Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

 Beyinde Damar Tıkanıklığı

  Beyinde Damar Tıkanıklığı vede merak ettikleriniz

 

 

 

  Beyinde Damar Tıkanıklığı .Damar Sertliği Tedavi(iyileştirme) si için şifalı bitkiler ollaraak hazırlanan bu terkipler sayesinde böbrek ağrınızdan kurtulacaksınız . Damar sertliği için şifalı bitkiler vede Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı  olacak biligiler için aşağıdaki makalemize göz atmanızı tavsiye ederiz .

 

 

Damar Sertiliği Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı % 100 bitkisel(doðal) ürünler hakında veri edinmek için tıklayınız . . . 

 

 

 Beyin Damarı Tıkanıklıkları

"Beyin damar tıkanıklığı" deyimi web sitemizde beyin vede beyinciği besleyen , boyunda vede kafa içindeki damarlarda oluşan tıkanıklıklar anlamında kullanılmıştır . Bu tıkanıklıklar vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi bazı durumlarda hiç şikayete sebep olmaz iken , bazı durumlarda da inme (felç) vede hatta ölüme sebep meydana gelebilir .

Anatomi: Beyin vede beyinciği besleyen 4 adet atardamar vardır . Bu atardamarlar 2 şah damarı (karotis)
Baş vede boyun atardamarlarının anatomisi .
Baş vede boyun atardamarlarının anatomisi .

ve 2 vertebral damardan oluşur . Bu damarlar , kalpten kanı vücudumuza dağıtan aort damarından çıkarlar , boyundan geçerek kafa içine girerler . Karotis damarları çene hizasına gelince iç vede dış karotis ollaraak ikiye ayrılır . Dış karotis yüzü vede kafatasını , iç karotis ise beyni besler . Her 2 iç karotis damarı kafa içine ayrı 2 damar şeklinde girerken vertebral damarlar önceden birleşip "baziler atardamar" ı oluştururlar vede tek 1 damar halinde kafa içine girerler . Genel ollaraak iç karotis damarları beyini , baziler damar ise beyinciği vede beyin sapını besler . Heriki iç karotis vede baziler damarlar kafa içine girdikten hemen sonra birbirleriyle ince bağlantı damarlarıyla bağlanırlar vede 1 çokgen (poligon) oluştururlar . "Willis poligonu" adı verilen bu yapı sayesinde bu damarların birinde 1 tıkanıklık oluşursa diğer damarlar devreye girerek bazı durumlarda beyin yada beyinciğin kansız kalmasını önleyebilir .
Willis poligonunun anatomisi

İnmenin en önemli 2 sebebi beyin kanaması vede damar tıkanmasıdır . Damar tıkanmasına kanamaya göre çok daha sık rastlanır . Bu tıkanma , en çok iç karotis damarının çene hizasındaki kısmında meydana gelir . Daha az ollaraak da vertebral vede baziler damarlarla kafa içindeki daha küçük damarlarda oluşur . Beyin damar tıkanıklığının en sık rastlanan sebebi aterosklerozdur . Nadiren Takayasu hastalığı gibi vaskülitler vede fibromusküler displazi olayın sebebi dir .

Klinik emare ler: Tıkanıklığın yerine , ani yada yavaş olmasına vede bağlantı vede kollaterallerin yeterli olup olmamasına göre değişebilir . Tıkanıklığın yıllar içinde yavaş ollaraak ilerlediği hastalarda , karotis yada vertebral damarların biri hatta birkaçının tıkanması Rahatsızkiþide ciddi şikayet yaratmayabilir . Çünkü vücut , Willis poligonundaki bağlantılarını gittikçe genişleterek sağlam damarların tıkalı damarın kanlandırdığı bölgeyi de beslemesini sağlar . Ne mevcut ki Willis poligonundaki bağlantılar bazı insanlarda doğuştan kafigelmeyecek meydana gelebilir . Böyle kişilerde yavaş ilerleyen tıkanıklıklar bile mesele yaratabilir .

Hızlı gelişen tıkanıklıklarda ise vücudun bağlantı vede kollateralleri geliştirecek zamanı olmadığından beyinde kaçınılmaz ollaraak kansızlık (iskemi) gelişir . Bu iskeminin yeri vede şiddetine göre Rahatsızkiþide çeşitli klinik bulgular gelişir .
Beyin damarlarına pıhtı atması inme yapabilir
Beyin damarlarına pıhtı atması geçici yada kalıcı inme yapabilir

Beyin damar tıkanıklıkları geçici vede kalıcı inmeye yol açabilir . Geçici inmeler "geçici iskemik atak" ollaraak adlandırılır vede 24 saat içinde iz bırakmadan iyileşirler . Geçici iskemik ataklar , kronik damar tıkanıklığı oluþan bölgede tansiyon düşmesi neticesi iskemi oluşması yada aterosklerotik plaklardan küçük pıhtılar atması neticesi oluşabilir . Genellikle kol yada bacakta tutmama , konuşma bozukluğu , 1 gözün görmemesi vede dengesizlik gibi şikayetler oluşur . Pıhtılar eriyince yada tansiyon olaðan leşince bulgular kaybolur . Ancak geçici iskemik ataklar umumiyetle kalıcı inmenin habercisidir; bu tür hastaların yaklaşık ¼ ünde 1 yıl içinde kalıcı inme gelişir .

Kalıcı inme de geçici inmeyle aynı mekanizmalarla oluşur . Ancak kalıcı inmede vücut erkenden tansiyonu düzeltemediğinden yada beyine atan pıhtıyı eritemediğinden hadise 24 saatten sonra da Daimi eder . Kalıcı inmede iskemi neticesinde beyin dokusunda nekroz oluşmuştur vede bu nekroz tomografi vede Emar gibi görüntüleme yöntemleriyle ortaya konabilir .

Tanı , görüntüleme: İnme ile gelen 1 Rahatsızkiþide ilk önce inmenin kanamaya mı yoksa damar tıkanmasına mı bağlı olduğunu anlamak için 1 tomografi (BT) yapılır çünkü BT kanamayı en erken gösteren yöntemdir . Hastada kanama(kan kaybı) yoksa , inmenin damar tıkanmasına bağlı olduğu kabul edilir vede Acilen damardan kanı sulandırıcı yada pıhtı eritici ilaçlar başlanır . Bazı merkezlerde anjiografi yapılarak tıkanan damar tesbit edilir vede çok ince 1 kateterle pıhtıya ulaşılarak pıhtı eritici ilaç direkt ollaraak pıhtı içine verilir , böylece daha az ilaçla daha aþırı etki sağlanmaya çalışılır .
Kalıcı inmede BT vede Emar (MR) görüntüleme
Kalıcı inmede BT vede Emar (MR) görüntüleme .


Bu ilk Tedavi(iyileştirme) den sonra rahatsızkiþiye Emar (MR) çekilir vede beyindeki hasarlı alan görüntülenir . Genellikle aynı seansta MR anjiografi de çekilerek tıkanmaya sebep oluþan damar tesbit edilmeye çalışılır . Daha sonra da , renkli Doppler ultrasonografi yapılarak boyun damarları incelenir . İnmede umumiyetle en sık rastlanan sebep , iç karotis damar darlığından beyin damarlarına pıhtı atmasıdır . Bu sebep le inme hastalarında renkli Doppler ultrasonla çoğunlukla iç karotis damarında 1 tıkanıklık saptanır . Eğer MR anjiografi vede renkli Doppler ile yeterli veri elde edilemezse , BT anjiografi yapılır . İyi 1 BT anjiografi hem boyun hem de beyin damarlarını en iyi görüntüleyen yöntemdir vede umumiyetle klasik anjiografi gereğini ortadan kaldırır . Klasik anjiografi umumiyetle bu yöntemlerle saptanan 1 darlığın stentle Tedavi(iyileştirme) si ile aynı seansta yapılır .

Bazen inme geçirmemiş 1 Rahatsızkiþide başka 1 sebep le yapılan renkli Doppler ultrasonografi yada MR anjiografide boyun yada beyin damarlarında tesadüfen 1 tıkanıklık görülebilir . Bu halde da gereklidir se BT anjiografi vede hatta klasik anjiografi yapılarak darlığın yeri , derecesi vede diğer damarların durumu incelenir vede Tedavi(iyileştirme) gerekip gerekmediğine karar verilir .
İç karotis darlığıda renkli Doppler , BT , MR vede anjiografi
İç karotis darlığının renkli Doppler , BT , MR vede anjiografi ile görünümü
.

Tedavi(iyileştirme) : Tedavi(iyileştirme) de amaç , inme geçirenlerde inmenin tekrarlamasını önlemek , geçirmeyenlerde ise inme oluşumunu mani lemektir . Rahatsızkiþi 1 kez kalıcı inme geçirdi ise , tıkalı oluþan damarın açılması oluşan hasarı gidermez , sadece bundan sonra oluşacak hasarı önleyebilir . Bu tür hastalarda Tedavi(iyileştirme) de 2 yöntem uygulanmaktadır:

    İlaç Tedavi(iyileştirme) si: Saptanan darlıklar şiddetli değilse vede Rahatsızkiþide şikayet yaratmadıysa , yada Rahatsızkiþi stent vede cerrahi için uygun değilse tek başına ilaç Tedavi(iyileştirme) si uygulanır . İlaç Tedavi(iyileştirme) sinde rahatsızkiþiye , aspirin yada plavix gibi kan sulandırıcı ilaçlar verilerek yeniden pıhtı oluşma olasılık i azaltılır , kolesterol ilaçları verilerek plakların yırtılması mani lenmeye çalışılır vede tansiyon ilaçlarıyla yüksek tansiyon dengelenir .

    Stent yada endarterektomi: Her 2 yöntemin de amacı tıkalı damarı açarak beyine daha aþırı kan gitmesini sağlamak vede aterosklerotik plaktan yeni pıhtıların atmasını mani lemektir . Endarterektomide bu , olaya sebep oluþan plakların damardan dışarı alınmasıyla yapılır . Stentte ise plaklar balonla genişletildikten sonra stentle kaplanır , daha sonra vücut hem stenti hem de plakları damarın iç katman sıyla örter vede plakları devre dışı bırakır . Endarterektomi sadece şah damarı (karotis) darlıklarına yapılabilir , stent ise karotis damarları yanında vertebral damarlar vede bunların kafa içindeki dallarında yer alan darlıklara da uygulanabilir . Gerek endarterektomi , gerekse stent "darlıklara" uygulanan Tedavi(iyileştirme) lerdir , tam tıkalı damarlara uygulanmaz , çünkü tam tıkalı 1 damarı açmanın beyine avantaj dan çok zarar vereceği kabul edilmektedir .

Karotis endarterektomi .
Karotis endarterektomi .

Endarterektomide , Umumi anestezi altında boyuna 1 kesi yapılarak karotis damarına ulaşılır . Damardaki darlığın aşağı vede yukarı kesimleri klemplerle kapatılır vede darlık bölgesi izole edilir . Daha sonra , damara uzunlamasına 1 kesi yapılır vede aterosklerotik plaklar damarın iç katman sıyla 1 arada dışarı alınır . Darlık bölgesi yıkandıktan sonra kesi direkt sütürle ya 1 yama ile kapatılır .
Karotis stentleme aşamaları .
Karotis stentleme aşamaları
.

 

Stentlemede , bölgesel anestezi altında kasıktan 1 kateterle karotis damarına ulaşılır . Darlık ucunda şemsiye şeklinde kapalı 1 filtre bulunan ince 1 kılavuz telle geçilir . Filtre darlığın 5-6 cm yukarısında açılır . Bu filtre işlem esnasında beyine kan akımına izin verir , fakat işlem süresince 0 .1mm den büyük pıhtı vede diğer tanecikleri tutarak beyine gitmelerine mani olur . Daha sonra , filtrenin telinin üzerinden 1 balon ilerletilerek darlık genişletilir , sonra da aynı tel üzerinden darlık kendiliğinden genişleyebilen 1 stentle kaplanır . Stentten sonra darlık gereklidir se 1 kez daha balonla genişletilerek stentin tam açılması sağlanır . Tüm bu işlemlerden sonra koruyucu filtre kapatılır vede kasıktan dışarı alınır .

Gerek endarterektomi gerekse stentleme sırasında Rahatsızkiþide vasati %2-5 arasında inme gelişebilir , hatta Rahatsızkiþi kaybedilebilir . Bu sebep le , her 2 Tedavi(iyileştirme) de fakat "gerekli" oluþan hastalarda uygulanmalıdır . Bu Tedavi(iyileştirme) lerin hangi hastalarda lüzumlu olduğuna 1 çok parametreye bakarak karar verilmelidir . Bu parametrelerin en önemlileri; darlığın derecesi , darlığın bulunduğu damar , beyini besleyen diğer damarların açık olup olmaması , Willis poligonundaki bağlantıların durumu , hastanın yaşı , aterosklerotik risk faktörleri (sigara(tütün mamülleri) , şeker , tansiyon , kolesterol vs) vede hastanın daha önce inme geçirip geçirmediğidir . İdeal ollaraak , bu tür hastalarda uygulanacak Tedavi(iyileştirme) yöntemine girişimsel radyologlar , nörologlar vede damar cerrahlarının bulunduğu 1 konseyde karar verilmelidir .

Stent mi endarterektomi mi ? Karotis damarı dışında , vertebral damar vede kafa içi damarlarda yer alan darlıklarda endarterektomi uygulanamaz , bu darlıklarda girişim yapılacaksa tek seçenek stentlemedir . Karotis damarındaki darlıklarda ise 2 Hal söz konusudur .

    Endarterektominin yüksek riskli olduğu durumlar: Bazı durumlarda endarterektomi riski olaðandan daha yüksektir . Bu durumlar; Rahatsızkiþide koroner kalp hastalığı , kalp kafigelmez liği yada kronik akciğer hastalığı olması , diğer şah damarında da darlık yada tam tıkanma olması vede daha önce endarterektomi yapılıp darlığın tekrarlaması ollaraak özetlenebilir . Bu tür hastalarda stentleme tercih edilmelidir .

karotis stentlemenin anjiografi görünümleri
Bir inme hastasında , karotis stentlemenin anjiografi görünümleri

    Endarterektomi riskinin yüksek olmadığı durumlar: Yapılan çeşitli çalışmalarda , yukarıda emare len durumlar dışındaki hastalarda , endarterektomi ile stentleme sonuçları arasında bariz 1 fark bulunmamıştır , dolayısıyla her 2 Tedavi(iyileştirme) yöntemi de uygulanabilir . Bu durumlarda , endarterektomi yada stentlemeyi yapacak hekimlerin tecrübesi vede hastanın kendi tercihi sorgulanmalıdır .

 

etiketler: damar sertliği otu , damar sertliği hakkında veri , damar sertliği sabununun avantaj ları , damar sertliği otu şampuanı , damar sertliği çayı , damar sertliği mucizesi , damar sertliği yağı , damar sertliğiotu yağı , damar sertliği tohumu , damar sertliğihakkında , damar sertliği nedir , dişi damar sertliği otu , damar sertliği yağı avantaj ları , damar sertliği yağı avantaj ları , çörek otuın avantaj ları , damar sertliği yaprağı , damar sertliği otlu şampuanlar , damar sertliği nerelerde kullanlılır , damar sertliği çayı avantaj ları , damar sertliği suyu , damar sertliği zararları , damar sertliği otu zayıflatırmı , damar sertliğisuyu avantaj ları , damar sertliği otu saç , damar sertliğiçayının avantaj ları , damar sertliği yağının kullanımı , damar sertliği avantaj ları , damar sertliği otu kremi , damar sertliği kürü , damar sertliği çayının zararları , damar sertliği hapı ,  damar sertliği bitkisi , damar sertliği sabunu , damar sertliği ekstresi , damar sertliği otu sabunu , damar sertliği sabunları , damar sertliği tohumunun kullanımı , damar sertliği şampuanı avantaj ları , damar sertliği bitkisinin özellikleri , damar sertliği çiçek , damar sertliği tohumunun zararları , çörek otuın saça tesiri , damar sertliği özlü şampuan , damar sertliği hapları , damar sertliği hapı yan etkileri , damar sertliği otu zayıflama , damar sertliği hapı avantaj ları , damar sertliği tohumunun avantaj ları , damar sertliği yağının avantaj ları , damar sertliği hapının avantaj ları , damar sertliği maskesi ,  damar sertliği hapının zararları , çörek otunun saça avantaj sı , damar sertliği otlu tresan , damar sertliği kapsülü , damar sertliği kökü , damar sertliği otu çayı , damar sertliği losyonu . . 


Damar Sertliği

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp