmün hepatitin laboratuar bulguları nelerdir ?


Rutin kan testlerinde karaciğer Enzim(enzyme) lerinin yüksekliği karaciğer hastalığının varlığını gösterir fakat otoimmün Hepatit(hepatitis) için otoantikorların varlığının araştırılması gereklidir .

Tip 1 otoimmün Hepatit(hepatitis) için;


• ANA (antinüklear antikor)
• SMA (düz kas antikoru)

Tip 2 otoimmün Hepatit(hepatitis) için;

• Anti-LKM-1 (liver kidney microsomal-1 antikoru) (Böbrek-karaciğer mikrozomal antikor)

Tip 3 otoimmün Hepatit(hepatitis) için;

• Anti-SLA (soluble liver antijene karşı gelişen antikor)
• Anti-LP (karaciğer pankreas antijenlerine karşı gelişen antikor)

Kati tanı vede karaciğerdeki hastalığın evresinin anlaşılması için karaciğer biyopsisi yapılmalıdır . İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile hastalığın tipi vede derecesi belirlenir .

Otoimmün Hepatit(hepatitis) nasıl Tedavi(iyileştirme) edilir ?


Tedavi(iyileştirme) de amaç vücudun otoimmün yanıtını mani lemek vede hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır . Bu amaçla kullanılan ilaçlar aşağıda görülmektedir;

Kortikosteroidler (Prednisone):
Kortikosteroidler bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır . Başlangıç Tedavi(iyileştirme) si ollaraak 20-60 mg/gün dozunda tek başına (monoterapi) kullanılabilir . Bulgular düzeldiğinde ilacın hastalığı kontrol eden en düşük dozuna inilmelidir . Kortikosteroidler aynı zamanda 50mg/gün azatiopurin ile 1 arada kombine edilerek kullanılabilir . İdame Tedavi(iyileştirme) si ollaraak düşük dozda kortizon tek başına yada azatiopurin ile 1 arada kullanılabilir . Steroid Tedavi(iyileştirme) si ile hastalığın iyileşme oranı % 65 ler etraf ındadır .

Yan etkileri;


• Kilo artışı
• Diabet(þeker hastalıðı) (şeker hastalığı)
• Kemik yoğunluğunda azalma
• Saç vede deride incelme
• Yüksek kan basıncı
• Anksiyete vede konfüzyon
• Glokom (göz içi basınçta artış , göz tansiyonu)
• Katarakt

Azatiopurin: Kortizon ile 1 arada kullanılınca kortizon dozunun düşük tutulmasını vede böylece kortizona bağlı yan etkilerin azalmasını sağlar . Başlangıç Tedavi(iyileştirme) si ollaraak steroidlerle 1 arada 50-100 mg/gün dozunda kullanılabilir .

Yan etkileri;

• Enfeksiyon direncinde azalma , kemik iliğinde baskılanma
• Mide bulantısı , deri döküntüleri , ateş
• Karaciğer hasarı vede pankreas iltihabı

Siklosporin: Başlangıç vede devamlılık Tedavi(iyileştirme) lerinde yanıt alınamıyorsa alternatif 1 ajan(gimen) ollaraak tek başına düşünülebilir . Yan etkileri vede devamlı serum düzeyi takibi gerektirmesi sebebi yle tercih edilen 1 seçenek değildir .

Karaciğer nakli: İmmunsupresif Tedavi(iyileştirme) ye yanıtsız vede son dönem karaciğer kafigelmez liğinde oluþan hastalarda geriye kalan tek seçenektir . Nakil sonrası 5 yıllık sağ kalım oranı % 90 dır .

hastalıklarının Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı %100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . .

 

Etiketler; hepatit , hepatit b , Hepatit(hepatitis) B(hepatitis-B) , Hepatit(hepatitis) C(hepatitis-C) , hepatit  c , Hepatit(hepatitis) - b , Hepatit(hepatitis) - c , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si , Tedavi(iyileştirme) , nedir , bulaşma , yolları , emare leri , sebepleri , sebep leri , yöntemleri , kurtulma ,

 

 


Hepatit

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp