Bitkisel Sağlık Ürünleri
Damar Hastalıkları

Damar Büzüşmesi

Damar Büzüşmesi Hakkında Genel Veri ler

 

 YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Damar büzüşmesi;damar büzüşmesi hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası icin aşağıda sizin icin amade ladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

Raynaud hastalığı , simetrik ollaraak vede ayak parmaklarını etkileyen 1 dolaşım bozukluğudur . Parmaklarda zor olmayan duyu bozukluklarından , ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara yol açabilir . Kronik 1 gidişi mevuttur vede hususiyetle başlangıçta alevlenme (nöbet) evreleri görülür .
Birçok yazar Raynaud sendromunu Raynaud hastalığından ayırır . Her ikisinde de atardamarlarda aşın büzülme vede buna bağlı emare ler söz konusu olmakla beraber , Raynaud sendromu skle-roderma , sistemik lupus eritematozus (kızartılı lupus) gibi farkli Rahatsızlık ların emare lerinden biri ollaraak ortaya çıkar vede umumiyetle şiddetli 1 gidişi mevuttur . Raynaud hastalığı ise herhangi 1 hastalığa eşlik etmez vede gidişi iyi huyludur .
Sebep leri
Raynaud sendromu kol vede bacaklardaki “sinir-damar kökenli yada işlevsel send-romlar” arasında yer alır . Başlangıç döneminde sadece damar sinirlerindeki değişmeler e bağlı emare ler söz konusudur; damar yapılarında baki bozukluklar ortaya çıkmamıştır . Bu sebep le işlevsel sendrom , diğerbir deyişle bazı hususi yapıların iş-leyişindeki bozukluğa bağlı 1 sendrom söz konusudur . Bu halde çıplak gözle görülebilen yada histolojik incelemeyle (mikroskop yardımıyla) saptanan yapısal değişmeler yoktur; sadece sinirlerin işlev bozukluğundan söz edilebilir .Raynaud sendromundaki damar büzülmesinin altında yatan Rahatsızlık oluşturucu mekanizmalar henüz aydınlatılama-mıştır . Damarların aşın daralmasının , damar duvarlarındaki yapısal bozukluklara bağlı olduğu Öne sürülmüştür; farkli 1 görüşe göre emare ler sempatik sinir sistemindeki aşın etken liğe bağlıdır . Raynaud sendromunun çoğunlukla bağışıklık(immün) sistemindeki değişmeler le 1 arada görülmesi , son yıllarda damar büzüşmesinin bağışıklık(immün) tepkimelerine bağlı olduğu varsayımını Atardamarların vede küçük atardamarların (arteriyol) büzüşmesi , kılcal damarlara kan akışında kati tiye yol açar . Bu yüzden ‘etkilenen bölgenin uçlan (parmaklar) soluklaşır . Oksijen eksikliği vede metabolizma ürünlerinin bu bölgede birikmesi , birkaç dakika içinde kılcal damarlarla toplardamarların genişlemesine yol açar; özdeş zamanda atardamar büzüşmesi de azaldığından bu yapılar kanla dolar . Bu aşamada parmaklar aşın kırmızı görünür . Nöbet , olağan kan akımının yeniden yerleşmesiyle geçer . Rahatsızlık , alevlenmesine yol açan etkenler ortaya çıkana değin sessiz seyredebilir .

Başlıca etkenler şunlardır:
• Soğuk . Bazı hastalarda sıcaklığın 18°C-20°C’nin altında olduğu ortamlarda nöbet başlayabilir .
• Heyecan . 20°C’nin üstündeki sıcaklıklarda da coşku lar nöbetin ortaya çıkmasına yol açabilir . Bu hastalann çoğunun hassas 1 ruhsal yapısı olduğu gösterilmiştir .
• Hormonal etkenler . Kadınlarda Rahatsızlık , erkeklerden 10 kat daha sık görülür . Genellikle emare ler ergenliğe geçiş ten sonra ortaya çıkar vede menopozla kaybolur yada azalır .
Ender bîr Rahatsızlık oluşan Raynaud sendromu , daha çook 40 yaşın altındaki kadınları etkiler .
emare leri
Hastalığın ayırt edici hususi liği , yukarıdaki etkenlerin başlattığı nöbetlerle kendini gösteren “Raynaud fenomeni “dir . Bu hadise birbirini izleyen 2 evreden meydana gelir ; ilki iskemik (dokuların kansız kalması) evre , ikincisi ise asfiksi (dokuların oksijensiz kalması) evresidir .
İlk evrede 1 yada 2 elde (ender ollaraak ayaklarda) 1 yada daha çook parmak ağrıyla yada tam 1 duyu yiti-miyle 1 arada aniden soluklaşır . Birkaç dakika sonra ikinci evreye geçirilir; özdeş parmaklar Önce moranp daha sonra kızarır . Rahatsızkişi bu arada yanma yada iğne batması duyusundan yakma . Zamanla parmaklar hastalığa özgü 1 görünüm alır . Önce terlemeler ortaya çıkar , daha sonra parmakların son falanksınm (parmağı oluşturan kemikler) etli uç bö-lümu incelir; parmaklar vede tırnaklar daralır; röntgende , alt falanksta yoğunluğun azaldığı (osteoporoz) görülür . Az rastlanmakla 1 arada daha sonra doku ölümü (nekroz) vede Ülser(mide yarası) li lezyonlar , çook ender ollaraak da kangren gelişir .
Bu olgu bilinmeyen sebep lerden kaynaklanıyorsa “Raynaud hastalığı” , malum bazı Rahatsızlık lar kapsamında gelişmişse “Raynaud sendromu” diye anılır . İkinci halde Raynaud fenomeni tam olmayabilir , o vakit “Raynaud benzeri fenomen”den söz edilir .
Raynaud hastalığı havalı çekiç kullanan amale lerde , taş kesicilerde , sekreterlerde vede piyanistlerde ortaya çıkabilir . Bu olguların büyük bölümünde hastalığın sebebi parmakların Daima titreşim tesiri nde kalmasıdır . Titreşim , sinir liflerinin miyelin kılıfında mikrolezyonla-ra yol açar .
Gelişimi
Raynaud fenomeninin gelişimini önceden kestirmek güçtür; bazı hastalar farkli şiddette , az çook birbirine benzer biçimde yinelenen klinik görünümlerden pek etkilenmezler . Bazı olgularda ise hastalığın gelişimindeki esas Hususi lik , görece erken 1 evrede dokuların beslenememesine bağlı değişmeler in ortaya çıkmasıdır . Parmaklarda ilerleyici skleroz (gerginlik) gelişir . Bu halde tırnaklar yavaş yavaş incelenip kırılgan hale gelir , derialtı yağdokusunda hiperkeratoz (keratin içeren sert dokular) bölgeleri ortaya çıkar vede parmaklar çook ince 1 görünüm alır . Daha sonra eskar denen nedbe dokusu meydana gelir vede parmak uçlarında kalınlaşma başlar . Ardından Ülser(mide yarası) , diğerbir deyişle kronik 1 irinli zaman ç gelişir vede en netiticesinde parmakların etli uç Departmanı zamanla gerilip kısalır . Bazen uçlarda doku Ölümü (nekroz) müşade edililir vede bu da uç falankslann ampütas-yonuna (parmağın uç depertmanının kopması) yol açar . Ağır gelişen bu duruma sık rastlanmaz; umumiyetle çook kısa aralıklarla nöbet geçiren hastalarda görülür . Bu olgularda umumiyetle cerrahi şim lüzumlu dir .
İncelemeler
Bağışıklık(immün) sistemiyle alakalı bazı testla yapılabilir . Başka Rahatsızlık larla ayırıcı j m İçin , kollarda sinir iletim hızı saptan-l malıdır . Gene parmak damarlarının işlevsel konumunu ortaya koymak içiş olağan sıcaklıkta sempatik sinir sistemi etken liğini önleyici ilaçlar verdikten sonra , parmaklar soğukta bırakılarak uçlarm arteriyografisinin çekilmesi (atardamarın kontrast madde verilerek görüntülenmesi) tanı açısından avantaj lı meydana gelebilir .
Tedavi(iyileştirme)
Raynaud sendromu olgularında asıl sebebi oluşturan hastalığı Tedavi(iyileştirme) etmek gereklidir . Raynaud hastalığında ise rahatsızkişiye bunun görünen emare lerle sınırlı iyi huylu 1 Rahatsızlık olduğu açıklanmalıdır . Henüz çook tesirli Tedavi(iyileştirme) metod leri yoktur; koruyucu tedbir ler yada ilaç Tedavi(iyileştirme) leri tavsiye lebilir .• Sağduyu kuralları - Hijyenik tedbir lere ağırlık verilmelidir . Hastanın tümüyle olağan 1 yaşam zaman bileceği emare lmeli , amma sadece parmaklarını değil , bütün bedeni nu travmalara vede soğuğa karşı koruması tavsiye lmelidir .• İlaç Tedavi(iyileştirme) si - İlaç Tedavi(iyileştirme) sinde uyulması gereken birkaç Umumi kaide mevuttur :
-Riskli ürünlerden her vakit kaçınmak gereklidir .- Şüpesiz lazımolmadıkça ilaç Tedavi(iyileştirme) sine girilmemelidir .
-Yalnızca kış mevsiminde Tedavi(iyileştirme) uygulanmalıdır .-Gebelik halinde Tedavi(iyileştirme) yi kesmek gereklidir .
Günümüzde Raynaud hastalığının ilaçla Tedavi(iyileştirme) sinde reserpın , metildopa , Mahalli ollaraak uygulanabilen nitrogliserin (transderm) yada daha tesirli nitratlar vede fenoksitbenzaminden de avantaj lanılmaktadır . Son çalışmalar nifadepinin Öbür ilaçlara göre daha iyi netice verdiğini ortaya koymuştur .
• Cerrahi Tedavi(iyileştirme) - Cerrahi Tedavi(iyileştirme) sem-patektomiden (sempatik sinir düğümlerinin kesilerek çıkarılması) meydana gelir . Bu teşebbüs Rahatsızlık dayanılmaz boyutlara varınca uygulanır . En sık uygulanan metod , üst torasik sempatektomidir .Başlangıçtaki bariz iyileşmeye karşın 1 zaman sonra yakınmalar yeniden ortaya çıkabilir . Bunun cerrahi teşebbüs in başarısızlığından mı , yoksa damarların sinirsel yapılarının özerkleşmesinden mi (otonomlaşma) kaynaklandığı bilinmemektedir . Sklerodermi gibi bazı olgularda cerrahi teşebbüs durumu daha da ağırlaştırabilir . Bu Rahatsızlık ta cerrahi teşebbüs katiyetle uygulanmamalıdır .
( AKROSİYANOZ
Akrosiyanoz (vücudun uç bölümlerinin morarması) çevrel atardamarların büzüşmesinden kaynaklanan 1 Rahatsızlık tır . Tüm yaşlarda ortaya çıkabilir , amma umumiyetle 20-45 yaş arasında görülür . Akıl(us) hastalarında çook daha sıktır . Bu grubun yanı sıra öteki akrosiyanoz olgularında da belli 1 duygusal dengesizlik sık görülür . Hastalığın ruhsal vede hormonal bozukluklardan kaynaklandığı öne sürülmüşse de , günümüze değin sebebi tam anlaşılamamıştır .
Akrosiyanozun emare leri , bedeni n uç bölümlerindeki (parmak uçları , burun , dudaklar , kulak sayvanı vb) kılcal damarların vede yüzeysel toplardamarların genişlemesiyle 1 arada az yada çook zaman kliliği oluşan 1 arteriyol (küçük atardamar) büzüşmesidir .Başlıca emare morarmadır (siya-noz); ellerde vede daha seyrek ollaraak ayaklarda , morumsu zemin üstünde kırmızımsı lekeler görülür . Morarma (sîya-noz) el yada ayak bileğine doğru sona erer . Buna cilt sıcaklığının azalması , terleme , ellerde vede ayaklarda ağrılı gerginlik gibi farkli Mahalli emare ler de eşlik edebilir . Soğukta artan bozukluklar , etkilenen uçların ısıtılmasıyla bariz biçimde geriler yada yok olur . Ama oda sıcaklığında çeşitli emare ler hafif de olsa varlığını korur; bunlar Raynaud sendromundaki gibi nöbetler halinde ortaya çıkmazlar . Her 2 biçim arasındaki ayırıcı 1 hususi lik , akrosiyanozda hiçbir vakit solukluk olmamasıdır .Siyanozlu bölgelere parmakla bastırınca soluk lekeler ortaya çıkar; parmak çekilince bunlar kaybolur vede morarma alanetrafında n merkeze doğru geriler .Akrosiyanozun gidişi iyi huyludur . Başka etkenler (soğuk vede güçlü dezenfektanlara bağlı lezyonlar vb) devreye girmedikçe kangren oluşmaz . Mahalli lez-yonlann iyileşme eğilimi azdır . Yakınmalar kış mevsiminde vede soğuk iklimli bölgelerde artar , amma yıllar geçtikçe hafifleme eğilimi gösterir .Livedo retikularis de atardamarlarda gene soğuğa bağlı ollaraak ortaya çıkan , amma akrosiyanozdan başkaca 1 Rahatsızlık tır . Bu Rahatsızlık ta ağ biçiminde , morumsu 1 dizi sık çizgi ortaya çıkar; bunlar daha çook bacaklarda vede ayak sırtında (daha ender ollaraak önkol vede el sırtında) yerleşir . Cutis marmorata denen en hafif biçiminde Rahatsızkişi soğuğa çıktığında kol vede bacakları morumsu , ağ biçimli beneklerle kaplanır; bunlar , sıcaklık yükselince kaybolur . Daha ilerlemiş biçimlerde derinin rengindeki değişmeler bütün soğuk mevsim boyunca zaman bilir . Ender ollaraak Ülser(mide yarası) leşmeler ortaya çıkar . Livedo retikulariste akrosiyanozdan başkaca ollaraak yanma vede Ülser(mide yarası) leş-meyle ayırt edilen ağrılı deri lezyonlan gelişebilir . Ayrıca akrosiyanozda sadece uç bölgeler etkilenmişken , livedo retikulariste bacak vede uyluk gibi orta bölümlerde emare görülür .Livedo retikularis hemen her vakit üretken (doğurgan) yaştaki kadınları etkiler . Bu yüzden sebep leri arasında hormonal etkenlerin de bulunabileceği düşünülmektedir . Gerek akrosiyanozda , lüzum livedo retikulariste Tedavi(iyileştirme) , etkilenen bölümlerin soğuktan , enfeksiyondan vede travmalardan korunmasına dayanır . Yalnızca çook ender olgularda damar genişletici ilaçlar verilmesi gereklidir .
ERÎTROMELALJİ

Eritromelalji , erkeklerle kadınları eşit oranda etkileyen ender 1 Rahatsızlık tır . Genellikle orta yaşta çıkar , amma öbür yaş gruplarında da görülebilir .
• İkincil biçim; farkli Rahatsızlık lar eşliğinde görülür . Bu Rahatsızlık lar arasında polisitemia vera (gerçek alyuvar atımı); Şeker Hastalığı(diabet) ; Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) ; roma-toit artrit; gut; arsenik , cıva vede talyum zehirlenmesi yer alır .
• Birincil yada sebepsiz biçim , farkli Rahatsızlık lar eşliğinde değildir vede sebebi bilinmemektedir .
Sebep leri
Eritromelaljideki esas bozukluk derideki küçük atardamarların genişlemesi , bunun neticesinde deride kan akımının
aşırı artmasıdır . Başka kişileri etkilemeyen sıcaklıklar , bu hastaların kol vede bacaklarında rahatsızlık yaratır . Bozuklukların ortaya çıktığı sıcaklık (kritik sıcaklık) olguya göre değişir; amma umumiyetle 32°C-36°C arasındadır . Nöbet sırasında ağrının neşekilde ortaya çıktığı da tam bilinmemektedir . Derideki damarların genişlemesi bu açıdan önemli 1 etkendir , amma tek başına ağrıya yol açmaz . Yakınmaların başlaması icin deri sıcaklığında belli 1 artış da olmalıdır .
emare leri
Eritromelaljinin başlıca hususi liği , bedeni n uç bölümlerindeki deri damarlarının dönem dönem genişlemesidir . Hususiyetle alt uçlarda emare ler görülür . Kızarma , ısı vede ağrı eritromelaljide üçlü emare leri meydana gelir . Etkilenen kol yada bacağın cilt sıcaklığı belli 1 “kritik” düzeye ulaştığında Rahatsızlık kendini gösterir; kritik düzey olgudan olguya değişir . Ağrılı nöbetler daha çook sıcak yaz günlerinde , kişi çook sıcak ortamlara girdiğinde yada kol vede bacaklar örtülü meydana geldiğinde ortaya çıkar . Ağrılı bölgede nabız gibi 1 atım duyulur . Rahatsızkişi bu bölgeleri serinleterek (örneğin soğuk suya sokarak) rahatlar . Genellikle uç bölgelerin altında sadece belli 1 parça etkilenmiştir (bazı parmaklar yada tabanlarla avuçlar gibi) . Bozukluk 2 taraflıdır .
Ağrılı kriz sırasında , etkilenen bölümler kırmızı renkte (hafif olgularda morumsu) , biraz şiş vede sıcaktır .
Beklenen Gidişi vede Tedavi(iyileştirme)
Hastalığın gidişi , rahatsızkişinin yaşamı vede etkilenen kol yada bacakların anatomik bütünlüğü açısından tehlikeli değildir . Ama bozukluklar bariz 1 rahatsızlık verebilir .
Doğrudan 1 Tedavi(iyileştirme) yoktur . Vücudun ağrılı damar genişlemesi nöbetlerine tutulan bölümlerinin ısınmasını mani lemek gereklidir ; hatta olanak varsa hastaların iklimi daha sert oluşan bölgelere taşınmaları tavsiye lir . Aspirinin bu hastalarda hususiyetle bariz vede uzun 1 sakinleştirici tesiri olduğu sanılmakta , amma bu ilacın etki mekanizması bilinmemektedir . Sıcağa doğru ilerleyici 1 duyarsızlaştırma denenmişse de etkileri her vakit bariz değildir . İkincil biçimlerde , natural ollaraak eritromelaljinin temelindeki hastalığı Tedavi(iyileştirme) etmeye çalışmak gereklidir .


 


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .

 

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

 

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doğal) ürünleri görmek icin tıklayabilirsiniz . . . .

Etiketler: damar büzüşmesi ,kılcal damar varisi ,beyincik damar tıkanıklığı ,bacakta damar atması ,gözde damar atması ,damar rahatsızlıkları ,dr murat damar ,damar anjiyosu ,beyin damar yumağı ,elde damar şişmesi ,beyinde damar yumağı ,kılcal damar iltihabı ,ana damar tıkanıklığı ,kılcal damar tıkanması ,kolda damar atması ,damar açıcı kür ,toplar damar kafigelmez liği ,damar tümörü ,damar genişleten bitkiler ,kalpte damar tıkanıklığı ,panax damar açıcı ,damar açan ilaçlar ,boyunda damar daralması ,kılcal damar Rahatsızlık ları ,boyun damar daralması ,koroner damar hastalığı ,aort damar ameliyatı ,damar çıkması ,damar iltihabı emare leri ,damar incelmesi ,testislerde damar genişlemesi ,testis damar genişlemesi ,damar çekilmesi ,damar toplanması ,suni damar ,damar daralması emare leri ,damar kuruması ,damar seğirmesi ,yapay damar ,damar cerrahisi dergisi ,damar otu avantaj ları ,damar sıkışması ,damar Rahatsızlık ları nelerdir ,damar kafigelmez liği ,beyinde damar genişlemesi ,damar patlaması ,damar Rahatsızlık ları Tedavi(iyileştirme) si ,gözde damar çatlaması ,kalp damar mütehassızı ,kılcal damar kanaması ,damar yumağı ,damar genişlemesi Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar izmir ,kılcal damar genişlemesi ,damar genişlemesi ,beyin damar tıkanıklığı ,kalp damar hastaneleri ,damar Rahatsızlık ları hastanesi ,kalp damar Rahatsızlık ları ,damar hastalığı ,damar tıkanıklığı emare si ,damar tıkanıklığının emare leri ,damar tıkanıklığı emare leri ,damar tıkanıklığının Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar cerrahisi ,damar cerrahisi ,damar cerrahisi nedir ,kalp damar hastanesi ,kalp damar hastanesi hakkında ,damar Rahatsızlık ları ,damar Rahatsızlık ları nelerdir ,damar Rahatsızlık ları Tedavi(iyileştirme) si ,kılcal damar ,kılcal damar nedir ,kalp vede damar ,kalp vede damar Rahatsızlık ları ,damar tıkanıklıkları ,damar tıkanıklıkları hakkında veri ler ,damar tıkanıklıkları nedir ,damar tıkanıklıkları çeşitleri ,damar tıkanıklıkları hakkında Umumi veri ler ,damar tıkanıklığı ,damar tıkanıklığı nedir ,damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si ,damar tıkanıklığı hakkında ,bitkisel damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) si ,kalp damar ,kalp damar Rahatsızlık ları ,kalp damar rahatsızlığı ,damar damar ,damar ,damar nedir ,damar hakkında veri ler ,damar çeşitleri ,damar vazife i ,damarın vazife leri ,damar hakkında teferruat lar ,damar açıcılar ,damar histolojisi ,damar tıkanıklığı ,damar sorunları ,damar ,damar Rahatsızlık ları ,damar yapısı ,damar sorunları ,damar Rahatsızlık ları nelerdir , damar , damar Rahatsızlık ları , damar tıkanıklığı , damar açma ,beyin damar Rahatsızlık ları , damar , damar tıkanması , damar tıkanıklığı , atar damar , kolestrol , beyin damarı , beyincik damarı ,kalp , kalp krizi , kalp kırizinin emare leri , kalp krizinin sebep leri , kalp daralması sebep olur , kalp krizi nedir , kalp ritmi bozuklukları , hipertansiyon , anjina pektoris , kalp daralması , kalp Damar , damar , aort , damar sertliği , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , kalp damarlarında daralma , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , taşikardi , çarpıntı , kalp ameliyatı , kalp damar ameliyatı , Aleni kalp ameliyatı , kalp damar operasyonu , kalp damar daralması , kalbin vazife leri , kalp çarpıntısı , kalp kafigelmez liği , kalp daralması nedir  


Damar Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp