Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Anestezik İlaçlar


Anestezik İlaçlar hakkında Veri ler

 


Anestezi İlaçları günümüzde ameliyat öncesi uygulanan 1 bayılma uyuşma yöntemidir . Anestezi konusunda %100 Bitkisel(doðal) ürünlerimizin olduğu makalemizi incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız . .

 

GENEL ANESTEZİK İLAÇLAR

     Genel anestezi , duyumsama fonksiyonunun bütün duyu çeşitlerini içine almış ollaraak tümüyle ortadan kalkmış olması durumudur . Genel anestezik ilaçlar , SSS’de selektif-olmayan Umumi 1 depresyon oluştururlar vede bu Hal reversibldir . İlk Umumi anestezi 1846’da Boston (A .B .D .)’de eterle yapılmıştır .

Genel Anestezinin Amaçları

1) Analjezi
2) Narkoz durumu
3) Çizgili kasların gevşemesi
4) Somatik vede otonomik hiporefleksi vede arefleksi
5) Amnezi

Genel Anestezinin Dönemleri

1) Analjezi dönemi: Hastanın ağrıyı algılaması azalmıştır . Bazen amnezi eşlik eder . Bilinç kaybı vardır yada yoktur .
2) Eksitasyon yada deliryum dönemi: Disinhibisyona bağlı oluşur . Rahatsızkiþi ajite vede deliryum tablosundadır . Amnezi oluşur . Refleksler canlıdır . Solunum tipik ollaraak düzensizdir .
3) Cerrahi anestezi dönemi: Rahatsızkiþi bilinçsizdir vede ağrı refleksleri yoktur . Solunum çok düzenlidir vede kan basıncı olaðan dir .
4) Bulber paralizi dönemi: Hastada mekanik vede farmakolojik destek gerektirecek kadar ciddi solunum vede kardiyovasküler depresyon olur .

     Bu dönemlerden ilk ikisine aniden indüksiyon dönemi denir . Bu 2 dönemin hızlı vede sorunsuz olması istenir . Cerrahi girişim boyunca hastanın üçüncü dönemde tutulması vede dördüncü döneme girmemesi hedeflenir .

     Genel anesteziklerin çoğu uçucu sıvı yada gaz halindeki maddelerdir; bunlar inhalasyonla uygulandıklarından inhalasyon anestezikleri diye adlandırılırlar . Bir kısmı ise katı Umumi anesteziklerdir vede i .v . uygulandıklarından intravenöz Umumi anestezikler ollaraak adlandırılırlar .

     İnhalasyon anesteziklerinin alveollerden absorbsiyonları vede sistemik dolaşıma katılmaları pasif diffüzyonla olur . Alveoller vücutta en hızlı absorbsiyona olanak veren biyolojik membranlardır . Kandaki çözünürlük derecesi oluþan Ostwald katsayısı (kan: gaz partitisyon katsayısı) yüksek oluþan ilaçlar (örn: halotan için 2 .30) hızlı absorbe edilirler; fakat bunlarda indüksiyon vede ayılma nispeten yavaştır . Kan: gaz partitisyon katsayısı düşük oluþan ilaçların (örn: nitröz oksit için 0 .47) kandaki seviyeleri hızla eşitlenir vede hızla beyine geçerek etkilerini oluştururlar .

     Genel anesteziklerin etkilerinin sonlanmasında en önemli mekanizma redistrübisyondur . Başlangıçta beyindeki yüksek konsantrasyon , zamanla (0 .5-1 saat içinde) yağ dokusuna geçme diðerbir deyiþle redistrübisyon neticesi azalır . Kandaki anestezik ajan(gimen) akciğerlerden atılarak vücuttan uzaklaştırılır . Kan: gaz partitisyon katsayısı düşük oluþan ilaçlarda , anesteziden çıkış; yüksek kan eriyirlik katsayısına sahip ilaçlara göre daha hızlıdır . Bu önemli özellik sayesinde (desfluran , sevoran gibi yeni inhalasyon anestezikleri kullanıma girmiştir . Bunlar eski ajan(gimen) lara göre çok daha hızlı derlenme zamanına sahiptir .
     Halotan (%15-20) vede metoksifluran (%50) karaciğer Enzim(enzyme) lerince yüksek oranda metabolize olurlar . Bunların metabolizması derlenme süresi üzerinde küçük 1 etkiye sahip olmakla 1 arada bu anesteziklerin potansiyel toksisitesinde önemli rol oynar . Metabolizma neticesi reaktif ara ürünler meydana geldiği için , metabolizma oranının artması ilacın hepatotoksisite potansiyelini artırır .

     İnhalasyon anesteziklerinin etki gücü minumum alveoler konsantrasyon (MAK) değerleri ile belirlenir . MAK , 1 atmosfer basınçta , anesteziye edilenlerin %50’sinde cilt insüzyonu gibi acıtıcı uyaranlara karşı reaksiyonu ortadan kaldıran alveol havasındaki anestezik konsantrasyonudur . Halotan için MAK %0 .75 olduğu için , bu ilaç MAK’ı %1 .68 oluþan enflurandan daha güçlüdür . Genel anesteziklerin doz-cevap eğrileri çok dik vede güvenlik indeksleri umumiyetle düşüktür (2-4) . Bu sebep le anestezide yardımcı ilaç kullanılarak (opioidler vede hipnosedatifler gibi) alveoler konsantrasyonun 1 MAK etraf ında tutulması olağan 1 yaklaşımdır .

Etki Mekanizmaları
 

     Genel anestezikler , asıl ollaraak , lipid/su partisyon katsayıları çok yüksek olmaları sebebi yle , non-spesifik etkileri ile nöronların Na+ kanallarını bloke ederek etki gösterirler . Bu katsayı ile MAK aksi orantılıdır .
     Barbitürat vede benzodiazepin yapılı Umumi anesteziklerin GABAA reseptörü-klorür kanalı kompleksinde kendilerine özgü allosterik bağlanma yerlerini etkileyerek klorür kondüktansını artırdıkları vede böylece hiperpolarizasyon yaptıkları kanıtlanmıştır . Diğer bazı Umumi anestezikler de benzer şekilde yada direkt ollaraak bu reseptörleri aktive edebilirler .
     Bazı Umumi anesteziklerin , nöron eksitasyonuna aracılık eden glutamat NMDA reseptörlerini inhibe ettikleri gösterilmiştir . Azot protoksidin analjezik tesiri nin opioid antagonisti nalokson ile bloke edilmesine dayanarak , beyin opioid peptid sisteminin aktivasyonunun da rolü önümüzdeki sürülmüştür .

     İndüksiyonda umumiyetle intravenöz 1 anestezik kullanılır . Bunun ardından inhalasyon anestezikleri verilir . Bu esnada , umumiyetle intravenöz yoldan verilen diğer ilaçlar da kullanılır .
     Kasların gevşemesi için umumiyetle nöromusküler blokaj yapan özgül ilaçlar kullanılır . Bunlar spontan solunumu bozduğundan , elle yada mekanik yolla aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulanır .
     Ameliyat sırasında çıkan aritmileri kontrol altına almak için beta blokerler , adenozin , amiodaron yada verapamil kullanılabilir . Esmololün etki süresi kısadır vede özellikle perioperatif dönemde vede ameliyat sırasında , taşikardi dahil , aritmilerin vede hipertansiyonun Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılır .

     Anestezi mütehassız ının hastanın almakta yada almış olduğu tüm ilaçları bilmesi çok önemlidir:
Uzun süreli kortikosteroid kullanmış hastalarda , adrenal atrofi gelişmiş olabileceğinden , ameliyattan hemen sonraki dönemde kortikosteroid verilmezse kan basıncı aniden düşebilir .
     Antiepileptikler , antiparkinson ilaçlar , antipsikotikler , bronkodilatörler , kardiyovasküler ilaçlar , glokom ilaçları , bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar , bağımlılıkta kullanılan ilaçlar vede Troid(guatr) yada antitiroid ilaçlar ameliyattan önce kesilmemelidir .
Kombine oral kontraseptifler , MAO inhibitörleri (en az 2 hafta önce) vede lityumu ise ameliyattan önce kesmek gereklidir . Genellikle , oral antikoagulanların yerine heparine; oral antidiyabetiklerin yerine insüline geçilmesi tercih edilir .

İntravenöz Genel Anestezikler


     İntravenöz anestezikler , indüksiyon anestezisi yada ameliyat boyunca anestezinin sürdürülmesi için kullanılabilir . Apne yada hipotansiyona yol açabileceğinden , yeterli resüsitasyon donanımının el atında bulunması gereklidir .

Tiopental sodyum

     Çok kısa etki süreli barbitürat türevidir . Analjezik tesiri yoktur; çizgili kasları gevşetmez . İndüksiyonu umumiyetle sorunsuz vede hızlıdır; fakat terapötik aralığı dar olduğundan kalp vede solunum depresyonu gözlenebilir . Damar dışına kaçarsa irritasyona sebep olur . Porfiride kontrendikedir .

Midazolam

     Çok kısa etki süreli 1 benzodiazepin türevidir . Kalp vede solunum depresyonu yapıcı tesiri tiopentale göre daha zayıftır . Antagonist oluþan flumazenil , midazolam vede diğer benzodiazepinlerin etkilerinin ortadan kalkmasını hızlandırır .

Ketamin
    
     Disosiyatif anesteziye (şuur açık fakat bariz katatoni , analjezi vede amnezi var) sebep olur . Glutamatın NMDA reseptörlerindeki uyarıcı tesiri ni non-kompetitif ollaraak bloke eder . İntravenöz yada intramüsküler yolla verilebilir .
Subanestezik dozda kullanıldığında oldukça iyi analjezik özellikleri vardır . Sempatoadrenal hiperaktivasyon neticesi , taşikardi vede Hipertansiyon(yüksek tansiyon) gelişebilir . En önemli dezavantajı , özellikle ayılma döneminde gözlenen hallüsinasyonlardır . Bu tesiri çocuklarda çok daha az bariz dir vede preoperatif benzodiazepin kullanımı ile azaltılabilir . Öncelikle pediatrik anestezide , özellikle aniden aþırı uygulamanın lüzumlu olduğu durumlarda kullanılır . Hipertansiyonlu hastalarda kontrendikedir .

Etomidat

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlayan 1 indüksiyon ajan(gimen) ıdır . İndüksiyonda kullanılan diğer ilaçlar kadar hipotansiyona sebep olmaz . Mana sız kas hareketleri gözlenebilir .

Propofol

     Artık-etki bırakmaksızın hızla ayılmayı sağlar vede çok yaygın ollaraak kullanılır . Antiemetik tesiri de vardır . İntravenöz enjeksiyon sırasında ağrı meydana gelirse de , anlamsız kas hareketleri gözlenmez . Anestezi indüksiyonu esnasında özellikle periferik rezistansı düşürerek ciddi hipotansiyona yol açabilir .

Güçlü vede kısa tesirli opioidler

     Fentanil , sufentanil , alfentanil , remifentanil özel kombinasyon anestezilerinde kullanılırlar . Çok düşük dozlarda etkilerini gösterirler . Alfentanil vede remifentanil anestezi indüksiyonunda kullanılır . Kan vede doku esterazları tarafından metabolize edildiği için remifentanilin etkilerinden kurtulmak diğer opioidlere göre daha hızlı olur .İnhalasyon Anestezikleri

     İnhalasyon anestezikleri gaz yada uçucu sıvı şeklinde meydana gelebilir ler . Hem indüksiyonda hem de anestezinin sürdürülmesinde kullanılabilir yada 1 intravenöz anestezik ile indüksiyonun ardından uygulanabilirler .

Halotan


     Güçlü , indüksiyonu sorunsuz , solunum yollarında irritasyon yapmayan uçucu 1 sıvı anesteziktir . Metabolizması neticesi aluşan ara ürünlerine bağlı ollaraak gözlenen ağır hepatotoksik tesiri sebebi yle , önceden olduğu kadar yaygın kullanılmamaktadır . Kalp-damar sistemi üzerine depresyon , Hipotansiyon(düþük tansiyon) yapar . Kalpte aritmi yapabilir vede katekolaminlerin aritmojenik tesiri ne duyarlılığı artırır .

Enfluran
    
     Halotana benzer uçucu 1 anesteziktir . Kalp vede solunum üzerine güçlü depresan tesiri vardır . Halotan kadar hepatotoksik değildir .

İzofluran , desfluran , sevofluran’ın hepatotoksik etki potansiyelleri düşüktür .

     Halojenli anesteziklere maruz kalan duyarlı kişilerde malign hipertermi (iskelet kaslarında sarkoplazmik retikulumdan kontrolsuz kalsiyum salıverilmesi neticesi ) ortaya çıkabilir . Hayatı tehdit eden bu Halin Tedavi(iyileştirme) sinde dantrolen kullanılır; ayrıca hipertermi vede kardiyak instabiliteye karşı destek yapılır .

Azot protoksid (N2O , nitröz oksit)

     Renksiz vede kokusuz 1 gazdır . Analjezik tesiri güçlü , Umumi anestezik tesiri zayıftır . Öfori yapıcı (güldürücü) tesiri vardır .
Anestezinin devamlılık sinde vede subanestezik dozda analjezi için kullanılır . Özel kombinasyon anestezilerinde de kullanılır . Vücutta metabolize edilmez . Kardiyovasküler depresyon yapmaz .
Ameliyat personeli gibi sürekli maruz kalanlarda , B12 vitamininin tesiri nin bozulmasına bağlı ollaraak megaloblastik anemi(kansızlık) meydana gelebilir .

Özel Kombinasyon Anestezileri

1) Dengeli anestezi: Azot protoksid + tiopental sodyum yada narkotik analjezik
2) Nörolept anestezi: Azot protoksid + narkotik analjezik + droperidol (nöroleptik)

Preanestezik Medikasyonda Kullanılan İlaçlar

     Hastayı sakinleştirmek , indüksiyonu kolaylaştırmak vede kısaltmak , Umumi anesteziğin dozunu vede yan tesirlerini azaltmak , postoperatif ağrı vede emezisi azaltmak , preoperatif amnezi yapmak amacıyla kullanılırlar .


 

Etiket : anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar geciktirici , geciktirici , geciktirici krem , geciktirici sprey , erken boşalma , geç boşalma , erken boşalıyorum , erken boşalıyorum ne yapabilirim , en iyi geciktirici hangisi , geciktirici kremler , geciktirici spreyler , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  otu , anestezik ilaçlar  hakkında veri , anestezik ilaçlar , ilaçların avantaj ları , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar mucizesi , anestezik ilaçlar  yağı , anestezik ilaçlar  otu yağı , anestezik ilaçlar  tohumu , anestezik ilaçlar  hakkında , anestezik ilaçlar  nedir , anestezik ilaçlar  hapları , anestezik ilaçlar  hapı yan etkileri , anestezik ilaçlar  otu anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı avantaj ları , anestezik ilaçlar  tohumunun avantaj ları , anestezik ilaçlar  yağının avantaj ları , anestezik ilaçlar  hapının avantaj ları , anestezik ilaçlar  maskesi , blue ocean , anestezik ilaçlar  hapının zararları , mecitefendi , Enfeksiyon , ödem , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , anestezik ilaçlar nın saça avantaj sı , anestezik ilaçlar  otlu tresan , anestezik ilaçlar  kapsülü , anestezik ilaçlar  kökü , anestezik ilaçlar  otu çayı , anestezik ilaçlar  losyonun , anestezik ilaçlar  otu krem , anestezik ilaçlar  otunun avantaj ları , anestezik ilaçlar  sabunu avantaj ları , anestezik ilaçlar ın cilde avantaj sı , gebe likte anestezik ilaçlar  otu , anestezik ilaçlar  otu nedir , tresan , biogreen , bioblas , golden leaf , Anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  hapı , anestezik ilaçlar  yada anestezik ilaçlar , anestezik ilaçlar  yan etkileri , en iyi cinsel ilaç , Erektil disfonksiyon(iktidarsızklık) , kadın cinsel geliştirme , kadın cinsel istek arttırıcı , Kadınlar için anestezik ilaçlar , kadın anestezik ilaçlar , kamagra jel nedir , Anestezik ilaçlar  lovegra , lovegra hapı , Pfizer , Anestezik ilaçlar Sildenafil , Sildenafil Sitrat Tadalafil , Vardenafil Anestezik ilaçlar , 25 mg anestezik ilaçlar , 50 mg anestezik ilaçlar , 100 mg Anestezik ilaçlar ,  anestezik ilaçlar dozları , anestezik ilaçlar tesiri ,

 


Haplar

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp