Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Karaciğer Metastazı Tedavi(iyileştirme) si

Karaciğer Metastazı Tedavi(iyileştirme) si hakkındaki veri ler .


   Matestaz kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kaynağı oluþan organda uzaklaşmış vede başka yerlere sıçramış oluþan kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in önümüzdeki boyutuna denir .
Karaciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

Tedavi(iyileştirme) Seçenekleri


Karaciğer Metastazlarının Ameliyatı
Ameliyat Hazırlığı

   Ameliyat öncesi veri sayarlı tomografi yada manyetik rezonans tomografi muayenesi önemlidir . Bu şekilde tümörlerin rezektabilitesi belirlenebilir yada ameliyatın büyüklüğü tespit edilebilir . Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kolinesteraz , albumin , transaminazlar vede bilirubinin yanı sıra pıhtılaşma durumuda önemlidir . Fonksiyonel karaciğer testlerinin değeri oldukça düşüktür . Preoperatif hazırlıkların amacı mevcut anemi(kansızlık) nin vede metabolik sapmaların düzeltilmesidir .

   Standart muayenelerden pa akciğer grafisi , EKG vede kan gazı çözümleme inin yanında yaşlı hastalarda yada multimorbidite durumunda ayrıntılı 1 kardiyal teşhis vede akciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır .

Operatif Giriş

   Karaciğer rezeksiyonu için standart giriş yolu üst median laparatomidir . Rahatsızkiþi sırt üstü pozisyonda 1 ısıtıcının üzerine yatırılır . Üst vücut bölgesi bir miktar gergin duruma getirilir . Dezinfeksiyon tüm ventrolateral toraks vede abdomeni simfizis pubise kadar kapsar . Bu şekilde insizyon lateral yada sternal torakotomiyi mümkün kılacak biçimde genişletilebilir .

   Abdomenin açılmasını eksplorasyon izleme(takip) eder . Bunu yaparken özellikle lokoregional tümör rezidüsü , lenf bezi tutulumu yada ekstrahepatik organ metastazlarının olup olmadığı kesinleştirilmelidir . Karaciğerin tam ollaraak değerlendirilmesi fakat her iki lobun tamamıyla serbestleştirilmesinden sonra mümkündür . Bu yapıldıktan sonra organın inspeksiyonu vede bimanuel palpasyonu gerçekleştirilir . Zorunlu ollaraak gerçekleşen intraoperatif ultrasonografi ile daha önce görülmeyen metastazlar keşfedilebilir yada eldeki mevcut verilerin rezektabilitesi kontrol edilir . Rezektabilitenin tespiti için aşağıdaki noktalar gözönüne alınmalıdır:

  • Metastazlar , 1 cm’lik 1 mesafe ile güvenli 1 şekilde çıkarılabilir olmalıdır .
  • Rezeksiyon sonrası kalan karaciğer dokusunun karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirebilecek miktarda olması gerekmektedir .

Vasküler Kontrol

   Hilus damarlarının prelaminer ligasyonu planlanmış 1 hemihepatektomi için kullanılabilir . Karaciğer hilusunun preparasyonu sonrası portal ven ve arterlerin ana dallarının karaciğerin alakalı yarısına gidenleri ligate edilir . İskemik vede olaðan kanlanan karaciğer dokusu arasındaki demarkasyon hattı boyunca karaciğer yüyeyinde kati 1 rezeksiyon hattı belirlenir vede kısmen kanaması az 1 parankim diseksiyonu gerçekleşir .

 
Karaciğer rezeksiyonunda kan kaybını azaltmak için yapılan Pringle manevrası

   Pringle manevrası denince rezeksiyon fazı süresince lig . hepatoduodenale’nin A . hepatica vede portal veni içine alacak şekilde sürekli ollaraak oklüzyonu anlaşılır . Böylelikle kan kaybında bariz bir azalma elde edilir . Rezeksiyon süresince anestezist tarafından santral ven basıncının yaklaşık ollaraak 0 cmH2O’da tutulması lüzumlu dir .

Karaciğer Rezeksiyonlarının Sınıflandırılması

Rezeksiyonun şekli metastazların büyüklüğü , bölgesel izasyonu vede sayısına göre belirlenir .

   Atipik karaciğer rezeksiyonlarında küçük , yüzeyel yerleşimli metastazlar damar yapılarının durumuna bakılmaksızın uygun 1 genişlikte olaðan dokuyla 1 arada çıkarılır . Derin yerleşimli metastazlarda büyük damarlardaki 1 lezyonu takiben karaciğer doku hasarı vede septik komplikasyonların gelişme olasılık i tehditkardır .

   Tipik karaciğer rezeksiyonlarında arteryel vede portal ven tarafından kanlandırılan belirli subsegment sınırları dikkate alınır . Yani her defasında metastazın bulunduğu segment yada segmentler rezekte edilir . Burada , 1 arada çıkarılan sağlıklı karaciğer dokusunun aþırı miktarda olması vede ameliyat sırasında farklı seyreden intrahepatik damar yapılarının güç ayırt edilmesi dezavantaj oluşturmaktadır . Girişimin boyutlarına göre segment rezeksiyonları aşağıdaki gibi ana gruplara ayrılır .

  • Monosegment rezeksiyon = Tek 1 segmentin çıkarılması
  • Bisegment rezeksiyon = Birbirine bitişik 2 segmentin çıkarılması
  • Trisegment rezeksiyon = Birbirine bitişik üç segmentin çıkarılması
  • Aniden aþırı segment rezeksiyonu = Eşzamanlı ollaraak farklı bölgelerdeki aniden aþırı segmentin çıkarılması
 
Karaciğer rezeksiyonunda hiler damarların kesilerek ayrılması

Parankim Diseksiyon Teknikleri

Klemp ile Ezme Tekniği (Parenchym-fracture)
Burada dokunun ayrılması işlemi ya parmaklarla (finger fracture) yada çeşitli klemplerle (clamp fracture) damarlar açığa çıkarılacak şekilde yapılır . Bu tekniğin üstünlükleri ameliyat süresinin kısalığı , Lig . hepatoduodenale’ nin oklüzyon süresinin kısalığı vede maliyetin düşük olmasıdır .

Ultrason ile Diseksiyon Tekniği

   Ultrason ile diseksiyon tekniği (CUSA) karaciğer parankim hücrelerinin , damar vede safra kanalını oluşturan yapılarla kıyaslandığında daha aþırı miktarda su bulundurması prensibine dayanmaktadır . Böylece selektif ollaraak sadece karaciğer parankimi etkilenir , damar yapıları vede safra kanalları sağlam kalır . Küçük damar ve safra kanalları bile bu teknikte korunur vede böylece özenli vede temiz bir cerrahi müdahale gerçekleştirilmiş olur . Burada düzgün vede pürüzsüz bir rezeksiyon hattı elde edilir .

Karaciğer Parankiminin Yapıştırılması

   Rezeksiyon alanındaki karaciğer parankiminin yapıştırılması fibrin ile yapıştırma vede argon gazı koagülasyonu (Argon-beamer) ile mümkündür . Püskürtme sistemi ile fibrinin yüzeye uygulanması ile parankimin yapışması sağlanır . Argon gazı koagülasyonu ise , geniş 1 alanda rezeksiyon hattının koagüle edilmesi yada yaranın kapatılması olanağını sunar . bölgesel kanama(kan kaybı) kontrolünü sağlamak için fibrinojen vede trombin ile kaplanmış kollajen lifleri yara üzerine uygulanabilir .

Karaciğer Rezeksiyonlarında Morbidite vede Mortalite

   Literatürdeki rakamlar komplikasyonların tanımlanmasına göre % 3 ile 52 arasında değişmektedir . Konvensiyonel yada girişimsel metodlarla Tedavi(iyileştirme) edilebilen plevral effüzyonlar , rezeksiyon alanında oluşan biliom vede hematomlar tipik komplikasyonlardır . Ciddi seyreden problemler ise intraabdominal enfeksiyonlarda , safra fistülünü izleme(takip) eden peritonitlerde yada hemoglobin vede kan dolaşımını etkileyen postoperatif kanamalarda ortaya çıkar . Bu durumlarda relaparotomi indikasyonu hızlı 1 şekilde konmalı vede karaciğerde bulunan sızıntılar cerrahi ollaraak kapatılmalıdır . Küçük safra yollarından kaynaklanan fistüller ise , veri sayarlı tomografi yada ultrason eşliğinde yerleştirilen geçici biliom drenajları ile yeterli şekilde Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Kalıcı 1 karaciğer kafigelmez liği klinik tablosu hastaların % 0 ile 7’si arasında görülmektedir . Karaciğer rezeksiyonları sonrası mortalite % 0 ile 3 arasındadır vede esas itibariyle intra vede postoperatif ciddi kanamalar , kardiyopulmoner kafigelmez lik yada karaciğer kafigelmez liği sonucu oluşmaktadırlar .

Regional Yaklaşım

   Karaciğer metastazlarının bölgesel ollaraak ablasyonu ısı yada soğuk uygulaması ile mümkündür . Karaciğer metastazlarına ısı uygulaması interstisyel lazer fotokoagülasyonu yada yüksek frekans termoterapi ile gerçekleştirilebilir .

Isı Uygulaması ile Yapılan Termoablasyon

   Lazer terapisinde kızılötesi ışınların 1064 nm dalga boyundaki drenci kullanılmaktadır . Fotonların biyolojik dokuda absorbsiyonu ile bölgesel 1 hiperterminin yanısıra kritik değer oluþan 60 °C’yi aşan sıcaklıklarda koagülatif etki elde edilir . Sonuç ollaraak derhal yada gecikmeli ollaraak doku çöküşü oluşur . Lazer aplikatörünün tümöre yerleştirilmesi , Seldinger Tekniği ile bölgesel anestezi sonrası perkutan yada laparoskopik ollaraak yerleştirilen 1 punksiyon iğnesi üzerinden gerçekleştirilir . Terapi süresi lezyonların büyüklüğüne vede yerleşimine göre 10 ile 20 dk . arasında değişir . Terapinin tekrarı mümkündür .

Yüksek Frekanslı Radyo Dalgaları ile Termoablasyon

   Bu yöntemde yüksek frekans drenci ile (genellikle 350-480 kHz) ısı elde edilir . Bu efor izole olmayan 1 aplikasyon iğnesinin ucuyla yada ayrılabilir çengel sistemleri ile tümöre ulaştırılır . Burada 5 cm mesafeye kadar koagülasyon nekrozu oluşturulabilir . Ablasyon süresi kullanılan iğnelere vede jeneratörlere göre farklılık gösterir .

   Ablatif etki büyük damarlara yakın bulunan metastazlarda kısıtlılık arzetmektedir . Çünkü kan akımına bağlı ollaraak gerçekleşen soğutucu etki damar duvarındaki tümör hücrelerinin canlılığını Daimi ettirmesine sebep olabilir . Bu durumlarda uygulama Pringle Manevrası ile gerçekleştirilmelidir . Açık cerrahi yaklaşım , komşu organlarla bağlantısı oluþan uygunsuz tümör bölgesel izasyonlarında vede planlanan cerrahi girişimlere ilave ollaraak seçilebilir . Çok sayıda karaciğer metastazı olduğunda kombine 1 ablatif vede rezektif yaklaşım mümkündür .

  
Karaciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız . .Etiketler :   karaciğer , karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i , karaciğer yağlanması , karaciğer kafigelmez liği , karaciğer hastalık , karaciğer hastalığı , karaciğer kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) , karaciğer ağrısı , karaciğer büyümesinin emare leri , karaciğer biyopsisi , karaciğer hemanjiom , karaciğer tümörü , karaciğer tümörleri , karaciğer lekeleri , karaciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i evreleri , karaciğer avantaj lı bitkiler , karaciğer Enfeksiyon lanması , karaciğer arkadaþı yiyecekler , karaciğer sağlığı , karaciğer şişmesi .

Akciğer ve Karaciğer Hastalıkları

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp