Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Boyunda Damar Daralması

 Boyunda Damar Daralması  vede merak ettikleriniz .

 

 

Boyunda Damar Daralması  Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler ollaraak hazırlanan bu terkipler sayesinde böbrek ağrınızdan kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler için aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doðal) ürünler hakında veri edinmek için tıklayınız . . . 

 

 TANIM:
Koroner arter hastalığı (KAH) Umumi 1 deyimdir vede koroner arterlerin her türlü patolojisini kapsar . KAH yapan çok çeşitli sebep ler tablo 1′de gösterilmiştir . Bunlar içerisinde en sık rastlanılan sebep koroner aterosklerozdur(Kireçlenme) . Koroner arterlerdeki kireçlenme kalp kasının kan perfüzyonunu anormal bulgu verecek şekilde azaltmışsa , aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) yada koroner kalp hastalığı (KKH) diye ad verdiğimiz çeşitli klinik tablolar ortaya çıkar . Bu anlamda bazen iskemik kalp hastalığı deyimi de kullanılmaktadır . Amerika Birleşik Devletler’inde KKH’na bağlı ölümler son 20 yılda eskiye göre 1 azalma göstermiştir amma koroner ölümler halen birinci sıradaki ölüm sebebi dir . Yılda yaklaşık 500 binden aþırı kişi bu sebep le ölmektedir . Amerikalıların %3 .1′inde (7 milyon) etkin koroner arter hastalığı vardır . Kuzey(þimal) Amerika , Avustralya , Belçika , Finlandiya , Japonya gibi endüstri ülkelerinde 1960′lı yılların sonlarında KKH mortalitesinde önemli yükselme olmuş , sonradan azalmıştır . Rusya , İsveç vede Doğu Avrupa ülkelerindeki KKH’na bağlı ölüm oranı ise halen artmaktadır .
Ülkemize gelince , Türk Kardiyoloji Derneği öncülüğünde 1990 yılından beri yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre , Türkiye genelinde erişkinlerdeki KKH sıklığı %3 .8 (erkeklerde %4 .1 , kadınlarda %3 .5)’dir . Ülkemizde yaklaşık 1 .200 .000 kalp hastası vardır vede yılda 130 .000 kişinin bu sebep le öldüğü tahmin edilmektedir .
Koroner arter hastalığı sebep leri:
- Koroner ateroskleroz (koroner damarlarda kireçlenme)
- Koroner embolisi(koroner damarların pıhtıyla tıkanması)
- Koroner arterlerin ani sinirsel uyarılarla kasılarak kapanması .
- Doğumsal koroner damar anormalikleri
KORONER ATEROSKLEROZDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ:
Ateroskleroz gelişen kişilerde bazı faktörlerin Umumi populasyona göre daha sık bulunduğu epidemiyolojik çalışmalardan anlaşılmıştır . Bu faktörlere risk faktörleri denilmiştir . Son 20 yılda bu faktörlerin tanımında önemli gelişmeler olmuştur . Risk faktörü kavramı , en az 1 risk faktörü oluþan 1 kişide aterosklerotik 1 hadise gelişme şansının daha aþırı yada daha erken olacağı görüşünü kapsar . 65 yaşın altındaki insanların çoğunda bu risk faktörlerinden biri yada fazlası bulunur . Aniden çok risk faktörleri varsa aterosklerotik hadise daha da hızlanmaktadır . En önemlileri hiperkolesterolemi (kanda kollesterol(cholesterol) yüksekliği) ,Hipertensiyon (HT) vede sigara(tütün mamülleri) içmedir .
Koroner kalp hastalığı için risk faktörleri
Pozitif risk faktörleri:
- Yaş
Erkek > 45 yıl
Kadın > 55 yıl vede östrojen Tedavi(iyileştirme) si almamış erken menopoz ,
-Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanılması
- Aile hikayesi: Birinci C°de erkek akrabalarda 55 , birinci C°de kadın akrabalarda 65 yaşından önce infarktüs yada ani ölüm bulunması .
- Hiperlipidemi: Total Kolesterol > 200 mg/dl . (LDL-Kolesterol >130 mg/dl) .
- Hipertansiyon(yüksek tansiyon) yada antihipertansif Tedavi(iyileştirme) alıyor olmak .
- Sigara(tütün mamülleri) içimi
- Diabet(þeker hastalıðı) es mellitus( Şeker)
- HDL-Kolesterol < 35 mg/dl olması .
-Obezite , stress , fizik aktivite azlığı
Bu faktörlerin 1 kısmı önleyici yada koruyucu yöntemlerle değiştirilebilirler . Yaşlanma , türü yet vede genetik faktörler ise değiştirilemezler . Yüksek kolesterol düzeyinin düşürülmesi , HT’nun Tedavi(iyileştirme) si , sigara(tütün mamülleri)nın yasaklanması ile KKH riski vede ölümleri azaltılabilmektedir .
Risk faktörlerinin 1 kısmı yaşlanma ile 1 arada olduğundan yaşlanma da kompleks faktörlerden biridir .
CİNSİYET vede YAŞ: Ateroskleroz uzun yıllar içinde gelişen 1 olaydır vede yaş ilerledikçe ateroskleroz sıklığı artar . Erkeklerde 40-45 , kadınlarda 50-55 yaştan sonra aterosklerotik hadiseler çıkmaya başlar . Kadınların ÖRT (östrojen Tedavi(iyileştirme) si) almaması , erken Menopoz yada uzun süreli doğum kontrol hapı kullanılması da riski artırır . Menopoz dan önce KKH görülmesi açısından kadın/erkek oranı 1/7′dir . Menopoz dan sonra bu fark giderek azalır vede 70 yaştan sonra erkeklere eşitlenir .
HİPERTANSİYON: KKH vede serebrovasküler hastalıkta önemli 1 risk faktörüdür . Kan Basıncı (KB) artışına paralel ollaraak risk de artar . Orta yaş grubunda KB 160/95 mmHg’yı aştığı zaman , KB: 140/90 mmHg’dan düşük olanlara göre KKH insidansı 5 misli artabilmektedir . Bu Hal her 2 seks için de geçerlidir . .
SİGARA İÇME: Günde 1 paket sigara(tütün mamülleri) içilmesi ateroskleroz gelişmesini hızlandırdığı gibi , KKH’dan ölüm oranını da %70 artırır . Sigara(tütün mamülleri) içenlerde KKH riski içmeyenlere göre 3-5 misli artmıştır . Mortalite artışı içilen sigara(tütün mamülleri) miktarı ile orantılıdır vede yaşlanma ile azalır .Myokard infarktüsüne bağlı ölüm oranı kadın tiryakilerde de artmıştır amma erkeklere göre daha azdır . Diabet(þeker hastalıðı) ik vede hipertansiflerde sigara(tütün mamülleri) içilmesi ateroskleroz mortalitesini çok daha aþırı artırır . Ani ölüm riski de artar . Sigara(tütün mamülleri)nın kesilmesiyle risk oldukça azalır vede 1-2 yılın netiticesinde içmeyenlerin seviyesine ulaşır .
DİABETES MELLİTUS (DM) (ŞEKER HASTALIĞI): Diabet(þeker hastalıðı) iklerde , DM olmayanlara göre miyokard enfarktüsü sıklığı 2 misli fazladır . Bu risk genç Diabet(þeker hastalıðı) iklerde daha fazladır . Yine Diabet(þeker hastalıðı) ik kadınlarda Diabet(þeker hastalıðı) ik erkeklere göre KKH eğilimi artmıştır .
OBESİTE (ŞİŞMANLIK) vede FİZİKSEL AKTİVİTE AZLIĞI: Vücud ağırlığı ideal değerlere göre %30′dan aþırı olanlarda KKH görülme sıklığı daha yüksektir . Obesite hiperlipidemi , DM vede HT gelişmesini kolaylaştırabilir .Özellikle göbek kısmında yağlanma tipi obesite ile KKH arasındaki ilişki daha fazladır . 50 yaşın altındaki aşırı obesite , tek başına , az da olsa KKH için risk oluşturur .
Framingam çalışmaları , sedanter (fiziksel aktivite azlığı ) yaşayan bireylerin ani ölüme daha aþırı yatkın olduklarını göstermiştir . Mekanizma tam gösterilemese de fiziksel aktivite azlığının lipid profilini , yağlanmayı , KB’nı , glukoz toleransını , kalp damarlarındaki kapasiteyi kötü yönde etkilediği bilinmektedir . Sedanter kişiler fiziksel aktivitelerini artırırlarsa , risk faktörlerini azaltma şansları vardır .
DİYET: Serum Kolesterol vede LDL-Kolesterol düzeyleri yağ alımı ile yakından ilişkilidir . Tuz yenmesi hassas kişilerde Kan basıncını artırır . Tekli vede çoklu doymamış yağlar , balık yağı , lifli gıdalar gibi rejim komponentlerinin ateroskleroz gelişiminde iyi tesiri olduğu gösterilmiştir .
STRESS vede PERSONALİTE: Fiziksel yada ruhsal streslerin vede sıkıntıların KKH yada ani ölümü arttırdığına ait klinik izlenim lar vardır .
HİPERLİPİDEMİ: Kolesterol (C) vede trigliserid (TG) düzeylerinin kanda tek tek yada 1 arada yükselmesine hiperlipidemi (lipid yüksekliği) denir . En önemli risk faktörlerinden biridir . Plazma lipid düzeylerinin ölçülmesi hiperlipidemili(lipid yüksekliği oluþan )kimselerin belirlenmesini sağlar vede böylece erken aterosklerozu tesbitine vede önleyici tedbirlerin alınmasına yardımcı olur .
Koroner Damar Hastalıkları(Kalp Krizi/Spazmı) Nasıl Oluşur ?
Kalbde tıpkı diğer organlar gibi sürekli oksijenlenmeye vede gıdaalımı ye diðerbir deyiþle kanlanmaya lüzum duyar .Kalbin tüm yaşam boyu kati tisiz çalışmasının ilk güvencesi bu kanlanmayı sağlayan koroner damarlardır .Koroner damarların damar sertliği dediğimiz tutulumu kalbin gıdaalımı sini bozarak 1 dizi önemli vede bazen hayat tehdit edici olabilen sorunlara sebep yolaçmaktadır .
Damar sertliği esas ollaraak ,yağ ,bazı bağ dokusu elemanları vede kimi dönüşmüş müdafa hücrelerinden oluşmuş plak dediğimiz yapıların , damar iç duvarını vakit içinde daraltarak kalbe giden kan akımını kısıtlaması vede bazende tamamen kesmesi neticesini doğurmaktadır .
Damar sertliği dışında daha az rastlanan vede benzer kan akımı kısıtlamasını amma bu kez farklı 1 mekanizma ile yapabilen vede umumiyetle strele tetiklenen dmar spazmınada değinmeden geçmemeliyiz .
Sebep i ne olursa olsun kalbe giden azzalmış yada kesilmiş kan akımının ortak neticesi koroner kalp hastalığı denen 1 dizi hastalığın oluşumudur .Bunlar: Yalnızca efor srfetme ile göğüs ağrısı vb yakınmaların belirdiği kararlı göğüs ağrıları; kalp krizine evrilme olasılığı yüksek oluþan yeni başlangıçlı yada istirahatde beliren kararsız ağrılar;kalp krizi vede ani kalp kaynaklı ölümlerdir .
Kalp krizi çoğu zaman ,kalbi besleyen koroner damarlardaki damar sertliği ile oluşmuş damarı içten daraltan plakların yırtılması vede bu yırtılmanın kan pıhtılaşma mekanizmasını tetikleyerek damarı tam tıkaması ile oluşur .
Tıkanan damarın beslediği alan ,yani kalp kası ölmektedir .
Pek çok kişide kalp-damar/koroner hastalıkların ilk emare si kalp krizi olabilmektedir .
Sıklıkla gün içerisinde sabah erken saatlerde ortaya çıkmaktadır .
Göğüs ağrısı çoğunlukla döş kemiğinin arkasında geniş 1 alanda(örneğin nokta kadar değil) baskı , basınç ,ezici tarzdadır .Ağrı heriki kola ,omuza boyun vede çeneye ,mideye yayılaabilmektedir .Ağrıya terleme , bulantı ,halsizlik ,kusma eşlik edebilir .
Daralmış oluþan koroner damarlar sebep göğüs ağrısına sebep olur ?
Vücudun her yerinde o bölgeye kan , dolayısı ile de dokunun kullanacağı gıda maddeleri vede oksijeni taşıyan damar sistemleri vardır . Koroner damarlar da kalbin kendisini besler . Kalbi besleyen atar damarlarda daralma yada tıkanıklık olduğunda kalp lüzumlu gıda vede oksijeni alamaz . Kalp gereğinden daha az Gıda vede oksijenle çalışmak zorunda kalır . Fizik yorgunluk , stres vede ağır yemeklerden sonra kalbin daha aþırı çalışması gerektiğinden oksijen ihtiyacı artar . Daralmış oluþan damar yatağı oksijen ihtiyacını karşılayamaz vede bu göğüs ağrısına sebep olur . Şemaya baktığınızda , koroner damarların kalbin dış yüzünü sardığını görürüz . Bu damarların hepsi açıksa mesele yoktur . Biri yada 1 kaçının iç hacmi daralmış ise göğüs ağrısı (anjina) oluşur . Eğer damar tamamen tıkanır vede kan akımı durursa , kalp krizi gelişir .
Günümüzde kalp krizinde Tedavi(iyileştirme) yaklaşımı krizden yetkili damarın pıhtı eriticiler yada acil koroner angiografi ile tıkanan damarın belirlenerek buraya balon angioplasti ve/veya stent uygulaması ile açılmasıdır .
KORONER ANJİOGRAFİ
Koroner anjiografi , özel 1 kamera ile kalbinizin atar damarlarının incelendiği 1 röntgen film çekimidir . İşlemi kateter laboratuarında gerçekleştirilir . İşlemi gerçekleştiren doktorunuz kolunuzdaki yada bacağınızda büyük atar damarların 1 kiþiye ince küçük bükülebilir 1 boruyu (katater) yerleştirir . Daha sonra kalbinizi besleyen küçük atar damarların (koroner damarlar) çıktığı en büyük atar damara (aorta) kadar ilerletir . Daha sonra katater koronerlerin aortaya giriş yerlerine yerleştirilerek , koroner arterlerinize , boyalı 1 madde verilir . Böylece çekilen filmlerde koroner damarlarınız görüntülenebilir vede hangi bölgelerinde ne kadar darlık olduğu tesbit edilebilir .
Anjiografi doktora hangi veri leri verir ?
Anjiografi koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığını gösteren en doğru yöntemdir . Damar sertliği sebebi ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını vede / yada tıkanığını tesbit edebilir . Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının vede duvarlarının işlevlerindeki kusurlar da gösterilebilir . Anevrizma (kalbin 1 bölümünün , kalp krizi sonrası , dışarı doğru bombelenmesi) yada kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklaının teşhisi için de kullanılabilir .
Koroner Kalp Hastalığı’ndan KORUNMA :
Yaş , türü yet , kalıtım gibi unsurlardan kaçamayız . Kadınlarda Menopoz u geciktirici ilaç kullanmak ise (bu ilaçların dolaylı ollaraak KKH oluşumunda rol oynaması sebebi yle) sakıncalıdır .İkinci grup unsurları değiştirmek vede koroner kalp hastalığından korunmak ise bizim elimizdedir . Sigara(tütün mamülleri) bırakılabilir , en azından azaltılır . Hipertansiyon(yüksek tansiyon) tuz kullanımı kısıtlanarak vede ilaçlarla kontrol edilebilir . Diabet(þeker hastalıðı) (şeker hastalığı) rejim vede ilaçlarla kontrol altına alınabilir .Alkol vede kahve kullanımı azaltılmalıdır .Değiştirilebilir faktörler içinde önlenmesi belki de en güç olanı strestir . Kişinin kendi iradesi , çevre vede ailesinin yardımı , gereklidir se psikiyatrist vede psikologların Tedavi(iyileştirme) si ile stres yenilebilir . Sürekli stres altında kalan kişiler öncelikle stresin sebep lerini düşünmeli , bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı yada bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır .Bir çeşit kan yağı oluþan kolesterol total (toplam) düzeyinin azaltılması vede kolesterolün 1 alt ünitesi oluþan HDL-Kolesterol düzeyinin artırılması rejim vede (gerekirse) ilaçlarla sağlanabilir .spor vede egzersiz , akupunktur , bitki çayları , (hekim lüzumlu görürse) ilaç Tedavi(iyileştirme) si vede cerrahi Tedavi(iyileştirme) (ameliyat) . Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kiloların yavaş yavaş vede uzun zamanda verilmesidir; unutulmamalıdır ki hızlı verilen kilolar yine hızlı 1 şekilde yerine gelebilir .Hareketsiz (sedanter) yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı; örneğin yakın mesafeler için araba kullanmamalı , asansör yerine merdivenleri tercih etmeli , hergün düzenli yürüyüşler vede egzersizler yapmalıdır . Yalnız sporu yaşımıza vede bünyemize göre yapmalı , vücuda aşırı yüklenmemelidir . Gut hastalığı varsa hekimin vereceği ilacı düzenli kullamalı , protein rejimine uyulmalıdır . Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması) kan tahlillerinde saptanmışsa doktora başvurmalıdır , kontrol altına alınmalıdır .Bayanların oral kontraseptif denen doğum kontrol haplarını uzun süreli kullanmaları KKH açısından sakıncalıdır , mümkünse diğer doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır . Bu ilaçlar kullanılmadan önce doktora danışmada avantaj vardır .
Hastalığın Seyri
Koroner kalp hastalığında en çok korkulan olay; koroner damarlardan hiçbirinin kalp kasının kanlanmasını (dolayısıyla oksijenlenmesini) kafi miktarda sağlayamaması , böylece kalbin kasılamaması vede vücuda kan gönderememesidir . Bu hadise halk arasında kalp krizi ollaraak malum “myokard infarktüsü”dür .
Koroner kalp hastalığı bu safhalara gelinmemesi için zamanında teşhis konulup Tedavi(iyileştirme) edilmelidir; en güzeli ise şüphesiz , daha hiç bu rahatsızlıklar yokken risk faktörlerinin belirlenip bunlardan mümkün olduğunca korunmaktır .
Özellikle belli 1 yaştan sonra düzenli aralıklarla kalp muayenesi , tansiyon ölçümleri vede check-up yaptırmak hayati önem taşır .

 

 

 

 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp