Bitkisel Sağlık Ürünleri
Haplar

Anestezik İlaçlar


Anestezik İlaçlar hakkında Veri ler

 


Anestezi İlaçları günümüzde ameliyat öncesi uygulanan 1 bayılma uyuşma matodu dir . Anestezi konusunda %100 Bitkisel(doğal) ürünlerimizin olduğu makalemizi incelemek icin aşağıdaki linki tıklayınız . .

 

GENEL ANESTEZİK İLAÇLAR

     Genel anestezi , duyumsama fonksiyonunun bütün duyu çeşitlerini içine almış ollaraak tümüyle ortadan kalkmış olması durumudur . Genel anestezik ilaçlar , SSS’de selektif-olmayan Umumi 1 depresyon meydana gelir lar vede bu Hal reversibldir . İlk Umumi anestezi 1846’da Boston (A .B .D .)’de eterle yapılmıştır .

Genel Anestezinin Gaye ları

1) Analjezi
2) Narkoz durumu
3) Çizgili kasların gevşemesi
4) Somatik vede otonomik hiporefleksi vede arefleksi
5) Amnezi

Genel Anestezinin Dönemleri

1) Analjezi dönemi: Hastanın ağrıyı algılaması azalmıştır . Bazen amnezi eşlik eder . İrade zayii mevuttur yada yoktur .
2) Eksitasyon yada deliryum dönemi: Disinhibisyona bağlı meydana gelir . Rahatsızkişi ajite vede deliryum tablosundadır . Amnezi meydana gelir . Refleksler canlıdır . Solunum tipik ollaraak düzensizdir .
3) Cerrahi anestezi dönemi: Rahatsızkişi iradesiz dir vede ağrı refleksleri yoktur . Solunum çook düzenlidir vede kan basıncı olağan dir .
4) Bulber paralizi dönemi: Hastada mekanik vede farmakolojik destek gerektirecek kadar ciddi solunum vede kardiyovasküler depresyon olur .

     Bu dönemlerden ilk ikisine aniden indüksiyon dönemi denir . Bu 2 dönemin ivedilikle vede sorunsuz olması istenir . Cerrahi teşebbüs boyunca rahatsızkişinin üçüncü dönemde tutulması vede dördüncü döneme girmemesi hedeflenir .

     Genel anesteziklerin çoğu uçucu likit yada gaz halindeki maddelerdir; bunlar inhalasyonla uygulandıklarından inhalasyon anestezikleri diye adlandırılırlar . Bir kısmı ise katı Umumi anesteziklerdir vede i .v . uygulandıklarından intravenöz Umumi anestezikler ollaraak adlandırılırlar .

     İnhalasyon anesteziklerinin alveollerden absorbsiyonları vede sistemik dolaşıma katılmaları pasif diffüzyonla olur . Alveoller bedende en ivedilikle absorbsiyona olanak veren biyolojik membranlardır . Kandaki çözünürlük derecesi oluşan Ostwald katsayısı (kan: gaz partitisyon katsayısı) yüksek oluşan ilaçlar (örn: halotan icin 2 .30) ivedilikle absorbe edilirler; fakat bunlarda indüksiyon vede ayılma nispeten yavaştır . Kan: gaz partitisyon katsayısı düşük oluşan ilaçların (örn: nitröz oksit icin 0 .47) kandaki seviyeleri hızla eşitlenir vede hızla beyine geçerek etkilerini meydana gelir lar .

     Genel anesteziklerin etkilerinin sonlanmasında en önemli mekanizma redistrübisyondur . Başlangıçta beyindeki yüksek konsantrasyon , zamanla (0 .5-1 saat içinde) yağ dokusuna geçme diğerbir deyişle redistrübisyon neticesi azalır . Kandaki anestezik ajan(gimen) akciğerlerden atılarak bedende n uzaklaştırılır . Kan: gaz partitisyon katsayısı düşük oluşan ilaçlarda , anesteziden çıkış; yüksek kan eriyirlik katsayısına sahip ilaçlara göre daha hızlıdır . Bu önemli nitelik sayesinde (desfluran , sevoran gibi yeni inhalasyon anestezikleri kullanıma girmiştir . Bunlar eski ajan(gimen) lara göre çook daha ivedilikle derlenme zamanına sahiptir .
     Halotan (%15-20) vede metoksifluran (%50) karaciğer Enzim(enzyme) lerince yüksek oranda metabolize olurlar . Bunların metabolizması derlenme zaman si üzerinde küçük 1 etkiye sahip olmakla 1 arada bu anesteziklerin potansiyel toksisitesinde önemli rol oynar . Metabolizma neticesi reaktif ara ürünler meydana geldiği için , metabolizma oranının artması ilacın hepatotoksisite potansiyelini artırır .

     İnhalasyon anesteziklerinin etki gücü minumum alveoler konsantrasyon (MAK) değerleri ile belirlenir . MAK , 1 atmosfer basınçta , anesteziye edilenlerin %50’sinde cilt insüzyonu gibi acıtıcı uyaranlara karşı reaksiyonu ortadan kaldıran alveol havasındaki anestezik konsantrasyonudur . Halotan icin MAK %0 .75 olduğu için , bu ilaç MAK’ı %1 .68 oluşan enflurandan daha güçlüdür . Genel anesteziklerin doz-cevap eğrileri çook dik vede teminat lik indeksleri umumiyetle düşüktür (2-4) . Bu sebep le anestezide yardımcı ilaç kullanılarak (opioidler vede hipnosedatifler gibi) alveoler konsantrasyonun 1 MAK etraf ında tutulması olabilir 1 yaklaşımdır .

Etki Mekanizmaları
 

     Genel anestezikler , asıl ollaraak , lipid/su partisyon katsayıları çook yüksek olmaları sebebi yle , non-spesifik etkileri ile nöronların Na+ kanallarını bloke ederek etki gösterirler . Bu katsayı ile MAK aksi orantılıdır .
     Barbitürat vede benzodiazepin yapılı Umumi anesteziklerin GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksinde kendilerine özgü allosterik bağlanma yerlerini etkileyerek klorür kondüktansını artırdıkları vede böylece hiperpolarizasyon yaptıkları kanıtlanmıştır . Diğer bazı Umumi anestezikler de benzer biçim de yada direkt ollaraak bu reseptörleri aktive edebilirler .
     Bazı Umumi anesteziklerin , nöron eksitasyonuna vasıtası lık eden glutamat NMDA reseptörlerini inhibe ettikleri gösterilmiştir . Azot protoksidin analjezik tesiri nin opioid antagonisti nalokson ile bloke edilmesine dayanarak , beyin opioid peptid sisteminin aktivasyonunun da rolü önümüzdeki sürülmüştür .

     İndüksiyonda umumiyetle intravenöz 1 anestezik kullanılır . Bunun ardından inhalasyon anestezikleri verilir . Bu esnada , umumiyetle intravenöz yoldan verilen başka ilaçlar da kullanılır .
     Kasların gevşemesi icin umumiyetle nöromusküler blokaj yapan özgül ilaçlar kullanılır . Bunlar spontan solunumu bozduğundan , elle yada mekanik yolla aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır .
     Ameliyat sırasında çıkan aritmileri kontrol altına almak icin beta blokerler , adenozin , amiodaron yada verapamil kullanılabilir . Esmololün etki zaman si kısadır vede hususiyetle perioperatif dönemde vede ameliyat sırasında , taşikardi dahil , aritmilerin vede hipertansiyonun Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılır .

     Anestezi mütehassızı nın rahatsızkişinin almakta yada almış olduğu bütün ilaçları bilmesi çook önemlidir:
Uzun zaman li kortikosteroid kullanmış hastalarda , adrenal atrofi gelişmiş olabileceğinden , ameliyattan hemen sonraki dönemde kortikosteroid verilmezse kan basıncı aniden düşebilir .
     Antiepileptikler , antiparkinson ilaçlar , antipsikotikler , bronkodilatörler , kardiyovasküler ilaçlar , glokom ilaçları , bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar , bağımlılıkta kullanılan ilaçlar vede Troid(guatr) yada antitiroid ilaçlar ameliyattan önce kesilmemelidir .
Kombine oral kontraseptifler , MAO inhibitörleri (en az 2 hafta önce) vede lityumu ise ameliyattan önce kesmek gereklidir . Genellikle , oral antikoagulanların yerine heparine; oral antidiyabetiklerin yerine insüline geçilmesi tercih edilir .

İntravenöz Genel Anestezikler


     İntravenöz anestezikler , indüksiyon anestezisi yada ameliyat boyunca anestezinin sürdürülmesi icin kullanılabilir . Apne yada hipotansiyona yol açabileceğinden , yeterli resüsitasyon donanımının el atında bulunması gereklidir .

Tiopental sodyum

     Çook kısa etki zaman li barbitürat türevidir . Analjezik tesiri yoktur; çizgili kasları gevşetmez . İndüksiyonu umumiyetle sorunsuz vede hızlıdır; fakat terapötik aralığı dar meydana geldiğinde n kalp vede solunum depresyonu gözlenebilir . Damar dışına kaçarsa irritasyona sebep olur . Porfiride kontrendikedir .

Midazolam

     Çook kısa etki zaman li 1 benzodiazepin türevidir . Kalp vede solunum depresyonu yapıcı tesiri tiopentale göre daha zayıftır . Antagonist oluşan flumazenil , midazolam vede başka benzodiazepinlerin etkilerinin ortadan kalkmasını hızlandırır .

Ketamin
    
     Disosiyatif anesteziye (şuur Aleni fakat bariz katatoni , analjezi vede amnezi var) sebep olur . Glutamatın NMDA reseptörlerindeki uyarıcı tesiri ni non-kompetitif ollaraak bloke eder . İntravenöz yada intramüsküler yolla verilebilir .
Subanestezik dozda kullanıldığında oldukça iyi analjezik hususi likleri mevuttur . Sempatoadrenal hiperaktivasyon neticesi , taşikardi vede Hipertansiyon(yüksek tansiyon) gelişebilir . En önemli dezavantajı , hususiyetle ayılma döneminde gözlenen hallüsinasyonlardır . Bu tesiri çocuklarda çook daha az bariz dir vede preoperatif benzodiazepin kullanımı ile azaltılabilir . Öncelikle pediatrik anestezide , hususiyetle aniden aşırı uygulamanın lüzumlu olduğu durumlarda kullanılır . Hipertansiyonlu hastalarda kontrendikedir .

Etomidat

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlayan 1 indüksiyon ajan(gimen) ıdır . İndüksiyonda kullanılan başka ilaçlar kadar hipotansiyona sebep olmaz . Mana sız kas hareketleri gözlenebilir .

Propofol

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlar vede çook yaygın ollaraak kullanılır . Antiemetik tesiri de mevuttur . İntravenöz enjeksiyon sırasında ağrı meydana gelirse de , manasız kas hareketleri gözlenmez . Anestezi indüksiyonu esnasında hususiyetle periferik rezistansı düşürerek ciddi hipotansiyona yol açabilir .

Güçlü vede kısa tesirli opioidler

     Fentanil , sufentanil , alfentanil , remifentanil hususi kombinasyon anestezilerinde kullanılırlar . Çook düşük dozlarda etkilerini gösterirler . Alfentanil vede remifentanil anestezi indüksiyonunda kullanılır . Kan vede doku esterazları tarafından metabolize edildiği icin remifentanilin etkilerinden kurtulmak başka opioidlere göre daha ivedilikle olur .İnhalasyon Anestezikleri

     İnhalasyon anestezikleri gaz yada uçucu likit biçimi nde meydana gelebilir ler . Hem indüksiyonda hem de anestezinin sürdürülmesinde kullanılabilir yada 1 intravenöz anestezik ile indüksiyonun ardından uygulanabilirler .

Halotan


     Güçlü , indüksiyonu sorunsuz , solunum yollarında irritasyon yapmayan uçucu 1 likit anesteziktir . Metabolizması neticesi aluşan ara ürünlerine bağlı ollaraak gözlenen ağır hepatotoksik tesiri sebebi yle , önceden olduğu kadar yaygın kullanılmamaktadır . Kalp-damar sistemi üzerine depresyon , Hipotansiyon(düşük tansiyon) yapar . Kalpte aritmi yapabilir vede katekolaminlerin aritmojenik tesiri ne hassasiyeti artırır .

Enfluran
    
     Halotana benzer uçucu 1 anesteziktir . Kalp vede solunum üzerine güçlü depresan tesiri mevuttur . Halotan kadar hepatotoksik değildir .

İzofluran , desfluran , sevofluran’ın hepatotoksik etki potansiyelleri düşüktür .

     Halojenli anesteziklere maruz kalan hassas kişilerde malign hipertermi (iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdan kontrolsuz kalsiyum salıverilmesi neticesi ) ortaya çıkabilir . Hayatı tehdit eden bu Halin Tedavi(iyileştirme) sinde dantrolen kullanılır; farklı ca hipertermi vede kardiyak instabiliteye karşı destek yapılır .

Azot protoksid (N2O , nitröz oksit)

     Renksiz vede kokusuz 1 gazdır . Analjezik tesiri güçlü , Umumi anestezik tesiri zayıftır . Öfori yapıcı (güldürücü) tesiri mevuttur .
Anestezinin devamlılık sinde vede subanestezik dozda analjezi icin kullanılır . Hususi kombinasyon anestezilerinde de kullanılır . Beden ta metabolize edilmez . Kardiyovasküler depresyon yapmaz .
Ameliyat personeli gibi Daima maruz kalanlarda , B12 vitamininin tesiri nin bozulmasına bağlı ollaraak megaloblastik anemi(kansızlık) meydana gelebilir .

Hususi Kombinasyon Anestezileri

1) Dengeli anestezi: Azot protoksid + tiopental sodyum yada narkotik analjezik
2) Nörolept anestezi: Azot protoksid + narkotik analjezik + droperidol (nöroleptik)

Preanestezik Medikasyonda Kullanılan İlaçlar

     Hastayı sakinleştirmek , indüksiyonu kolaylaştırmak vede kısaltmak , Umumi anesteziğin dozunu vede yan tesirlerini azaltmak , postoperatif ağrı vede emezisi azaltmak , preoperatif amnezi yapmak gayesi yla kullanılırlar .


 

Etiket : anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar geciktirici , geciktirici , geciktirici krem , geciktirici sprey , erken deşarjolma , geç deşarjolma , erken boşalıyorum , erken boşalıyorum ne yapabilirim , en iyi geciktirici hangisi , geciktirici kremler , geciktirici spreyler , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  otu , anestezik ilaçlar  hakkında veri , anestezik ilaçlar , ilaçların avantaj ları , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar mucizesi , anestezik ilaçlar  yağı , anestezik ilaçlar  otu yağı , anestezik ilaçlar  tohumu , anestezik ilaçlar  hakkında , anestezik ilaçlar  nedir , anestezik ilaçlar  hapları , anestezik ilaçlar  hapı yan etkileri , anestezik ilaçlar  otu anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı avantaj ları , anestezik ilaçlar  tohumunun avantaj ları , anestezik ilaçlar  yağının avantaj ları , anestezik ilaçlar  hapının avantaj ları , anestezik ilaçlar  maskesi , blue ocean , anestezik ilaçlar  hapının zararları , mecitefendi , Enfeksiyon , ödem , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , anestezik ilaçlar nın saça avantaj sı , anestezik ilaçlar  otlu tresan , anestezik ilaçlar  kapsülü , anestezik ilaçlar  kökü , anestezik ilaçlar  otu çayı , anestezik ilaçlar  losyonun , anestezik ilaçlar  otu krem , anestezik ilaçlar  otunun avantaj ları , anestezik ilaçlar  sabunu avantaj ları , anestezik ilaçlar ın cilde avantaj sı , gebe likte anestezik ilaçlar  otu , anestezik ilaçlar  otu nedir , tresan , biogreen , bioblas , golden leaf , Anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı , anestezik ilaçlar  yada anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  yan etkileri , en iyi cinsel ilaç , Erektil disfonksiyon(iktidarsızklık) , kadın cinsel geliştirme , kadın cinsel istek arttırıcı , Kadınlar icin anestezik ilaçlar , kadın anestezik ilaçlar , kamagra jel nedir , Anestezik ilaçlar  lovegra , lovegra hapı , Pfizer , Anestezik ilaçlar Sildenafil , Sildenafil Sitrat Tadalafil , Vardenafil Anestezik ilaçlar , 25 mg anestezik ilaçlar , 50 mg anestezik ilaçlar , 100 mg Anestezik ilaçlar ,  anestezik ilaçlar dozları , anestezik ilaçlar tesiri ,

 


Haplar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp