Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Sertliği

Boyunda Damar Daralması

 Boyunda Damar Daralması  vede merak ettikleriniz .

 

 

Boyunda Damar Daralması  Tedavi(iyileştirme) si icin şifalı bitkiler ollaraak amade lanan bu terkipler sayesinde böbrek ağrınızdan kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler icin aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doğal) ürünler hakında veri edinmek icin tıklayınız . . . 

 

 TANIM:
Koroner arter hastalığı (KAH) Umumi 1 deyimdir vede koroner arterlerin her türden patolojisini kapsar . KAH yapan çook çeşitli sebep ler tablo 1′de gösterilmiştir . Bunlar dahilinde en sık rastlanılan sebep koroner aterosklerozdur(Kireçlenme) . Koroner arterlerdeki kireçlenme kalp kasının kan perfüzyonunu anormal bulgu verecek biçim de azaltmışsa , aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) yada koroner kalp hastalığı (KKH) diye ad verdiğimiz çeşitli klinik tablolar ortaya çıkar . Bu anlamda bazen iskemik kalp hastalığı deyimi de kullanılmaktadır . Amerika Birleşik Devletler’inde KKH’na bağlı ölümler son 20 yılda eskiye göre 1 azalma göstermiştir amma koroner ölümler halen birinci sıradaki ölüm sebebi dir . Yılda takriben 500 binden aşırı kişi bu sebep le ölmektedir . Amerikalıların %3 .1′inde (7 milyon) etkin koroner arter hastalığı mevuttur . Kuzey(şimal) Amerika , Avustralya , Belçika , Finlandiya , Japonya gibi endüstri ülkelerinde 1960′lı yılların sonlarında KKH mortalitesinde önemli yükselme olmuş , sonradan azalmıştır . Rusya , İsveç vede Doğu(şark) (garp) Avrupa ülkelerindeki KKH’na bağlı ölüm oranı ise halen artmaktadır .
Ülkemize gelince , Türk Kardiyoloji Derneği öncülüğünde 1990 yılından beri yürütülen çalışmalardan elde edilen netice lara göre , Türkiye genelinde erişkinlerdeki KKH sıklığı %3 .8 (erkeklerde %4 .1 , kadınlarda %3 .5)’dir . Ülkemizde takriben 1 .200 .000 kalp hastası mevuttur vede yılda 130 .000 kişinin bu sebep le öldüğü tahmin edilmektedir .
Koroner arter hastalığı sebep leri:
- Koroner ateroskleroz (koroner damarlarda kireçlenme)
- Koroner embolisi(koroner damarların pıhtıyla tıkanması)
- Koroner arterlerin ani sinirsel uyarılarla kasılarak kapanması .
- Doğu(şark) (garp) msal koroner damar anormalikleri
KORONER ATEROSKLEROZDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ:
Ateroskleroz gelişen kişilerde bazı etkenler in Umumi populasyona göre daha sık bulunduğu epidemiyolojik çalışmalardan anlaşılmıştır . Bu etkenler e risk etkenler i denilmiştir . Son 20 yılda bu etkenler in tanımında önemli gelişmeler olmuştur . Risk etken ü kavramı , en az 1 risk etken ü oluşan 1 kişide aterosklerotik 1 hadise gelişme şansının daha aşırı yada daha erken olacağı görüşünü kapsar . 65 yaşın altındaki insanların fazlasında bu risk etkenler inden biri yada fazlası bulunur . Aniden çook risk etkenler i varsa aterosklerotik hadise daha da hızlanmaktadır . En önemlileri hiperkolesterolemi (kanda kollesterol(cholesterol) yüksekliği) ,Hipertensiyon (HT) vede sigara(tütün mamülleri) içmedir .
Koroner kalp hastalığı icin risk etkenler i
Pozitif risk etkenler i:
- Yaş
Erkek > 45 yıl
Kadın > 55 yıl vede östrojen Tedavi(iyileştirme) si almamış erken menopoz ,
-Uzun zaman li Doğu(şark) (garp) m kontrol hapı kullanılması
- Aile hikayesi: Birinci C°de erkek akrabalarda 55 , birinci C°de kadın akrabalarda 65 yaşından önce infarktüs yada ani ölüm bulunması .
- Hiperlipidemi: Total Kolesterol > 200 mg/dl . (LDL-Kolesterol >130 mg/dl) .
- Hipertansiyon(yüksek tansiyon) yada antihipertansif Tedavi(iyileştirme) alıyor olmak .
- Sigara(tütün mamülleri) içimi
- Diabet(şeker hastalığı) es mellitus( Şeker)
- HDL-Kolesterol < 35 mg/dl olması .
-Obezite , stress , fizik aktivite azlığı
Bu etkenler in 1 kısmı önleyici yada koruyucu metod lerle değiştirilebilirler . Yaşlanma , türü yet vede genetik etkenler ise değiştirilemezler . Yüksek kolesterol düzeyinin düşürülmesi , HT’nun Tedavi(iyileştirme) si , sigara(tütün mamülleri)nın yasaklanması ile KKH riski vede ölümleri azaltılabilmektedir .
Risk etkenler inin 1 kısmı yaşlanma ile 1 arada meydana geldiğinde n yaşlanma da kompleks etkenler den biridir .
CİNSİYET vede YAŞ: Ateroskleroz uzun yıllar içinde gelişen 1 olaydır vede yaş ilerledikçe ateroskleroz sıklığı artar . Erkeklerde 40-45 , kadınlarda 50-55 yaştan sonra aterosklerotik hadiseler çıkmaya başlar . Kadınların ÖRT (östrojen Tedavi(iyileştirme) si) almaması , erken Menopoz yada uzun zaman li Doğu(şark) (garp) m kontrol hapı kullanılması da riski artırır . Menopoz dan önce KKH görülmesi açısından kadın/erkek oranı 1/7′dir . Menopoz dan sonra bu fark giderek azalır vede 70 yaştan sonra erkeklere eşitlenir .
HİPERTANSİYON: KKH vede serebrovasküler Rahatsızlık ta önemli 1 risk etken üdür . Kan Basıncı (KB) artışına paralel ollaraak risk de artar . Orta yaş grubunda KB 160/95 mmHg’yı aştığı zaman , KB: 140/90 mmHg’dan düşük olanlara göre KKH insidansı 5 misli artabilmektedir . Bu Hal her 2 seks icin de geçerlidir . .
SİGARA İÇME: Günde 1 paket sigara(tütün mamülleri) içilmesi ateroskleroz gelişmesini hızlandırdığı gibi , KKH’dan ölüm oranını da %70 artırır . Sigara(tütün mamülleri) içenlerde KKH riski içmeyenlere göre 3-5 misli artmıştır . Mortalite artışı içilen sigara(tütün mamülleri) miktarı ile orantılıdır vede yaşlanma ile azalır .Myokard infarktüsüne bağlı ölüm oranı kadın tiryakilerde de artmıştır amma erkeklere göre daha azdır . Diabet(şeker hastalığı) ik vede hipertansiflerde sigara(tütün mamülleri) içilmesi ateroskleroz mortalitesini çook daha aşırı artırır . Ani ölüm riski de artar . Sigara(tütün mamülleri)nın kesilmesiyle risk oldukça azalır vede 1-2 yılın netiticesinde içmeyenlerin seviyesine ulaşır .
DİABETES MELLİTUS (DM) (ŞEKER HASTALIĞI): Diabet(şeker hastalığı) iklerde , DM olmayanlara göre miyokard enfarktüsü sıklığı 2 misli fazladır . Bu risk genç Diabet(şeker hastalığı) iklerde daha fazladır . Yine Diabet(şeker hastalığı) ik kadınlarda Diabet(şeker hastalığı) ik erkeklere göre KKH eğilimi artmıştır .
OBESİTE (ŞİŞMANLIK) vede FİZİKSEL AKTİVİTE AZLIĞI: Vücud ağırlığı ideal değerlere göre %30′dan aşırı olanlarda KKH görülme sıklığı daha yüksektir . Obesite hiperlipidemi , DM vede HT gelişmesini kolaylaştırabilir . Hususiyetle göbek kısmında yağlanma tipi obesite ile KKH arasındaki ilişki daha fazladır . 50 yaşın altındaki aşırı obesite , tek başına , az da olsa KKH icin risk meydana gelir .
Framingam çalışmaları , sedanter (fiziksel aktivite azlığı ) yaşayan bireylerin ani ölüme daha aşırı yatkın olduklarını göstermiştir . Mekanizma tam gösterilemese de fiziksel aktivite azlığının lipid profilini , yağlanmayı , KB’nı , glukoz toleransını , kalp damarlarındaki kapasiteyi üzücü yönde etkilediği bilinmektedir . Sedanter kişiler fiziksel aktivitelerini artırırlarsa , risk etkenler ini azaltma şansları mevuttur .
DİYET: Serum Kolesterol vede LDL-Kolesterol düzeyleri yağ alımı ile yakından ilişkilidir . Tuz yenmesi hassas kişilerde Kan basıncını artırır . Tekli vede çoklu doymamış yağlar , balık yağı , lifli gıdalar gibi rejim komponentlerinin ateroskleroz gelişiminde iyi tesiri olduğu gösterilmiştir .
STRESS vede PERSONALİTE: Fiziksel yada ruhsal streslerin vede sıkıntıların KKH yada ani ölümü arttırdığına ait klinik izlenim lar mevuttur .
HİPERLİPİDEMİ: Kolesterol (C) vede trigliserid (TG) düzeylerinin kanda tek tek yada 1 arada yükselmesine hiperlipidemi (lipid yüksekliği) denir . En önemli risk etkenler inden biridir . Plazma lipid düzeylerinin ölçülmesi hiperlipidemili(lipid yüksekliği oluşan )kimselerin belirlenmesini sağlar vede böylece erken aterosklerozu tesbitine vede önleyici tedbirlerin alınmasına yardımcı olur .
Koroner Damar Rahatsızlık ları(Kalp Krizi/Spazmı) Neşekilde Oluşur ?
Kalbde tıpkı başka organlar gibi Daima oksijenlenmeye vede gıdaalımı ye diğerbir deyişle kanlanmaya lüzum duyar .Kalbin bütün yaşam boyu kati tisiz çalışmasının ilk teminat si bu kanlanmayı sağlayan koroner damarlardır .Koroner damarların damar sertliği dediğimiz tutulumu kalbin gıdaalımı sini bozarak 1 dizi önemli vede bazen hayat tehdit edici olabilen sorunlara sebep yolaçmaktadır .
Damar sertliği esas ollaraak ,yağ ,bazı bağ dokusu elemanları vede kimi dönüşmüş müdafa hücrelerinden oluşmuş plak dediğimiz yapıların , damar iç duvarını vakit içinde daraltarak kalbe giden kan akımını kısıtlaması vede bazende tamamen kesmesi neticesini Doğu(şark) (garp) rmaktadır .
Damar sertliği dışında daha az rastlanan vede benzer kan akımı kısıtlamasını amma bu kez başkaca 1 mekanizma ile yapabilen vede umumiyetle strele tetiklenen dmar spazmınada değinmeden geçmemeliyiz .
Sebep i ne olursa olsun kalbe giden azzalmış yada kesilmiş kan akımının ortak neticesi koroner kalp hastalığı denen 1 dizi hastalığın oluşumudur .Bunlar: Yalnızca efor srfetme ile göğüs ağrısı vb yakınmaların belirdiği kararlı göğüs ağrıları; kalp krizine evrilme olası lığı yüksek oluşan yeni başlangıçlı yada istirahatde beliren kararsız ağrılar;kalp krizi vede ani kalp kaynaklı ölümlerdir .
Kalp krizi çoğu zaman ,kalbi besleyen koroner damarlardaki damar sertliği ile oluşmuş damarı içten daraltan plakların yırtılması vede bu yırtılmanın kan pıhtılaşma mekanizmasını tetikleyerek damarı tam tıkaması ile meydana gelir .
Tıkanan damarın beslediği alan ,yani kalp kası ölmektedir .
Pek çook kişide kalp-damar/koroner Rahatsızlık ların ilk emare si kalp krizi olabilmektedir .
Sıklıkla gün dahilinde sabah erken saatlerde ortaya çıkmaktadır .
Göğüs ağrısı çoğunlukla döş kemiğinin arkasında geniş 1 alanda(örneğin nokta kadar değil) baskı , basınç ,ezici tarzdadır .Ağrı heriki kola ,omuza boyun vede çeneye ,mideye yayılaabilmektedir .Ağrıya terleme , bulantı ,halsizlik ,kusma eşlik edebilir .
Daralmış oluşan koroner damarlar sebep göğüs ağrısına sebep olur ?
Vücudun her yerinde o bölgeye kan , dolayısı ile de dokunun kullanacağı gıda maddeleri vede oksijeni taşıyan damar sistemleri mevuttur . Koroner damarlar da kalbin kendisini besler . Kalbi besleyen atar damarlarda daralma yada tıkanıklık meydana geldiğinde kalp lüzumlu gıda vede oksijeni alamaz . Kalp lüzumunda n daha az Gıda vede oksijenle çalışmak zorunda kalır . Fizik yorgunluk , stres vede ağır yemeklerden sonra kalbin daha aşırı çalışması lüzumuhalinde n oksijen ihtiyacı artar . Daralmış oluşan damar yatağı oksijen ihtiyacını karşılayamaz vede bu göğüs ağrısına sebep olur . Şemaya baktığınızda , koroner damarların kalbin dış yüzünü sardığını görürüz . Bu damarların hepsi açıksa mesele yoktur . Biri yada 1 kaçının iç hacmi daralmış ise göğüs ağrısı (anjina) meydana gelir . Eğer damar tamamen tıkanır vede kan akımı durursa , kalp krizi gelişir .
Günümüzde kalp krizinde Tedavi(iyileştirme) yaklaşımı krizden yetkili damarın pıhtı eriticiler yada acil koroner angiografi ile tıkanan damarın belirlenerek buraya balon angioplasti ve/veya stent uygulaması ile açılmasıdır .
KORONER ANJİOGRAFİ
Koroner anjiografi , hususi 1 kamera ile kalbinizin atar damarlarının incelendiği 1 röntgen film çekimidir . İşlemi kateter laboratuarında gerçekleştirilir . İşlemi gerçekleştiren doktorunuz kolunuzdaki yada bacağınızda büyük atar damarların 1 kişiye ince küçük bükülebilir 1 boruyu (katater) yerleştirir . Daha sonra kalbinizi besleyen küçük atar damarların (koroner damarlar) çıktığı en büyük atar damara (aorta) kadar ilerletir . Daha sonra katater koronerlerin aortaya giriş yerlerine yerleştirilerek , koroner arterlerinize , boyalı 1 madde verilir . Böylece çekilen filmlerde koroner damarlarınız görüntülenebilir vede hangi bölgelerinde ne kadar darlık olduğu tesbit edilebilir .
Anjiografi doktora hangi veri leri verir ?
Anjiografi koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığını gösteren en doğru metod dir . Damar sertliği sebebi ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını vede / yada tıkanığını tesbit edebilir . Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının vede duvarlarının işlevlerindeki kusurlar da gösterilebilir . Anevrizma (kalbin 1 depertmanının , kalp krizi sonrası , dışarı doğru bombelenmesi) yada kalp delikleri gibi Doğu(şark) (garp) msal kalp Rahatsızlık laının teşhisi icin de kullanılabilir .
Koroner Kalp Hastalığı’ndan KORUNMA :
Yaş , türü yet , kalıtım gibi unsurlardan kaçamayız . Kadınlarda Menopoz u geciktirici ilaç kullanmak ise (bu ilaçların dolaylı ollaraak KKH meydana gelmesinde rol oynaması sebebi yle) sakıncalıdır .İkinci grup unsurları değiştirmek vede koroner kalp hastalığından korunmak ise bizim elimizdedir . Sigara(tütün mamülleri) bırakılabilir , en azından azaltılır . Hipertansiyon(yüksek tansiyon) tuz kullanımı kısıtlanarak vede ilaçlarla kontrol edilebilir . Diabet(şeker hastalığı) (şeker hastalığı) rejim vede ilaçlarla kontrol altına alınabilir .Alkol vede kahve kullanımı azaltılmalıdır .Değiştirilebilir etkenler içinde önlenmesi belki de en güç olanı strestir . Kişinin kendi iradesi , çevre vede ailesinin yardımı , gereklidir se psikiyatrist vede psikologların Tedavi(iyileştirme) si ile stres yenilebilir . Daima stres altında kalan kişiler öncelikle stresin sebep lerini düşünmeli , bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı yada bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır .Bir çeşit kan yağı oluşan kolesterol total (toplam) düzeyinin azaltılması vede kolesterolün 1 alt ünitesi oluşan HDL-Kolesterol düzeyinin artırılması rejim vede (gerekirse) ilaçlarla sağlanabilir .spor vede egzersiz , akupunktur , bitki çayları , (hekim lüzumlu görürse) ilaç Tedavi(iyileştirme) si vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) (ameliyat) . Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kiloların yavaş yavaş vede uzun zamanda verilmesidir; unutulmamalıdır ki ivedilikle verilen kilolar yine ivedilikle 1 biçim de yerine gelebilir .Hareketsiz (sedanter) yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı; misal ollaraak yakın mesafeler icin araba kullanmamalı , asansör yerine merdivenleri tercih etmeli , hergün itinalı yürüyüşler vede egzersizler yapmalıdır . Yalnız sporu yaşımıza vede yapı mize göre yapmalı , bedene aşırı yüklenmemelidir . Gut hastalığı varsa hekimin vereceği ilacı itinalı kullamalı , protein rejimine uyulmalıdır . Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması) kan tahlillerinde saptanmışsa doktora başvurmalıdır , kontrol altına alınmalıdır .Bayanların oral kontraseptif denen Doğu(şark) (garp) m kontrol haplarını uzun zaman li kullanmaları KKH açısından sakıncalıdır , mümkünse başka Doğu(şark) (garp) m kontrol metod leri kullanılmalıdır . Bu ilaçlar kullanılmadan önce doktora danışmada avantaj mevuttur .
Hastalığın Seyri
Koroner kalp hastalığında en çook korkulan olay; koroner damarlardan hiçbirinin kalp kasının kanlanmasını (dolayısıyla oksijenlenmesini) kafi miktarda sağlayamaması , böylece kalbin kasılamaması vede bedene kan gönderememesidir . Bu hadise halk arasında kalp krizi ollaraak malum “myokard infarktüsü”dür .
Koroner kalp hastalığı bu safhalara gelinmemesi icin zamanında teşhis konulup Tedavi(iyileştirme) edilmelidir; en güzeli ise şüphesiz , daha hiiç bu rahatsızlıklar yokken risk etkenler inin belirlenip bunlardan mümkün olduğunca korunmaktır .
Hususiyetle belli 1 yaştan sonra itinalı aralıklarla kalp muayenesi , tansiyon ölçümleri vede check-up yaptırmak hayati önem taşır .

 

 

 

 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp