Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Damar Resimli

Damar Hakkında Genel Veri ler

 

Damar resimli;damar hakkında merak ettikleriniz vede daha fazlası için aşağıda sizin için hazırladığımız yazımızı okuyabilirsiniz . . .

 

YÜZDEN FAZLA HASTALIK İÇİN HAZIRLANAN BİTKİSEL KÜRLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN . . . . .

DAMARLARIN HİSTOLOJİK YAPISI VE ÖZELLİKLERİ


Çok hücreli canlılarda oksijen , Gıda maddeleri vede hormonları dokulara , karbondioksit vede diğer metabolik artıkları da boşaltım sistemlerine taşımak için dolaşım sistemine gereksinim duyulur . Dolaşım sistemi 2 bölümden oluşur;
I . Kan damarları sistemi ,
II . Lenfatik damarlar sistemi
Kan damarları sistemi;
- Kalp: Kanı pompalamak için özelleşmiş 1 yapıdır .
- Arterler: Vücudun bütün bölümlerine besin , oksijen vede hormonları taşır . Kalpten uzaklaştıkça dallanır , dallandıkça da çapları küçülür .
- Kapillerler: Küçük , ince duvarlı damar ağıdır . Bu damarların duvarı , kan vede dokular arasında madde geçişine izin verir .
-Venler: Kalbe dönen damarlardır . Kalbe yaklaştıkça çapları artar .
Lenfatik damarlar; dokularda ucu kapalı tübüllerle başlar vede lenfatik kapillerlerin birleşmesiyle değişik çapta lenf damarları oluşur . En büyükleri kalbe yakın büyük venlere açılırlar . Böylece doku aralığındaki sıvı kan dolaşımına geri döner .
KAN DAMARLARI
Kapiller damarlar vede venüller dışındaki bütün kan damarları Umumi ollaraak üç katman dan oluşur .


Tunika intima (İç katman ): İçte endotel hücre dizisi , bunun altında bazal lamina vede gevşek 1 fibroelastik bağ dokusundan oluşan subendotelial katman dan meydana gelir .Subendotelial katman nın dış kısmında elastik fibrillerin yoğunlaşması ile membrana elastika interna meydana gelir . Bu yapı orta tip arterlerde bariz 1 şekilde görülür , fakat venler vede büyük tip arterlerde ayırt edilemez . Subendotelial katman da arasıra düz kas hücreleri de görülür . Bu katman da hem bağ dokusu fibrilleri hem de düz kas hücreleri Umumi ollaraak longitudinal düzenlenmiştir .
Tunika media (Orta katman ): Esas ollaraak sirküler düzenlenmiş düz kas hücrelerinden meydana gelir . Kas hücreleri arasında dağılmış farklı miktarlarda elastik vede kollajen fibriller ile proteoglikanlar bulunur . Ekstrasellüler matriks düz kas hücrelerince oluşturulur . Bu katman arterlerde iyi gelişmiştir . Elastik vede Müsküler arterler arasında media tabakasının içeriği farklılık gösterir . Kapiller vede postkapiller venüllerde bu katman yı perisitler oluşturur .
Tunika adventisya (Dış katman ): En dış katman dır . Daha çok uzunlamasına düzenlenmiş kollajen vede elastik fibrillerden oluşur . Özellikle venlerde bu katman da düz kas hücreleri de bulunur . Media katman sına yakınında elastik fibrillerin yoğunlaşması ile membrana elastika eksterna oluşur . Adventisya venlerin duvarlarında en bariz katman dır . Bu katman çevre bağ dokusu ile Daimi eder . Büyük damarlarda adventisya içinde ''vaza vazorum'' ollaraak adlandırılan küçük kan damarları bulunur . Vaza vazorumlar lümenden diffüzyonla beslenemeyecek kadar kalın oluþan adventisya vede media katman larını besler .
Arterlerde bu damarlar daha az sayıdadır vede sadece adventisya katman sında bulunur . Venlerde ise daha çok sayıdadır vede media katman sına da ulaşır . İntima ve medianın en iç tarafı damarsızdır vede kandan diffüzyonla beslenir . Lenfatik kapillerler; arterlerde sadece adventisyada bulunurlar , venler de ise media katman sına kadar girerler . Kan damarı duvarlarındaki düz kaslar myelinsiz sempatik sinir ağı (vazomotor sinirler) ile uyarılır . Bu sinirler norepinefrin içerirler . Norepinefrin salınımı damarlarda vazokonstriksiyona sebep olur . İskelet kasındaki arterler ayrıca kolinerjik vazodilatatör sinir desteği de alırlar . Bu efferent sinirler arterlerin media katman sına girmediğinden ,norepinefrinin media düz kas hücrelerini etkileyebilmesi için 1 kaç mikrometre diffüze olması gerekir . Mediadaki düz kas hücreleri arasındaki gap junctionlar , nörotransmitterlerin daha içteki kas hücrelerine taşınmasını sağlar . Venlerde sinir uçları hem adventisyada hem de mediada bulunur . Fakat total yoğunluk açısından arterler daha varlıklı dir .
ARTERLER
Kalbin pompaladığı kanı kapiller yatağa götüren damarlardır . Arterler kalpten uzaklaştıkça çapları azalarak Daimi eden dallanmalar yaparlar . Kalpten çıkan 2 ana arter vardır . Bunlar sağ ventrikülden çıkan truncus pulmonalis vede sol ventrikülden çıkan aortadır .Truncus pulmonalis kalpten çıktıktan hemen sonra sağ vede sol pulmoner arterlerine ayrılarak akciğerlerde dağılır . Aorta ise kalbin üst tarafından yukarı doğru çıkıp daha sonra sola doğru 1 kıvrım yaparak aşağı döner . Toraks vede abdomen boşluğundaki organlara dallar vererek pelviste abdominal aorta sağ vede sol arteria iliaca communislere ayrılır . Baş-boyun vede üst ekstremitelerin arterleri ise arcus aorta’dan çıkan truncus brachiocephalicus , sol arteria carotis communis vede sol arteria subclavia’dır . Bu arterlerin gittikçe dallanmaları ile büyük çaptan daha küçük çaplı damarlar (arterioller) oluşur vede bu dallanma damarın tek bir endotel hücreli katman (kapiller) olmasına kadar Daimi eder . Kapillerler , kardiyovasküler sistemin en küçük fonksiyonel elementidir . Bu şekilde dallanma gösteren arterler çaplarına göre dört gruba ayrılır .
Büyük tip arterler (elastik arterler , iletici arterler): Aorta , arteria pulmonalis ,arteria carotis communis , arteria subclavia vede arteria iliaca communis bu gruba girer . Bu arterlerin duvarları çaplarına göre daha incedir . Media katman sındaki elastik fibriller aþırı olduğu için canlı dokuda sarı renkte görülürler . Kalbin yakınındaki büyük iletici damarların sistol sırasında duvarlarındaki elastik fibrilleri uzar , diastolde ise bu fibriller geri çekilerek kan basıncını korurlar . Böylece elastik arterler , kalp vurumları aralıklı olmasına rağmen akımın devamlılığını sağlayan yardımcı 1 pompa ollaraak görev yaparlar . Bu damarlarda görülen katman lar;
Tunika intima: Bu katman Müsküler arterlerdekine göre daha kalındır . Aortada , total duvar kalınlığının yaklaşık % 20’sini intima katman sıoluşturur . Lümene bakan yüzü tek sıra yassı endotel hücre dizisi ile örtülüdür . Komşu endotel hücreleri birbirleriyle zonula okludens vede bazen de gap junctionlar ile bağlanmıştır .Subendotelial katman kalındır . Burada uzunlamasına yerleşim gösteren kollajen vede elastik fibriller ile düz kas hücreleri görülür . Kas hücreleri intimada bulunan çeşitli tip intersellular maddeleri üretirler . İntimanın periferik kısmında membrana elastika interna , media katman sındaki elastik liflerle karıştığı için ayırt edilemez .
Tunika media: Büyük damarlarda kalınlığı 500 mikrona (0 .5 mm) kadar ulaşır . Yeni doğanlarda 40 , yetişkinlerde 70 kadar
pencereli düzenlenmiş elastik membran içerir . Elastik membranlar arasında kollajen fibriller vede düz kas hücreleri de bulunur . Bu membranlar arasındaki düz kas hücreleri elastin , kollajen vede proteoglikanları üretir .
Tunika adventisya: Elastik arterlerde ince olup farklı yönlerde seyreden kollajen vede elastik fibriller içerir . Kollajen lifler damarın sistolde aşırı dilate olmasını mani ler . Bu katman da; fibroblastlar , düz kas hücreleri , diğer tip bağ dokusu hücreleri , damarlar (vaza vazorum) vede sinirler bulunur .Orta tip arterler (müsküler arterler , dağıtıcı arterler): Arteria brakialis , arteria femoralis , arteria radialis vede dalları bu grupta yer alır . Arteryal sistemdeki damarların çoğu orta tip arterdir . Bu tip amarlardaki histolojik katlar;
Tunika intima: Lümene bakan yüzünü tek sıra endotel hücre dizisi oluşturur . Endotel altında ince 1 subendotelial katman bulunur .Media katman sına yakın dış kısımda damar enine kesitlerinde kıvrıntılı 1 yapı ollaraak membrana elastika interna bariz şekilde görülür .
 Tunika media: Bu katman nın kalınlığı düz kas hücrelerinin ait esel şekilde oluşturduğu 3-4 katman dan 40 katman ya kadar
değişmektedir . Düz kas hücreleri arasında bu hücreler tarafından sentez vede salgılanan kollajen vede elastik fibriller görülür . Tunika adventisya: Müsküler arterlerde adventisya katman sı tunika media kadar yada daha kalın olabilir . Uzunlamasına düzenlenmiş elastik fibriller vede daha az miktarda da kollajen fibriller içerir . Müsküler arterlerin duvarındaki elastik fibrillerin çoğu adventisyada bulunur . Media katman sına yakın iç kısımda sınırları bariz olmaksızın çevre bağ dokusu ile Daimi eden membrana elastika eksterna gözlenir . Adventisyada ayrıca vazomotor sinirlerden oluşan 1 sinir ağı vede lenfatik damarlar da yer
alır .

Küçük arterler: Çapları daha küçük vede duvarı daha ince olmakla 1 arada orta tip duvar yapısına benzer özellikler gösterir .
Arteriol (prekapiller damar): Arterial sistemin çapı 30 ile 400 mikron arasında değişen en küçük terminal dalları arteriol ollaraak isimlendirilir . Bu tip damarlarda görülen katman lar aşağıda emare lmiştir .
Tunika intima: En küçük arteriollerde sadece endotel hücresi vede bazal membrandan bulunur . Daha büyük arteriollerde endotel hücre dizisi altında ince 1 bağ dokusu vede zorlukla belirlenebilen 1 membrana elastika interna gözlenir .
Tunika media: Bu tabaka , damarın büyüklüğüne göre değişen 2-6 sıra düz kas hücresinden oluşur . Düz kas hücreleri arteriol duvarını çepeçevre sarmadığında , bu damarlar artık metarteiol ollaraak isimlendirilir .Metarteriollerin başlangıç bölümünde düz kas hücre halkasından oluşan sfinkter yapısı (prekapiller sfinkter) kapillerlere girecek kan miktarını kontrol eder .
Tunika adventisya: İnce gevşek 1 bağ dokusudur . Media katman sı kadar kalın meydana gelebilir . Kollajen vede elastik
fibrillerden oluşur .Küçük tip arterlerin en uç kısımları vede arterioller (prekapiller damarlar) rezistans damarlar ollaraak bilinir . Bu damarlar kalpten atılan kanın periferde karşılaştığı en büyük direnç bölgesidir; periferik direncin oluşumunu vede kontrolünü sağlarlar .
ARTERİOVENÖZ ANASTOMOZLAR
Kan akımı arteriollerden venüllere kompleks 1 kapiller ağ içinden akar . Kapiller ağ ya doğrudan arteriollerden yada daha küçük metarteriollerden başlar . Kan kapiller ağ dışında arteriovenöz anastomozlarla kapiller yatağa uğramadan doğrudan arteriollerden venüllere geçiş gösterebilir . Arteriovenöz anastomozun arteriol ucu içerdiği çok miktardaki düz kas hücresine bağlı ollaraak kalın duvarlıdır . Bu kalın düz kas katman sının kasılması anastomoz lümenini kapatır vede kan kapiller yatağa yönelir . Bu tabaka gevşediğinde ise kan kapiller yatağa uğramadan venüllere geçer . Arteriovenöz anastomozlar deride belirli bölgelerde
(dudaklar , burun , kulak , el vede ayak parmağı gibi) yaygın ollaraak bulunur . Bunlar ısı regulasyonunda önemli rol oynarlar .
KAPİLLERLER
Arteriol vede venüllerin arasında çok sayıda dallanmalar vede anastomozlar ile 1 ağ yapısı oluşturan damarlardır . Toplam uzunluğu 96 .000 km kadar olduğu hesaplanmıştır . Vasati çapları 5-9 mikron kadardır . Metabolik aktivitesi aþırı oluþan dokular (akciğer ,
karaciğer , böbrek , müköz membranlar , bezler , iskelet - kalp kası , beyin korteksi) kapillerden varlıklı dir . Düz kaslar , tendon , sıkı bağ dokusu vede seröz membranlar gibi yapılar ise kapillerlerden fakirdir .
Kanın akış hızı aortada vasati 320 mm/sn iken , kapillerlerde 0 .3 mm/sn'dir . Kapiller sistem ırmakların aktığı vede boşaldığı 1 göle benzetilebilir . Kapiller sistemde kan akımının yavaş vede kapiller duvarın ince oluşu , kan ile doku arasındaki değişim için çok uygundur . Kapiller damarların duvarı içten dışa doğru; endotel , perisit vede ince 1 retiküler fibril ağından oluşur . Endotel hücreleri arasında fasiya okludens (devamlılık göstermeyen sıkı bağlantı) tipi bağlantılar görülmesine rağmen beyinde kapiller endotelleri arasında ise zonula okludens (devamlılık gösteren sıkı bağlantı) tipi bağlantılar bulunur . Perisitler modifiye düz kas hücreleri olup endotel hücrelerini kısmen kuşatır . Endotel hücrelerininyapısına vede bazal laminanın varlığına bağlı ollaraak kapillerler dört gruba ayrılır .
- Kati tisiz veya somatik kapillerler: Duvarında pencerelerin olmaması ilekarekterizedir . Bu tip kapillerler; kaslarda , bağ dokusunda , ekzokrin bezlerde vede sinir dokusunda bulunur . Bazal lamina kati tisiz ollaraak endoteli kuşatır . Komşu hücreler arasında zonula okludens tipi bağlantılar vardır .
- Pencereli veya visseral kapillerler: Endotel hücrelerinin sitoplazmalarında 60-80 mikron çapında ince 1 diaframla kapatılmış pencereler vardır . Endotel etrafında devamlı 1 bazal lamina bulunur . Bu tip kapillerler; böbrek , bağırsak vede endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde alış verişinin hızlı olduğu organlarda görülür .
- Pencereli diaframsız kapillerler: Böbrek glomeruler kapillerlerinde bulunan ,pencerelerinde diafram olmayan vede bazal laminası diğerlerine göre oldukça kalın oluþan kapillerlerdir .

-Sinuzoidal kapillerler: Çapları diğer kapillerlere göre daha büyüktür (30-40 mikron) . Seyri boyunca genişlemeler vede daralmalar gösterir . Endotel hücre sitoplazmasında çok sayıda diaframsız pencere vardır . Devamlı 1 bazal lamina yoktur . Endotel hücreleri aralıklı yerleşim gösterir . Duvarlarında perisit bulunmaz . Sinuzoidlerin en tipik örneği karaciğerde bulunur . Bunun dışında dalak , kemik iliği , adrenal korteks , adenohipofiz gibi endokrin bezlerde de gözlenir .
ARTERLERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ
Arterlerin media tabakası damarın elastik özelliğinden yetkilidir . Elastik özelliğin üç temel komponentini; elastik lameller - fibriller , kollajen lifler vede düz kaslar oluşturur .Küçük prearteriyolar damarlardaki düz kasların tesiri esas ollaraak elastik yada kollajen lifler üzerine olur . Elastik vede kollajen , media katman sında stres altında damarın davranışını belirler . Düşük basınçta stresin çoğu elastik lamellerde oluşur Kasın kontraksiyonu ile stres kollajen liflere aktarılır vede damar duvarı sertleşir . Kasın gevşemesiyle stres elastik lamellere aktarılır vede damar duvarının dilate olması sağlanır .
VENLER
Kan , kapiller ağdan başlayan venüller aracığı ile önce küçük çaplı venlere dökülür . Bu venler ise daha büyük çaplı venleri oluşturduktan sonra vena cava inferior vede vena cava superioru oluşturarak kalbin sağ atriumuna dökülürler . Venler , duvarları ince olduğu için basitce gerilir vede daha fazla kan tutarlar . Bu yüzden kapasitans damarlar (kan yüklenim damarları , ven yatağı) ollaraak bilinirler . Bu özellikleri intravasküler basıncı artırmasını mani ler . Kapasitans damarlardan kalbe dönen kan miktarı , ön yükü belirleyen önemli 1 faktördür .Ven duvarlarında karşılıklı intimal kıvrımlardan oluşan ven kapakçıkları bulunur .
Kapakçıklar; iki yüzü endotel ile örtülü , orta bölümü ise elastik fibrillerden varlıklı subendotelial katman dan oluşur . Kapaklar özellikle alt ekstremitedeki venlerde çok sayıda A B bulunur . Merkezi sinir sistemi vede visseral organ venleri ile büyük venlerde kapak bulunmaz . Venlerde arterler gibi çaplarına göre dört gruba ayrılır .
Venüller: Başlıca üç tip venül vardır . Bunlar; Postkapiller venüller: Kapillerler;10-25 mikron çapındaki en küçük venüllere açılırlar . Bunların yapısı kapillerlere benzer , fakat daha çok perisit içerirler . Bu venüllerde kapillerlerdeki gibi madde alış verişi olur .
Toplayıcı venüller: Postkapiller venüller; 20-50 mikron çapında daha büyük toplayıcı venüllere açılırlar . Bu damarlarda perisitler devamlı 1 tabaka oluşturur . Bunların dışında kollajen fibriller vardır .
Müsküler venüller: Toplayıcı venüllerin çapları arttıkça , perisitler düz kas hücreleri ile yer değiştirir .Bir 2 sıralı düz kas hücre katman sı oluşur vede en dış tarafda kollajen fibrillerin yoğun olduğu 1 adventisya görülmeye başlar . Bunların çapları 50-100 mikron arasında değişir .
Küçük venler: Müsküler venüllerin devamıdır . Benzer duvar yapısına sahip olmasına rağmen çapları 1 mm ye kadar ulaşır . Kas hücreleri daha bariz dir vede dışında adventisya katman sı görülür .
Orta tip venler: bu damarlarda bulunan katlar;
Tunika intima: İç tarafta endotel hücre dizisi , altında ince 1 bağ dokusu vede dışta da belirgin olmayan 1 membrana elastika interna bulunur .
Tunika media: Arter tunika mediasına göre daha incedir . Aralarında elastik vede retiküler lifler bulunan 2 yada üç katman düz
kas hücresi içerir .
Tunika adventisya: Bu venlerde damar duvarının en kalın katman sıdır . Uzunlamasına düzenlenmiş kalın kollajen demetlerden oluşur .
Büyük venler: Bu damarlardaki katlar ise;
Tunika intima: Endotel hücre dizisi vede altında orta tip venlere göre daha çok elastik vede kollajen lifler içerir . Membrana
elastika interna dış tarafta bulunur .
Tunika media: Çok miktarda bağ dokusu vede 1 kaç sıra düz kas hücresi yer alır .
Tunika adventisya: Geniş 1 katman dır . Kalın 1 kollajen fibril demeti , uzunlamasına düzenlenmiş düz kas hücrelerinden vede elastik fibrillerden oluşur . Çok sayıda vaza vazorum içerir .
ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYU ORGANLARI
Vücuttaki ana arterler üç tip özelleşmiş duyu organına sahiptir . Bunlar karotid sinusler ,karotid cisimcikler (glomus caroticum) vede aortik cisimciklerdir . Ayrıca küçük baroreseptörler aorta vede bazı büyük damarlarda da yerleşmişlerdir . Bu yapılardaki sinir sonlanmaları; kalp atışı , solunum ve kan basıncı kontrolü için impulsları beyne götürürler .Kan basıncı vede içeriğini gösteren 1 monitör gibi çalışırlar .
Karotid sinüs'de; kan basıncı değişikliklerini algılayan baroreseptörler bulunur . Bu yapılar; arteria carotis communis’in bifurkasyon yerine yakın , arteria carotis interna’nın duvarına yerleşmiştir . Burası nervus glossopharingeus’tan gelen aþırı sayıda sinir sonlanmasına sahiptir . Karotid sinüs’lerin yerleştiği arter duvarında , tunika adventisya daha kalın , tunika media ise daha incedir . Bu Hal kan basıncı arttığında tunika media’nın gerilmesine yol açar . Bu gerilme çok sayıdaki sinir uçları tarafından algılanır . Karotid sinüs’lerden başlayan afferent impulslar beynin vazomotor merkezi tarafından alınır vede bu uyarılar vazokontriksiyonu tetikleyerek kan basıncını uygun konuma getirir . Kan basıncı yükseldiğinde kalbi yavaşlatır vede arteriyollerde vazodilatasyon yapar . Ayrıca küçük baroreseptörler aorta vede bazı büyük damarlarda da yerleşmişlerdir .Karotid cisimcikler (glomus caroticum); arteria carotis communis’in bifurkasyon yerinde yerleşmişlerdir . Kandaki O2 , CO2 vede H+ gibi maddelerin konsantrasyonunu algılamadan yetkili sinir sonlanmaları içeren kemoresöptörlerdir . Aortik cisimcik’ler; arcus aorta’da yerleşmiş yapı vede fonksiyon bakımından karotid cisimciklere benzerler .

LENF DAMARLARI
Merkezi sinir sistemi , kıkırdak , kemik vede kemik iliği , timus , diş , tırnak , kıl , epidermis plasenta haricinde çoğu doku vede organlarda lenf kapiller ağı kan kapillerlerine paralel ollaraak görülür . Kan dolaşımı; kalp , arter vede venlerden meydana gelen kapalı 1 dolaşım sistemini oluşturur . Lenf dolaşımı ise; dokuda kapalı kapiller uçlar ollaraak başlar daha sonra lenfatik damarlar vede kanallarla (ductus thoracicus vede ductus lymphaticus dexter) Daimi ederek , vena jugularis interna ile vena subclavia'nın birleştiği köşeye (angulus venozus'a) açılır .Lenf damarları boyunca lenf düğümleri bulunur . Lenf sıvısı , lenf düğümüne çok sayıda afferent lenfatik damarlar ile girer vede umumiyetle tek vede büyük efferent lenfatik damar ollaraak çıkar . Lenf düğümlerinde lenf sıvısı , makrofajlar tarafından yabancı partiküllerden temizlenir . Lenf; kanın sıvı kısmının kapiller duvarından çevre interstisyel aralığa sızmasıyla oluşur , diðerbir deyiþle kan plazmasının 1 ultrafiltratıdır . Lenf; su , elektrolitler vede % 2-5 arasında değişen protein içerir . Lenf damar sisteminin esas fonksiyonları;
1 . Dolaşımdan kaçan sıvı vede plazma proteinlerini kana döndürmek ,
2 . Resirkülasyon havuzundaki lenfositleri sistemik dolaşıma döndürmek ,
3 . Lenf düğümlerinde oluşan immun globulinlerin kana girmesini sağlamak .
Lenfatik kapillerler: Lenfatik kapillerlerin; devamlı 1 bazal membranları vede duvarlarında perisit yoktur . Çapları kan kapillerlerine göre daha büyüktür . Çapları üniform değildir , diðerbir deyiþle daralıp genişlemeler gösterir . Dokuda kör uçlar ollaraak başlarlar . Endotel hücrelerinin dış yüzüne 5-10 nm çapında bağlayıcı fibriller adı verilen fibril demetleri tutunur . Bu fibriller çevre bağ dokusundaki fibrillere tutunurlar . Bunların lenf kapillerlerinin lümeninin açık tutulmasını sağladığı düşünülmektedir .
Lenf damarları: Duvar yapısı venlere benzemekle beraber , komşuluk yaptığı aynı çaptaki venden daha incedir . Küçük lenf damarlarında endotel çevresinde retiküler , kollajen fibriller vede az sayıda düz kas hücreleri bulunur . Çapı 200 mikron'dan büyük olanların duvar yapısı birbirinden bariz olarak ayırt edilmeyen intima , media vede adventisya katman larından meydana gelir . Tunika intima: Endotel vede altında uzunlamasına seyreden ince 1 elastik fibril demetinden oluşmuştur .
Tunika media: Çoğunlukla sirküler seyreden 1 kaç katman lı düz kas dizisinden oluşur . Tunika adventisya: En kalın katman dır .
Uzunlamasına düzenlenmiş elastik vede kollajen fibrillerden oluşur . Lenf damarlarında karşılıklı intimal kıvrımlar kapakları oluşturur . Venlerdeki kapaklara göre daha sık bulunurlar . Lenf kapakları , lenf akımının tek yönlü olmasını sağlar .Eğer lenfatik damarlar önemli C°de genişlerse , valvüller kafigelmeyecek leşir vede geriye doğru lenf akımı olur . Lenfatik dolaşıma venlerde olduğu gibi dış kuvvetler yardımcı olurlar .İskelet kasının kasılması vede çevre yapıların hareketi lenf duvarına basınç yaparak lenf hareketini sağlar . Bundan dolayı , 1 ekstremite uzun süre hareketsiz kalırsa lenf sıvısı hareketi yavaşlar .
DOLAŞIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ
Dolaşım sistemi anjioblastik hücrelerden farklanır . Bu doku mezodermden(ekstraembriyonik mesoderm) gelişen mezenşimal hücre topluluğundan meydana gelir . Kan damarlarının gelişimine anjiogenezis denir . Dolaşım sistemi embriyoda fonksiyona başlayan ilk sistemdir . Embriyo , 3 ncü haftanın ortasına kadar çevre dokulardan diffüzyonla beslenir fakat embriyo geliştikçe bu yeterli olmaz . Embriyonun hızlı gelişimi , Gıda elde etme vede artık ürünlerin atılımı için dolaşım sisteminin erken gelişmesini gerektirir . Üçüncü haftanın başında , anjiogenezis yada kan damarı formasyonu başlar . Ayrıca üçüncü haftadan itibaren primitif plasental sirkülasyon da gelişir .
Anjiogenesis vede hematogenesis: Üçüncü haftada embriyo vede ekstraembriyonik membranlardaki kan damarı vede kan oluşumu Şekil 5 vede 6 da gösterilmiştir . Anjioblast olarak malum mesenşimal hücreler , kan adacıkları denilen izole anjiojenik hücre kümelerini oluşturururlar . Hücreler arasısındaki yarıkların birleşmesiyle kan adacıkları içerisinde küçük kaviteler oluşur . Anjioblastlar endotelial hücreleri oluşturmak için düzleşir . Bunlar kavitelerin etrafını çevreleyerek primitif endoteliumu oluştururlar . Bu endotelial kavite çizgisi kısa süre içerisinde endotelial kanalların ağlarını oluşturmak üzere birleşir .Endotelial gelişme vede birleşme ile komşu bölgelerdeki damarlar arasında iletişim kurulur .
Primitif kan hücreleri vede plazma: Kan damarlarında olduğu gibi kan hücreleride üçüncü haftanın netiticesinde yolk sac vede allantois duvarındaki endotelial hücrelerden gelişir .
Kan oluşumu embriyonun beşinci haftasına kadar görülmez . Kan hücreleri ilk ollaraak karaciğer , dalak , kemik iliği vede lenf nodlarında olmak üzere embriyo mesenşiminin farklı bölümlerinde gelişir . Pirimitif kan damarı endoteli çevresindeki mesenşimal hücreler ,damarların müsküler vede bağ dokusu elemanlarına dönüşürler .

Primitif kardiyovasküler sistem: Kalp vede büyük damarlar kardiyojenik bölgedeki mezenşimal hücrelerden gelişir . Endotel ile döşeli , uzunlamasına 1 çift kanal , endotelial kalp tüpleri ollaraak isimlendirilir . Bu yapılar üçüncü haftanın netiticesinde n önce gelişir vede pirimitif kalp tüpünü oluşturmak üzere birleşir . Üçüncü haftanın netiticesinde endotelial kalp tüpleri tek 1 tübüler kalbi oluşturmak üzere şekillenir . Primitif kalp tüpü ile embriyo kan damarları , kordon , chorion vede yolk sac'ın birleşmesiyle primitif kardiyovasküler sistem oluşur . Üçüncü haftanın sonunda , 21 . 22 . günde kan dolaşmaya vede kalp atmaya başlar (son adet başlangıcından yaklaşık beş hafta sonra) . Kardiyovasküler sistem böylece ilk çalışmaya başlayan organ sistemidir . Embriyonik kalp atışları ultrasonografi ile beşinci haftadan itibaren saptanabilir .

FETAL VE YENİDOĞAN DOLAŞIMI

Fetal kardiovasküler sistem doğum öncesi ihtiyaçları karşılayacak 1 yapıdadır .Doğumla 1 arada dolaşım sisteminde bazı değişiklikler meydana gelir . Yenidoğanlarda iyi 1 solunum doğumda olaðan dolaşım değişiklikleri için lüzumlu dir .
Fetal dolaşım: Oksijenlenmiş kan , plasentadan umbilikal venlerle fetus'a gelir . Vena cava inferior , umbilikal venlerle plasentadan gelen kanın hepsini kısa sürede alır .Plasentadan gelen kanın yarısı hepatik sinuzoidlerin içinden geçer , geri kalan bölümü ise karaciğere uğramadan ductus venozus içinden geçerek vena cava inferior'a gelir . Ductus venozus'a giren kan miktarı , umbilikal vene yakın 1 sfinkterle düzenlenir . Sfinkter gevşediğinde , duktus venozusa daha çok kan geçer . Sfinkter kasıldığında , daha çok kan portal sinuslar içinden portal vene vede oradan da hepatik sinuzoidlere geçer . Vena kava inferiordan kan , kalbin sağ atriumuna gelir . Vena cava inferiordan gelen kanın çoğu foramen ovale'den geçerek sol atriuma gelir . Burada pulmoner venlerle akciğerlerden dönen küçük bir miktar deoksijene kan ile karışır . Sol atriumdan , kan sol ventriküle geçer vede çıkan aorta ile kalbi terkeder . Kalp , baş-boyun vede üst ekstremiteler iyi oksijenlenmiş kan alır .Sağ atriumda küçük 1 miktar vena kava inferior'dan gelen oksijenlenmiş kan vena kava superior'dan ve sinus koronarius'tan gelen deoksijene kan ile karışıp , sağ ventriküle girer . Bu kan orta düzeyde oksijenlidir vede trunkus pulmonalis ile sağ ventrikülü terkeder .Trunkus pulmonalis'deki kanın 1 kısmı akciğerlere , büyük 1 bölümü ise duktus arteriozus içinden aortaya geçer . Fetal hayatta yüksek pulmoner direnç yüzünden pulmoner kan akımı düşüktür . Kalpten çıkan kanın sadece % 5’i akciğerlere gider vede bu kan da
akciğerlerin fonksiyonu için yeterli değildir . İnen aortadaki kanın % 40-50’si umbilikal arterlere geçer vede tekrar oksijenlenmek için plasentaya döner .
Fetal dolaşımla ilgili doğum sonrası kalıntılar: Doğumdan sonra kardiovasküler sistemdeki değişiklikler sebebi yle bazı damar vede yapılara artık lüzum yoktur . Umbilikal venin intra-abdominal kısmı ligamentum teres hepatisi oluşturur . Umbilikal venin lümeni
genellikle tamamen kapanmaz bu yüzden ligamentum teres kontrast madde yada kemoterapötik ilaç injeksiyonu için lüzumlu ise yetişkinlerde kanalize edilebilir . Ductus venozus ligamentum venozus'u oluşturur . Umbilikal arterlerin intraabdominal bölümünün ,proksimali arteria vesicalis superior'u , geri kalan kısmı ise ligamentum umbilicalis medialis'i oluşturur . Foramen ovale doğumda fonksiyonel ollaraak kapanır . Anatomik kapanma ise birkaç hafta içinde doku proliferasyonu vede septum primumun septum sekundum kenarına yapışması ile oluşur . Ductus arteriosus ligamentum arteriozum'u oluşturur . Duktus arteriozus'un anatomik ollaraak kapanması 12 nci haftaya kadar sürebilir .
YETİŞKİNDE ANJİOGENEZİS
Mevcut küçük damarlardan yeni damarların oluşması anlamına gelen anjiogenez , Diabet(þeker hastalıðı) ik retinopati , hemanjiom , psöriazis vede artrit gibi yeni damar oluşmasıyla seyreden pek çok hastalığın yanısıra tümör büyümesi için de önemlidir . Yeni damar oluşumu , endotel hücrelerinin mikrovasküler sahadan göç ederek çoğalması , proteolitik Enzim(enzyme) lerin belli oranlarda ortama salınması vede hücre dışı matriksin bozulması vede yeniden yapılanması gibi belirli süreçler sonrasında ortaya çıkar . Tüm dokuların anjiogenezis özelliği bulunmakla beraber , özellikle endotel hücrelerinin bazı faktörlerle uyarılmaları anjiogeneze sebep oluþan hadiseler dizisini başlatmaktadır . Dokulardaki anjiogenez , uyarıcı vede önleyici mekanizmalar arasındaki dengenin bozulması ile ortaya çıkmaktadır .Anjiogenez , kapiller damarlardaki endotel hücrelerinin proliferasyonuna bağlıdır .Örneğin , yara iyileşmesi sırasında ortaya çıkan anjiogenez birkaç hafta sürerken , patolojik anjiogenez aylar yada yıllar boyunca devam edebilir . Dolayısıyla , antianjiogenez Tedavi(iyileştirme) sinde amaç , proliferasyon halindeki küçük damarların büyümesini önleyerek başlangıç hallerinde kalmalarını sağlamaktır .Anjiogenez , dinamik 1 hadise olup , mevcut mikrovasküler yataktan yeni kapiller vede kan damarlarının oluşması olarak da tanımlanabilir . Fizyolojik ollaraak anjiogenez , hassas 1 şekilde kendi kendini kontrol etmektedir . Diğer taraftan , endotel hücreleri uzun süre canlı kalabilme özelliğine sahip oluþan hücrelerdir . Normal erişkin damarlarının sadece 10 .000'de biri endotel hücreleri olup , herhangi 1 zamanda bölünen hücre oranı da % 0 .01'dir .Normal intestinal epitel hücrelerinin ise % 14'ünde hücre bölünmesi olmaktadır . Yani ,barsak hücreleri günlük değişime uğrarken , endotel hücreleri yıllık değişime uğramaktadırlar . Fizyolojik anjiogenezisin aksine , patolojik anjiogenezis uzun süreli romatoid artrit olgularının sinoviumlarında da görülebilir .Romatoid artritte sinoviada kan damarlarına bitişik çok sayıda lökosit vardır . Yeni kan damarlarının proliferasyonu pannus gelişiminde önemli rol oynamakta olup , lökositler yeni kan damarları oluşmadan inflamasyon alanında ortaya çıkmamaktadır . Damar endoteline hücresel adezyonu , iltihabi odakta lökosit birikimi , sitokin oluşumu , pıhtılaşma , iltihabi vede immünolojik hadiseler da anjiogeneziste etkin vede önemli rol oynamaktadırlar . Anjiogeneziste önemli rol oynadıkları belirlenen vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) vede epidermal büyüme faktörünün (EGF) aterosklerotik olaylardaki etkisini araştıran faz I vede faz II çalışmalar ise Daimi etmektedir .
Anjiogenik mediatörler: Anjiogenik mediyatörler , stimülatörler yada proanjiogenik faktörler ile inhibitörler yada anjiostatik faktörler ollaraak 2 grup altında incelenebilir . Bu anjiogenik mediyatörlerin büyük 1 kısmını sitokinler vede büyüme faktörleri oluşturmaktadır . Anjiogenin vede IL-2 gibi sitokinler , romatoid artritli hastaların Eklem(joint) lerinde bulunmakta vede anjiogenezise aracılık edebilmektedir . Koloni uyarıcı faktörler ,muhtemelen sinovial doku makrofajlarını aktive ederek sitokinleri , belki de anjiogenik faktörlerin salınmasını uyarabilmektedirler . Epidermal büyüme faktörü , insülin benzeri büyüme faktörü 1 vede hepatosit büyüme faktörü bunların en önemlileridir . Hepatosit büyüme faktörünün romatoit artritli hastaların sinovial sıvı kültürleri vede endotel hücrelerinde migrasyona yol açtığı gösterilmiştir .
Anjiogenezis vede kanser: Solid tümörlerin devamlı ollaraak büyümeleri , bu tümörlerin yeni damar oluşumunu uyarma yeteneği ile ilişkilidir . Çünkü , bu damarlar tümör hücrelerine oksijen vede esansiyel yapısal elementleri taşırlar . Fizyolojik durumlarda yeni damar oluşumu güçlü 1 şekilde önlenmektedir . Onkojen aktivasyonu vede tümör supresyon gen kaybı ile solid tümörlerdeki olaðan supresyon ortadan kalkmaktadır . Anjiogenik fenotip , anjiogenezisi düzenleyen negatif vede pozitif düzenleyiciler arasındaki dengenin değişmesi ile ortaya çıktığından , anjiogenezis sırasında tümör hücrelerinin çok miktarda anjiogenik faktörler salgıladıkları kabul edilmektedir .
Anjiogenezisin önlenmesi: Normal şartlarda anjiogenezis inhibitörleri , anjiogenezis yarıcılarından daha fazladır . Romatoid artrit gibi inflamatuvar hastalıklar , tümör büyümesi yada yara iyileşmesi durumlarında uyarıcılar baskın hale geçerler . Bundan dolayı ,
anjiogenezis inhibitörlerinin tümör yada romatoid artrit gibi fibroproliferatif hastalıkların Tedavi(iyileştirme) sinde önemli rol oynayacakları düşünülmektedir . Hayvan modellerinde anjiogenez inhibitörleriyle yapılan çalışmalarda , bu ilaçların tümör hücresindeki kapillerlerde daralma ile nekroza yol açarak tümör hücresinin büyümesini mani lediği vede metastazları azalttığı gösterilmiştir . Anjiogenezis inhibitörleri , neoplazm vede fibroproliferatif hastalıkların Tedavi(iyileştirme) sinde çok yönlü uygulanacağa benzemektedir .

Batı ülkelerinde damar cerrahisi denince kalp vede beyin dışındaki tüm damarların tanı vede tedavisi ile uğraşan bağımsız 1 Ä°lim dalı akla gelir . Gelişmiş ülkelerde kalp hastalıklarının tanısı vede balon/ stentle girişimi kardiyologlar , diðerbir deyiþle dahili kalp mütehassız ları tarafından ve  kalp damarlarının açık cerrahi Tedavi(iyileştirme) si  kalp cerrahları tarafından , yapılmaktadır . Kalp dışı damar hastalıklarının tanısı , korunma vede açık cerrahi Tedavi(iyileştirme) si damar cerrahları vede bu damarların balonla Tedavi(iyileştirme) si ( endovasküler cerrahi ) de girişimsel radyologlar tarafından damar cerrahları ile işbirliği neticesi yapılmaktadır .

Damar Hastalığı Nedir ?

Damar hastalığı , vücudumuzdaki atardamarlarda daralma , tıkanma yada balonlaşmaya sebep oluþan 1 hastalık grubudur . Tuttuğu damarlara göre 3 bölümde incelenir:

    Koroner damar hastalığı: Kalbi besleyen "koroner" atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma kalp ağrısı (anjina) yada kalp krizine (enfarktüs) sebep olabilir .
    Beyin damar hastalığı (Serebrovasküler hastalık): Beyin ve beyinciği besleyen "Şah Damarı" vede diğer atardamarlar tutulur . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma geçici yada kalıcı beyin felcine (inme) sebep meydana gelebilir .
    Periferik damar hastalığı: Kalp vede beyin dışındaki , kol , bacak , barsak , karaciğer vede böbrek gibi diğer doku ve organları besleyen atardamarlar tutulur . En sık tutulan bölge bacak damarları olduğundan "Periferik damar hastalığı" umumiyetle bu bölgedeki damar tıkanıklıklarını anlatım etmek için kullanılır . Bu damarlardaki daralma yada tıkanma yürümekle bacak ağrısı (Klodikasyon) yada bacakta yara vede gangrene sebep meydana gelebilir .


Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .


Kalpteki koroner damar hastalıkları "kalp-damar hastalığı" ollaraak bilinir vede klasik "damar hastalığı" tanımından ayrı tutulur . Bu sebep le bu web sitesinde "damar hastalığı" terimi , vücudumuzda kalp dışındaki damarların (Beyin damarları vede periferik damarlar) daralma , tıkanma vede balonlaşmasını tanımlamak için kullanılacaktır .

Ateroskleroz nedir ?

Vücudumuzdaki damar tıkanıklıklarının %95 inden fazlasında olayın sebebi aterosklerozdur (damar sertliği) . Ateroskleroz , kolesterol denilen yağımsı 1 maddenin atardamar duvarında birikmesi vede bunun neticesi oluşan sert plakların vakit içinde damarı daraltması yada tamamen tıkamasıdır . Ateroskleroz aslında çocukluk yaşlarında başlayan , yavaş ve sinsi ollaraak ilerleyen 1 hastalıktır .

Hafif ateroskleroz damarlarda ciddi 1 daralmaya yol açmadığından umumiyetle emare vermez . Bu dönemde , kişi damarlarında biriken kolesterol plaklarından habersizdir . Ancak yaş ilerleyip ateroskleroz belli 1 seviyeye geldiğinde atardamarlarda oluşan ciddi daralma yada tıkanmalar damarların beslediği dokularda oksijen azalmasına (iskemi) sebep olur .

Kollateral nedir ? Vücudumuzdaki atardamarların tıkanması bazı durumlarda iskemi yaratmayabilir . Bu durumda ya o dokuyu besleyen başka damarlar bulunabilir yada vücudumuz o tıkanıklığın 2 ucunu birbirine bağlayan yeni damarlar oluşturmuştur . Kollateral adı verilen bu damarlar çok sayıda , küçük çaplı vede kıvrıntılıdır .
Sol femoral damar tıkanıklığı neticesi oluşan kollateraller
Bir Rahatsızkiþide , sol femoral damar tıkanıklığı neticesi oluşan kollateraller

Kollateraller genellikle istirahat halindeyken dokunun ihtiyacına yetecek kadar 1 kan akımı sağlayabilir , fakat yürüme , koşma gibi dokularımızın kan ihtiyacının arttığı durumlarda kafigelmeyecek kalırlar vede dokuda iskemi oluşumuna mani olamazlar .

Damar tıkanması ne yapar ? Damar tıkanması yavaş (kronik) yada ani (akut) meydana gelebilir .

a . Kronik tıkanma: Yavaş gelişen damar tıkanmalarında , vücudun kollateral damarları oluşturacak zamanı olduğundan iskemi umumiyetle çok şiddetli değildir . Yavaş tıkanma , kollateraller yeterliyse yada o dokuyu besleyen başka damarlar mevcutsa hiç emare vermeyebilir , yada sadece dokunun kan ihtiyacı artınca emare verebilir . Bu hadise örneğin kalp damarlarında olursa , istirahatte olmayan fakat yürüme vede koşma ile gelişen göğüs ağrısı (stabil anjina) yapabilir . Bacak damarlarında olursa yine istirahatle olmayan fakat yürüme yada koşma ile gelişen bacak ağrısına (klodikasyon) sebep meydana gelebilir . Ancak eğer dokuyu besleyen başka damar yoksa yada kollateraller kafigelmeyecek ise bu halde istirahatte bile ağrı oluşur . Kalpte anstabil anjina , bacakta ise kritik iskemi adı verilen bu durum kan dolaşımının çok azaldığını vede doku ölümünün (kalpte ise enfarktüs bacakta ise gangren) yakın olduğunu gösterir .

b . Akut tıkanma: Bu tür ani tıkanmalarda , vücudun kollateral damarları geliştirecek zamanı olmadığından dokuda şiddetli 1 iskemi gelişir vede kısa sürede doku ölümü meydana gelir . Bu hadise umumiyetle kalpte enfarktüs , beyinde inme , bacakta ise gangrenle sonuçlanır . Akut tıkanma 2 mekanizmayla oluşabilir: Birincisinde , ateroskleroz sebebi yle daralmış oluþan atardamarlara günün birinde aniden 1 pıhtı oturabilir vede bu damarlar tamamen tıkanır . Oluşan bu pıhtıya trombüs adı verilir . İkincisinde ise , vücutta oluşan böyle 1 trombüsten kopan 1 parça daha uçtaki atardamarlardan 1 kiþiye gider vede o damarda tam tıkanmaya sebep olur . Örneğin , şah damarındaki 1 pıhtı bu şekilde beyne kaçarak felce sebep olabilir yada kasık damarından kaynaklanan 1 pıhtı ayak damarını tıkayarak gangrene sebep meydana gelebilir . Bu şekilde kan damarları içinde seyahat ederek uzak noktadaki 1 damarda tıkanıklığa sebep oluþan pıhtıya embolus yada çoğul haliyle emboli denir .


Damar hastalığı kimlerde görülür ?

Damar hastalığı umumiyetle 50 yaşın üzerindeki bireylerde görülür vede sıklığı yaş ilerledikçe artar . Yaş dışında en önemli risk faktörleri genetik yatkınlık , şeker hastalığı (diabet) , sigara(tütün mamülleri) içme , kolesterol yüksekliği , tansiyon yüksekliği , böbrek kafigelmez liği vede aşırı kilo (obesite) ollaraak sıralanabilir .

Damar hastalığının diğer sebep leri nelerdir ?


Ateroskleroz dışında damar tıkanması yapan en önemli hastalıklar , Takayasu hastalığı gibi damar Enfeksiyon lanmaları (vaskülit) , fibromusküler displazi , Burger Hastalığı vede Raynaud hastalığı gibi daha çok nadir rastlanan durumlardır . Takayasu hastalığı daha çok 40 yaşın altındaki kadınlarda görülen , aorta ve ana dallarında damar duvarında düzgün kalınlaşma neticesi darlık vede tıkanıklıklar yapan 1 hastalıktır . En çok kol vede boyun damarları ile karında iç organ damarları tutulur . Fibromusküler displazi , yine 40 yaşın altında kadınlarda daha sık görülen , böbrek , şah damarı vede karındaki diğer bazı damarlarda tesbih dizisi şeklinde daralma vede genişlemeler yapan 1 hastalıktır . Böbrek damarlarındaki görünümü tanı koydurucudur . Buerger hastalığı ise daha çok 40 yaşın altında vede sigara(tütün mamülleri) içen erkeklerde görülen , el vede ayak damarlarında duvar kalınlaşması sonucu tıkanıklıklara sebep oluþan 1 hastalıktır . Hastalığı durdurmanın tek yolu sigara(tütün mamülleri)yı bırakmaktır . Bu hastalıklardan yeri gelince daha ayrıntılı ollaraak bahsedilecektir .


 

 Damar hastalığı denildiğinde , umumiyetle kalpteki koroner damar tıkanıklıkları vede bunun neticesi oluşan kalp krizi akla gelir . Vücudun diğer organlarının damarlarının da tıkanabileceği , yada bu damarlarda balonlaşma , fistül , malformasyon gibi başka mesele ler de olabileceği ve bunların neticesinde ciddi sağlık mesele lerinin gelişebileceği pek bilinmez . Oysa , kalp dışındaki damarlarda , özellikle bacak , böbrek , barsak , kol , karotis vede beyin damarlarında da daralma vede tıkanmalara sıkça rastlanmakta vede felç , böbrek kafigelmez liği , gangren vede hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir . Damar tıkanıklıkları yanında , bu damarlarda , anevrizma (balonlaşma) , fistül vede malformasyon gibi daha az malum , fakat kanama , felç vede hatta ölüme yol açabilen başka problemler de görülebilmektedir . Daha çok atardamarlarda görülen bu hastalıklardan başka , toplardamarlarda da tromboz , damar tıkanması , malformasyon , hemanjiom vede Varis(toplar damar geniþlemesi) gibi pek çok mesele e rastlanabilmektedir . Genelde aþırı önemsenmeyen bu hastalıkların aslında yaşam kalitesini bozma yanında , bazen ciddi sağlık mesele leri oluşturabildiği vede hatta hayati tehlike yaratabildiği de pek bilinmemektedir .

Geçtiğimiz yüzyılda , son 15-20 yıl öncesine kadar , damar hastalıklarında neredeyse tek görüntüleme yöntemi anjiografi , tek uygulanan Tedavi(iyileştirme) yöntemi ise cerrahi operasyondu . Oysa , temelleri 1960-70 lerde atılan , fakat yaygın uygulanmaya 1990' lı vede 2000' li yıllarda başlanan , anjioplasti , stent , stent-greft , trombolitik tedavi vede embolizasyon işlemleri ile , daha önce tek Tedavi(iyileştirme) si cerrahi olan birçok damar mesele ini bölgesel anestezi altında damar içinden Tedavi(iyileştirme) etmek mümkün hale gelmiştir . Aynı yıllarda , toplardamarlardaki tıkanıklıklar vede derin ven trombozu Tedavi(iyileştirme) sinde de anjioplasti , stent ve trombolitik Tedavi(iyileştirme) yaygın ollaraak kullanılmaya başlanmış , pulmoner emboliden korunmak amacıyla Vena Kava Filtresi kullanımı yaygınlaşmış ve son ollaraak da 2002 yılından beri kullanılan vede Varis(toplar damar geniþlemesi) Tedavi(iyileştirme) sinde çığır açan endovenöz lazer , radyofrekans vede skleroterapi gibi yöntemlerle endovasküler (damar içinden) Tedavi(iyileştirme) ler çok daha sık kullanılır hale gelmiştir .

Günümüzde , tüm dünyada , damar hastalıklarında endovasküler Tedavi(iyileştirme) uygulamaları hızla yaygınlaşırken cerrahi Tedavi(iyileştirme) yöntemleri göreceli ollaraak azalmaktadır . Gelişmiş batı ülkelerinde , endovasküler Tedavi(iyileştirme) , damar hastalıklarında ilk tercih edilmesi gereken yöntem ollaraak kabul edilmektedir . Bunun sebep leri endovasküler Tedavi(iyileştirme) nin lokal anestezi altında iğne deliklerinden yapılması , yara-kesi izinin olmaması , riskinin daha az olması vede hastanede kalış süresinin umumiyen bir günü aşmaması , dolayısıyla hastanın olaðan yaşama dönme süresinin çok daha kısa olmasıdır .

 Damar Tıkanıklığı Nedir ?

Damar tıkanıklığı Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan % 100 Bitkisel(doðal) ürünleri görmek için tıklayabilirsiniz . . . .

Aşırı yağ birikimi vede kolesterol artışı neticesinde tıkanan damarlar yeterli oranda kan akışını mani lemektedir . Kan akışının azalması diðerbir deyiþle damar tıkanıklığı beyin , kalp vede diğer hayati organlara kafi miktarda kan yani oksijen gitmemesine yol açar vede bu organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine sebep olur . Damar tıkanıklığı çeşitli cerrahi müdahalelerle düzeltilebildiği gibi dengeli gıdaalımı vede düzenli egzersiz damar tıkanıklığı ile savaşmada tesirli yöntemlerdir .

Özellikle C vitamini eksikliğinde hasar gören damar çeperleri vücudun kolesterolü kullanarak bu yırtılmaları vede hasarları onarmasına sebep olur . Ancak damar çeperini onarmak için vücudun yama ollaraak kullandığı kolesterol vakit içinde sertleşir vede çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olur . Bundan da anlaşılabileceği gibi vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin vede mineraller alınmazsa damar tıkanıklığı Meselesi yaşamak kaçınılmazdır .

Ülkemizde damar tıkanıklığı neticesi yaşanan rahatsızlıkların giderilebilmesi için her yıl binlerce kişi by-pass operasyonu , stent takılması gibi hiç de ucuz olmayan Tedavi(iyileştirme) yöntemlerine başvurmaktadır . Bu operasyonlar yada vücuda cerrahi ollaraak müdahale edilen operasyonların hepsi belirli riskler taşımaktadır . Ayrıca ameliyat sonucunda tıkalı damarlarınız açılsa bile gıdaalımı alışkanlıklarınızı düzenlemez vede hareketsiz hayatınızı Daimi ettirirseniz yine damar tıkanıklığı Meselesi yaşamanız çok büyük 1 olasılıktır . Kısacası damar tıkanıklı yaşamamak yada yaşayıp ameliyat olduktan sonra tükettiğiniz gıdaları kontrol altına almalı vede hayatınızda spora yer vermelisiniz .
Damar Tıkanıklığı İçin Şifalı Bitkiler Ve Doğal Tedavi(iyileştirme) Yöntemleri

Yapılan çalışmalar tıkanan damarların yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle hiç 1 yan etki oluşturmadan açılabildiğini kanıtlamaktadır . Aslında yan etkileri her vakit istenilen daha dinç 1 beyin vede vücut yapısı , daha sağlıklı 1 hayat gibi olumlu olanlardır . Aşağıda damar tıkanıklığı sırasında iyileşebilmek yada damar tıkanıklığının sizin için 1 mesele olmasını mani lemek için uygulamanız gerekenler vede tüketmeniz gereken gıdalar hakkında veri ler bulabilirsiniz .

Yanlış Beslenme:

Yediğiniz yemekleri değiştirerek damar tıkanıklığını engelleyebileceğinizi tekrar tekrar belirtmek istiyorum çünkü bu en önemli nokta . Hamburger , patates kızartması gibi işlenmiş gıdalar , cips ve benzeri hazır ürünler , bol yağlı kebaplar damarlarınızın baş düşmanı . Gün içinde öğün atlamamalısınız . Ayrıca metabolizmanın en yavaş olduğu dönemler oluþan gece saatlerinde yemek yememelisiniz .

Lifli Gıdalar:

Kepekli tahıl , fasulye , yulaf ezmesi tüketmek , bolca sebze vede meyve yemek yüksek lif içerdiklerinden damar tıkanıklığına yol açan kolesterol düzeyinin düşmesine yardımcı olacaktır .

Omega3:

Somon , tuna balığı vede keten tohumu gibi omega3 deposu gıdalar kan pıhtılaşmasını vede kolesterolün oksidasyonunu mani lemek için sisteminize yardımcı olmaktadır . Ayrıca domatesin içinde bulunan likopen kolesterolün oksidasyonunu düzenlemektedir .

E Vitamini:

Ay çekirdeği gibi E vitamini açısından varlıklı gıdalar damar duvarlarının Enfeksiyon lanmasını azaltacaktır .

Düşük Kolesterol:

Doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçınmalısınız . Doymamış yağ oranı yüksek balık , badem , ceviz , fındık , zeytinyağı , kanola yağı , fıstık gibi doğal ürünlerden vücudunuzun yağ ihtiyacını karşılayabilirsiniz .

Gıda Takviyeleri:

Balık yağı yada E vede K vitaminlerinin bulunduğu Gıda takviyeleri damar çeperlerinde biriken plakaların azalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir .

Kolesterolü düşük tutmak damar tıkanıklığını önleme vede tıkanan damarların tekrar sağlıklı durumlarına dönebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir . Hem yağ ihtiyacınızı giderebileceğiniz , kolesterolünüzü yükseltmeyecek hem de yükselen kolesterolü kontrol altına almanıza yardımcı olacak gıdalar arasında sızma zeytinyağı , yeşil çay , elma sirkesi , greyfurt , elma , balık yağı vede sarımsağı sayabiliriz . Bu gıdaları dönüşümlü ollaraak rejim listesine Eklem(joint) eniz kan sirkülasyonunuzu düzenleyecektir .

Kabul ediyorum spor delisi 1 millet değiliz . Yürüyen merdivenler dünyada herhalde en çok bizim ülkemizde seviliyor . Ancak muhakkak amma mutlaka günlük egzersiz programı yapmalı vede bu programa bağlı kalmalısınız . Düzenli egzersiz sadece damar tıkanıklığı için değil tüm diğer organlarımız vede Umumi sağlığımız için hayati önem taşımaktadır . Kötü kolesterol düzeyini aşağıda tutmak için günde en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapın . Yüzme , bisiklet hatta dans etmek bile arterlerde bulunan plakların erimesine yardımcı olur .

Stres kontrolü damar tıkanıklığı mani lemek için yapılması gerekenler arasındadır . Stres neticesi vücutta oluşan hormonal dalgalanmalar damar tıkanıklığına sebep meydana gelebilir . Stres yönetimi ile alakalı kitaplar okuyun . Hobilerinize vakit ayırın , kitap okuyun , müzik dinleyin . Çeşitli meditasyon tekniklerini öğrenebileceğiniz kurslara katılabilirsiniz .

Evet , damar tıkanıklı vede buna bağlı rahatsızlıklar ülkemizde vede dünyada milyonlarca kişiyi tesiri altına almakta . Ancak yaşam kalitenizi yükseltecek 1 kaç değişiklikle bu hastalığı mani leyebilir vede damarlarınızı yine eski sağlığına kavuşturabilirsiniz .

 


Damar Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp