Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Damar Büzüşmesi

Damar Büzüşmesi Hakkında Genel Veri ler

 

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Damar büzüşmesi;damar büzüşmesi hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

Raynaud hastalığı , simetrik ollaraak vede ayak parmaklarını etkileyen 1 dolaşım bozukluğudur . Parmaklarda zor olmayan duyu bozukluklarından , ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara yol açabilir . Kronik 1 gidişi vardır vede özellikle başlangıçta alevlenme (nöbet) evreleri görülür .
Birçok yazar Raynaud sendromunu Raynaud hastalığından ayırır . Her ikisinde de atardamarlarda aşın büzülme vede buna bağlı emare ler söz konusu olmakla beraber , Raynaud sendromu skle-roderma , sistemik lupus eritematozus (kızartılı lupus) gibi başka hastalıkların emare lerinden biri ollaraak ortaya çıkar vede umumiyetle şiddetli 1 gidişi vardır . Raynaud hastalığı ise herhangi 1 hastalığa eşlik etmez vede gidişi iyi huyludur .
Sebep leri
Raynaud sendromu kol vede bacaklardaki “sinir-damar kökenli yada işlevsel send-romlar” arasında yer alır . Başlangıç döneminde yalnızca damar sinirlerindeki değişikliklere bağlı emare ler söz konusudur; damar yapılarında kalıcı bozukluklar ortaya çıkmamıştır . Bu sebep le işlevsel sendrom , diðerbir deyiþle bazı özel yapıların iş-leyişindeki bozukluğa bağlı 1 sendrom söz konusudur . Bu halde çıplak gözle görülebilen yada histolojik incelemeyle (mikroskop yardımıyla) saptanan yapısal değişiklikler yoktur; yalnızca sinirlerin işlev bozukluğundan söz edilebilir .Raynaud sendromundaki damar büzülmesinin altında yatan hastalık oluşturucu mekanizmalar henüz aydınlatılama-mıştır . Damarların aşın daralmasının , damar duvarlarındaki yapısal bozukluklara bağlı olduğu Öne sürülmüştür; başka 1 görüşe göre emare ler sempatik sinir sistemindeki aşın etken liğe bağlıdır . Raynaud sendromunun çoğunlukla bağışıklık sistemindeki değişikliklerle 1 arada görülmesi , son yıllarda damar büzüşmesinin bağışıklık tepkimelerine bağlı olduğu varsayımını Atardamarların vede küçük atardamarların (arteriyol) büzüşmesi , kılcal damarlara kan akışında kati tiye yol açar . Bu yüzden ‘etkilenen bölgenin uçlan (parmaklar) soluklaşır . Oksijen eksikliği vede metabolizma ürünlerinin bu bölgede birikmesi , birkaç dakika içinde kılcal damarlarla toplardamarların genişlemesine yol açar; aynı zamanda atardamar büzüşmesi de azaldığından bu yapılar kanla dolar . Bu aşamada parmaklar aşın kırmızı görünür . Nöbet , olaðan kan akımının yeniden yerleşmesiyle geçer .Hastalık , alevlenmesine yol açan etkenler ortaya çıkana değin sessiz seyredebilir .

Başlıca etkenler şunlardır:
• Soğuk . Bazı hastalarda sıcaklığın 18°C-20°C’nin altında olduğu ortamlarda nöbet başlayabilir .
• Heyecan . 20°C’nin üstündeki sıcaklıklarda da coþku lar nöbetin ortaya çıkmasına yol açabilir . Bu hastalann çoğunun duyarlı 1 ruhsal yapısı olduğu gösterilmiştir .
• Hormonal etkenler . Kadınlarda hastalık , erkeklerden 10 kat daha sık görülür . Genellikle emare ler ergenliðe geçiþ ten sonra ortaya çıkar vede menopozla kaybolur yada azalır .
Ender bîr hastalık oluþan Raynaud sendromu , daha çok 40 yaşın altındaki kadınları etkiler .
emare leri
Hastalığın ayırt edici özelliği , yukarıdaki etkenlerin başlattığı nöbetlerle kendini gösteren “Raynaud fenomeni “dir . Bu hadise birbirini izleyen 2 evreden oluşur; ilki iskemik (dokuların kansız kalması) evre , ikincisi ise asfiksi (dokuların oksijensiz kalması) evresidir .
İlk evrede 1 yada 2 elde (ender ollaraak ayaklarda) 1 yada daha çok parmak ağrıyla yada tam 1 duyu yiti-miyle 1 arada aniden soluklaşır . Birkaç dakika sonra ikinci evreye geçirilir; aynı parmaklar Önce moranp daha sonra kızarır . Rahatsızkiþi bu arada yanma yada iğne batması duyusundan yakma . Zamanla parmaklar hastalığa özgü 1 görünüm alır . Önce terlemeler ortaya çıkar , daha sonra parmakların son falanksınm (parmağı oluşturan kemikler) etli uç bö-lümu incelir; parmaklar vede tırnaklar daralır; röntgende , alt falanksta yoğunluğun azaldığı (osteoporoz) görülür . Az rastlanmakla 1 arada daha sonra doku ölümü (nekroz) vede ülserli lezyonlar , çok ender ollaraak da kangren gelişir .
Bu olgu bilinmeyen sebep lerden kaynaklanıyorsa “Raynaud hastalığı” , malum bazı hastalıklar kapsamında gelişmişse “Raynaud sendromu” diye anılır . İkinci halde Raynaud fenomeni tam olmayabilir , o vakit “Raynaud benzeri fenomen”den söz edilir .
Raynaud hastalığı havalı çekiç kullanan işçilerde , taş kesicilerde , sekreterlerde vede piyanistlerde ortaya çıkabilir . Bu olguların büyük bölümünde hastalığın sebebi parmakların sürekli titreşim tesiri nde kalmasıdır . Titreşim , sinir liflerinin miyelin kılıfında mikrolezyonla-ra yol açar .
Gelişimi
Raynaud fenomeninin gelişimini önceden kestirmek güçtür; bazı hastalar değişik şiddette , az çok birbirine benzer biçimde yinelenen klinik görünümlerden pek etkilenmezler . Bazı olgularda ise hastalığın gelişimindeki esas Özellik , görece erken 1 evrede dokuların beslenememesine bağlı değişikliklerin ortaya çıkmasıdır . Parmaklarda ilerleyici skleroz (gerginlik) gelişir . Bu halde tırnaklar yavaş yavaş incelenip kırılgan hale gelir , derialtı yağdokusunda hiperkeratoz (keratin içeren sert dokular) bölgeleri ortaya çıkar vede parmaklar çok ince 1 görünüm alır . Daha sonra eskar denen nedbe dokusu oluşur vede parmak uçlarında kalınlaşma başlar . Ardından ülser , diðerbir deyiþle kronik 1 irinli süreç gelişir vede en netiticesinde parmakların etli uç bölümü zamanla gerilip kısalır . Bazen uçlarda doku Ölümü (nekroz) görülür vede bu da uç falankslann ampütas-yonuna (parmağın uç bölümünün kopması) yol açar . Ağır gelişen bu duruma sık rastlanmaz; umumiyetle çok kısa aralıklarla nöbet geçiren hastalarda görülür . Bu olgularda umumiyetle cerrahi şim lüzumlu dir .
İncelemeler
Bağışıklık sistemiyle alakalı bazı testla yapılabilir . Başka hastalıklarla ayırıcı j m İçin , kollarda sinir iletim hızı saptan-l malıdır . Gene parmak damarlarının işlevsel konumunu ortaya koymak içiş olaðan sıcaklıkta sempatik sinir sistemi etken liğini önleyici ilaçlar verdikten sonra , parmaklar soğukta bırakılarak uçlarm arteriyografisinin çekilmesi (atardamarın kontrast madde verilerek görüntülenmesi) tanı açısından avantaj lı meydana gelebilir .
Tedavi(iyileştirme)
Raynaud sendromu olgularında asıl sebebi oluşturan hastalığı Tedavi(iyileştirme) etmek gereklidir . Raynaud hastalığında ise rahatsızkiþiye bunun görünen emare lerle sınırlı iyi huylu 1 hastalık olduğu açıklanmalıdır . Henüz çok tesirli Tedavi(iyileştirme) yöntemleri yoktur; koruyucu önlemler yada ilaç Tedavi(iyileştirme) leri önerilebilir .• Sağduyu kuralları - Hijyenik önlemlere ağırlık verilmelidir . Hastanın tümüyle olaðan 1 yaşam sürebileceği emare lmeli , amma yalnızca parmaklarını değil , tüm vücudunu travmalara vede soğuğa karşı koruması önerilmelidir .• İlaç Tedavi(iyileştirme) si - İlaç Tedavi(iyileştirme) sinde uyulması gereken birkaç Umumi kaide vardır:
-Riskli ürünlerden her vakit kaçınmak gereklidir .-Gerçekten gerekmedikçe ilaç Tedavi(iyileştirme) sine girilmemelidir .
-Yalnızca kış mevsiminde Tedavi(iyileştirme) uygulanmalıdır .-Gebelik halinde Tedavi(iyileştirme) yi kesmek gereklidir .
Günümüzde Raynaud hastalığının ilaçla Tedavi(iyileştirme) sinde reserpın , metildopa , Mahalli ollaraak uygulanabilen nitrogliserin (transderm) yada daha tesirli nitratlar vede fenoksitbenzaminden de avantaj lanılmaktadır . Son çalışmalar nifadepinin Öbür ilaçlara göre daha iyi sonuç verdiğini ortaya koymuştur .
• Cerrahi Tedavi(iyileştirme) - Cerrahi Tedavi(iyileştirme) sem-patektomiden (sempatik sinir düğümlerinin kesilerek çıkarılması) oluşur . Bu girişim hastalık dayanılmaz boyutlara varınca uygulanır . En sık uygulanan yöntem , üst torasik sempatektomidir .Başlangıçtaki bariz iyileşmeye karşın 1 süre sonra yakınmalar yeniden ortaya çıkabilir . Bunun cerrahi girişimin başarısızlığından mı , yoksa damarların sinirsel yapılarının özerkleşmesinden mi (otonomlaşma) kaynaklandığı bilinmemektedir . Sklerodermi gibi bazı olgularda cerrahi girişim durumu daha da ağırlaştırabilir . Bu hastalıkta cerrahi girişim katiyetle uygulanmamalıdır .
( AKROSİYANOZ
Akrosiyanoz (vücudun uç bölümlerinin morarması) çevrel atardamarların büzüşmesinden kaynaklanan 1 hastalıktır . Tüm yaşlarda ortaya çıkabilir , amma umumiyetle 20-45 yaş arasında görülür . Akıl hastalarında çok daha sıktır . Bu grubun yanı sıra öteki akrosiyanoz olgularında da belli 1 duygusal dengesizlik sık görülür . Hastalığın ruhsal vede hormonal bozukluklardan kaynaklandığı öne sürülmüşse de , günümüze değin sebebi tam anlaşılamamıştır .
Akrosiyanozun emare leri , vücudun uç bölümlerindeki (parmak uçları , burun , dudaklar , kulak sayvanı vb) kılcal damarların vede yüzeysel toplardamarların genişlemesiyle 1 arada az yada çok sürekliliği oluþan 1 arteriyol (küçük atardamar) büzüşmesidir .Başlıca emare morarmadır (siya-noz); ellerde vede daha seyrek ollaraak ayaklarda , morumsu zemin üstünde kırmızımsı lekeler görülür . Morarma (sîya-noz) el yada ayak bileğine doğru sona erer . Buna cilt sıcaklığının azalması , terleme , ellerde vede ayaklarda ağrılı gerginlik gibi başka Mahalli emare ler de eşlik edebilir . Soğukta artan bozukluklar , etkilenen uçların ısıtılmasıyla bariz biçimde geriler yada yok olur . Ama oda sıcaklığında çeşitli emare ler hafif de olsa varlığını korur; bunlar Raynaud sendromundaki gibi nöbetler halinde ortaya çıkmazlar . Her 2 biçim arasındaki ayırıcı 1 özellik , akrosiyanozda hiçbir vakit solukluk olmamasıdır .Siyanozlu bölgelere parmakla bastırınca soluk lekeler ortaya çıkar; parmak çekilince bunlar kaybolur vede morarma çevreden merkeze doğru geriler .Akrosiyanozun gidişi iyi huyludur . Başka etkenler (soğuk vede güçlü dezenfektanlara bağlı lezyonlar vb) devreye girmedikçe kangren oluşmaz . Mahalli lez-yonlann iyileşme eğilimi azdır . Yakınmalar kış mevsiminde vede soğuk iklimli bölgelerde artar , amma yıllar geçtikçe hafifleme eğilimi gösterir .Livedo retikularis de atardamarlarda gene soğuğa bağlı ollaraak ortaya çıkan , amma akrosiyanozdan farklı 1 hastalıktır . Bu hastalıkta ağ biçiminde , morumsu 1 dizi sık çizgi ortaya çıkar; bunlar daha çok bacaklarda vede ayak sırtında (daha ender ollaraak önkol vede el sırtında) yerleşir . Cutis marmorata denen en hafif biçiminde Rahatsızkiþi soğuğa çıktığında kol vede bacakları morumsu , ağ biçimli beneklerle kaplanır; bunlar , sıcaklık yükselince kaybolur . Daha ilerlemiş biçimlerde derinin rengindeki değişiklikler tüm soğuk mevsim boyunca sürebilir . Ender ollaraak ülserleşmeler ortaya çıkar . Livedo retikulariste akrosiyanozdan farklı ollaraak yanma vede ülserleş-meyle ayırt edilen ağrılı deri lezyonlan gelişebilir . Ayrıca akrosiyanozda yalnızca uç bölgeler etkilenmişken , livedo retikulariste bacak vede uyluk gibi orta bölümlerde emare görülür .Livedo retikularis hemen her vakit üretken (doğurgan) yaştaki kadınları etkiler . Bu yüzden sebep leri arasında hormonal etkenlerin de bulunabileceği düşünülmektedir . Gerek akrosiyanozda , lüzum livedo retikulariste Tedavi(iyileştirme) , etkilenen bölümlerin soğuktan , enfeksiyondan vede travmalardan korunmasına dayanır . Yalnızca çok ender olgularda damar genişletici ilaçlar verilmesi gereklidir .
ERÎTROMELALJİ

Eritromelalji , erkeklerle kadınları eşit oranda etkileyen ender 1 hastalıktır . Genellikle orta yaşta çıkar , amma öbür yaş gruplarında da görülebilir .
• İkincil biçim; başka hastalıklar eşliğinde görülür . Bu hastalıklar arasında polisitemia vera (gerçek alyuvar atımı); şeker hastalığı; yüksek tansiyon; roma-toit artrit; gut; arsenik , cıva vede talyum zehirlenmesi yer alır .
• Birincil yada sebepsiz biçim , başka hastalıklar eşliğinde değildir vede sebebi bilinmemektedir .
Sebep leri
Eritromelaljideki esas bozukluk derideki küçük atardamarların genişlemesi , bunun neticesinde deride kan akımının
aşırı artmasıdır . Başka kişileri etkilemeyen sıcaklıklar , bu hastaların kol vede bacaklarında rahatsızlık yaratır . Bozuklukların ortaya çıktığı sıcaklık (kritik sıcaklık) olguya göre değişir; amma umumiyetle 32°C-36°C arasındadır . Nöbet sırasında ağrının nasıl ortaya çıktığı da tam bilinmemektedir . Derideki damarların genişlemesi bu açıdan önemli 1 etkendir , amma tek başına ağrıya yol açmaz . Yakınmaların başlaması için deri sıcaklığında belli 1 artış da olmalıdır .
emare leri
Eritromelaljinin başlıca özelliği , vücudun uç bölümlerindeki deri damarlarının dönem dönem genişlemesidir . Özellikle alt uçlarda emare ler görülür . Kızarma , ısı vede ağrı eritromelaljide üçlü emare leri oluşturur . Etkilenen kol yada bacağın cilt sıcaklığı belli 1 “kritik” düzeye ulaştığında hastalık kendini gösterir; kritik düzey olgudan olguya değişir . Ağrılı nöbetler daha çok sıcak yaz günlerinde , kişi çok sıcak ortamlara girdiğinde yada kol vede bacaklar örtülü olduğunda ortaya çıkar . Ağrılı bölgede nabız gibi 1 atım duyulur . Rahatsızkiþi bu bölgeleri serinleterek (örneğin soğuk suya sokarak) rahatlar . Genellikle uç bölgelerin altında yalnızca belli 1 parça etkilenmiştir (bazı parmaklar yada tabanlarla avuçlar gibi) . Bozukluk 2 taraflıdır .
Ağrılı kriz sırasında , etkilenen bölümler kırmızı renkte (hafif olgularda morumsu) , biraz şiş vede sıcaktır .
Beklenen Gidişi vede Tedavi(iyileştirme)
Hastalığın gidişi , hastanın yaşamı vede etkilenen kol yada bacakların anatomik bütünlüğü açısından tehlikeli değildir . Ama bozukluklar bariz 1 rahatsızlık verebilir .
Doğrudan 1 Tedavi(iyileştirme) yoktur . Vücudun ağrılı damar genişlemesi nöbetlerine tutulan bölümlerinin ısınmasını mani lemek gereklidir ; hatta olanak varsa hastaların iklimi daha sert oluþan bölgelere taşınmaları önerilir . Aspirinin bu hastalarda özellikle bariz vede uzun 1 sakinleştirici tesiri olduğu sanılmakta , amma bu ilacın etki mekanizması bilinmemektedir . Sıcağa doğru ilerleyici 1 duyarsızlaştırma denenmişse de etkileri her vakit bariz değildir . İkincil biçimlerde , doğal ollaraak eritromelaljinin temelindeki hastalığı Tedavi(iyileştirme) etmeye çalışmak gereklidir .


 


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

 

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

Etiketler: damar büzüşmesi ,kılcal damar varisi ,beyincik damar tıkanıklığı ,bacakta damar atması ,gözde damar atması ,damar rahatsızlıkları ,dr murat damar ,damar anjiyosu ,beyin damar yumağı ,elde damar şişmesi ,beyinde damar yumağı ,kılcal damar iltihabı ,ana damar tıkanıklığı ,kılcal damar tıkanması ,kolda damar atması ,damar açıcı kür ,toplar damar kafigelmez liği ,damar tümörü ,damar genişleten bitkiler ,kalpte damar tıkanıklığı ,panax damar açıcı ,damar açan ilaçlar ,boyunda damar daralması ,kılcal damar hastalıkları ,boyun damar daralması ,koroner damar hastalığı ,aort damar ameliyatı ,damar çıkması ,damar iltihabı emare leri ,damar incelmesi ,testislerde damar genişlemesi ,testis damar genişlemesi ,damar çekilmesi ,damar toplanması ,suni damar ,damar daralması emare leri ,damar kuruması ,damar seğirmesi ,yapay damar ,damar cerrahisi dergisi ,damar otu avantaj ları ,damar sıkışması ,damar hastalıkları nelerdir ,damar kafigelmez liği ,beyinde damar genişlemesi ,damar patlaması ,damar hastalıkları Tedavi(iyileştirme) si ,gözde damar çatlaması ,kalp damar mütehassız ı ,kılcal damar kanaması ,damar yumağı ,damar genişlemesi Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar izmir ,kılcal damar genişlemesi ,damar genişlemesi ,beyin damar tıkanıklığı ,kalp damar hastaneleri ,damar hastalıkları hastanesi ,kalp damar hastalıkları ,damar hastalığı ,damar tıkanıklığı emare si ,damar tıkanıklığının emare leri ,damar tıkanıklığı emare leri ,damar tıkanıklığının Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar cerrahisi ,damar cerrahisi ,damar cerrahisi nedir ,kalp damar hastanesi ,kalp damar hastanesi hakkında ,damar hastalıkları ,damar hastalıkları nelerdir ,damar hastalıkları Tedavi(iyileştirme) si ,kılcal damar ,kılcal damar nedir ,kalp vede damar ,kalp vede damar hastalıkları ,damar tıkanıklıkları ,damar tıkanıklıkları hakkında veri ler ,damar tıkanıklıkları nedir ,damar tıkanıklıkları çeşitleri ,damar tıkanıklıkları hakkında Umumi veri ler ,damar tıkanıklığı ,damar tıkanıklığı nedir ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı hakkında ,bitkisel damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar ,kalp damar hastalıkları ,kalp damar rahatsızlığı ,damar damar ,damar ,damar nedir ,damar hakkında veri ler ,damar çeşitleri ,damar görevi ,damarın görevleri ,damar hakkında teferruat lar ,damar açıcılar ,damar histolojisi ,damar tıkanıklığı ,damar sorunları ,damar ,damar hastalıkları ,damar yapısı ,damar sorunları ,damar hastalıkları nelerdir , damar , damar hastalıkları , damar tıkanıklığı , damar açma ,beyin damar hastalıkları , damar , damar tıkanması , damar tıkanıklığı , atar damar , kolestrol , beyin damarı , beyincik damarı ,kalp , kalp krizi , kalp kırizinin emare leri , kalp krizinin sebep leri , kalp daralması sebep olur , kalp krizi nedir , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp daralması , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , yüksek tansiyon , kalp damarlarında daralma , düşük tansiyon , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , açık kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp damar daralması , kalbin görevleri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp daralması nedir  


Damar Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp